Adoracje na Boże Narodzenie

Na Boże Narodzenie 24/25 grudnia: 1. Pójdźmy się pokłonić. 2. A Słowo stało się Ciałem. 3. Prośby Bożonarodzeniowe.

Adoracje mogą być odprawione w Wigilię Bożego Narodzenia lub w sam dzień Bożego Narodzenia "przy żłóbku": w Bożonarodzeniowej szopce można ustawić monstrancję z Najświętszym Sakramentem i adorując tajemnicę Wcielenia Słowa Bożego posłużyć się poniższymi tekstami.

Adoracje na Boże Narodzenie

Pójdźmy się pokłonić

W Chrystusie, Panu naszym, objawiła się przyjaźń i dobroć Boża dla człowieka. Pójdźmy pokłonić się Jemu.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas. Jak kiedyś, Boski Zbawicielu, pasterze przed Twoim żłóbkiem, tak i my z radosnym sercem klęczymy przed Tobą. Wiemy, że tu, w Najświętszym Sakramencie, jesteś obecny jako Bóg i jako Człowiek, że dla nas narodziłeś się w Betlejem.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas. Synu Wiecznego Ojca, dla naszego Zbawienia stałeś się człowiekiem. Przyszedłeś do nas, nie dla naszych zasług, lecz przez miłosierdzie. Twoją łaską usprawiedliwieni, stajemy się dziedzicami wiecznego życia (Tt 3,4-7).

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas. Byliśmy zagubionym plemieniem ludzkim. Przez grzech pierworodny byliśmy dziećmi gniewu. Wielu z nas przez własne grzechy zasługiwało na potępienie. Przyszedłeś od wiecznego Ojca, by nas zbawić.

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas. Panie Jezu, Ty sam zechciałeś dać Ojcu w niebie zadośćuczynienie, którego my ludzie nigdy nie moglibyśmy uczynić. Dlatego już przy Twoim przyjściu na świat rzekłeś do Ojca:

Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10,5-7).

Śpiewajmy Panu pieśń nową, bo cudowne rzeczy uczynił dla nas. Panie, Jezu Chryste, już przy przyjściu na świat ofiarowałeś się Boskiemu Ojcu. W żłóbku rozpocząłeś ofiarę życia przyjąwszy postać sługi. Na krzyżu dokonałeś ofiary - stałeś się posłuszny aż do śmierci. Codziennie odnawiasz Swą zbawczą ofiarę na ołtarzach, gdzie Twoje Bóstwo i Człowieczeństwo ukrywasz jeszcze pod postaciami chleba i wina.

Co możemy Ci dać, Panie, za wszystko, co dla nas uczyniłeś?

Podnieśmy Kielich zbawienia, pragniemy sławić imię Twoje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu....

Pieśni:
Pójdźmy wszyscy do stajenki.
W żłobie leży.
Gdy się Chrystus rodzi.
Gdzie w uroczystej cichości.

Pójdźmy się pokłonić | » A Słowo stało się Ciałem | » Prośby Bożonarodzeniowe <--PAGEBREAK-->

A Słowo stało się Ciałem

Panie, Jezu Chryste, Synu żywego Boga, dla nas i dla naszego zbawienia przyszedłeś na świat. Przyjąłeś ciało przez Ducha Świętego z Maryi Dziewicy i stałeś sie człowiekiem.

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. Objawiłeś ogrom Twojej miłości nie tylko paru ludziom w Betlejem. My wszyscy możemy przychodzić do Ciebie.

By tak było, darowałeś nam Najświętszy Sakrament, siebie samego pod postaciami chleba i wina.

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. W czas Twoich narodzin ludzie mogli Cię poznać jedynie w wierze, widzieli tylko bezradne dziecko owinięte w pieluszki, w żłobie leżące. Zawierzyli słowom Anioła: "Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan".

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. My również poznajemy Cię w wierze. Wierzymy Twojemu Słowu. Wierzymy i wysławiamy Cię. Ty jesteś w Najświętszym Sakramencie prawdziwie obecny.

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. Gdy teraz, podczas świąt Bożego Narodzenia przychodzimy do żłóbka, pragniemy tę prawdę mieć przed oczyma, że Twoja miłość potrafi pochylić się aż do poniżenia.

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. Panie, Jezu Chryste, Ty pragniesz Tajemnicę Swojego Człowieczeństwa dokończyć w nas. Dajesz nam, przez łaskę, w niepojęty sposób udział w Twoim życiu. Tak jak członki ciała złączone są z głową, tak i my należymy do Twojego Mistycznego Ciała, do Twojego Kościoła.

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. Zachowaj, Panie, Twoje życie w nas. Daj, byśmy byli żywymi członkami Twojego Kościoła. Prosimy Cię o to przed żłóbkiem, który jest obrazem tamtego, zbawczego wydarzenia. Jednak jesteś prawdziwie obecny. Bo Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. Jesteś pośród nas z miłością Twego zbawiającego Serca.

Chwała Tobie i dziękczynienie na wieki. Boże, Ty stworzyłeś godność człowieka i postanowiłeś ją jeszcze bardziej przyozdobić. Daj nam przez tajemnicę Człowieczeństwa Twego Jednorodzonego Syna mieć udział w Twojej Boskiej naturze, tak jak On zechciał mieć udział w naszej, człowieczej naturze: Jezus Chrystus, Twój Syn, a nasz Pan, który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu....

Pieśni:
Cicha noc.
A wczora z wieczora.
Różaniec święty: Tajemnica Bożego Narodzenia.

Anioł Pański.

« Pójdźmy się pokłonić | A Słowo stało się Ciałem | » Prośby Bożonarodzeniowe <--PAGEBREAK-->

Prośby Bożonarodzeniowe

 

Dobry Jezu, nie jako sędziego posłał Cię Ojciec na ten świat, lecz po to, by przez Ciebie świat został uratowany. Dlatego z wielką ufnością zanosimy do Ciebie nasze Bożonarodzeniowe prośby:

Obudź w nas radosną wiarę w Ciebie, Człowieka, który stał się z Boga i Bogiem był.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Napełnij nas ufnością w Twoją dobroć,niech wzrasta w nas miłość do Ciebie, naszego Zbawcy.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Prowadź ludzi do prawdziwej miłości braterskiej.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Obdarz świat pokojem, o którym śpiewali aniołowie przed Twoim żłóbkiem.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Zmiłuj się nad biednymi, osamotnionymi i tułaczami, nad więźniami, nad pytającymi i nie znajdującymi odpowiedzi, nad tymi, którzy utracili nadzieję.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Spraw, abyśmy wiernie dochowali przyrzeczeń chrztu świętego.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Daj, abyśmy jak gałązki winnego krzewu trwali zawsze przy Tobie i owoce przynosili.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Prowadź wszystkich do żłóbka i do wiary w Twoją miłosierną miłość.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Przez Twoje przyjście opromieniłeś ziemię radością, napełnij nasze serca łaską Twojego nawiedzenia.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie. Objaw swoją obecność tym, którzy jeszcze na Ciebie czekają.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Jako człowiek krótko przebywałeś pomiędzy ludźmi, dzieląc z nimi wszystko, co życie przynosi, obdarz nas słabych i śmiertelnych swoim życiem wiecznym.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Daj naszym zmarłym wieczny odpoczynek.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Niebieski Ojcze, tak bardzo umiłowałeś świat, że dla niego oddałeś Swego Jednorodzonego Syna; by ten, który w ciebie wierzy nie był stracony, tylko miał życie wieczne.

Przez tegoż Pana naszego i Zbawiciela, prosimy Cię: przyjdź nam z pomocą. W Swoim miłosierdziu daj nam, jako Twoim dzieciom, tak iść przez nędzę i niebezpieczeństwo tego świata, byśmy kiedyś stali się współdziedzicami Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Wśród nocnej ciszy.
Jezus malusieńki.
Gdy się Chrystus rodzi.

« Pójdźmy się pokłonić | « A Słowo stało się Ciałem | Prośby Bożonarodzeniowe