Godzinki o Matce Bożej Szkaplerznej

Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej

Godzinki szkaplerzne ukazują pierwotne i zasadnicze znaczenie duchowe Szkaplerza karmelitańskiego, podkreślają związane z nim obietnice Matki Bożej oraz uświadamiają zobowiązania moralne i duchowe noszących Szkaplerz. Są modlitwą błagalną, skierowaną do Matki Bożej Szkaplerznej, jako Królowej Góry Karmel, oraz do św. Proroka Eliasza. Przywołują większość biblijnych obrazów, zaczerpniętych ze Biblii, które w tradycji karmelitańskiej interpretowano zawsze jako odnoszące się do Najśw. Maryi Panny.


JUTRZNIA

Inwokacja

Królowo z Góry Karmel, otwórz usta moje, *
Aby godnie wielbiły święte Imię Twoje.

Przybądź, Matko Szkaplerzna, na nasze błagania, *
Okryj nas świętą szatą Twego zmiłowania.

Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, *
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, tak zawsze niech będzie *
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

Hymn

W obłoku widział Eliasz Matkę Zbawiciela *
Zapowiedź deszczu łaski i Pocieszyciela.
Widział Niepokalaną z morza wstępującą, *
Po stopniach cnót dziesięciu, ludzi miłującą.

Siłą twoją, Eliaszu, była ta nadzieja, *
Że kiedyś się narodzi Matka Zbawiciela.
Ty oglądałeś duchem czas ten i godzinę, *
Gdy Syn Maryi Panny zgładzi naszą winę.

Choć nie widziałeś wtedy Jej oczu, oblicza, *
Służyłeś Jej w nadziei, tak jak i my dzisiaj.

K. Jak obłok stał się znakiem Twojego wejrzenia.
W. Tak Szkaplerz Twój, o Matko, znakiem pocieszenia.

Módlmy się. Boże, Ty ozdobiłeś zakon karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy, * spraw łaskawie, abyśmy, oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

LAUDES

Inwokacja

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Przymierze swojej łaski Bóg z Noem zawiera *
I na znak miłosierdzia tęczę rozpościera.
Potem na górze Synaj Mojżeszowi daje *
Tablice Dekalogu i święte zwyczaje.

Twój Szkaplerz, dobra Matko, jest tęczą zbawienia, *
Wśród burzy zła i grzechu portem ocalenia.
Jak Dekalog na barki wkładasz go z miłością, *
By był dla nas oparciem i serca radością.

A tego, kto w swym życiu wiernie służy Bogu, *
Bezpiecznie doprowadzisz do wieczności progu.

K. Twój Szkaplerz dobra Matko - przymierzem miłości
W: Daj nam znak Twej opieki oraz życzliwości.

Módlmy się. Boże, Dawco wszelkiej łaski, przyjmij nasze oddanie się Tobie na służbę i spraw, * abyśmy zawsze byli wierni temu przymierzu miłości, jakie z Twojej woli z całą Rodziną Karmelu zawarła w Kościele Najświętsza Dziewica. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

PRYMA

Inwokacja

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Każda matka z miłością dzieci swe odziewa, *
Anna szyła tunikę syna Samuela.
Rebeka zaś Jakuba odziewa w pierwszeństwo, *
Aby od Izaaka wziął błogosławieństwo.

Tak dla nas Ty, Maryjo, strój przygotowałaś *
I w klejnoty cnót swoich hojnie go przybrałaś.
Kiedy nas, Twoje dzieci, okrywasz Szkaplerzem, *
Chcesz, byśmy jak Ty żyli, służąc Bogu szczerze.

Pomóż wzrastać w pokorze, wierze i ufności, *
Naucz nas posłuszeństwa oraz cierpliwości.

K. Okryj mnie, dobra Matko, Szkaplerzem cnót Twoich.
W. Abyś mi była wzorem w doświadczeniach moich.

Módlmy się. Boże, z Twojej dobroci otrzymaliśmy Niepokalaną Dziewicę Maryję za Matkę i Królową Karmelu, * spraw, abyśmy będąc na świecie Jej wiernym obrazem, tak jak Ona ustawicznie rozważali Twoje słowo, Jej Sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

TERCJA

Inwokacja

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Dawida z Jonatanem przyjaźń połączyła, *
Na wspólny trud i wspólną walkę utwierdziła.
Jonatan Dawidowi szaty swoje daje, *
Na znak, że choć jest królem - jedno z nim się staje.

Wyrazem Twej przyjaźni - zbroja Twoja Pani, *
Kiedy nas w nią odziejesz, szatan nas nie zrani.
Pancerz sprawiedliwości, zbawienia przyłbica, *
Miecz Ducha - Słowo Boże, modlitwy kotwica.

Gdy Prawdą przepasani ruszamy do boju, *
Ty sama nas ochraniasz, widząc nas w tym stroju.

K. W każdej walce - jak tarczą - bronisz nas Szkaplerzem.
W. Zasłoń nas od złych pokus miłości pancerzem.

Módlmy się. Boże, niech nas wspomaga opieka Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki oraz wspólne modlitwy świętych zakonu karmelitańskiego, * abyśmy wiernie wstępowali w ich ślady i zawsze wspierali Twój Kościół modlitwą i czynem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

SEKSTA

Inwokacja

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Przedwieczne Słowo Ojca Człowiekiem się stało, *
Ciebie, Panno pokorna, na Matkę wybrało.
I jak Zbawiciel w Tobie w Ciało się okrywa, *
Tak oblecz nas w pokorę, co niebo zdobywa.

Wprowadź nas, swoje dzieci, do Serca Twojego, *
Ukształtuj na wzór Boga z Ciebie zrodzonego.
Po narodzeniu Syna w żłobie położyłaś, *
W pieluszki owinąwszy, szatą swą okryłaś.

Tak owiń nas Szkaplerzem czułej Twej opieki, *
Bądź zawsze naszą Matką, teraz i na wieki.

K. Błogosławiony, kogo do życia Bożego.
W. Ty, Matko, zrodzisz i ukształtujesz na wzór Syna swego.

Módlmy się. Boże, Ty nas nazwałeś braćmi i siostrami Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałeś nam Szkaplerz święty jako znak Jej opieki, spraw łaskawie, * abyśmy służąc wiernie Maryi, mogli zawsze z Nią żyć w służbie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

NONA

Inwokacja

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Rósł Jezus w Nazarecie pod okiem Maryi, *
Od Niej uczył się wielbić Boga w każdej chwili.
Przy Niej wzrastał w mądrości, modlił się, pracował, *
I z wielkim posłuszeństwem wolę Jej szanował.

Tak my pragniemy, Matko, uczyć się od Ciebie, *
Wzrastać w cnoty i w łaskę Boga Ojca w niebie.
Szkaplerz, który nam dajesz, niechaj przypomina, *
Że Ty nas wychowujesz jak swojego Syna.

Daj, byśmy nim odziani, nabierali męstwa, *
W spełnianiu woli Bożej - udziel posłuszeństwa.

K. W Szkaplerzu ucz nas wierzyć, jak posłuszne dzieci.
W. Byśmy czynili wszystko, co Bóg nam poleci.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech nas wspomaga czcigodne wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi Matki i Królowej Karmelu, * abyśmy wsparci Jej obroną, mogli dojść na szczyt Góry, którą jest Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

NIESZPORY

Inwokacja

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Gdy na wzgórzu Golgoty Jezus konał w męce, *
Na krzyżu swe przebite rozpościerał ręce,
Ty, Matko, co patrzyłaś na Syna konanie, *
Składasz na me ramiona to szkaplerzne znamię.

Twa szata przypomina, że droga jedyna *
To brać swój krzyż i Twego naśladować Syna;
Że trzeba cierpieć w życiu, aby wejść do chwały, *
W Szkaplerzu szukać siły, na ten trud niemały.

Niech z Niego spłynie łaska, byśmy go dźwigali, *
Na krzyżu swego życia z nadzieją wytrwali.

K. Jak dwie belki krzyżowe pragnę Szkaplerz nosić.
W. Ciebie, Matko, o pomoc w mych cierpieniach prosić.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Ty nas wezwałeś do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel i zawarłeś z nami przymierze miłości; * spraw, byśmy naśladując Dziewicę Maryję, nieustannie czerpali z życiodajnych źródeł modlitwy i kontemplacji, i dzielili się z braćmi Twoim niezmierzonym bogactwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KOMPLETA

Inwokacja

Niech nas Syn Twój, o Pani do Siebie nawróci, *
A Swoje zagniewanie niech od nas odwróci.

Przybądź, Matko Szkaplerzna...

Hymn

Na ucztę króla przybył między zaproszonych *
Człowiek grzeszny, godowej szaty pozbawiony.
Nikt na niebieską ucztę dostać się nie może, *
Kto nie będzie przybrany w szatę łaski Bożej.

Ty, Matko, Szkaplerz dajesz, jako strój wesela, *
Białą suknię zwycięzcy, tunikę zbawienia.
Uzbrój nas do czujności, byśmy się starali *
O czystość swego serca i w łasce wytrwali.

Niech pokuta oczyści, co grzechy splamiły, *
W ciągłej przemianie życia Ty dodawaj siły.
Niepokalana Matko, postrachu szatana, *
niech chwała nieba będzie także i nam dana.

K. W Twym Szkaplerzu nadzieja naszego zwycięstwa.
W. Do walki z grzechem w sercu Ty dodaj nam męstwa.

Módlmy się. Boże, Ty ozdobiłeś zakon karmelitański zaszczytnym tytułem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, Maryi zawsze Dziewicy, * spraw łaskawie, abyśmy oddając Jej cześć i umocnieni Jej obroną, zasłużyli na osiągnięcie wiecznych radości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

OFIAROWANIE

Maryjo, przyjmij hołdy, które Ci składamy, *
Weź nas pod swą opiekę, o to Cię błagamy.

W cieniu Twych skrzydeł, Matko, pozwól nam się schować, *
W Twe życie się wpatrywać, Ciebie naśladować.

A gdy godzina śmierci wybije na niebie, *
Odzianych Twym Szkaplerzem przyjmij nas do siebie.

K. Jak orzeł pod skrzydłami swe pisklęta chroni.
W. Szczęśliwy, kogo Matka Szkaplerzem osłoni.

Módlmy się. Boże, Ty nas nazwałeś braćmi i siostrami Błogosławionej Dziewicy Maryi z Góry Karmel i dałeś nam Szkaplerz święty jako znak Jej opieki, * spraw łaskawie, abyśmy służąc wiernie Maryi, mogli zawsze z Nią żyć w służbie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE

Pod Twoją obronę...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła

  • Godzinki do Matki Bożej Szkaplerznej - szkaplerz.pl
  • Godzinki ku czci Matki Bożej Szkaplerznej - e-religijne.pl