Adoracje Adwentowe

Adoracje na okres Adwentu

#

Pierwsza Niedziela Adwentu

1. Nie zawiodą się ci, którzy czekają

Podnieśmy nasze serca do Pana. Nie zawiodą się ci, którzy Jemu zawierzyli. Tobie, Panie, ufamy. Ty jesteś naszym Zbawieniem.

Wysławiamy Cię w Najświętszym Sakramencie.

Panie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który pośród nas jesteś obecny jako nasz Bóg i nas Odkupiciel, bądź pochwalony nasym oczekiwaniem. W Tobie bowiem wypełnia się wędrówka Starego Przymierza, tęsknota całej ludzkości za bliskością Boga, w Tobie, Jezu, dokonuje się Odkupienie.

Wysławiamy Cię w Najświętszym Sakramencie.

Lat tysiące czekało Twego przyjścia. Twoje przyjście już na początku dziejów ludzkości obiecane zostało w słowie, którym Bóg przemówił do węża: "Nieprzyjaźń położę między tobą a niewiastą, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę" (Rdz 3,15).

Wysławiamy Cię w Najświętszym Sakramencie.

Abraham jedynie z daleka mógł zobaczyć dzień, w którym rodzaj ludzki miał być pobłogosławiony w jego potomku - w Tobie, Panie, bo Ty sam chciałeś stać się synem Abrahama. Tysiąc lat przed Twoim przyjściem, Dawidowi - wielkiemu królowi Izraela, dana była obietnica, że tron jego będzie trwał wiecznie, a syn jego panował będzie nad wszystkimi narodami.

Wysławiamy Cię w Najświętszym Sakramencie.

Panie, Synu Dawida, Królu nowego Izraela, Królu odkupionej ludzkości, Królu na wieki! Od dawna prorocy oznajmiali Twoje przyjście. Coraz bardziej wyraźny stawał się Twój obraz: Synu Dziewicy, Przyjacielu biednych i udręczonych, Odkupicielu grzeszników, Mężu boleści, Sędzio świata, Boże mocny. Z pokolenia na pokolenie, z nadzieją Ciebie wyczekiwano.

Wysławiamy Cię w Najświętszym Sakramencie.

My jednak mamy Cię pośród siebie. Pierwszy adwent spełnił się. Przyszedłeś do nas, by być z nami, by zbawić świat i człowieka. Nie zawiodły się serca tych, którzy na Ciebie czekali. Nie zawiodły się nasze serca. Nie tylko na krótką chwilę zstąpiłeś na ziemię. Przyszedłeś, by zostać z nami. Pozostałeś z nami, przy naszych sercach, w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy Ci, że przyszedłeś. Dziękujemy Ci, że wśród nas zostałeś. Boże nasz i Zbawicielu.

Wysławiamy Cię w Najświętszym Sakramencie.

Rozważmy tajemnicę Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Pieśni:
Archanioł Boży Gabriel.
Przybądź Panie, bo czekamy.
Oto Pan Bóg przyjdzie.

#

Pierwszy Piątek miesiąca

2. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze

I.

Panie, Jezu Chryste, Wcielony Synu Boga, wierzymy w Ciebie i wysławiamy Cię. Wielbimy Twoje Najświętsze Serce, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Tysiące lat ludzkość zmuszona była żyć w cieniu śmierci. Udręczona ludzkość szukała Cię na różnych drogach, wszak stworzyłeś człowieka, by Cię poznał. Jezu Chryste, z miłości przekroczyłeś straszliwą otchłań, która nas - stworzenia i grzeszników - odtrącała od Stwórcy. Przyszedłeś, by nam przywrócić miłość Bożą; by zniszczyć zapis adamowej winy. Grzech, który świadczył przeciwko nam, zmazałeś Wodą i Krwią, które wypłynęły z Twego przebitego na krzyżu Serca.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.

Ty, Panie, zerwałeś zasłonę oddzielającą nas od Ciebie. Nim naród nasz został ochrzczony, byliśmy jako poganie wykluczeni ze wspólnoty w przymierzu Obietnicy. Przez Twoją Krew przyniosłeś nam pokój i pojednałeś nas z naszym Bogiem i Stwórcą.

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.

II.

Serce Jezusa, w Tobie Bóg Ojciec nareszcie odnalazł serce człowieka całkowicie poddane Jego woli.

Serce Jezusa, w którym Ojciec sobie upodobał, zmiłuj się nad nami.

A my, Panie, znajdujemy w TobieSerce człowiecze, równie doświadczane jak nasze, a jednak Serce, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa.

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.

Tę ziemię, po której i my chodzimy, tę ziemię, która nosi nasze serca, tę ziemię, która coraz bardziej - przez grzechy wszystkich narodów i wszystkich czasów - niegodna była nieba, uświęciłeś przez Twoje po niej chodzenie, uświęciłeś przez Twoje Serce.

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.

A to Serce jest z nami w Najświętszym Sakramencie, pod postaciami chleba i wina, pod postaciami pokarmu dla ciała, w którym biją nasze serca. W miłości Twojego Serca, Panie Jezu, wołasz nas do siebie: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was chcę pokrzepić.

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.

Odmawiając piątą tajemnicę bolesną Różańca świętego, rozważajmy ostatnie słowa naszego cierpiącego Zbawiciela, wypowiedziane na Krzyżu tuż przed oddaniem ducha w ręce swego Ojca, Boga w niebie. 

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

W Twoim Sercu, Panie, mieszka odwieczna miłość. To miłość sprawiła, że zstąpiłeś na ten ziemski łez padół, by nas zbawić. W Twoim Sercu tęsknota całego stworzenia spełniła się.

Módlmy się. Boże, Niebieski Ojcze, w Sercu Twojego Syna darujesz nam pełen łask i miłosierdzia skarb Twojej nieskończonej miłości. Spraw, byśmy oddając hołd Temu Sercu, zarazem czynili w pokucie dzieło przebłagania za grzechy nasze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśni: Twemu Sercu cześć składamy.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

#

Druga Niedziela Adwentu

3. Powrót Chrystusa

Panie, Jezu Chryste, Ty jesteś pośród nas, lecz nasze oczy nie mogą w pełni dostrzec Twego Bóstwa i Twego Człowieczeństwa. Jesteś obecny pod sakramentalnymi postaciami. Jesteś prawdziwie. Utajony. My jednak wiemy, że nadejdzie taki dzień, w którym ujrzymy Ciebie bez osłony chleba i wina. Ujrzymy Cię takim, jakim jesteś.

Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

Gdy dni tej ziemi wypełnią się, przyjdzie Pan w obłoku jasnym, w wielkiej mocy i pełen majestatu.

Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

W ten dzień słońce stanie się niepotrzebne, księżyc utraci swój blask, gwiazdy spadać będą z nieba, a wszelkie moce nieba będą poruszone. Wtedy na niebie ukaże się znak Syna Bożego, a wszystkie narody ziemi podniosą lament.

Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

My, którzy wyznajemy Twoje imię, podniesiemy czoła, bo zbliży się nam zbawienie (por. Łk 21,28). Przyjdziesz, by zawrócić nas z drogi wygnania, by przyprowadzić nas do wiecznej Ojczyzny, którą nam zgotowałeś u Swojego Ojca.

Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

Obdarzysz nas nowym, przemienionym życiem, odsuniesz od nas żałobę i śmierć, osuszysz nasze łzy.

Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

Zaprowadzisz nas na Ucztę wiecznego życia, napoisz nas ze źródła życia. Będziemy Twoim ludem, a Ty w nas zamieszkasz. Słońce zgaśnie, nie będzie nam potrzebne - Ty będziesz naszym światłem.

Ufamy, Panie, że przyjdziesz.

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Nasza wiara znajdzie wypełnienie w Tobie. Będzie oglądaniem Ciebie. Ujrzymy Twoje Oblicze, a w sercach naszych wypisane będzie Twoje imię. Będziesz naszym Bogiem na wieki, zanurzymy się w Twojej miłości, bo ona nie zna końca. Prosimy Cię, Panie, przez swoje miłosierdzie uwolnij nas od winy, zgładź nasze grzechy, zniszcz to, co nie pozwala nam zerwać z grzechem. Uświęć nas. Nasze serca napełnij Twoją łaską, byśmy mogli Cię w czystej radości zobaczyć. Który z Bogiem Ojcem żyjesz i królujesz, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśni:
Spuście nam na ziemskie niwy.
Oto Pan Bóg przyjdzie.

#

Trzecia Niedziela Adwentu

4. Pan jest blisko


I.

Panie, Jezu Chryste, jesteś tu obecny w Najświętszym Sakramencie. Jesteś nie po to, by nas sądzić, lecz by darować nam swoje łaski. W pokorze i w duchu pokuty pragniemy zbliżyć się do Ciebie. Wiemy, że pyszny sprzeciwia się Bogu, a pokornym Pan daje swoje łaski (por. Jk 4,7).

Błogosław, Panie, naszym modlitwom i pokucie.

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Jeśli pościcie nie bądźcie jak obłudnicy, oni bowiem zniekształcają swoje twarze, aby ludzie widzieli jak oni poszczą. Oni swoją nagrodę już otrzymali".

Błogosław, Panie, naszym modlitwom i pokucie.

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie spełniłeś tęsknotę człowieka za bliskością Boga. Przez wszystkie czasy człowiek budował świątynie, w smutnej samotności stwarzał sobie obrazy bogów i do nich zanosił swoje uwielbienie. Od zawsze człowiek pragnął, by Bóg był blisko niego. A Ty sam przybliżasz się do nas.

Błogosław, Panie, naszym modlitwom i pokucie.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, pod postaciami Najświętszego Sakramentu jesteś naszym Emmanuelem, to znaczy Bogiem z nami. Tu, w tabernakulum, rozbijasz swój namiot pomiędzy naszymi ludzkimi troskami i radościami. Nam, grzesznym, stajesz się bliski. Przez łaskę Twej obecności uczyń nas godnymi i przygotuj nasze serca przez prawdziwą pokutę na dzień, w którym bez osłony zobaczymy Cię w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

II.

Radujcie się w Panu w każdy czas. Niech będzie to radość, przez którą ludzie obdarowują siebie dobrocią. Radujmy się, bo Pan jest blisko. Czyniąc pokutę niech nasze twarze będą pogodne, bo przecież Ty przyjdziesz. Nie zawiedziesz nas w swojej dobroci nieskończonej.

Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Wielokrotnie spełniałeś dane człowiekowi obietnice. Jesteś blisko, ponieważ w Twojej Boskiej nieskończoności jesteś we wszystkich zakątkach ziemi wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Ty wypełniasz niebo i ziemię.

Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Daj nam, Panie, prawdziwą radość. Radość, która tkwi w Tobie. Radość, która rodzi się z Twojej obecności pośród nas. Radość z powodu Twojego nieustannego pochylania się nad nami w miłosierdziu.

Jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, zachowaj nas w łasce Twojej obecności. Jan Chrzciciel powiedział: "Między wami jest Ten, którego wy nie znacie", daj nam oczy wiary, byśmy Cię pośród nas rozpoznawali i radować się mogli po wszystkie czasy, że Ty jesteś blisko. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

III.

Do Ciebie, Panie, Jezu Chryste, przynosimy z wielkim zaufaniem nasze adwentowe prośby. Przygotuj nas do godnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Prowadź nas do coraz głębszego poznania Twojego serca. Obdarz wszystkich, którzy w ubóstwie, niepokoju, strachu i niepewności jutra żyją, Swoim błogosławieństwem.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Złącz nas w prawdziwej miłości i poszanowaniu każdego człowieka.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Utwierdzaj nas w trudnych czasach, byśmy nie tracili nadziei i trwali w niej aż do ponownego Twego przyjścia przy końcu świata.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Daj wdowom i sierotom, ubogim i pogrążonym w smutkach, uwięzionym i prześladowanym, wszystkim ofiarom gwałtu, niesprawiedliwości - cierpliwość i nadzieję.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

W dniu sądu nad nami, bądź nam miłosiernym sędzią.

Prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie.

Módlmy się. Niebieski Ojcze, corocznie radujesz nas darem oczekiwania świąt Bożego Narodzenia. Spraw, byśmy kiedyś spotkali się z Twoim Synem bez trwogi i z czystym sercem, niech On nas uczyni wiecznymi braćmi dla siebie. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Różaniec święty. Tajemnica Zwiastowania NMP.

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Pieśni: W czasie świętym adwentowym.

#

Czwarta Niedziela Adwentu

5. Maryja w Adwencie.

I.

Święta Maryjo, Matko naszego Pana, Tobie poświęcamy nasze myśli w adwencie. Stałaś się pierwszym znakiem przyszłego Zbawienia. Przez grzech Adama śmierć wkroczyła swoim bolesnym krokiem pomiędzy ludzi. Ty pierwsza, Maryjo, byłaś przez Boga postawiona całym swoim życiem ponad ciemnością grzechu.

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Ty jesteś ową niewiastą, która w swoim synu odnieść miała zwycięstwo nad wężem i jego podstępem.

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Wraz z oczekiwanym Odkupicielem jako Jego Matka, oznajmiona zostałaś ludzkości przez usta proroka: "Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, Bóg z nami" (Iz 7,14).

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Już od samego poczęcia Twojego życia, Święta Panno, zajaśniało Światło nowego dnia. Jesteś ranną zorzą, która światu przynosi prawdziwe Światło, Jezusa Chrystusa. Zbawiona przez zasługi swojego Syna, dałaś światu Zbawcę.

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

II.

Niech będzie pochwalone Twoje łaski pełne poczęcie. Wraz z posłannictwem anioła nadeszły ostatnie godziny wielkiego adwentu ludzkości. Wyczekiwanie świata na Zbawcę spełniło się, bo Ty, Święta Panno Maryjo, w imię całej ludzkości odpowiedziałaś Boskiemu postanowieniu "tak".

Niech Cię błogosławią wszystkie pokolenia.

Stałaś się nową Ewą, Matką wszystkich żyjących, Matką dzieci Bożych. Dziękujemy Tobie, o Najświętsza Panno Maryjo, Matko nasza.

Niech Cię błogosławią wszystkie pokolenia.

W cichych miesiącach oczekiwania, w czas błogosławiony, gdy pod sercem nosiłaś Pana, przygotowałaś się na świętą noc rozwiązania. Wiedziałaś, że wtedy Twoje oczy po raz pierwszy ujrzą Syna Bożego.

Niech Cię błogosławią wszystkie pokolenia.

Daj i nam, byśmy godnie przygotowali się na nadchodzące święta. Módl się o to za nami, Święta Matko Boga.

Niech Cię błogosławią wszystkie pokolenia.

Tajemnica radosna Różańca świętego: Nawiedzienie świętej Elżbiety.

Ojcze nasz..., 10 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Módlmy się: Boże, Ty chciałeś, by Twój odwieczny Syn w łonie Błogosławionej Panny Maryi stał się człowiekiem. Daj nam, przez Jej wstawiennictwo, zawsze znajdować u Ciebie pomoc, gdyż wiernie czcimy Ją jako naszą i Boga Matkę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśni:
Archanioł Boży Gabriel.
Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry.
Zdrowaś bądź, Maryjo.

Oprac. MARYJNI.PL