Maryjne nabożeństwo słowa Bożego

Nabożeństwo słowa Bożego jest obrzędem stojącym pośrodku między głoszeniem słowa a liturgią kultyczną. Jego zasadniczym celem jest spotkanie i zjednoczenie ze słowem Bożym - w przypadku nabożeństwa maryjnego, w oparciu o teksty Pisma Świętego, mówiące o Maryi.


NABOŻEŃSTWO MARYJNE
SŁOWA BOŻEGO

Skróty: P - Przewodniczący, L - Lektor, K - Kantor, W - wszyscy wierni, (p) Wierni po prawej stronie, (l) - Wierni po lewej stronie.

UWIELBIENIE

P Boże Ojcze, któryś jest w niebie, wielbimy Ciebie za wszystko, coś stworzył. Wielbimy Cię szczególnie za Maryję, którą wybrałeś na Matkę Twego Syna. Ona jest naszą Orędowniczką u Twojego tronu. Wespół z Nią przychodzimy z wielką ufnością do Ciebie.
W Do Ciebie, Ojcze, wołamy razem z Maryją.

P Boże Synu, Odkupicielu świata, dziękujemy Ci, że uczyniłeś Maryję swoją Matką. Ona dała Ci życie. Ona słuchała z wiarą Słowa Bożego i zachowała je, stając się przez to dla nas Matką i wzorem.
W Przez Ciebie, Chryste, modlimy się razem z Maryją.

P Boże Duchu Święty, Ty osłoniłeś Maryję mocą Najwyższego, przeto przyniosła światu Syna Bożego. Także nas napełniasz swoją mocą, abyśmy okazywali Chrystusa w naszym świecie.
W Tobie Duchu Święty śpiewamy razem z Maryją:

K Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

P Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.

W Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię.

1. Z KRŚLEWSKIEGO RODU SIOSTRA NAS LUDZI

Pieśń: Witaj Gwiazdo morza.

L Kimże jest Ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy? - Jedyna jest moja gołąbka, moja nieskalana, jedyna swej matki, wybrana swej rodzicielki. Podziwiają ją dziewczęta i zwą ją szczęśliwą, królowe ją wysławiają. (Pnp 6, 1 0. 9)

P Najświętsza Panno Maryjo, Ty narodziłaś się z królewskiego rodu ku radości całego świata.
W Przez Ciebie wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, Bóg nasz.

P Ty jesteś nową Ewą, Matką życia.
W Błogosławiona jesteś między niewiastami.

P Jak Sara jesteś Matką nowego ludu.
W Błogosławiona jesteś, ponieważ uwierzyłaś.

P Jak Anna, matka Samuela, zrodziłaś swego Syna na służbę Bogu.
W Błogosławiony owoc żywota Twego.

P Ludy śpiewają Tobie chwałę, Królowo Nieba:

K Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha,

(p) zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.

(l) Król pragnie twego piękna,
on twoim Panem, oddaj mu pokłon.

(p) Oto córka Tyru zbliża się z darami,
możni narodów szukają twych względów.

(l) Córa królewska wychodzi pełna chwały
w złotogłów odziana.

(p) W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą,
a nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

W Wiodą ją z radością i w uniesieniu wkraczają do królewskiego pałacu.

P Królowo nowego ludu Bożego, Ty jak Estera bronisz swego ludu.
W Módl się za nami.

P Ty jak Judyta niesiesz ratunek w potrzebie / módl się za nami
- Ty wierna jesteś jak Rut, matka rodu Dawida
- O Maryjo, Wybrana przez Boga
- Maryjo przez nas czczona
- Siostro wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa
- Siostro wszystkich, którzy budują swe życie na Chrystusie
- Siostro wszystkich, którzy zachowują Jego słowo
- Siostro wszystkich, którzy Go gubią
- Siostro wszystkich, którzy Go szukają
- Siostro wszystkich, którzy Go już nie rozumieją
- Siostro wszystkich, którzy mimo to idą za Nim
- Siostro wszystkich, którzy Go proszą
- Siostro wszystkich, którzy czynią, cokolwiek im powie
- Siostro wszystkich, którzy służą niepojętemu Bogu
- Siostro wszystkich, którzy trwają pod krzyżem
- Siostro wszystkich, którzy przyjmują wolę Ojca
- Siostro wszystkich, którzy ufają wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei
- Siostro wszystkich, którzy umierają z Chrystusem
- Siostro wszystkich, którzy z Nim zmartwychwstają
- Święta Maryjo, Matko Boża
W Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

2. BEZ GRZECHU PIERWORODNEGO POCZĘTA

Pieśń: Całaś piękna jest Maryjo!

P Bóg kocha nas i oczekuje naszej miłości. Ludzie nie odpowiedzieli Mu jednak miłością, i tak wszedł na świat grzech.
W Wszyscy zgrzeszyliśmy / i utraciliśmy chwałę Bożą,

P Praojciec nasz Adam przekroczył nakaz Boży, stąd na wszystkich ludziach ciąży wina. Człowiek nie jest posłuszny Bogu, swemu Panu, stąd wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale nie umniejsza to i nie ogranicza miłości Bożej.

L W Chrystusie wybrał nas Bóg przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski. Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. (Ef 1,4-6; 5,25-27)

W Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. / On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym.

Chwila ciszy.

P Bardziej niż ktokolwiek z ludzi znalazła Maryja łaskę u Boga. Ze względu na ofiarę swego Syna Bóg zachował Maryję od pierwszej chwili Jej istnienia od grzechu i przez całe Jej życie prowadził Ją w swej łasce i miłości. Maryja jest pierwowzorem Kościoła, wybrana jako pierwsza, Oblubienica Pańska bez skazy czy zmazy. Dziękujemy za to z głębi serc naszych Bogu:
W Błogosławiona jesteś, Maryj o, przez Boga Najwyższego, / bardziej niż wszystkie niewiasty na ziemi. Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg nasz, / który zachował Cię od grzechu.

3. MATKA BOŻA

Pieśń: Archanioł Boży Gabriel.

P Anioł Pański pozdrowił Cię, Najświętsza Panno Maryjo, słowami: "Łaski pełna, Pan z Tobą". Słuchając posłania Anioła pozdrawiamy Cię pełni radości:
W Zdrowaś, Maryjo, / Matko Boża, łaski pełna, / Pan z Tobą.

Pieśń: Ave Maryja, woła cały świat.

L Anioł rzekł do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, które mu nadasz imię Jezus. (Łk 1,30-31)

P Chrystus napełnił światłem T we życie. Jak zorza poronna bierze swój blask od słońca, którego wzejście poprzedza, tak Ty, Maryjo, poprzedzasz Chrystusa Słońce Sprawiedliwości i świecisz w Jego blasku. Z Ciebie Wzeszło Słońce rozpraszające wszystkie mroki i świecące tym, co żyją w cieniu śmierci. Chrystus podtrzymywał Ciebie, prowadził i zachował przez wszystkie godziny Twego życia.

W Jego mocy zwyciężyłaś zło i zmiażdżyłaś głowę węża.

P Święta Maryjo, Matko Boża.
W módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

4. DZIEWICA

P Wespół z Aniołem Pańskim pozdrawiamy Cię, Maryjo, łaski pełna. Bóg Cię powołał, abyś stała się Matką Jego Syna. Odpowiedziałaś Mu z całą gotowością:
W Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!

L Maryja oddała się do dyspozycji Bogu. Chrystus przyjął w Niej widzialną postać. Człowiek, który powierza się Bogu, staje się współpracownikiem Bożym. Ogarnięty jest Jego miłością. Poprzez niego Chrystus przyjmie widzialną postać.

P Najświętsza Maryjo Dziewico, byłaś w pełni otwarta na wezwanie Boga. Poddałaś się bez reszty Jego woli. Jemu samemu oddałaś swe życie: Jesteś Dziewicą na wieki, Oblubienicą Ducha Świętego.

K Wdzięk się rozlał na Twoich wargach.
W Przeto pobłogosławił Tobie Bóg na wieki.

K Duch z wysokości wylany został na Ciebie.
W Step zamienił się w żyzny ogród.

K Niebiosa zsyłają rosę a obłoki z deszczem Sprawiedliwego.
W Ziemia otwiera się i rodzi Zbawiciela.

P Najświętsza Maryjo Dziewico, wielbimy Ciebie. Tyś umiłowała Boga, Pana naszego, całym sercem, całą duszą, całym Twym umysłem i mocą.
W Maryja obrała najlepszą cząstkę, / której nie będzie pozbawiona.

P Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
W Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

P Módlmy się. Panie i Boże nasz, Ty w Maryi Dziewicy dałeś nam pierwowzór miłującego oddania się. Daj i nam gotowość otwarcia dla Ciebie naszych serc. Ześlij nam Ducha Świętego, aby rozpalił w nas ogień miłości. Przez Chrystusa Pana naszego.
W Amen.

Litania: Matko, która nas znasz.