Regulamin

Warunki użytkowania
Wortalu internetowego MARYJNI.PL

§ 1

Ten dokument określa zasady korzystania z MARYJNI.PL, określane w dokumencie jako Warunki użytkowania lub Regulamin.

§ 2

  Użyte w dokumencie pojęcia:
 • Administrator - osoba zarządzająca treścią i funkcjonowaniem stron na MARYJNI.PL, jak również użytkownikami posiadającymi konto na MARYJNI.PL.
 • ADO - administrator danych, o którym mowa w art. 4 p. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Hasło - ciąg liter, cyfr lub innych znaków, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta na MARYJNI.PL.
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów na MARYJNI.PL, w którym gromadzone są dane Maryjnego.
 • Login - indywidualne oznaczenie Maryjnego, nadawane przez Administratora, składające się z liter, cyfr lub innych znaków, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Panelu Maryjnego na MARYJNI.PL.
 • Maryjny - użytkownik, który założył Konto na MARYJNI.PL.
 • Materiały - wszelkie treści: teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, zdjęcia, grafiki, filmy, nagrania itp. - zamieszczone na stronach MARYJNI.PL, jak również publikowane przez Maryjnych na MBlogu.
 • MBlog - strona internetowa w Usłudze, administrowana przez Maryjnego, zawierająca wprowadzone przez niego Materiały.
 • Redaktor - osoba uprawniona przez Właściciela lub Administratora Usługi do sprawdzania, poprawiania, odrzucania lub blokowania wprowadzonych przez Maryjnego Materiałów.
 • Usługa - strony i podstrony internetowe, znajdujące się pod adresem domeny maryjni.pl, wraz z całą ich zawartością i funkcjonalnością; nie obejmuje jednak subdomen istniejących w domenie maryjni.pl - każda z nich kieruje się własnymi warunkami korzystania.
 • Użytkownik - osoba przeglądająca strony MARYJNI.PL oraz korzystająca z zamieszczonych tam Materiałów i Usług.
 • Warunki użytkowania - ten dokument.
 • Właściciel - Fundacja Niepokalanej, ul. Cicha 35, 96-515 Teresin, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000557615, NIP: 837-181-65-62.
 • Wortal (wortal internetowy) - ilekroć jest używane to określenie, odnosi się ono do wszystkich Usług i Materiałów, zamieszczonych na maryjni.pl - portalu internetowym wyspecjalizowanym, publikującym informacje głównie z dziedziny duchowości Maryjnej i mariologii.

§ 3

 1. Właściciel MARYJNI.PL odpowiada za utrzymanie i funkcjonowanie MARYJNI.PL oraz za zamieszczane treści od momentu nabycia praw do domeny maryjni.pl, tj. od 3 maja 2021 r. Właściciel nie odpowiada za starą wersję Wortalu, dostępną pod adresem maryjni.niepokalana.pl.
 2. Wortal MARYJNI.PL jest przeznaczony dla osób zainteresowanych duchowością Maryjną; ma na celu pogłębianie, rozwijanie i propagowanie kultury Maryjnej.
 3. Duchowość Maryjna rozumiana jest zgodnie z definicją w: Leksykon duchowości katolickiej (Praca zbiorowa pod red. ks. M. Chmielewskiego), Lublin-Kraków 2002, s. 493.
 4. Termin kultura Maryjna używany jest w odniesieniu do duchowości (por. termin "kultura", tamże, s. 457n) i oznacza dążenie człowieka do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności i wysiłku, zmierzających do rozwoju osobistego, w oparciu o duchowość Maryjną.

§ 4

 1. Użytkownik może korzystać z MARYJNI.PL w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami Warunków użytkowania.
 2. Użytkownik, który akceptuje Warunki użytkowania, może przeglądać, kopiować, drukować oraz rozpowszechniać zawartość Usługi, jeżeli:
  1. treści te będą wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych;
  2. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje o prawach autorskich lub dane o autorze treści.
 3. Nie wolno używać i kopiować kodu źródłowego ani technologii zastosowanych w Usłudze.

§ 5

 1. MARYJNI.PL służy do budowania społeczności ludzi Maryjnych, dlatego umożliwia Użytkownikom, zainteresowanych duchowością Maryjną i szerzeniem kultury Maryjnej, zakładanie kont, prowadzenie blogów, komentowanie Materiałów.
 2. Zamieszczane Materiały na MARYJNI.PL będą wykorzystywane do rozwijania kultury Maryjnej i promowania Usługi, zgodnie z przyjętymi w tym dokumencie Warunkami użytkowania.
 3. Aby założyć Konto na MARYJNI.PL, należy wysłać zgłoszenie przez Formularz rejestracji, podając informację o swojej pobożności Maryjnej oraz następujące dane: adres e-mail, pseudonim (nick) lub imię i nazwisko.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o założenie Konta na MARYJNI.PL bez konieczności podania przyczyny.
 5. Wraz z założeniem Konta Maryjny uzyskuje dostęp do MBloga w Strefie Maryjnych oraz potwierdza, że zapoznał się z Warunkami użytkowania, akceptuje je i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się za pomocą Loginu i Hasła.
 7. Maryjny może w każdej chwili usunąć Konto lub poprosić Administratora o jego usunięcie.
 8. Polityka prywatności, opisująca w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez MARYJNI.PL, dostępna jest pod adresem: Polityka prywatności.

§ 6

 1. Strefa Maryjnych (Strefa) służy do prowadzenia MBlogów, dzielenia się swoją pobożnością Maryjną, szerzenia kultury Maryjnej, wymiany poglądów i doświadczeń związanych z kultem Maryjnym i duchowością Maryjną.
 2. Maryjny może umieszczać w Strefie tylko takie Materiały, do których ma uprawnienie na ich rozpowszechnianie i których rozpowszechnienie w Strefie nie będzie naruszało praw osób trzecich, a w szczególności nie będzie narażało Właściciela na jakąkolwiek odpowiedzialność z tego tytułu. Wszelkie cytaty, zapożyczenia, opracowania Materiałów cudzych muszą być wyraźnie oznaczone w treści Materiału.
 3. Maryjny zamieszcza w Strefie Materiały w imieniu własnym, na swoją odpowiedzialność. Zamieszczone Materiały pozostają jego własnością, czyli zachowuje do nich wszelkie prawa własności intelektualnej. Może też mieć prawo do udostępniania Materiałów, zamieszczonych przez innych Maryjnych, jeśli otrzymał na to ich pozwolenie.
 4. Maryjny zobowiązuje się przestrzegać obowiązujące w Polsce przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe, postanowienia Warunków użytkowania oraz zasady współżycia społecznego w Internecie.
 5. Maryjny zobowiązuje się nie zamieszczać w Strefie treści:
  1. niezwiązanych z duchowością i pobożnością Maryjną, jak też nie będących odzwierciedleniem kultury Maryjnej;
  2. bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc lub hazard, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje czy szerzących nienawiść wyznaniową, rasową lub etniczną;
  3. naruszających dobra lub prawa (w tym prawa autorskie) osób trzecich lub takich, których umieszczenie w Strefie może stanowić podstawę do wystosowania jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela;
  4. stanowiących reklamę/promocję danej osoby, czy też reklamę/promocję produktów lub usług oferowanych przez Maryjnego lub przez osoby trzecie;
  5. uchodzących za SPAM lub będących niezamówioną informacją handlową;
  6. obarczających osoby trzecie nieprawdziwymi, nierzetelnymi lub niesprawdzonymi zarzutami;
  7. stanowiących informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających dostęp do informacji, traktowanych przez podmioty trzecie jako poufne;
  8. będących wirusami komputerowymi lub innymi narzędziami mogącymi wywołać uszkodzenie sprzętu lub uszkodzenie danych.
 6. Maryjny zapewnia, że osoby uprawnione do Materiałów zrezygnowały z wykonywania praw autorskich osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wkładów w zakresie, o którym mowa w Warunkach użytkowania. Maryjny zapewnia, że Właściciel lub osoby przez niego wskazane mogą korzystać i rozpowszechniać Materiały anonimowo bez wskazywania i uwidaczniania informacji o ich twórcach.
 7. Maryjny, zamieszczając Materiały w Strefie, udziela również Właścicielowi zezwolenia do dokonywania i udzielania zezwoleń na dokonywanie dowolnych opracowań, w tym tłumaczenia, zmian, przeróbek, skrótów, modyfikacji i wymiany poszczególnych warstw, kolorów lub elementów i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie.
 8. Właściciel, jak też osoby, którym Właściciel na to zezwolił (redaktorzy, korektorzy), mogą dokonywać drobnych korekt, poprawy błędów stylistycznych, gramatycznych i literówek w zamieszczanych przez Maryjnych Materiałach.
 9. Właściciel lub Redaktorzy mogą usunąć lub zablokować Materiały (alienacja), które naruszają powyższe postanowienia. Maryjny zostanie powiadomiony o tym, które i dlaczego jego Materiały uległy alienacji oraz otrzyma informację, w jaki sposób może się od tej decyzji odwołać lub wnioskować o kolejną weryfikację alienowanych Materiałów.
 10. Maryjny zezwala Właścicielowi na dołączanie spersonalizowanych reklam (typu Google AdSense) w obszarach do tego przeznaczonych na stronach MBlogów w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od tych Materiałów.
 11. Maryjny, zamieszczając Materiały w Strefie, udziela Właścicielowi nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium, niewyłącznego zezwolenia (ograniczonego do celów opisanych w sekcji Cel poniżej) na korzystanie z tych Materiałów i rozporządzanie nimi (licencja niewyłączna w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych) na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
  • w Usłudze, innych stronach internetowych i serwisach społecznościowych;
  • w materiałach promocyjnych;
  • przez osoby upoważnione, które podpisały z Właścicielem umowy zgodne z tymi Warunkami.
 12. Cel licencji obejmuje:
  • promocję Usługi;
  • promowanie Strefy i zachętę do zakładania MBlogów w Usłudze.

§ 7

Zalecenia bezpieczeństwa korzystania z Usługi.

 1. Konta, w tym dostęp do Strefy Maryjnych, chronione jest zabezpieczeniami stosowanymi przez system trigoCMS! agencji reklamowej Media Essence. Jednakże każdy Maryjny zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo swoich danych logowania i haseł.
 2. Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:
  • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia;
  • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu;
  • zawsze należy sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania.

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
 2. Przetwarzane są tylko dane, niezbędne do identyfikacji i weryfikacji loginu i hasła, czy rzeczywiście należą do Maryjnego.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 9

 1. Warunki użytkowania obowiązują od dnia ich opublikowania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami użytkowania stosuje się odpowiednio następujące ustawy:
  1. prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460, ze zm.);
  2. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
  3. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
  4. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.);
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Warunki użytkowania mogą być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniane. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania.
 4. W przypadku zmiany treści Warunków Maryjny zostanie o tym fakcie poinformowany podczas logowania.

§ 10

 1. Wszelkie spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.
 2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z Warunków użytkowania zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Właściciela.

Data dokumentu: 8 lipca 2022 13:50