Zmartwychwstały Pan MIłosierdzia

Czwarta część Różańca świętego
tajemnice chwalebne

Powierzajmy Bogu wszystkie nasze sprawy, naszych najbliższych, naszą Ojczyznę i świat cały.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., (3×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Tajemnica I - Zmartwychwstanie

Pieśń: Zwycięzca śmierci...

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem».

Mt 28,1.5-6

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»

J 20,19-20.26-28

Wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Credo

Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą - mówi Jezus każdemu z nas. Moja dłoń cię podtrzymuje. Gdziekolwiek byś upadł, pochwycę cię w ramiona. Jestem nawet u bram śmierci. Tam, gdzie już nikt nie może ci towarzyszyć i gdzie już niczego nie możesz zabrać. Ja na ciebie czekam i przemieniam dla ciebie mroki w światło.

Benedykt XVI

O Chryste, któryś w swym krzyżu przyjął nasz ludzki świat - świat wczorajszy, dzisiejszy i jutrzejszy: stary świat grzechu. Pozwól mu istnieć na nowo w Twym Zmartwychwstaniu!

Pozwól mu stawać się nowym przez każde serce człowieka nawiedzone mocą Odkupienia.

Do Twych uwielbionych ran, o Chryste Zmartwychwstały, przyjmij wszystkie bolące rany współczesnego człowieka.

Te, o których głośno w społecznych środkach przekazu i te, które bez rozgłosu bolą w ukryciu sumień.

Niech się leczą w tajemnicy Twojego Odkupienia.

Niech się goją i zabliźniają przez Twoją miłosierną miłość, która jest potężniejsza niż śmierć.

św. Jan Paweł II

Pieśń: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś...

Jezu zmartwychwstały, Boże miłosierny,
Od Ciebie mam istnienie, życie i rozum.
Wydaję się w Twoje ręce, powierzam się Tobie.
W Tobie cała moja ufność i nadzieja.
W Tobie całe moje oczekiwanie.
Ty jesteś moim zmartwychwstaniem, moim życiem.
Ciebie tylko pragnę, miłuję i uwielbiam.
Przy Tobie będę trwać na zawsze.
W Tobie znajdę moje jedyne szczęście.

Pierwszy "dziesiątek": Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Módlmy się, aby uczcić Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Chwała niech będzie Matce Zwycięzcy śmierci i grzechu.
Wraz z Maryją błogosławimy Chrystusa Zmartwychwstałego. Prośmy Ją, by utwierdziła wiarę rodzin i wspólnot chrześcijańskich w Polsce i na świecie.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

Jezu zmartwychwstały, Boże mój,
Napełnij nasze życie szczęściem bez granic.
Towarzysz naszym dniom od rana do wieczora.
Wylej na nasze winy Twoje przebaczenie.
Skieruj nasze wysiłki ku Twojej służbie i chwale.
Niech na Tobie spocznie nasze zaufanie.
I podtrzymuj nas w każdej chwili życia.

Mój Boże, umocnij nas na drodze prawości
Przez całe nasze życie i oddalaj od nas to,
Czego moglibyśmy żałować w dniu Twojego przyjścia.
Ulżyj w dźwiganiu naszych grzechów.
Dawaj nam chleb sprawiedliwych.
Oddalaj od nas wszelkie zło.
Prze Twoją miłość zachowaj nas od piekła.

O bardzo mocny! O bardzo miłosierny!
Hojny nasz obrońco!
Najmiłosierniejszy z miłosiernych.
Początek i Koniec wszystkiego!
Ty się litujesz nad biednymi i wydziedziczonymi.
Boże Miłosierdzia!
Nie ma innego Boga, tylko Ty, Panie!
Chwała Tobie, Zmartwychwstały władco świata.

Tajemnica II - Wniebowstąpienie

Pieśń: Oto jest dzień, który dał nam Pan...

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «...gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi». Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Dz 1,4.8-11

Chrystus, którego Wniebowstąpienie będziemy rozważać, jest Królem przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Właśnie w ten sposób stał się, jak pisze św. Paweł, "pierworodnym wśród umarłych" i potwierdził swoje "pierwszeństwo we wszystkim". Wzywa nas św. Paweł: "Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów". Dzisiaj dziękujmy za to Ojcu! A dziękując, nieśmy w sobie to Królestwo ku wszystkim, tak jak nosił je w sobie sam Chrystus, a potem jego Apostołowie i święci.

Pieśń: Oto jest dzień, który dał nam Pan...

Dziękujmy dziś Ojcu za to, że przyjął do Królestwa swego umiłowanego Syna Ojca Świętego Jana Pawła II, którego śmierć 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia, opłakiwaliśmy w łączności z całym Kościołem, a nawet prawie całym światem. Dziś dziękujmy za jego świętość, za to, że mamy pewność jego już wiecznego trwania z Jezusem, który wstąpił do nieba, aby tam w domu Ojca przygotować jemu i każdemu z nas mieszkanie.

Wpatrywać się w niebo nie znaczy oczywiście zapominać o ziemi. Wystarczy przypomnieć sobie słowa «dwóch mężów w białych szatach» skierowane do Apostołów uporczywie wypatrujących Jezusa wstępującego do nieba: «dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?».
«Niebo» do którego wstąpił Jezus nie oznacza oddalenia, ale jest osłoną i ukryciem obecności, która nigdy nas nie opuszcza, aż do czasu jego przyjścia w chwale. Obecny zaś czas nakłada na nas obowiązek świadectwa, aby w Imię Chrystusa «głoszone było nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom».

św. Jan Paweł II

Drugi "dziesiątek": Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Módlmy się, by uczcić wyniesienie Chrystusa w Boskiej chwale - tajemnicę Wniebowstąpienia.
Radujmy się wraz z Najśw. Panną z chwały niebieskiej Jej Syna.
Wychwalajmy Chrystusa - Nowego Adama, że otworzył ludziom przeznaczenie nieśmiertelności i życia z Bogiem.
Powierzajmy Maryi ludzi i narody, które straciły nadzieję chrześcijańską i te, które jej nie znają lub ją zwalczają.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

Pieśń: Oto jest dzień, który dał nam Pan...

Uwielbiamy Cię Panie!
Ty zniżyłeś się do nas, aby nas podnieść.
Ty się upokorzyłeś, aby nas uczcić.
Ty stałeś się ubogim, aby nas ubogacić.
Ty się narodziłeś, aby nas odrodzić.
Ty chrzest przyjąłeś, aby nas oczyścić.
Ty pościłeś, aby nas nasycić.

Byłeś prowadzony jak więzień do arcykapłana, a nas wyzwoliłeś.
Byłeś poddany przesłuchaniu, a nas uczyniłeś sędziami.
Zachowałeś milczenie i tak nas pouczyłeś.
Byłeś policzkowany jak niewolnik, a nas wyzwoliłeś z niewoli.
Byłeś odarty z odzienia, a nas przyodziałeś.
Byłeś przywiązany do słupa, a nasze więzy rozwiązałeś.
Byłeś ukrzyżowany i tak nas ocaliłeś.
Umarłeś i obdarzyłeś nas życiem.
Złożono Cię do grobu, a nas ze śmierci obudziłeś.
Zmartwychwstałeś w chwale i dałeś nam radość i nadzieję.
Wstąpiłeś do nieba i nas tam ze sobą porwałeś.

Jesteś tam na tronie chwały i nas tam wyniosłeś.
Zesłałeś nam Ducha Świętego i nas Nim uświęciłeś.
Bądź błogosławiony, który przychodzisz do nas jaśniejący dobrocią.

Pieśń: To On, nasz Pan i Król...

Tajemnica III - Zesłanie Ducha Świętego

Pieśń: Przybądź Duchu Święty...

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

J 14,16-18

Kościół, głoszący mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, uczestniczący w Jego zbawczej misji; żyjąc w czasie, zanurzony jest w świecie pełnym zmian. Kościół jest wspólnotą ludzi świętych i grzesznych, mocnych i słabych, więc stale potrzebuje oczyszczenia, oświecenia i prowadzenia. Dlatego stale prosi Jezusa o Jego Ducha. Dziś, tak jak w dniu Pięćdziesiątnicy, Kościół potrzebuje i pragnie darów Ducha Świętego. Zatem i my, jako cząstka Kościoła, wraz z Maryją wołajmy: przyjdź Duchu Święty i ucz nas modlić się, pracować i uświęcać w Twojej mocy, miłości i pocieszeniu.

Przybądź Duchu Święty.
Przybądź! Wejdź w samą głębię
Serc Twoich wiernych!
Spraw tak, aby każdy odczuł to osobiście
Ku pożytkowi wszystkich.
Tak, by Bóg był wszystkim we wszystkich. Amen.

św. Jan Paweł II

Kanon: Veni Sancte Spiritus...

Jezus powiedział do Nikodema: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem".

Dziękujmy za nasz chrzest, przez który każdy z nas otrzymał Boże synostwo. To Boże synostwo nakłada na ochrzczonego obowiązki i odpowiedzialność. Sakrament Chrztu jest początkiem procesu duchowego, zmierzającego do przemiany całego życia. Jest darem, który wymaga osobistego zaangażowania i współpracy z Duchem Świętym, aż do osiągnięcia duchowej dojrzałości. Prośmy więc o pomoc Bożą w dochowaniu przyrzeczeń chrzcielnych przez każdego osobiście i przez cały nasz naród, bo jak pisze św. Paweł: "wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało".

Trzeci "dziesiątek": Zesłanie Ducha Świętego.

Módlmy się, aby uczcić wydarzenie zesłania Ducha Świętego.
Wychwalajmy Maryję, która w Duchu Świętym dała życie Odkupicielowi świata.
Wychwalajmy Jezusa, że posłał Ducha Świętego do pierwszych uczniów, tak jak daje Go i dziś tym, którzy są jego uczniami.
Błagajmy Maryję, całkowicie wierną Duchowi Świętemu, by wyprosiła taką samą wierność Kościołowi polskiemu dziękującemu za przeszło tysiąc lat chrześcijaństwa w Polsce.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

Duchu przemożny, przybądź,
Który umysły ludzkie stwarzasz i ciągle ożywiasz,
Prawdziwy z Boga Boże,
Ojcu równy, Synowi równy, pełen blasku,
Dusze nasze oświeć
Światłością swą, aby już zawsze - z dala
Od wszelkich błędów, mgieł
Słuchały woli Boga, pełniły wolę Boga,
Ufając jej, nieufne wobec swej własnej mocy -
Kochały, lękały się Ojca,
Niczego nie szukając
Oprócz Niego - On źródłem wszelkiego dobra.

Andrzej Krzycki

Pieśń: Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię...

Tajemnica IV - Wniebowzięcie NMP

Pieśń: Gwiazdo Zaranna, obleczona w słońce...

Z Księgi Judyty (Jdt 15,9-10)
"Tyś wywyższeniem Jeruzalem,
tyś chlubą wielką Izraela,
tyś wielką dumą naszego narodu.
Tyś wszystko to ręką swoją uczyniła,
dobrze zasłużyłaś się Izraelowi,
i spodobało się to Bogu.
Niech cię Pan Wszechmogący błogosławi
na wieczne czasy!""

Matka Najświętsza w dniu swojego Wniebowzięcia uczy nas prawdy rozradowania się ducha ludzkiego w Bogu Zbawicielu. Czymże innym bowiem jest Wniebowzięcie, jak nie ostateczną radością spełnienia całego Jej życia doczesnego?

«Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim» - mówi Matka Najświętsza i do nas, którzy bardzo często mimo wszystkich zdobyczy i osiągnięć jesteśmy bliscy rozpaczy.
Mówi to Matka Boża ludziom naszej epoki, która z jakąś obłędną pasją chce się oderwać od Boga, źródła radości i szczęścia, zamiast do niego lgnąć i z Nim szukać wszystkich dróg wewnątrz i na zewnątrz w człowieku, w życiu społecznym, w pracy, w cywilizacji i w rozrywce.

św. Jan Paweł II

Maryja w chwili Zwiastowania mówi o sobie jako o Tej, która służy. Z krzyża usłyszeliśmy słowa: "Oto Matka Twoja". Zwracamy się więc do Niej w każdej sprawie, wiedząc, że nikt tak nie zbliża się do człowieka, nikt tak mu nie służy, jak Matka.

Polecając Ci wszystkie nasze sprawy, Maryjo, dziś szczególnie prosimy Cię za ludzi młodych, "którzy zwłaszcza dzisiaj przy powszechnym pomieszaniu pojęć, poglądów, idei i celów, często spontanicznie, odruchowo szukają wartości, zasad, a to znaczy w praktyce także wymagań" (św. Jan Paweł II).

Maryjo, Matko nasza, błogosław młodzież i Ty, Oblubienico Ducha Świętego, wyproś Jego obfite dary dla wszystkich, zwłaszcza dla młodych.

Pieśń: O Pani ufność nasza...

Maryjo wniebowzięta,
O Ty, cała dobra i pełna miłosierdzia!
Kto drugi po Twoim Synu
Troszczy się, tak jak Ty, o rodzaj ludzki?
Kto nas broni bez przerwy w naszych udręczeniach?
Kto nas wyzwala od pokus, które nas napastują?
Kto zadaje sobie tyle trudu, żeby wstawiać się za grzesznikami?
Kto staje w ich obronie, gdy wszystko wydaje się stracone?
Dzięki wolności i potędze,
Które Twoim macierzyństwem nabyłaś u Syna,
Ocalasz nas przez Twoje prośby i Twe wstawiennictwo.
I dlatego widzimy, że człowiek udręczony
Chroni się u Ciebie,
A uciśniony Twojej przyzywa pomocy.

św. German

Czwarty "dziesiątek": Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny.

Módlmy się, by uczcić wniebowzięcie Dziewicy Maryi.
Wychwalajmy Maryję z Nazaretu, Maryję z Betlejem, z ofiarowania w świątyni, z Kany, z Kalwarii, z Wieczernika, która została uwielbiona z duszą i ciałem.
Dziękujmy Jezusowi, że dał swej Matce udział w zmartwychwstaniu.
Prośmy Maryję, by dała nam radość i nadzieję, że się z Nią połączymy.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

Błogosławionaś Maryjo,
bo oto w Tobie spełnione
tajemnice symboli,
dane przez wszystkich proroków.
Błagaj za nami więc Boga
Przez Ciebie urodzonego
By zesłał dla swego Kościoła
Pogodę ducha i pokój.

Niechaj przez moc Twojej modlitwy,
O Matko Najwyższego,
Udzieli On pokoju ziemi
I wszystkim, co na niej mieszkają.
Cześć temu, który przyszedł
I który się zrodził z Maryi,
I który uczynił Ją matką
I z Niej narodził się Synem.

Pieśń: O Pani ufność nasza...

Tajemnica V - Ukoronowanie NMP

Potem wielki znak się ukazał na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ap 12,1

Tobie, Królowo nieba i ziemi, Niepokalana Dziewico, wybrana przez Boga przed wszelkim stworzeniem jako pośredniczka łask i wzór świętości dla swego ludu, zawierzam dziś na nowo w sposób szczególny cały Kościół, Polskę i świat.

Prowadź swych synów i córki w pielgrzymce wiary i spraw, by stawali się coraz bardziej posłuszni i wierni Słowu Bożemu. Towarzysz każdemu na drodze nawrócenia i świętości, w walce z grzechem i w poszukiwaniu prawdziwego piękna, które zawsze jest odblaskiem piękna Bożego.

Wyproś także pokój i zbawienie dla wszystkich ludów. Przedwieczny Ojciec, który pragnął, byś była Niepokalaną Matką Odkupiciela, niechaj za Twoim wstawiennictwem odnowi również i w naszych czasach cuda swojej miłosiernej miłości.

św. Jan Paweł II

Pieśń: Pokorna służebnico Pana...

Spójrz, o Maryjo, na ludzkość całą,
Na ten świat współczesny, w którym plan Boży
Każe nam żyć i działać.
Twój głos i przykład niech go zachęci, żeby zwrócił wzrok ku Życiu, które jest światłem ludzi
I ku Tobie, która jesteś latarnią zwiastującą Chrystusa, jedyne i najwyższe światło świata.

Uproś dla krajów ogarniętych wojną i dla całego świata pokój,
Spraw, żeby braćmi byli sobie ludzie - tak jeszcze rozdzieleni,
Poprowadź ich ku wspólnocie bardziej uporządkowanej i bardziej zgodnej.
Cierpiącym, a tylu ich jest i coraz to nowych,
Wśród dzisiejszej niedoli świata - uproś pociechę,
A zmarłym wieczne odpocznienie u Boga. Amen.

Maryjo, Matko nasza, Królowo Polski, Królowo świata, Matko Boga - wstawiaj się za nami u Syna. Ratuj nasz świat od wojny, terroryzmu, zakłamania, niezgody i zbrodni. Doświadczaliśmy już niejednokrotnie potęgi Twojej modlitwy. Tyle razy w historii byłaś ratunkiem dla świata - dziękujemy Ci za to. Dziękujemy, za Lepanto, za Wiedeń, za Częstochowę, za bitwę warszawską i za każdą Twoją pomoc dla zagrożonych. Kardynał Hlond mówił: "Ratunek jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję".
Z wiarą i nadzieją prosimy Cię, Matko Miłosierdzia, ratuj świat i chroń naszą Ojczyznę, tak często doświadczaną wojnami i przemocą.

Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową...

Przez wstawiennictwo Maryi, prośmy, słowami modlitwy bł. ks. Jerzego Popiełuszki:

Od krwi braci, którą wróg rozlewa,
Od dławionego sumienia,
Od lęku przed przyszłością
Zachowaj nas, Panie.

Od deprawacji naszych dzieci,
Od zniewolenia umysłów,
Od męki i od mściwości
Zachowaj nas, Panie.

Od tortur zadawanych młodym,
Od poniżenia naszego człowieczeństwa,
Od tych, którzy nas okłamują
Zachowaj nas, Panie.

Od zerwania więzi ludzkiej,
Od hańby duchowej,
Od szaleństwa
Zachowaj nas, Panie.

Od znieważania tego, co jest godne i święte,
Od zwątpienia w to, co jest największe,
Od zła niedobrej rozłąki
Zachowaj nas, Panie.

Do solidarności z narodem,
Do wszystkiego, co jest dobre i nowe,
Do życia czystego
Jezu, udziel nam siły. Amen.

Piąty "dziesiątek": Ukoronowanie Matki Bożej.

Módlmy się, by uczcić ukoronowanie Matki Bożej.
Pozdrówmy, wraz z całym Kościołem, Maryję, uczestniczącą w duchowym królestwie Chrystusa Odkupiciela.
Chwała niech będzie Jezusowi, że pozwolił swojej Matce uczestniczyć w szerzeniu swego Królestwa.

"O Matko Kościoła, Królowo świata, Królowo Polski, prosimy Cię, ogarnij swoją macierzyńską opieką całą ziemię" (św. Jan Paweł II, Lourdes, 14 VII 1983).

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu..., O mój Jezu...

Pieśń: Królowej anielskiej...

O Maryjo, nasza Pośredniczko,
W Tobie rodzaj ludzki ma całą swa radość.
Od Ciebie oczekuje opieki
I w Tobie tylko znajduje swoje schronienie.

Patrz, i ja także przychodzę z całą gorliwością,
Bo nie mam odwagi zbliżyć się do Twojego Syna
I dlatego proszę o Twe wstawiennictwo,
Aby otrzymać zbawienie.

O Ty, która jesteś współczująca,
O Ty, która jesteś Matką Boga,
Pełnego miłosierdzia,
Miej litość i nade mną.

św. Efrem

Słowo na zakończenie.

Pieśń: Jezus zwyciężył...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różaniec z modlitwą o dary miłosierdzia - adoremus.pl