Godzinki o Matce Bożej Nieustającej Pomocy

Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ukazuje znaczenie duchowe "przesławnego obrazu", który jest czczony w wielu katolickich świątyniach i prywatnych domach. W tekście zaznaczono różnice, spotykane w różnych wariantach modlitwy. Nabożeństwo zaleca się odprawiać przy wystawionym obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy (zob. "Modlitwa końcowa").


Inwokacja
Tyś, Maryjo, w życia nocy
Jutrznią światu zajaśniała.
Nieustannej Twej Pomocy
Wzywa co dzień ziemia cała.
Tę cudowną moc Twą wielką
Sławim, Boża Rodzicielko.
Hymn I
Witaj, Maryjo, wielka Matko Boża,
W królewskiej szaty przyodziana blask.
Przed wschodem słońca, Tyś ludzkości zorza,
Hojna Skarbniczko wszelkich Bożych łask.
Czyniąc Cię Matką Słowa Wcielonego,
Największą wszechmoc tym okazał Bóg.
Syn, ciało biorąc cudem z łona Twego,
Przywiódł nas grzesznych do ojcowskich nóg.
Bogarodzico, korne słowo Twoje
Łączy Cię z Synem w tak przedziwną moc,
Żeś skarbów Bożych nam otwarła zdroje,
W blaski południa zamieniłaś noc.
Jak na obrazie tulisz swego Syna,
Gdy Mu Anieli ukazują krzyż,
Tak i nas, Matko, choć obciąża wina,
Przytul do Serca i do Boga zbliż.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani.
W. Pomocą w uciskach i smutku.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, † Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję, * której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. * Dozwól, prosimy, * abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, * zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

K. A dusze wiernych zmarłych przez nieustającą pomoc Twoją, o Maryjo, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn II
Witaj, Maryjo, z ludzi Tyś Najświętsza,
Bez zmazy grzechu, wszelkiej cnoty wzór.
W miłości Boga Tyś jest najgorętsza,
Łaską przewyższasz cały niebian chór.
Namiestnik Boga na swym rzymskim tronie
Ogłosił światu Twej świętości cud,
Żeś Wniebowzięta w złotej gwiazd koronie
W niebie królujesz, jak wciąż wierzy lud.
Z Twego obrazu słodkie zwróć wejrzenie
Na skazy grzechu naszych ziemskich dróg.
Niechaj je zmaże i da przebaczenie
Jezus, Twe Dziecię, Zbawca nasz i Bóg.
Niewyczerpana łask i cnót skarbnico,
Nieustającą racz nam pomoc nieść.
Bądź niewinności tarczą i strażnicą,
Pomóż nam zawsze święte życie wieść.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn III
Witaj, Maryjo, Matko wszystkich ludzi,
Z ogromem naszych współczująca win.
Niech nasza nędza litość Twoją wzbudzi,
Wszak nas na krzyżu zlecił Tobie Syn.
Iżeś jest Matką dzieci Adamowych,
Świadczy Twa nazwa i obrazu treść,
Znanaś na lądach starych oraz nowych,
Wszystkim wierzącym pomoc pragniesz nieść.
W licznych obrazach Tyś koronowana,
W setkach ołtarzy czci Cię Boży lud.
Przez rzesze wiernych Tyś umiłowana,
Dobroć Twa dla nas to prawdziwy cud.
Do Serca, Matko, mieczem przeszytego,
Przygarnij dziatki, zbaw i ratuj nas:
Wszak Matką jesteś, z polecenia Tego,
Z którym dzieliłaś gorzką mękę wraz.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn IV
Witaj, Maryjo, wszech łask Pośredniczko,
Które Bóg złożył do Twych świętych rąk.
Całej ludzkości Tyś Orędowniczką,
Darów Twych tęczą ziemię wieńczysz w krąg.
Wszak każda łaska z nieba nam zesłana,
Jak promień słońca z wiekuistych wzgórz,
Przez Twoje dłonie, Matko ukochana,
Spływa balsamem w głębię naszych dusz.
Przed Twym obrazem ścielem się w pokorze,
W objęciach Twoich skarb największy nasz.
Ach, przychyl ku nam to Dzieciątko Boże,
W ręku swym władzę od Jezusa masz.
Dlatego, Matko, w nędzy i niemocy,
Racz duszy zawsze Pośredniczką być,
Nieustającej udziel nam pomocy,
Byśmy Twym wzorem święcie mogli żyć.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn V
Witaj, Maryjo, Wspomożycielko,
Coś ceną wielką mąk Syna i krwi,
Stała się naszą drugą Rodzicielką,
Przez miecz boleści, co w Twym Sercu tkwi.
Tam, u stóp krzyża, na Golgoty szczycie,
Gdzie w oczach Twoich konał Boży Syn,
W smutku bezmiernym dałaś łaski życie,
Całej ludzkości, pełnej ciężkich win.
To życie łaski wlewać w dusze ludzi
Jest najgorętszym wciąż pragnieniem Twym.
Gdy nas, nieszczęsnych, świat swym blaskiem łudzi,
Utwierdź nas w dobrym pośrednictwem swym.
Współodkupienie obraz Twój ogłasza,
Narzędzia męki wieszczą przyszłość Twą.
W każdej niedoli Tyś nadzieja nasza,
Darz nas Pomocą Nieustanną swą.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn VI
Witaj, Maryjo, Tyś jest tą Wszechmocą,
Co prosząc Syna, zmieniasz świata los.
Kto Ciebie kocha, gardzi świata mocą,
Bo ją zwycięża Twej modlitwy głos.
Tyś łaski zorzą w duszy świtającą,
Nim życie Boże znów rozbłyśnie w niej.
Ty nam swą Pomoc ślij Nieustającą,
Serce Jezusa nam przebłagać chciej.
Tę Wszechmoc Twoją obraz nam odtwarza,
Jezus w Twym ręku to Wszechmocny Bóg;
Krew Jego święta życie nowe stwarza,
Które nam wydarł duszy naszej wróg.
Więc uproś, Matko, grzesznym nawrócenie,
Daj żal za grzechy, broń od wiecznych kar,
Chwiejnych utwierdzaj, dobrym daj wzmocnienie,
Sługom ołtarza gorliwości żar.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn VII
Witaj, Maryjo, Miłosierna Pani,
Łza każda ludzka w oku Twoim lśni.
Ból każdy, Matko, Serce Twoje rani,
Losy nas wszystkich Pan powierzył Ci.
Sąd sprawiedliwy Syn zatrzymał sobie,
Kiedy nadejdzie ostateczny czas,
Lecz miłosierdzie, Matko, zwierzył Tobie,
Byś nim jak płaszczem osłaniała nas.
W obrazie litość z oczu Twych jaśnieje,
Smutek głęboki Twą okala twarz.
Wzrok Twój współczuciem słodko promienieje,
Z woli Jezusa zbawiać ludzi masz.
Zwłaszcza gdy śmierci zbliży się godzina,
Ziemskiej wędrówki już nadejdzie kres,
Wstaw się za nami u swojego Syna,
Otrzyj nam z oczu ślad ostatnich łez.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Inwokacja

Tyś, Maryjo...

Hymn VIII
Witaj, Maryjo, naszą Tyś nadzieją,
Z obrazu Twego spływa dziwny czar,
Bo w nim zbawienia blaski nam jaśnieją
I najcenniejszy Odkupienia dar.
A Twe źrenice, zasępione trwogą,
Jakby się bały spojrzeć nieco wzwyż,
Gdzie dwa Cheruby przyszłość wieszczą srogą,
W dłoniach swych dzierżąc symbol męki - Krzyż.
Twoje wejrzenie duszę nam porywa;
Tyś Matką Boga wspierać dzieci chciej.
Jezus przykładem do ufności wzywa,
On nie odrzuci prośby Matki swej.
Przez owe widmo Kalwaryjskiej nocy
I przez chwalebny zmartwychwstania brzask,
Nieustającej, Matko, Twej pomocy,
Ufnie czekamy, Pośredniczko łask.
Antyfona

Święta i Niepokalana Bogarodzico, Dziewico Maryjo, * nieustannie proś za nami Jezusa, Syna Twego.

Ofiarowanie Godzinek
Przyjmij, o Najświętsza Panno,
Hołd ten oraz serc ofiarę.
Swą Pomocą Nieustanną
Budź w nas miłość, wzmacniaj wiarę,
Wspieraj w życiu, broń przy zgonie,
Aż przy Twoim spoczniem tronie.
Modlitwa końcowa

(jeżeli modlitwie nie towarzyszy Ikona Matki Bożej Nieustannej Pomocy: Módlmy się.)

Święta Maryjo, spiesz na pomoc nieszczęśliwym,
podnoś przygnębionych, pocieszaj płaczących,
módl się za ludem, wstawiaj się za duchowieństwem.
Niech wsparcia Twego doznają wszyscy,
którzy wzywają Twojej Nieustającej Pomocy.
Amen.

(jeżeli modlitwie towarzyszy Ikona:)

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, † Ty dałeś nam rodzicielkę swoją Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, * za Matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, * abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, * zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - parafianidek.pl
  • Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy - youtube.com/@bodziomic