Różaniec śpiewany (radosne, bolesne i chwalebne)

Różaniec śpiewany
Tajemnice radosne, bolesne i chwalebne

Na większą cześć i chwałę Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, na wysławienie Najśw. Maryi Panny, odprawiać będziemy z uwagą i nabożnie pierwszą (drugą, trzecią itd.) część Różańca do Najśw. Maryi Panny, ofiarując ją: za Kościół święty, za najwyższego Pasterza i całe duchowieństwa, za pokój i zgodę państw chrześcijańskich, za wykorzenienie błędów i nawrócenie niewiernych, za grzeszników zatwardziałych pokutować nie chcących; wreszcie za wszystkich wierzących żywych i umarłych. W szczególności zaś modlić się będziemy za...

(1) za przyjaciół, dobrodziejów, fundatorów, tak żyjących, jako i umarłych;
(2) za rodziców, braci i krewnych, żyjących i zmarłych;
(3) za nieprzyjaciół Krzyża Świętego;
(4) za więźniów i w utrapieniu będących;
(5) za chorych i konających;
(6) za dusze zmarłych rodziców, przełożonych, za wszystkich przyjaciół...;
(7) o uproszenie pokoju, deszczu, pogody, urodzajów;
(8) o odwrócenie chorób, pomoru, głodu...


Pieśń

(w niedziele i święta)
Zawitaj ranna Jutrzenko...

(w dni powszednie)
O Maryo czysta Dziewica

Ant. Witaj Królowo, Matko miłosierdzia...

Tajemnice radosne

(melodia: "O Gospodzie uwielbiona")

Którego świat, ziemia, morze,
godnie wysławiać nie może,
Rządcę machiny troistej,
nosi żywot Panny czystej.

Któremu księżyc i gwiazdy,
i słońce służą w czas każdy,
Tego z niebios łaskawości
noszą Panieńskie wnętrzności.

Szczęśliwa Matka, u której
Rzemieślnik niebieskiej góry,
co ma świat w ręku zamkniony,
W żywocie jest zatajony.

Godna Posła niebieskiego,
płodna przez Ducha Świętego,
od narodów pożądany,
Przez Jej żywot jest wydany.

Maryjo, Matko miłości,
Matko przedwiecznej litości,
broń nas od czarta srogiego,
przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu,
z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi Świętemu,
wiekuistej czci godnemu.

Tajemnica I - Zwiastowanie wcielenia Syna Bożego

Nawiedza z nieba Gabryjel Maryję,
Zwiastując Syna Tej, co nad lilję,
Śliczniejsza, która, gdy jest pozdrowiona,
Staje strwożona.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef; a Dziewicy było na imię Maryja.

K. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
K. Panie wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, który zechciałeś, aby Słowo Twoje w błogosławionym łonie Maryi Panny, za zwiastowaniem anielskim, Ciałem się stało, † daj nam, pokornym sługom Twoim, * abyśmy, którzy Ją za Bożą Rodzicielkę wyznajemy, * przez Ciebie za Jej przyczyną byli wspomożeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica II - Nawiedzenie św. Elżbiety przez Najśw. Maryję Pannę

Bogiem żywot swój mając obciążony,
puszcza się Panna sama w górne strony;
niepłodna, syna w żywocie swym czuje,
gdy wyskakuje.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.

K. Błogosławionaś Ty między niewiastami.
W. I błogosławiony owoc żywota Twojego.
Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, pokornie prosimy Twój Majestat, † aby, jak Twego Jednorodzonego Syna przez nawiedzenie i pozdrowienie Jego Rodzicielki, Janowi, będącemu w łonie Matki Elżbiety, raczyłeś objawić, * tak prosimy, przez zasługi tejże Rodzicielki, daj i nam Go poznać, * jawnie wiedzieć i na wieki nań patrzeć. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tajemnica III - Narodzenie Pana Jezusa w stajni betlejemskiej

Szczęśliwy żywot Panieński,
z którego Syn się narodził Boga Przedwiecznego:
Anioł pasterzom tę nowinę głosi,
Pokój przynosi.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Matką i Panną będąc, nie znając męża, porodziła bez boleści Zbawiciela wszystkich wieków: i samego Króla Anielskiego Panna karmiła pełnymi piersiami swymi.

K. A Słowo Ciałem się stało.
W. I zamieszkało między nami.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Boże, któryś przez płodne dziewictwo błogosławionej Maryi dobra zbawienia wiecznego ludzkiemu rodzajowi darował, * spraw, prosimy Cię, abyśmy Jej osobową przyczynę uczuli, przez którą zasłużyliśmy sprawcę żywota przyjąć, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Tajemnica IV - Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Dni się spełniły, Dziecię do Kościoła
niosą; Symeon od radości woła,
wesół, iż Boga ogląda na ziemi
oczyma swymi.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Gdy rodzice przynieśli Dziecię Jezus do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego, Syemeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie".

K. Po porodzeniu Panną nienaruszoną została.
W. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Dobry Boże, spraw, prosimy, aby łaska Twoja, którąś w życiu oczekującego Symeona sprawiedliwego wypełnił i nie ujrzał śmierci aż wpierw Chrystusa Pana oglądać zasłużył, także i nam daj to, abyśmy życie wieczne otrzymali. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica V - Znalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej

Kochanej Matki Syn w drodze zgubiony,
między doktory od Niej znaleziony,
lud się zdumiewa, że w małej Dziecinie,
nauka słynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, i Duchowi Świętemu.
Temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej,
Panience świętej.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Maryja Panna i Józef po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

K. Synu, czemuś nam to uczynił?
W. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Dobry Boże, prosimy, daj nam, pokornym sługom Twoim, zdrowie duszy i ciała, i pozwól, jak Najświętsza Maryja Panna Syna swego, Pana naszego, znalazła w Kościele między nauczycielami, abyśmy tegoż Pana Jezusa, ucieczkę naszą, przebłaganego i łaskawego znaleźli. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(na zakończenie tajemnic radosnych)

Ant. Matko Odkupiciela...

K. A Słowo Ciałem się stało.
W. I zamieszkało między nami.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wierzę w Boga..., Litania loretańska...

K. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko pobożności.
W. I Trójcy Przenajświętszej szlachetny przybytku.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnej Matki Panny Maryi ciało i duszę, aby była godnym przybytkiem Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego przygotował, racz dać, abyśmy którzy przyjście Jego na ten świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajemnicach Różańca świętego z weselem sobie przypominamy, za przyczyną tejże błogosławionej Maryi Panny, od wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i na ciele byli wolnymi. Amen.

Pozdrowienie NMP

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego!

3 × Zdrowaś Maryjo...

Hymn

O Panno błogosławiona,
Łaską Bożą napełniona!
Niech, którzy Cię pozdrawiamy,
łaską Boską przez Cię mamy.

Spojrzyj królująca w niebie,
Panno, że pokornie Ciebie,
różaną zdobim koroną,
bądź przed Bogiem obroną!

Niechaj w grono Twe wpisani,
nie będziemy wymazani z księgi żywota,
lecz z Świętymi Niebo wieczne osiągniemy. Amen.

Tajemnice bolesne

Hymn

Stała Matka Boleściwa...

Tajemnica I - Pojmanie Pana Jezusa w Ogrójcu

Klęczy w Ogrójcu Pan krwią zrumieniony,
pot z ciała Jego gwałtem wyciśniony,
Serce troskliwe, kiedy zdrajcę czuje,
że następuje.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Pan Jezus pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.

K. Na miejsce tego, coby mnie miłowali, czci Mi uwłaczali.
W. A Jam się wtedy modlił.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Racz nam dać, najłaskawszy Ojcze, przez modlitwę i pot krwawy jednorodzonego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa; abyśmy zawsze obfitowali w dobre uczynki, i bez żadnej przeszkody do Ciebie, który jesteś prawdziwą Drogą, Prawdą i Żywotem, przyjść mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica II - Biczowanie Pana Jezusa u słupa

Ten, co okrywa świat, z szat obnażony,
u słupa srodze biczmi jest sieczony,
że nie znać ciała od okrutnej rany,
tak skatowany.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Żołnierze namiestnika zabrali Jezusa, przyklękali przed Nim i szydzili z Niego. Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie. Namiestnik Jezusa kazał ubiczować.

K. Byłem biczowany przez cały dzień.
W. A karanie moje czasu jutrzejszego.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, daj nam, niegodnym sługom Twoim, abyśmy przez biczowanie, oplucie i wyszydzenie Syna Twego, Zbawiciela naszego, tak żyli, żebyśmy bez żadnej przeszkody do wiecznego wesela przyjść mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica III - Koronowanie Pana Jezusa koroną cierniową

W cierniową Pana koronę przybrano,
a zamiast berła, trzcinę w rękę dano;
zawitaj Królu - tak wszyscy wołają,
na twarz spluwają.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę, mówiąc: «Witaj, Królu Żydowski!».

K. Wynijdźcie córki Syjońskie, a oglądajcie króla Salomona.
W. W koronie, którą Go ukoronowała Matka Jego.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Panie Boże, racz wyprostować sprawy nasze w upodobaniu Twojemu, abyśmy przez pamiątkę cierniowej korony, którą Pan nasz Jezus Chrystus dla nas wziął na świętą głowę swoją, mogli zasłużyć, żebyśmy tej głowie naszej zawsze byli podobni, a nigdy się od świętej woli Jego i Miłości nie oddalali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica IV - Niesienie krzyża na górę Kalwarię

Idzie na górę krzyżem obciążony,
hurmem od wszystkich z miasta wypędzony,
upada na twarz, będąc spracowany,
Bóg zawołany.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Zabrali żydzi Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

K. Na grzbiecie Moim budowali grzesznicy.
W. Przedłużyli nieprawości swoje.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Dobry Boże, wysłuchaj próśb naszych, abyśmy, przez ten krzyż, który Pan Jezus dla miłości i przykładu naszego nosił na swoich ramionach, mogli tenże krzyż na sercu i ciele naszym nosić i abyśmy za Jego pomocą uwolnieni zostali od niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica V - Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Za złości świata jest ukrzyżowany,
Chrystus do krzyża srodze przykowany,
nie przepuścił Bóg dla człeka własnemu
Synowi Swemu.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
Temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej,
Panience Świętej.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Bądź pozdrowiony, Królu nasz, któryś dla nas grzesznych ludzi i dla naszego zbawienia, pod Ponckim Piłatem cierpiał i pogrzebany został: zmiłuj się nad nami grzesznymi.

K. Własnemu Synowi Swemu Bóg nie przepuścił.
W. Ale Go wydał dla nas wszystkich grzesznych.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Dobry Boże, prosimy Cię, wspomóż swój lud ze swej świątyni, i daj nam, za przykładem Męki Pańskiej, śmierci i pogrzebu Jego, zastosować żywot i sprawy nasze, abyśmy samemu Tobie żyć i podobać się mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(na zakończenie tajemnic bolesnych)

Ant. O Przenajświętsza i Najchwalebniejsza, za grzechy nasze okrutnie z Synem swoim na górze Kalwarii cierpiąca i mękę Syna swego opłakująca, nieba i ziemi Królowo, wesel się i raduj, albowiem wesele od Anioła przyjęłaś i Ono światu wszystkiemu porodziłaś, wesel się i raduj, o Przeczysta Panno Maryjo, albowiem wszystko Cię stworzenie na niebie i na ziemi wywyższa i wychwala.

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Niech się za nami przyczyni, prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, teraz i w godzinie śmierci naszej, do łaskawości Twojej, błogosławiona Panna Maryja, Matka Twoja, której Przenajświętszą duszę w godzinie męki Twojej miecz boleści przeniknął. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wierzę w Boga..., Litania loretańska...

K. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko pobożności.
W. I Trójcy Przenajświętszej szlachetny przybytku.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś chwalebnej Matki Panny Maryi ciało i duszę, aby była godnym przybytkiem Syna Twego, za sprawą Ducha Świętego przygotował, racz dać, abyśmy którzy przyjście Jego na ten świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajemnicach Różańca świętego z weselem sobie przypominamy, za przyczyną tejże błogosławionej Maryi Panny, od wszelkiego niebezpieczeństwa na duszy i na ciele byli wolnymi. Amen.

Pozdrowienie NMP

Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!
Bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego!
Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego!

3 × Zdrowaś Maryjo...

Hymn

O Panno błogosławiona,
Łaską Bożą napełniona!
Niech, którzy Cię pozdrawiamy,
łaską Boską przez Cię mamy.

Spojrzyj królująca w niebie,
Panno, że pokornie Ciebie,
różaną zdobim koroną,
bądź przed Bogiem obroną!

Niechaj w grono Twe wpisani,
nie będziemy wymazani z księgi żywota,
lecz z Świętymi Niebo wieczne osiągniemy. Amen.

Tajemnice chwalebne

Hymn

O Pani, czcią ozdobiona,
nad niebiosa wywyższona,
Stwórca Twój z przejrzenia swego,
Sam żyje z pokarmu Twojego.

Co Ewa smutna straciła,
Tyś nam Twym płodem zwróciła;
dla człowieka straconego,
Tyś obrazem domu wiecznego.

Tyś furtą Króla zacnego,
Tyś bramą światła jasnego;
niechaj narody śpiewają,
iż przez Pannę żywot mają.

Maryjo, Matko miłości,
Matko przedziwnej litości,
broń nas od czarta srogiego,
przyjmij w dzień zejścia naszego.

Bądź chwała Panu naszemu,
z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi Świętemu,
wiekuistej czci godnemu.

Tajemnica I - Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Powstaje już Pan z grobu dnia trzeciego,
jako zwycięzca czarta przeklętego:
więźnie wyzwolił, otchłań już zniszczona,
śmierć pohańbiona.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Królowo nieba wesel się, alleluja. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja. Zmartwychpowstał, jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja.

K. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Panno Maryjo. (Alleluja!)
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie. (Alleluja!)
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, spraw, abyśmy przez Jego Matkę Maryję Dziewicę, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica II - Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Czterdziestego dnia Pan w Niebo wstępuje,
chór Mu anielski drogę zastępuje;
obłok się spuszcza, bierze Stwórcę Swego,
dziw ludu wszego.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Pan Jezus jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce. Alleluja! (1 P 3,22)

K. Wstępuję do Ojca Mego i Ojca waszego. (Alleluja!)
W. Boga Mego i Boga waszego. (Alleluja!)
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący Boże, jednorodzony Syn Twój, Odkupiciel nasz, wstąpił do nieba, † spraw, abyśmy tam razem z Nim sercem zamieszkać mogli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica III - Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów

Duch Święty w ogniu zszedł na ucznie Jego,
dając im język narodu wszelkiego,
którego z wielkim weselem przyjęli,
naukę wzięli.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i ogień miłości Twojej w nich zapal. Alleluja!

K. Spuść Ducha Twego, a będą stworzone. (Alleluja!)
W. A odnowisz oblicze ziemi. (Alleluja!)
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wlej w serca niegodnych sług Twoich łaskę swego Ducha, którego Twoim uczniom udzieliłeś w dzień Pięćdziesiątnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica IV - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Już jesteś Panno w niebie posadzona,
nad wszystkie chóry sama wy niesiona,
nagrodził Ci Syn prace Twoje wielkie,
i trudy wszelkie.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Wywyższył Cię Pan, Święta Boża Rodzicielko, ponad wszystkie Chóry Anielskie w królestwie niebieskim. (Alleluja!)

K. Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. (Alleluja).
W. I dał Jej zamieszkać w przybytku swoim. (Alleluja).
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Boże, Ty przygotowałeś w Sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne dla siebie mieszkanie, † daj nam, prosimy, abyśmy, Twoją pomocą wsparci, mogli z radością świętować Jej wspomnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tajemnica V - Koronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie

Koronowana już jest Panna w niebie.
Odziana słońcem siedzi wedle Ciebie.
Jezu, Tyś spuścił pod Jej święte nogi,
księżyc dwurogi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu;
Temu, który jest w Osobach trojaki,
w Bóstwie jednaki.

I Matce Syna bez zmazy poczętej
Panience świętej.

Ojcze nasz...
10 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Pójdź, Oblubienico Moja, pójdź z Libanu, będziesz koronowana. Znak wielki ukazał się na niebie; niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Alleluja!)

K. Korona złota na Jej głowie. (Alleluja!)
W. Wyrażona znakiem świątobliwości. (Alleluja!)
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Boże, Tyś błogosławioną Pannę Maryję, Rodzicielkę Twojego Syna, wieczną szczęśliwością rozradował, w niebie zaszczytną koroną chwały obdarzył, † daj nam, abyśmy osiągnęli te radości, do których Ona została wzięta, za Jej przyczyną i przez Jej zasługi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(na zakończenie tajemnic chwalebnych)

Ant. Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska, bądź pozdrowiona, Pani anielska. Zawitaj, Panno górnej światłości, która oświecasz świata ciemności. Wesel się, Panno najchwalebniejsza, nad wszystkie panny najozdobniejsza, o najśliczniejsza, nad Aniołami, do Syna swego módl się za nami.

K. Pozwól nam, o Panno Święta, abyśmy Cię godnie chwalili. (Alleluja!)
W. Daj nam moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. (Alleluja!)
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjdź nam, niegodnym, na ratunek, † abyśmy, rozpamiętując tajemnice Różańca świętego, godnie uczcili Świętą Rodzicielkę Twoją, * a za Jej przyczyną i wstawiennictwem, podźwignęli się z naszych nieprawości, a w potrzebach naszych pomoc otrzymali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wierzę w Boga..., Litania loretańska..., Pod Twoją obronę...

K. Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko pobożności.
W. I Trójcy Przenajświętszej szlachetny przybytku.
K. Panie wysłuchaj...

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie, † daj nam, abyśmy którzy przyjście Jego na ten świat, śmierć i chwalebne zmartwychwstanie w tajemnicach Różańca świętego z radością rozpamiętywamy, * za przyczyną błogosławionej Maryi Panny, od wszelkiego niebezpieczeństwa duszy i ciele zostali zachowani. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Polecenie siebie NMP

O Pani moja, Święta Maryjo, łasce i szczególnej opiece Twojej, i niezgłębionemu miłosierdziu Twemu polecam, dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę zejścia mego, wraz z duszą moją i ciałem; nadto wszystkie nadzieje i radości moje, wszystkie trudy i cierpienia, całe moje życie i jego koniec Tobie powierzam; aby przez Twoją najdostojniejszą przyczynę, przez Twoje święte zasługi, wszystkie uczynki moje były wykonywane i rządzone zgodnie z najświętszą Twoją i Syna Twego woli. Amen.

3 × Zdrowaś Maryjo...

Hymn

O Panno błogosławiona,
łaską Bożą napełniona,
niech, którzy Cię pozdrawiamy,
łaskę Bożą przez Cię mamy.

Spojrzyj, królująca w niebie,
Panno, że pokornie Ciebie,
różaną zdobim koroną,
bądź przed Bogiem obroną.

Niechaj w grono Twe wpisani,
nie będziemy wymazani z księgi żywota,
lecz z świętymi niebo wieczne osiągniemy. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Różaniec do Najświętszej Maryi Panny - bibliotekapiosenki.pl
  • Różaniec do Najświętszej Maryi Panny (Cały śpiewany) - rozance-i-koronki.blogspot.com