Adoracje ze Świętą Rodziną

Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny

Rodzina dzieci Bożych

Panie, Jezu Chryste, Synu Boga, Synu Najświętszej Maryi Panny, uwielbiamy Cię w Najświętszym Sakramencie. We wszystkim stałeś się nam podobny, oprócz grzechu. Zapragnąłeś urodzić się i przebywać w ludzkiej rodzinie. Największą część Swojego życia spędziłeś w skrytości rodzicielskiego domu. Święta Rodzina z Nazaretu miała być początkiem wielkiej rodziny dzieci Bożych. Przez grzech ludzkość oddaliła się od Boga. Ty, Syn Boga Żywego, stałeś się członkiem ludzkiej rodziny, aby nas zagubionych pośród własnych nieprawości zaprowadzić do domu Ojca. Dlatego możemy się modlić: Ojcze nasz...

Mamy być Twoimi braćmi. Dlatego dałeś nam Swoją Matkę, by nam była Matką. Na krzyżu powiedziałeś do Jana: Oto Matka Twoja. Dlatego wołamy: Zdrowaś Maryjo...

Jako nasz Brat nie chciałeś odejść od nas i dlatego darowałeś nam ten Sakrament, przez który pomiędzy nami zamieszkujesz. Jesteś tu, pośród nas, gdzie my w wierze, jako wspólnota dzieci Bożych, razem z Tobą mamy jednego Ojca. Jego prosimy: Ojcze nasz...

Codziennie zapraszasz nas do wspólnego stołu, do Świętej Uczty, w której dajesz nam się pod postacią chleba Życia, sam siebie dając jako pokarm. Ty jesteś prawdziwym chlebem niebieskim. Chlebem, który Dobry Ojciec daje swoim dzieciom, albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu (J 6,32). Wołamy więc: Ojcze nasz...

Boże i Ojcze nasz przez Wcielenie Twojego Syna uznałeś nas jako Swoje dzieci. Dozwól, byśmy przez wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy i świętego Józefa mocno trwali w łasce dziecięctwa Bożego. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Matko niebieskiego Pana.
Idźmy, tulmy się jak dziatki.
Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie.


Był im poddany

Panie, Jezu Chryste, Ty masz słowa życia wiecznego. Ty sam jesteś Słowem Ojca. Twoje życie na ziemi jest dla nas słowem nauki. Jest Objawieniem. Zechciałeś być z nami w życiu codziennym. I dlatego w Nazarecie dałeś nam przez Swoje skromne życie przykład posłuszeństwa. Twoje ciche i ukryte życie wielkim było w oczach Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste.

Uczysz nas posłuszeństwa dla tych, którzy na ziemi zastępują Boże miejsce. Byłeś posłuszny Józefowi i Maryi, gdyż byli zastępcami Twojego Ojca. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste.

Pobłogosław naszą pracę, niech w każdym miejscu i w każdy czas nasze postawy będą właściwe. Przez wiele lat pracowałeś jako cieśla, zarabiałeś na swój chleb powszedni. Przez pracę rąk Twoich pobłogosławioną została praca, na której ciążyło przekleństwo grzechu. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste.

Wraz z Twoimi rodzicami wiodłeś życie modlitwy. Wierny prawu pielgrzymowałeś do jerozolimskiej świątyni. Daj też i nam radość służenia Tobie. Daj, byśmy w rodzinie właściwie cenili modlitwę. Dałeś przecież świadectwo, że modlitwa jest więzią rodziny. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste.

Z Twoją Dziewiczą Matką i Twoim Opiekunem Józefem byłeś związany serdeczną miłością. Daj, by bi w naszych rodzinach miłość była coraz bardziej żywa. Uczysz nas miłości, która cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Dziękujemy Ci, Panie, Jezu Chryste.

Panie, Jezu Chryste, Ty byłeś Maryi i Józefowi poddany, uświęciłeś życie rodzinne. Daj, byśmy wpatrywali się w obraz Świętej Rodziny i Jej przykład naśladowali; byśmy doszli kiedyś do wspólnoty wiecznego obcowania w niebie, gdzie żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu...

Pieśni: Najświętsze Serce Boże.

Różaniec święty.

V tajemnica radosna: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.


Za naszymi rodzinami prosimy

Do Ciebie, Panie nasz i Zbawicielu, zanosimy prośby za nasze rodziny. O naszych troskach i zabieganiach wiesz nie tylko za sprawą Twojej Wszechwiedzy. Ty sam przez wiele lat żyłeś w rodzinie. Nie były obce Tobie prace, kłopoty dnia codziennego, sam byłeś bez dachu nad głową, zaznałeś obczyzny i wygnania. Po skończeniu ziemskiego życia, zechciałeś zostać pomiędzy nami, tu, w Najświętszym Sakramencie, byśmy mogli zwracać się do Ciebie ze wszystkimi naszymi zatroskaniami. Panie, Jezu Chryste, pełni ufności prosimy Cię, błogosław nasze rodziny, spraw, by były podobne Świętej Rodzinie. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Błogosław dzieci, daj wszystkim małżonkom wewnętrzną siłę do pokonywania tego, co trudne; przy stwarzaniu świata upodobałeś sobie, by mężczyzna i kobieta byli jedno. We wszystkich trudnościach obdarzaj małżonków ufnością ku Tobie. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Wielu rozdartym rodzinom naszych czasów pokaż drogę do jasnej i szczęśliwej przyszłości. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Kochałeś swych Rodziców i byłeś przez nich kochany. Utwierdzaj we wszystkich rodzinach pokój, zrozumienie i wzajemną miłość. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Zawsze troskliwie wypełniałeś wolę Ojca. Spraw, aby w każdym domu Bóg był uwielbiony. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Zjednocz wszystkie narody w jedną wielką rodzinę dzieci Bożych. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby. Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Najświętsze Serce Boże.
Jezusa ukrytego.
Serce Jezusa, ciche, pokorne.

Adoracje na Niedzielę Świętej Rodziny.


Oprac. MARYJNI.PL