Współpraca

Drodzy Maryjni!

Udostępniamy dla Was część Wortalu MARYJNI.PL, abyście dzielili się w świecie wirtualnym, w Internecie, swoim doświadczeniem i świadectwem życia w rękach i pod opieką Maryi, Matki Bożej, Matki Jezusa Chrystusa.

Naszą maryjność, katolicką maryjność, odkrywamy jako wielką łaskę Bożą; łaskę polegającą na tym, że to sama Maryja wybrała nas i daje się nam poznać, jak też daje odczuć swoją obecność i moc wstawiennictwa macierzyńskiego u Boga.

To wielka łaska, której nie chcemy zmarnować, utracić czy nią wzgardzić. Chcemy ją rozwijać i dzielić się nią z całym światem - wirtualnym, ale będącym narzędziem do tego, by ta maryjność stała się rzeczywistością przeżywaną w codzienności przez wszystkich, do których tą drogą zdołamy dotrzeć.

Ktoś powiedział, że "łaski to nie ogórki - nie można ich kisić", czyli zachować je tylko dla siebie. Łaskami trzeba się dzielić, o nich mówić. Stąd tworzymy pole dzielenia się tymi łaskami także dla Was - STREFĘ MARYJNYCH z możliwością zakładania na tym polu własnych "Maryjnych Ogródków", które nazwaliśmy "MBlogiem".

Bardzo pragniemy, aby tych "Maryjnych Ogrodów" było jak najwięcej i by po nich chętnie spacerowali Internauci. Dlatego bez Waszej współpracy i pomocy każdego z Was w sadzeniu i pielęgnowaniu pięknych "Maryjnych kwiatów", nie będzie to miało większego sensu. Prosimy Was o współpracę w tworzeniu "kwiatów", czyli treści Wortalu MARYJNI.PL, a mianowicie, na pierwszym miejscu o Wasze świadectwa-teksty mówiące o Waszej maryjności, kulcie Maryjnym u Was, w Waszych rodzinach, parafiach, wspólnotach itp.

Prosimy o Wasze teksty, zdjęcia, może filmiki, które będziemy mogli zamieścić w Strefie Maryjnych.

Czekamy, piszcie, na adres: strefa@maryjni.pl

Zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań na jednym z komunikatorów:


Jak uzyskać status "maryjnego"?

Aby uzyskać status "MARYJNY", a tym samym dostęp do tworzenia i pisania blogów na MBlogu, trzeba 1) zapoznać się z Warunkami współpracy, 2) wysłać na adres strefa@maryjni.pl lub przez Formularz rejestracji przynajmniej następujące informacje:

 • Imię i nazwisko oraz e-mail (tylko do wiadomości naszej, w celu weryfikacji tożsamości),
 • krótką charakterystykę własnej pobożności Maryjnej,
 • przynależność do organizacji maryjnej (jeżeli do jakiejś należysz).

Możesz też dołączyć dłuższe świadectwo, które będzie można zamieścić na utworzonym dla Ciebie profilu w Strefie Maryjnych, jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie.

Poza tym zapraszamy Cię do współtworzenia treści na Wortalu MARYJNI.PL poprzez opracowanie i przysyłanie tekstów dla poszczególnych sekcji.

W Internecie, w różnych czasopismach maryjnych, gazetach religijnych i w innych mediach publikowane są liczne treści dotyczące Maryi, maryjności, pobożności i duchowości Maryjnej. Naszym pragnieniem jest, aby te treści zauważać i o nich informować na Wortalu MARYJNI.PL jak również korzystać z nich przy opracowywaniu i tworzeniu pożytecznych treści dla MARYJNI.PL.

Zapraszamy Cię i do takiej formy współpracy, jak choćby polegającej na przesłaniu linku (lub informacji), że pojawiła się lub została znaleziona ciekawa treść z dziedziny duchowości Maryjnej.


# Wytyczne dla Społeczności Maryjnych

# Wprowadzenie

MBlog - miejsce w Wortalu MARYJNI.PL, nazwane STREFĄ MARYJNYCH, udostępnione dla użytkowników, którzy Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa, uznają za wzór życia chrześcijańskiego, czerpią inspiracje i kształtują swoją wiarę, naśladując Matkę Pana, a przez modlitwę do Maryi poddają się Jej wpływowi.

MBlog ma na celu upowszechniać i rozwijać kulturę Maryjną w sieci, jak również pogłębiać duchowość Maryjną.

# Maryjna duchowość

Maryjna duchowość jest jednym z aspektów duchowości chrześcijańskiej i odnosi się do osoby Maryi, Matki Jezusa Chrystusa. Nie ogranicza się tylko do oddawania czci Matce Bożej (do pobożności Maryjnej), ale także bada (rozważa, poznaje) tajemnicę życia i misji Maryi, aby czerpać z tego inspiracje do życia chrześcijańskiego, traktując Matkę Jezusa jako wzór do naśladowania, a przez modlitwę do Maryi poddaje się Jej wpływowi.

Maryjnym określamy chrześcijanina, który stara się kształtować swoją duchowość w oparciu o duchowość Maryi, swoją drogę wytycza wg drogi Maryi, własne myślenie ustawia zgodnie z Jej myśleniem, swoje odniesienie do Ojca, Słowa Wcielonego i Ducha Świętego upodabnia do odniesień stwierdzanych i podziwianych u Matki Bożej. Jest to więc duchowość "jak Maryja", a nie tylko pobożność "do Maryi".

Maryjną duchowość rozumiemy zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, dotyczącego Maryi, mającego swoje zakorzenienie w Biblii i prawdach wiary.

# Cele Maryjnego Wortalu

Jako Maryjni dążymy do ukazywania i odkrywania wciąż nowych aspektów obecności Maryi w Biblii.

Widzimy Maryję: 1) w ST zapowiedziach włączenia niewiasty do walki z szatanem i w zwycięstwo odniesione przez jej potomstwo (Rdz 3,15); 2) w proroctwie Izajasza (7,14), ukazujące niewiastę, która będzie brała udział w zbawieniu jako matka Emmanuela; 3) w So 3,14-17, gdzie Córa Syjonu jest typem Maryi rodzącej Nowy Lud Boży - Kościół; 4) w Mi 5,1-4, gdzie jest mowa o "mającej porodzić"; 5) w katolickiej liturgii, która Maryję upodobnia do Mądrości, opierając się na Syr 24,3-12 i Prz 8,22-35.

W oparciu o NT widzimy szczególną i wyjątkową rolę Maryi w Misterium Wcielenia i Odkupienia, w dziejach Kościoła aż do czasów ostatecznych (Mt 1-2; Mk 3,31-35; 6,1-6; Łk 1-2; J 2,3-4; 19,25-27; Ga 4,4-S; Ap 12).

Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego uznajemy, że Maryja jest Świętą Dziewicą i Matką Zbawiciela, Matką Bożą.

Katolicka mariologia dostarcza nam podstaw teologicznych, na których budujemy naszą maryjność. Przyjmujemy dogmaty maryjne: dogmat o Bożym Macierzyństwie Bożym, Jej dziewictwie, Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu.

Pragniemy rozpowszechniać i zgłębiać zagadnienia związane z paralelizmem Maryja - Ewa, ze związkiem Maryi z tajemnicą Wcielenia Syna Bożego, trzema Osobami Boskimi, a zwłaszcza z Jej duchowym macierzyństwem realizującym się aktualnie w świecie.

Chcemy ukazywać Maryję jako Tę, która pomaga żyć prawdziwie po chrześcijańsku; która swoim przykładem uczy jak żyć wiarą, nadzieją i miłością. Chcemy przez to ukazać, że obecna w Kościele Maryja nie tylko wytycza drogę, którą chrześcijanin może podążać, ale jako Matka wpływa swą obecnością, wstawiennictwem i macierzyńskim działaniem na każdego chrześcijanina, podtrzymuje i umacnia go w tej drodze.

# Zakres tematów MBloga

Zakres tematów, które mogą być poruszane i rozwijane w Strefie Maryjnych bez zastrzeżeń i które nie będą wymagać uzasadnienia, że należą do kultury Maryjnej. Zakres tematów nie jest listą zamkniętą i będzie systematycznie uzupełniany i modyfikowany.

Zakres tematów, obowiązujący na dzień 1 sierpnia 2022 roku

# Maryja jako model duchowości chrześcijańskiej

 1. Maryja jako świątynia i miejsce odpoczynku Trójcy Świętej,
 2. Miłość Maryi do Jezusa,
 3. Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego,
 4. Maryja jako Typ Kościoła i Matka miłująca Kościół.

# Życie duchowe

 1. Maryja jako Matka i Nauczycielka życia duchowego,
 2. Obecność Maryi we wszystkich trzech fazach życia duchowego: na etapie chrześcijańskiej inicjacji, w fazie duchowego dojrzewania oraz mistycznego zjednoczenia.

# Maryja w historii świata

 1. Maryja w dziejach ludzkości.
 2. Maryja w odwiecznym powołaniu człowieka.
 3. Macierzyńska obecność w licznych i złożonych sprawach, których pełne jest życie jednostek, rodzin i narodów.
 4. Wspomożycielka ludu chrześcijańskiego w walce dobra ze złem.
 5. Chroniąca przed upadkiem (grzechem), pomagająca powstać (z upadku, grzechu).
 6. Maryjne doświadczenia osób i wspólnot chrześcijańskich żyjących pośród różnych środowisk na całym świecie.

# Poświęcenie się Maryi

 1. Doskonałe nabożeństwo św. Ludwika Marii Grignion de Montforta (zm. 1716).
 2. Rzecz, narzędzie i własność u św. Maksymiliana Marii Kolbego (zm. 1941).
 3. Niewolnik Maryi Stanisława Fenickiego SJ (zm. 1652) i Jana Chomętowskiego SJ (zm. 1641).
 4. Pomocnik Maryi bł. Stefana Wyszyńskiego (zm. 1981).

# Duchowość Maryi

 1. Cnoty Maryi.
 2. Profil Maryi i aspekty Jej konsekracji, modlitwy, cierpienia, radości, pracy, samotności, doświadczenia mistycznego itp., przedstawiając Maryję jako wzór do naśladowania w przeżywaniu ludzkiego życia całkowicie oddanego Bogu.

# Pobożność maryjna

 1. Przejawy i formy kultu Maryi Dziewicy.
 2. Wzywanie, sławienie, pozdrawianie, uznawanie, naśladowanie, zawierzenie oraz inne formy czci, jak np. nadawanie dzieciom imienia Maria, uczestniczenia w pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych, noszenie medalika czy szkaplerza, wznoszenie kościołów i kaplic ku Jej czci.

# Zasady

Przyjmujemy zasady maryjności, podane przez papieża Pawła VI w adh. Marialis cultus (2 II 1974). W oparciu o te zasady chcemy kształtować i rozwijać kulturę Maryjną.

 1. trynitarna - pobożność i kulturę Maryjną odnosimy do Trójcy Przenajświętszej;
 2. chrystologiczna - problematykę mariologiczną i Maryjną ujmujemy w perspektywie Chrystusa: "Ad Iesum per Mariam", "Ad Mariam per Iesum";
 3. pneumatologiczna - czcząc Maryję, czynimy to dlatego, że jest Ona Oblubienicą Ducha Świętego;
 4. eklezjologiczna - troszczymy się o to, aby praktyki pobożności, wyrażające cześć i poszanowanie dla Matki Pana, jasno i wyraźnie ukazywały miejsce, jakie zajmuje Ona w Kościele;
 5. biblijna - opieramy się przede wszystkim na tym, czego uczy o Maryi Pismo Święte, a treści legendarne (w tym apokryfy) uwzględniamy tylko w takim zakresie, w którym nie są sprzeczne z przekazem biblijnym, a ubogacają go, rozświetlają;
 6. liturgiczna - nabożeństwa i modlitwy związane z pobożnością maryjną staramy się uzgadniać z liturgią i liturgii podporządkować;
 7. antropologiczna - staramy się ukazywać Maryję jako człowieka, kobiety, wzoru możliwego do naśladowania przez wszystkich, unikając takiego przedstawiania Maryi, które mogłoby widzieć w Niej Boginię, a podkreślając Jej pełne miłości przylgnięcie do woli Bożej, przyjęcie Bożego słowa i wprowadzanie go w czyn;
 8. ekumeniczna - staramy się obalać mity i uprzedzenia, rozpowszechniane szczególnie wśród członków wspólnot należących do denominacji protestanckich; ukazywać prawdziwe i właściwe formy kultu Maryjnego;
 9. alienacyjna - unikamy takich form kultu, które wyrosły z łatwowierności, z pogoni za "nowinkami", z chęci bycia oryginalnym (mające cechy "dziwactwa") i z wydarzeń określanych á priori mianem "nadzwyczajnymi"; które skupiają się tylko na zewnętrznych praktykach, emocjach i wzruszeniach;
 10. obsolencyjna - weryfikujemy i eliminujemy formy kultu Maryjnego, które nie spełniają powyższe zasady; nie wszystkie są jednakowo godne zalecenia i praktykowania. Dlatego stosujemy "obsolencję", czyli na pierwszym miejscu stawiamy te praktyki, które są najbardziej zalecane i mają największe znaczenie w pobożności katolickiej, czyli modlitwę Magnificat, "Anioł Pański" i Różaniec.

W dzień Matki Bożej Anielskiej, 2 sierpnia 2022 r.
aktualizacja: 7 września 2022 r. (w wigilię Urodzin NMP)