Adoracja na zakończenie roku

Co dobre było, w twoje ręce, Panie, składamy

Adoracja na zakończenie roku. Adoracja może być wykorzystana podczas nabożeństwa na zakończenie roku.


 

I.

Panie, Jezu Chryste, w ostatnim dniu roku przychodzimy do Ciebie, by razem z Tobą zakończyć tę część naszego życia, która zamyka się w dniach minionego roku. Przede wszystkim przychodzimy do Ciebie, by wraz z Tobą i przez Ciebie, złożyć dziękczynienie naszemu Ojcu w niebie.

Niebieski Ojcze, przez Chrystusa, Twojego Syna, składamy Ci podziękowania za wszystko, cośmy w minionym roku z Twojej ręki otrzymali. Każda chwila przeszłego roku była podarunkiem od Ciebie.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.

Ty w mądrości porządku stworzenia pozwalasz wzejść słońcu nad dobrymi i złymi. Krople deszczu obmywają sprawiedliwych i grzeszników.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.

Pozwalasz ziemi wydawać owoc, ziarnu, by wzrastało. Dałeś nam chleb i odzienie. Nadto z obfitości Twojej dobroci, syciłeś nasze dusze pięknem.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.

Gdy spadło na nas brzemię bolesnych doświadczeń, w Twoim spojrzeniu było wiele łaskawości. Ci, którzy Cię miłują, poprzez cierpienie nawet zdobywają dobro.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.

Chociaż grzeszyliśmy przeciw Tobie, nie odwracałeś Swego oblicza i zawsze z Twego miłosierdzia był nam dany czas ku pokucie.

Dziękujemy Tobie, Niebieski Ojcze.

Panie, Jezu Chryste, Synu Wiecznego Ojca, nie tylko przez Ciebie, ale i Tobie samemu pragniemy dziękować. To, co Ojciec nam daje, to w równej mierze dajesz nam i Ty, i to daje nam również Duch Święty. Przede wszystkim w naszych sercach nosimy wdzięczność za to wszystko, co nam jako Bóg - Człowiek, darowałeś przez Sakramenty.

Dziękujemy Tobie, Panie.

Jako Najwyższy Kapłan, codziennie ponawiasz dla nas swoją Ofiarę na ołtarzach świata dla odkupienia grzechów.

Dziękujemy Tobie, Panie.

Codziennie stajesz się dla nas chlebem życia.

Dziękujemy Tobie, Panie.

Również i Tobie, Duchu Święty, chcemy dziękować. Zamieszkujesz nasze serca i czynisz je Twoją świątynią.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.

Jako Duch Prawdy nauczasz Kościół Chrystusowy.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.

Jako Duch Mocy, byłeś nam ostoją w pokusach i w walce z duchem nieprawości i wszelkiego grzechu.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.

Jako Duch Miłości w naszych sercach rozpalałeś Boski ogień miłowania Boga i bliźniego.

Dziękujemy Tobie, Duchu Święty.

Niech będzie uwielbiony Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony i wywyższony na wieki, chwały jesteś godzien, wspaniały i wywyższony na wieki.

Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Pan z wami.
I z duchem twoim.

Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, Twoje miłosierdzie nie zna granic. Dziękujemy Tobie za wszystkie dary, którymi nas obdarzyłeś w roku przeszłym. Zachowaj nas w swojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

II.

Panie, nasz Boże, składać Tobie dziękczynienie, to nade wszystko żyć podług Twej woli. W niej znajduje się dla nas najpewniejsze dobro. Znaliśmy Twoją wolę - lecz jakże często pomijaliśmy ją lekceważeniem. Jako grzesznicy stajemy teraz przed Tobą:

Spowiadam się...

Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam nasze grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Panie, Jezu Chryste, jesteśmy grzesznymi ludźmi. Nieustannie zasługujemy na gniew Boży. Bądź z nami w czas pokusy, gdy upadniemy, bądź naszym Orędownikiem u Ojca, z którym żyjesz i królujesz, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

III.

Panie, Jezu Chryste, w Twoje ręce chcemy złożyć rok przeszły. To, co dobre w nim było zanieś w ręce Twojego i naszego Niebieskiego Ojca. Co złe było zmyj Krwią Twojego Serca. Zaniedbania w dobrym, dopełnij bogactwem Twojego nieskończonego miłosierdzia.

Tym wszystkim, których niezbadanym dla nas wyrokiem Twojej Opatrzności zabrałeś spośród nas w minionym roku, bądź miłosiernym sędzią. Daj im wieczne odpoczywanie. Światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Z zatroskaniem i niepewnością patrzymy w czas, który przed nami. Z ufnością pragniemy wejść w nowy rok. Twemu Boskiemu Sercu wszystko polecamy:

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.

Siebie samych i naszych bliskich, naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, naszą parafię i naszą diecezję, nasz naród, Kościół Święty i całą ludzkość - Tobie polecamy.

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.

Niech wszystko dzieje się podług Twojej woli, jak Ty chcesz niech się stanie. Pragniemy iść drogą, która wiedzie do Ciebie, daj nam odczytać Twoje zamiary.

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.

Panie, to Ty wyznaczasz czas, Twoją jesteśmy własnością, do Ciebie należeć chcemy. serca nasze i my cali w Twoich jesteśmy rękach.

Z ufnością oddajemy się Twojej Opatrzności.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Cóż Ci, Jezu damy.
Dzięki, o Panie, składamy dzięki.
Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.


Oprac. MARYJNI.PL