Godzinki o Matce Bożej Bolesnej

Na Jutrznię

Wezwanie

Zacznijcie usta nasze chwalić Pannę Świętą.
Zacznijcie boleść Matki głosić niepojętą.

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści,
Spraw, niech każdy w swym sercu obraz Twój umieści.

Zanurz się duszo moja w morzu Jej cierpienia,
I w Jej sercu w twych smutkach szukaj ukojenia.

Chwała Ojcu i Jego na krzyżu Synowi,
I równemu Im w Bóstwie Świętemu Duchowi.

Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn

Witaj, Matko Bolesna, Boga Służebnico,
Już w chwili zwiastowania Bolesna Dziewico.

Bo proroctwa wyroki dobrze Tobie znane,
Że Zbawiciel, Twe Dziecię, tak będzie nazwane:

"Wzgarda pospólstwa, robak, owca na zabicie",
A w stajence we żłobie zacznie ziemskie życie.

Słyszysz Kapłanko święta, słowa Symeona,
Że odkupienia świata Twój Jezus dokona.

Że znakiem nieuznanym będzie w Izraelu
Na upadek, powstanie położony wielu.

Składasz ofiarę z Syna, Bóg Ci Go zabierze,
O jakżeś wielka, Matko, w drogiej Twej ofierze.

P. Boleść jest nieustannie w Sercu moim.
W. I duszę Twoją miecz przeniknie.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki Maryi miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. W. Amen.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.

P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

Na Prymę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści...

Hymn

Zawitaj, Domie Złoty, Lilio śnieżnobiała,
Któraś Świętego świętych w objęciach trzymała.

Szczęście Twoje niebiańskie wieść zakłóca sroga,
Że na Twe Boskie Dziecię nastaje złość wroga.

Gdy Herod wyciąć każe pierworodne syny,
Uchodzisz z Twym Dziecięciem w Egiptu krainy.

Ptaki mają swe gniazda, lisy swe mieszkania,
Syn Boży jest bezdomny od życia zarania.

Dzielisz z świętym Józefem swe życie tułacze,
Ileż razy w niedoli Twa dusza zapłacze.

P. Ustało w boleści życie moje.
W. A lata moje we wzdychaniu (Ps 30,12).

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze...

Na Tercję

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści...

Hymn

Witaj, Wygnanko Święta w domku w Nazarecie,
Pełna szczęścia, żeś Twoje ocaliła Dziecię.

Szczęśliwaś Matko Boża, w Najświętszej Rodzinie,
Gdy patrzysz na Jezusa o każdej godzinie.

Skończyło lat dwanaście Twe Boskie Pacholę,
Idzie do Jeruzalem spełnić Pana wolę.

Został Jezus w świątyni wśród uczonych grona,
Wracasz sama z Józefem świętym zasmucona.

I niepewności boleść duszę Twą przysłania,
Nim Jezusa odnajdziesz po trzech dniach szukania.

P. Synu, czemuś to nam uczynił?
W. Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze...

Na Sekstę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści...

Hymn

Witaj, Matko niezłomna, cichych łez Krynico,
Oceanie cierpienia i zasług skarbnico.

Nadeszła wypełnienia proroctwa godzina,
Odkupienie ludzkości przez Twojego Syna.

Idzie Jezus niewinny na śmierć zasądzony,
Trzykrotnie upadając krzyżem obciążony.

Na widok Twój, o Matko, wstaje Syn kochany,
Z wieńcem cierni na głowie zraniony, oplwany.

Odpychana przez tłumy, zbliżasz się do Niego,
By okazać współczucie, Serca Matczynego.

P. Z kim Cię porównam, aby Cię pocieszyć, Panno, Córko Syjońska?
W. Bo wielkie jest jak morze skruszenie Twoje.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze...

Na Nonę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści...

Hymn

Zawitaj, Męczenników Bolesna Królowo,
Żywy Krzyżu kolcami kwitniesz purpurowo.

Ewa w grzechu Adama zgubny udział brała,
Tyś za grzechy z Jezusem wespół umierała.

Przeżyłaś pełne hańby Syna krzyżowanie,
Jego na krzyżu mękę, bolesne konanie.

Tyś Syna Najświętszego na krzyżu straciła,
A nas jako Twe dzieci w boleści zrodziła.

Testamentem Jezusa Tyś nam przekazana,
Przyjm nas, biednych grzeszników, Matko ukochana.

P. Królowo Męczenników, módl się za nami.
W. Któraś stała u stóp krzyża Jezusowego.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze...

Na Nieszpory

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści...

Hymn

Witaj, żywy Ołtarzu, Matko odkupionych,
Witaj, Słońce miłości, Ucieczko strapionych.

Wyzionął Jezus ducha, już Syn Twój nie żyje,
Już nie czuje, gdy włócznia Jego bok przeszyje.

Ty cierpisz dalej, Matko, i po Jego zgonie,
Zdejmują Syna z krzyża, kładą na Twym łonie.

Masz Go znowu przy sercu, lecz już nieżywego,
Matko Bolesna Syna tak umęczonego.

Całujesz martwe ciało, liczysz wszystkie rany,
I gorzko szlochasz, Matko: Jezus mój kochany.

P. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, przystańcie i zobaczcie.
W. Czy jest boleść jako boleść moja?

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze...

Na Kompletę

Wezwanie

Pani, siedmiu mieczami przebita boleści...

Hymn

Witaj, Pani wśród niewiast przebłogosławiona,
Któraś za nasze grzechy boleścią zraniona.

Zrodziłaś Boskie Dziecię wśród bydlęty w żłobie,
Złożyłaś Jego zwłoki w pożyczonym grobie.

Przykryła Twego Syna Józefowa skała,
Tyś pod opieką Jana tylko pozostała.

Wracasz z pogrzebu, Matko, w życia podróż długą,
By odtąd wszystkich sierot zostać Matką drugą.

Współczując z Tobą, Matko, w bolesnej żałobie,
Złożenie miecza grzechów ślubujemy Tobie.

P. Dokąd odszedł Umiłowany Twój Syn, o Najpiękniejsza z niewiast?
W. Pójdziemy szukać Go z Tobą.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze...

Ofiarowanie Godzinek

Padając na kolana, składamy Ci w dani
Te Godzinki z miłością i prośbą, o Pani,
Byś nas w naszych cierpieniach Twą mocą krzepiła
I u Syna zbawienia łaskę wyprosiła.
Ciebie Polska męczeńska Patronką obrała,
Cześć Ci od nas, Twych dzieci, hołd i wieczna chwała.

P. Nie masz nikogo z wszystkich Jej drogich.
W. Kto by Ją pocieszył.

P. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, w którego męce, według proroctwa Symeona, najsłodszą duszę chwalebnej Dziewicy i Matki miecz boleści przeniknął, spraw, prosimy, abyśmy, którzy Jej cierpienia i mękę ze czcią rozpamiętywamy, przez chwalebne zasługi i prośby wszystkich świętych wiernych miłośników krzyża owoc Twej Męki szczęśliwie otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. W. Amen.


Źródła:

  • serafitki.pl - Godzinki do Matki Bożej Bolesnej (19.09.2017)
  • jaroslaw.dominikanie.pl - Godzinki o Matce Bożej Bolesnej