Matka Boża Różańcowa

7 października - dzień poświęcony NMP Różańcowej.

To wspomnienie odnosi nas do 1571 r., a dokładnie do zwycięstwa wojsk Świętej Ligii nad wojskami imperium osmańskiego, w jednej z największych bitew morskich w dziejach świata, stoczonej 7 października pod Lepanto (obecnie Nafpaktos, Grecja). Zwycięstwo to św. Pius V, papież, przypisał Matce Bożej, do której modlił się on sam, jak i cały chrześcijański lud, wezwany przez papieża do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji oddalenia niebezpieczeństwa islamskiej ekspansji na chrześcijańską Europę.

Pius V modlił się do Najśw. Maryi Panny tymi słowami:

Daj zwycięstwo. Nie dla naszej chwały, ale dla Twojej, Pani i Matko. Pod płaszcz Twego miłosierdzia uciekamy się... Otocz nas płaszczem, uznaj za swe dzieci, weź pod swoją opiekę”.

Św. Pius V, wierząc, że cudowne ocalenie Europy zawdzięcza Matce Bożej, ogłosił w 1572 r. dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej i nakazał coroczne wspomnienie tego wydarzenia poprzez odpowiednią celebrację liturgiczną. Bullą Salvatoris Domini nostri (5 III 1572) udzielił przywileju celebrowania święta Różańca Błogosławionej Dziewicy Maryi bractwu różańcowemu gromadzącemu się w kościele parafialnym w Martorel (Katalonia).

Bulla podkreśla znaczenie odniesionego zwycięstwa: "dzięki zasługom i modlitwom Matki Bożej, Bóg ukazał swoją potęgę, udzielając katolikom zwycięstwa nad Turkami, nieprzyjaciółmi wiary katolickiej".

Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo” - napisali Wenecjanie na jednej ze ścian zbudowanej w swym mieście kaplicy dziękczynnej.

Następca Piusa V, św. Grzegorz XIII (ten od reformy kalendarza juliańskiego, od 4/15 X 1582 obowiązywał kalendarz gregoriański), bullą Monet Apostolus (1 IV 1573) zmienił nazwę święta na święto Matki Bożej Różańcowej i przeniósł jego obchody na pierwszą niedzielę października (w 1571 r. 7 października była niedziela). Papież zezwolił na jego obchodzenie Bractwom Różańcowym oraz w kościołach, w których znajdowały się kaplice lub ołtarze poświęcone Matce Bożej Różańcowej. Bowiem w dniu bitwy pod Lepanto Bractwo Różańcowe - zebrane w dominikańskim kościele Santa Maria Sopra Minerva w Rzymie - modliło się o zwycięstwo.

W 1671 r. papież Klemens X, zezwolił na celebrowanie święta różańcowego we wszystkich kościołach na terytorium królestwa Hiszpanii. Zgodę tę rozszerzono na niektóre księstwa włoskie: Modena (1673) Mantua (1674), Genua (1678), Florencja (1683).

3 X 1716 r. papież Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami, odniesione przez księcia Eugeniusza Sabaudzkiego pod Petrovaradinem n. Dunajem (5 VIII 1716), promulgował dekret Świętej Kongregacji Obrzędów, którym rozszerzył to święto na cały Kościół.

Benedykt XIII dodał je do Brewiarza z objaśnieniem, że Turcy zostali pokonani "dokładnie tego dnia, w którym należący do Bractwa Najświętszego Różańca na całym świecie ofiarowali swą modlitwę różańcową w intencji zwycięstwa nad Turkami, odpowiadając tak na apel Papieża, św. Piusa V".

Papież Leon XIII w encyklice Supremi apostolatus officio (1 IX 1883) polecił, aby od 1 X do 2 XI 1883 r. "w całym świecie katolickim" były odprawianie uroczyste nabożeństwa różańcowe. W ten sposób październik stał się miesiącem różańcowym. W tym samym roku, na prośbę generała dominikanów, włączył do Litanii loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca świętego.

W 1913 r., przeprowadzając reformę kalendarza liturgicznego, papież Pius X przywrócił święto na 7 października.

Od 1969 r., w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego decyzją papieża Pawła VI, pod datą tego dnia, czyli 7 października, obchodzone jest, jako obowiązkowe, wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

Patronat

Matka Boża Różańcowa jest patronką wielu miejsc na świecie, jak np. bazylika NMP Różańcowej w Fatimie, katedra w Toledo (Hiszpania).

María del Rosario to popularne hiszpańskie imię żeńskie (skracane do Rosario), w Polsce, zbliżone imiona, to: Róża, Rozalia. Rosario może być również używane jako imię męskie, zwłaszcza w j. włoskim.

Procesje różańcowe

Szczególnym akcentem zewnętrznym uroczystości ku czci Matki Bożej Różańcowej są procesje do pięciu ołtarzy, podczas których odmawiany jest Różaniec, a przy ołtarzach czytane są odpowiednie fragmenty z Ewangelii.

Papież Leon XIII polecił, aby w dzień uroczystości bractwa różańcowego odbywała się taka uroczysta procesja. We wspomnianej encyklice papież zachęcił członków bractwa do organizowania i uczestnictwa w uroczystych procesjach, podkreślające potężne modlitewne wstawiennictwo Matki Najświętszej.


Zobacz również:

Czytania liturgiczne

I czytanie (Dz 1,12-14)
Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa

Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba.

Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i Jego braćmi.

Psalm (Łk 1,46-48.49-50.51-53.54-55)

Ref. Bądź pochwalona, Boża Rodzicielko

Wielbi dusza moja Pana, *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
święte jest imię Jego.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Aklamacja (Łk 1,28)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia (Łk 1,26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, † prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana.

Albo:

Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, † spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, * według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez naszego Pana.

Modlitwa nad darami

Boże, nasz Ojcze, spraw, abyśmy składając te dary oddali się Tobie w ofierze, * a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna stali się godnymi Jego obietnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacja o Najświętszej Maryi Pannie

[56] Kościół wielbi Boga słowami Maryi

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich Świętych.

Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi * dzięki składamy za Twoją dobroć powtarzając Jej hymn uwielbienia. * Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi * i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. * Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy * i przez Nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, * Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty...

Modlitwa po Komunii

Panie, nasz Boże, w eucharystycznej Ofierze głosimy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, † spraw, abyśmy uczestnicząc w Jego męce, * zasłużyli na udział w radości i chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

 • Matka Boża Różańcowa - rozaniec.maryjni.pl
 • Matka Boża Różańcowa - warszawa.franciszkanie-warszawa.pl
 • Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - brewiarz.pl
 • Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej - niezbednik.niedziela.pl
 • Najświętsza Maryja Panna Różańcowa - sanctus.pl
 • 5 Największych cudów różańcowych w historii - modlitwy24.pl
 • Kochaniewicz B., Wpływ zwycięstwa pod Lepanto na liturgię Kościoła zachodniego - bazhum.muzhp.pl
 • Leon XIII, Encyklika Supremi apostolatus officio, 1 IX 1883
 • Mateja E., Reforma kalendarza i roku liturgicznego od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II - repo.uni.opole.pl
 • Bukowski K., Nowy kalendarz liturgiczny - rbl.ptt.net.pl
 • Bitwa pod Lepanto (1571) - pl.wikipedia.org
 • Opowieść o św. Piusie V i bitwie pod Lepanto - zdrowaśka.pl
 • Grzegorz XIII - wladcy.myslenice.net.pl
 • Uroczystość Matki Boskiej Różańcowej - ruda-parafianin.pl
 • Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej - przymierzezmaryja.pl
 • Our Lady of the Rosary - upwikipl.top
 • The Popes on the Rosary - udayton.edu