O nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów...

O nawrócenie masonów, Żydów, heretyków...

Rozważania różańcowe ze św. Maksymilianem Kolbem

Z racji 100-lecia założenia Rycerstwa Niepokalanej, w Niepokalanowie odbywały się miesięczne całonocne czuwania modlitewne każdego 16. dnia miesiąca, od października 2016 r. do października 2017 r. Poniższe rozważania były wykorzystane podczas modlitwy różańcowej "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej" - według pragnienia św. Maksymiliana Kolbego.


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wprowadzenie

Każdego 16. dnia miesiąca w Niepokalanowie gromadzą się rycerki i rycerze Niepokalanej, aby zawierzyć Jej siebie, swoich najbliższych, wszelkie troski i zmartwienia, aby Ona wstawiała się za nami u Dobrego i Miłosiernego Ojca. Albowiem tam, gdzie Ona wejdzie, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wyprosi..., a z oczu najzatwardzialszych grzeszników popłyną łzy nawrócenia.

Trwając w duchowej łączności z Niepokalanowem rozpoczynamy i w naszej parafii czas szczególnej modlitwy o zrealizowanie celu Rycerstwa Niepokalanej, który wyraził św. Maksymilian Kolbe w słowach: "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej".

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

Modlitwa o trzy cnoty Boskie

Módlmy się, aby nadprzyrodzona wiara zniweczyła wszelkie herezje, a szczególnie błędy masońskiej ideologii. Zdrowaś Maryjo...
Aby cnota nadziei umocniła serca w dążeniu do zaprowadzenia na całym świecie królestwa Serca Jezusowego. Zdrowaś Maryjo...
Aby Boża miłość oczyściła obyczaje i moralne życie każdego człowieka. Zdrowaś Maryjo...


Po każdej części Różańca można odmówić Litanię loretańską i antyfonę Pod Twoją obronę...


Tajemnice radosne

Wprowadzenie

Rycerstwo Niepokalanej istnieje w szczególności po to, by modlić się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów..., a zwłaszcza masonów i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej". Dzisiaj chcemy prosić Niepokalaną, by uchroniła Kościół święty od wszelkich wpływów masońskich - a szczególnie, by pasterze Kościoła: Ojciec Święty, kardynałowie, biskupi, księża i diakoni - potrafili w sposób jednoznaczny rozpoznać i odrzucić próby przenikania ideologii masońskiej do sfery życia religijnego, społecznego, politycznego i moralnego wyznawców Chrystusa. Chcemy modlić się o czystość wiary i moralności, wolnych od herezji i obcych chrześcijaństwu wpływom innych kultur, światopoglądów, ideologii.

Maryjo Niepokalana, zapraszamy Cię do tych wszystkich sfer naszego życia, albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Intencja

Tajemnice radosne Różańca świętego. Módlmy się o oddalenie wszelkich wpływów masońskich z łona Kościoła świętego.

1. Zwiastowanie

"Rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego»" (Łk 1,38).

W Tajemnicy Zwiastowania widzimy Maryję w postawie Służebnicy Pańskiej. Była najdoskonalszą Służebnicą, bo była Niepokalana, a w Jej woli nie było najmniejszego odruchu buntu przeciw woli Bożej. Czego więcej potrzeba ludzkości do pokoju i szczęścia, jak przyjęcia i odtworzenia postawy Służebnicy wobec Boga?

Przystąpmy do odtwarzania w swoim życiu, na każdym kroku postawy Służebnicy Pańskiej.

"Miłość każda karmi się ofiarą i poświęceniem - uczy święty Maksymilian. - Miłość, która się od kogoś czegoś spodziewa, nie jest prawdziwą miłością. Miłość prawdziwa musi coś ze siebie ofiarować".

2. Nawiedzenie

"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta Judy" (Łk 1,39).

W tej tajemnicy widzimy Maryję w działaniu. Służebnica Pańska staje się Służebnicą Miłości. Taką pozostała Ona na zawsze, taka okazuje się do dziś wobec całej ludzkości . Cóż więcej potrzeba ludzkości do pokoju i szczęścia, jak przyjęcie postawy Maryi objawionej w tajemnicy Nawiedzenia? Zabierzmy się do odtwarzania, do kopiowania w swym życiu postawy Maryi. Stańmy się jak Ona sługami naszych bliźnich.

"Każdy czyn wykonany z intencją podobania się Niepokalanej jest aktem miłości - zapewnia święty Maksymilian. - Sprawiać Jej przyjemność naszymi dobrymi uczynkami jest też miłością. Miłość oczyszcza duszę, jak żelazo oczyszcza się w ogniu".

3. Narodzenie Pana Jezusa

"[Maryja] powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie" (Łk 2,7).

Jak prędko znaleźlibyśmy pokój i szczęście, gdyby w naszej duszy rodził się, żył i wzrastał Jezus. Jak szczęśliwa byłaby ludzkość, gdyby zamiast szukać bogactw i materialnego luksusu, pospieszyła do Betlejem, aby znaleźć Jezusa. Któż nam da Jezusa, kto Go zrodzi w naszych duszach? Tylko Maryja jest Matką Jezusa. Do końca świata Jej wyłącznym przywilejem jest dawanie światu Jezusa i rodzenie Go w naszych duszach. Prośmy więc Matkę Jezusową, aby dała nam Jezusa i strzegła Go w naszych sercach.

"Tylko miłość może dać przedsionek nieba - mówi święty Maksymilian - i u nas jest ten przedsionek, gdyż wszyscy się kochamy. Ojcem mamy Boga w niebie, Niepokalana jest Matką, a Pan Jezus w Przenajświętszym Sakramencie jest starszym bratem i wszyscy ludzie do tej rodziny powinni należeć".

4. Ofiarowanie w świątyni

"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dzieciątko do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu" (Łk 2,22).

W tajemnicy Ofiarowania każdy z nas musi zjednoczyć się z Niepokalaną. Także my musimy spieszyć do świątyni, aby w niej podczas Mszy świętej ofiarować Ojcu Niebieskiemu Jezusa za siebie i swoje winy, jako nieskończoną ofiarę dziękczynienia, uwielbienia, błagania i przebłagania. Do ofiary Jezusowej musimy dołączyć swoje skromne ofiary, swoje trudy, prace, wyrzeczenia i cierpienia zniesione dla Boga.

"Miłość nie zależy od usposobienia - poucza święty Maksymilian - objawia się ona tylko w różny sposób na zewnątrz. Treść sama jest jednakowa i polega na zjednoczeniu woli naszej z wolą Bożą".

5. Znalezienie w świątyni

"Matka rzekła do Niego: «Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie»" (Łk 2,48).

W boleści Macierzyńskiego Serca Maryi szukającego Jezusa w Jerozolimie możemy widzieć obraz innego bólu, który przeżywa Ona szukając Jezusa w sercach ludzi ochrzczonych, którzy utracili Go przez grzech ciężki. Ten ból swego serca odsłoniła nam Maryja w Fatimie. Obyśmy nigdy nie stali się przyczyną tego bólu Niepokalanego Serca Maryi. Obyśmy nigdy przez grzech ciężki nie utracili Jezusa.

"Prośmy Niepokalaną o tę miłość wielką - zachęca święty Maksymilian - o tę płomienną miłość, byśmy w miłości Bożej w Niej nie uznawali żadnych granic. Gdy Ona, Ona sama zawładnie naszym sercem, będziemy obojętni na rzeczy przemijające, przykre, czy przyjemne, na sprawy łatwe czy trudniejsze. Wszystko przeminie - miłość zostanie".


Tajemnice światła

Wprowadzenie

Pan Jezus, Światłość świata, przyszedł jako Wcielone Słowo, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha Jego głosu (por. J 18,37). Dziś nie brakuje ludzi, którzy nie tylko nie słuchają głosu Wcielonego Słowa, ale dążą do tego, by i innych od Prawdy odciągnąć. Dlatego już prawie od stu lat Rycerstwo Niepokalanej w szczególności stara się "o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków, żydów, a zwłaszcza masonów...", aby za wstawiennictwem Niepokalanej doprowadzić wszystkich do Chrystusa.

Dziś chcemy modlić się za wszystkie osoby konsekrowane, aby były czytelnym znakiem miłości Bożej w świecie, a przez świadectwo swego życia były solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5,13-14).

Maryjo Niepokalana, wypraszaj nam łaski nawrócenia i uświęcenia. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Intencja

Tajemnice światła Różańca świętego. Módlmy się, aby każdy rycerz umiał wyrażać piękno swojej przynależności do Niepokalanej.

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

"A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie»" (Mt 3,16).

Bóg, oprócz życia cielesnego, dał nam także życie duchowe i nadprzyrodzone przez sakrament chrztu, który wprowadza nas do wielkiej rodziny - Kościoła. Jakże pięknym darem jest chrzest, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami Jego mistycznego Ciała, dziedzicami życia wiecznego.

"Wiemy skąd mamy czerpać siłę nadnaturalną do naszego uświęcenia - przypomina święty Maksymilian. - Tu z pomocą musi przyjść łaska i tylko łaska. Łaskę tę wypraszamy modlitwą".

Maryjo, proszę Cię, niech moje życie, zanurzone w Twoim Synu od momentu chrztu świętego, będzie życiem dziecka Bożego.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

"Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów" (J 2,2).

Maryja obecna jest w Kanie Galilejskiej jako Matka Jezusa i przyczynia się do "początku znaków" objawiających mesjańską moc Jej Syna. Oto, kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: "Nie mają już wina". Syn dla Maryi spieszy z pomocą gospodarzom uczty - i to w chwili, gdy nie nadeszła jeszcze godzina, aby ujawnić się i zacząć publiczną działalność.

"Musimy sobie zdać jasno sprawę, co mamy czynić - wskazuje święty Maksymilian. - Słowa pociągają, ale przykłady porywają, więc żebyśmy to praktykowali... Owszem, jeszcze lepiej służmy Niepokalanej, gorliwiej pracujmy".

Maryjo, proszę Cię, niech przemiana wody w wino, dokonana przez Chrystusa, przemienia również moje życie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Jezus przyszedł do Galilei i głosił tam Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię»" (Mk 1,14).

Nadszedł czas realizacji zbawienia poprzez przyjęcie ogłoszonej prawdy. Z daru zbawienia skorzystać mogą ci, którzy uwierzą w Ewangelię, nawrócą się i podejmą życie zgodne z nauką i przykładem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójścia za Nim pozostanie zawsze aktualne i zobowiązujące ludzkie sumienia.

"Kto pragnie przyczynić się do uświęcenia bliźnich, musi zacząć od siebie" - napomina święty Maksymilian.

Maryjo, proszę Cię, niech nigdy nie zapominam o słowach Twojego Syna wzywających do nawrócenia i głoszenia prawdy Ewangelii.

4. Przemienienie na górze Tabor

"Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie»" (Łk 9,28).

Wszyscy potrzebujemy przemiany. Dzięki wierze, nadziei i miłości możemy wpatrywać się w jasne oblicze Pana Jezusa, jednak w naszych cierpieniach, zagubieniach, ciemnościach... potrzebujemy miłosiernej pomocy Chrystusa, aby nie zginąć, aby powstawać z upadków.

Maryjo, proszę Cię, przemień moje słabości w Twoją świętość, moją rozpacz w Twoje ukojenie, moją małoduszność w Twoją odwagę.

"Im kto bardziej oddał się Niepokalanej - poucza święty Maksymilian - tym śmielej może iść do Pana Jezusa, do Jego Przenajświętszego Serca: jednak tylko przez Maryję i tylko przez Nią...".

5. Ustanowienie Eucharystii

"To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" (Łk 22,19).

Wypowiadając te słowa w Wieczerniku Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, a nam polecił sprawować go na Jego pamiątkę. Najpełniejszym wyrazem wspólnoty życia z Chrystusem jest Eucharystia i oznacza Miłość, która zamieszkuje w człowieku, Miłość która rozumie. Słowo Boże i Eucharystia są niezbędnym pokarmem na życie wieczne.

"Wprawdzie jesteśmy słabi i nieraz bardzo słabymi się czujemy - mówił święty Maksymilian - ale jedyną radą na wszystkie nasze słabości jest całkowite zdanie się na Niepokalaną. Pozwólmy się Jej prowadzić".

Maryjo, proszę Cię, pomóż mi, aby Miłość zawsze mieszkała w moim sercu i gościła między nami.


Tajemnice bolesne

Wprowadzenie

"Społeczeństwa zagrożone przez apostazję stoją przed groźbą degradacji moralnej. Upadek moralności pociąga za sobą upadek społeczeństw" (św. Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982 r.) - czego w sposób jakże bolesny doświadcza współcześnie kontynent europejski, zalewany przez islam, ateizm i liberalny agresywny laicyzm, a także narastającą falę terroryzmu. Dziś chcemy modlić się o pokój na świecie, a szczególnie o ustanie ataków terrorystycznych.

Maryjo Niepokalana, wypraszaj nam łaski pokoju i pojednania dla nas i całego świata. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Intencja

Tajemnice bolesne Różańca świętego. Módlmy się o pokój w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, a w szczególności, aby ustały ataki terrorystyczne.

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

"Jezus upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!». Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, rzeki do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»".

"Nie zapominajmy powtarzać z Panem Jezusem w Ogrójcu: Ale nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie. I gdy Pan Bóg będzie uważał za stosowne - radzi święty Maksymilian - tak jak to było w Ogrójcu, by prośba nasza nie odniosła skutku i przyszło kielich wychylić do dna, nie zapominajmy, że Pan Jezus nie tylko cierpiał, ale też potem chwalebnie zmartwychwstał. I że my też poprzez cierpienie zdążamy do zmartwychwstania".

2. Biczowanie Pana Jezusa

"Jezus wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie»".

"Dzieci drogie, pamiętajmy, że miłość żyje, karmi się ofiarami - radzi święty Maksymilian. - Dziękujmy Niepokalanej za wewnętrzny pokój, za uniesienia miłości, ale nie zapominajmy, że to wszystko - choć dobre, piękne - nie jest jednak istotą miłości i bez tego wszystkiego może być miłość - i to miłość doskonała. Szczyt jej to stan, w którym Pan Jezus mówi na krzyżu: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?".

3. Cierniem ukoronowanie

"Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: «Witaj, Królu Żydowski». I policzkowali Go".

"Bez ofiary nie ma miłości - uczy święty Maksymilian. - Czy więc nie należy starać się o odwrócenie trudności? Owszem, o ile tylko to od nas zależy, trzeba zrobić wszystko, by usunąć trudności na drodze naszego życia, ale bez niepokoju, bez czarnego smutku, a tym bardziej rozpaczliwej bezradności. Te stany duszy nie tylko nie pomagają do rozwiązania trudności, ale czynią nas niezdolnymi do mądrej, roztropnej i rzutkiej zapobiegliwości. Matka Boża cierpiała: w milczeniu, w pokoju; z miłością. - Naśladuj Ją. - Cierp i pracuj jedynie dla Pana Boga i w Jego obecności".

4. Dźwiganie Krzyża

"Piłat więc wydał Jezusa im, aby Go ukrzyżowano. Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota".

"Mówi przysłowie, że kogo Pan Bóg miłuje, tego obdarowuje krzyżami, by człowiek miał sposobność wynagrodzić Bogu za Jego miłość - przypomina święty Maksymilian. - Mimo że człowiek drży przed cierpieniem, jednak wola pragnie cierpieć z miłości. Pan Jezus w Ogrójcu, kiedy widział, że wiele dusz nie skorzysta z Jego cierpień - ogrom bólu sprawił, iż powiedział: Ojcze mój, jeżeli może to być, niech odejdzie ode Mnie ten kielich, ale zaraz dodał: Nie moja, ale Twoja niech się stanie wola. To jest prawdziwa miłość krzyża. Wola chce iść drogą krzyża, drogą miłości, drogą wielkich cierpień. Jeżeli chcesz triumfować w niebie z Panem Jezusem, potrzeba, abyś na tym świecie niósł z Nim krzyż".

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

"Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy głowę, oddał ducha".

"O wiele więcej sobie zaskarbimy - zapewnia nas święty Maksymilian - kiedy w ciemności zewnętrznej i wewnętrznej, pełni smutków, spracowani, cierpiący bez pociechy, prześladowani na każdym kroku, wśród ciągłych niepowodzeń, opuszczeni przez wszystkich, wyśmiani, wyszydzeni, sami... jak Pan Jezus na krzyżu za wszystkich się modlić i wszelkimi sposobami do Boga przez Niepokalaną pociągnąć i z Nim najściślej złączyć będziemy się starali".


Tajemnice chwalebne

Wprowadzenie

Widzimy, że podstępny liberalny i lewacki bełkot wciąż tu i ówdzie próbuje zaistnieć, by siać zamęt i pomieszanie pojęć, by zło zmieszać z dobrem, by człowiek pogubił się i nie wiedział już, w co ma wierzyć i czym się kierować. I o to właśnie chodziło masonerii, by tak zdezorientowanym człowiekiem, pozbawionym moralnego kręgosłupa, dowolnie kierować i nim manipulować.

Dlatego już prawie od stu lat Rycerstwo Niepokalanej w szczególności stara się "o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego, a zwłaszcza masonów...", aby za wstawiennictwem Niepokalanej doprowadzić wszystkich do Chrystusa i aby już nigdy więcej nikt nie wpadł w niewolę grzechu i szatana.

Dziś chcemy modlić się za twórców antykultury, a szczególnie tych, którzy ich inspirują i finansują, wspierając masońską ideologię "psucia obyczajów", aby siły te zaprzestały testowania katolickiej wrażliwości i finansowania bluźnierczej pseudokultury, a wyszły naprzeciw rzeczywistym potrzebom ludzi ubogich, niepełnosprawnych, społecznie wykluczonych i potrzebujących.

Maryjo Niepokalana, wypraszaj nam łaski nawrócenia i uświęcenia. Przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.

Intencja

Tajemnice chwalebne Różańca świętego. Módlmy się, aby ludzie kultury nie ulegali pokusie taniej rozrywki, ale swoją twórczością przyczyniali się do wzrostu Królestwa Bożego.

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

"O świcie pierwszego dnia tygodnia [...] anioł Pański [...] przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie»" (Mt 28,1.5-8).

Poranek Zmartwychwstania pomaga nam zrozumieć, że "wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą. Droga chwały, to droga krzyża - przypomina święty Maksymilian. - Matka Najświętsza z nami, Ona nam zawsze pomaga"..

Przez wzgląd na Twoją Niepokalaną Matkę, Panie Jezu, błagajmy Cię o łaskę dla każdej kobiety, aby była zwiastunem Twego Zmartwychwstania, nosicielką życia w rodzinie i w społeczeństwie, w Kościele i w życiu narodów.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

"Potem wyprowadził ich Jezus ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga" (Łk 24,50-53).

"Żadnej prawdy nikt nie może zmienić - uczy święty Maksymilian - może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować".

Przedwieczny Ojcze, Twój Boski Syn przyjął ludzkie ciało i narodził się z Dziewicy Maryi. Przez swe chwalebne rany uleczył nasze rany. Wejrzyj na Jego zasługi i w swym nieskończonym miłosierdziu wprowadź wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu do chwały nieba, w której Twój Syn wraz ze swą Matką Niepokalaną zasiada po Twojej prawicy na wieki wieków.

3. Zesłanie Ducha Świętego na Maryję i Apostołów

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2,1-4).

Objawem działającego Ducha Świętego w wierzących jest nadprzyrodzona Miłość, która - jak poucza święty Maksymilian - "nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko".

Duchu Święty, Dawco Życia, biskupi są następcami Dwunastu Apostołów. Przez nałożenie rąk wyświęcają w Twoje Imię naszych księży i diakonów. Daj nam, za wstawiennictwem Królowej Apostołów, licznych i świętych sług Słowa i Sakramentów. Udziel wszystkim łaski życia w ogniu Twojej miłości.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

"Wtedy rzekła Maryja: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; a święte jest Jego imię - i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych, co się Go boją»" (Łk 2,46-50)

Abym wraz z Maryją Wniebowziętą mógł zasiąść na tronie chwalebnego Królestwa w niebie, muszę już tu, na ziemi "dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy - oto - jak uczy Święty Maksymilian - cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie".

Panie Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało z Maryi. Naucz nas traktować nasze ciała z szacunkiem, wdzięcznością i dyscypliną. Oświecaj każdego z nas, stosownie do naszego powołania, czystością Maryi, żeby nasze ciało odzwierciedlało nieśmiertelną godność duszy, która w nim pozostaje.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

"Jezus przywołał dwunastu swoich uczniów do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu»" (Mk 10,42-45).

Królowanie na ziemi i w niebie jest służbą i oddawaniem swojego życia z miłości do bliźnich na wzór Jezusa "Naśladuj Chrystusa - kochaj i służ" - zachęca nas święty Maksymilian.

Maryjo, Królowo nieba i ziemi, Pismo Święte ostrzega, że szatan nadal prowadzi wojnę z tymi, co strzegą przykazań Boga; umacniaj chrześcijan, którzy są w różny sposób prześladowani za to, że trzymają się mocno Ewangelii i mężnie dają świadectwo o Chrystusie i Jego Królestwie.

Zakończenie

Panie Jezu - nasz zwycięski Królu Zmartwychwstały, za wstawiennictwem Twojej Matki Wniebowziętej i Twego sługi św. Maksymiliana, daj nam moc do powstawania z martwoty grzechów, abyśmy jako użyteczne narzędzia mogli podnosić do nowego życia każdego grzesznika, a zwłaszcza tych, którzy są nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i zagrożeni wiecznym potępieniem. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Czuwanie w intencji nawrócenia masonów, Żydów, heretyków - w 100-lecie założenia Rycerstwa Niepokalanej, Fundacja Niepokalanej, [Marzec 2017 r.], Archiwum Niepokalanowa.
  • Materiały na czuwanie modlitewne - mi-polska.pl