Regulamin Newslettera

§ 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z bezpłatnej usługi Newslettera, świadczonej przez FUNDACJĘ NIEPOKALANEJ (zwaną dalej Właścicielem - zob. Regulamin).

§ 2 Definicje

Newsletter - nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych przez Właściciela na podany adres e-mail przez Użytkownika, który wyraził na to zgodę (zwana dalej Newsletterem lub Usługą).

§ 3 Warunki i przedmiot Usługi

 1. Dla korzystania z Usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter może zawierać treści informacyjne, formacyjne i promujące kulturę maryjną, jak również inne wiadomości dotyczące Właściciela, w tym: opinie, materiały prasowe, artykuły, informacje o działaniach Właściciela itp.
 3. Elementy graficzne i treści zawarte w Newsletterze stanowią przedmiot praw autorskich, majątkowych lub innych praw przysługujących Właścicielowi lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Właściciela może stanowić naruszenie prawa.
 4.  Wysyłka Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 4 Aktywacja i dezaktywacja Usługi

 1. W celu aktywacji Usługi należy:
  1. wypełnić formularz, znajdujący się nad stopką strony internetowej MARYJNI.PL:
   i. w pole "Adres e-mail" należy wprowadzić adres e-mail, na który mają być wysyłane treści kolejnych edycji Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
   ii. należy zaznaczyć pole wyboru, będące potwierdzeniem zapoznania się z Warunkami użytkowania portalu maryjni.pl i z Regulaminem Newslettera;
  2. kliknąć na przycisk "Zapisz". Po tej czynności na adres e-mail, wprowadzonym w polu "Adres e-mail", wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu e-mail do listy mailingowej;
  3. kliknąć na nadesłany na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu e-mail do listy mailingowej. Od tej chwili na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Właściciela treści kolejnych edycji Newslettera.
 2. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi.
 3. W celu dezaktywacji Usługi należy kliknąć link wypisania się z listy mailingowej, zawarty w stopce Newslettera.
 4. Dezaktywacja Usługi może nastąpić również z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
 5. Z chwilą dezaktywacji Usługi Właściciel zaprzestaje przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi.

§ 5 Zmiana Usługi

 1. Użytkownik może w każdej chwili zmienić podany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres mailing@maryjni.pl lub klikając link wypisania się z listy mailingowej znajdujący się w stopce Newslettera i wpisując się ponownie podając nowy adres poczty elektronicznej.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować na adres: mailing@maryjni.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem.
 2. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

§ 7 Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Niepokalanej. Fundacja przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE. L 119, str. 1, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( U. z 2018 r., poz. 1000), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu realizacji Usługi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Odbiorcami danych mogą być: podmioty świadczące dla Właściciela usługi hostingowe i dostawca usług mailingowych.
 4. Podanie w formularzu podczas rejestracji adresu e-mail Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia Usługi.
 5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani organizacjom międzynarodowym.
 6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Właściciela znajduje się w Polityce Prywatności.

§ Zmiany Regulaminu

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku dostosowania treści do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących lub zmian w zakresie czy sposobie świadczenia Usługi.
 2. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie informacji na stronie internetowej maryjni.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas aktywacji Usługi. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 29 lipca 2022 r. i jest dostępny pod adresem https://maryjni.pl/newsletter-regulamin.