Wspomożycielka wiernych (Matka, która nas zna - Nowenna 9, 7 XII)

Wspomożycielka wiernych

Matka, która nas zna

Rozważania różańcowe ukazują Maryję jako Matkę naszą, Matkę Kościoła, Nauczycielkę wiary. Teksty oprac. na podst. rozważań z 9 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 7 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie

"Na to rzekła Maryja: «Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa»" (Łk 1,38).

Maryjo Niepokalana, naucz nas odpowiadania na każdą Bożą łaskę ochoczym sercem, na wzór Twojego fiat.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

"Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny»" (Łk 1,46b.49a).

Maryjo Niepokalana, naucz nas modlitwy uwielbienia i dziękczynienia.

3. Narodzenie

"Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane" (Łk 2,16.19-20).

Maryjo Niepokalana, naucz nas wykorzystywania każdej sposobności do świadczenia o miłości Bożej.

4. Ofiarowanie

"Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego: «A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu»" (Łk 2,34a.35).

Maryjo Niepokalana, naucz nas w każdych okolicznościach naszego życia mówienia prawdy i świadczenia o niej.

5. Znalezienie

"Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy wracali, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Uszli dzień drogi i szukali Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2,41.43-44.46).

Maryjo Niepokalana, naucz nas cierpliwości w szukaniu Chrystusa i umiejętności odnajdywania Go, szczególnie w Kościele, w sakramentach świętych.

Tajemnice światła

1. Chrzest w Jordanie

"Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»" (Łk 3,21-22).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy tak żyli, tak naśladowali Ciebie i tak uczyli się być posłuszni Chrystusowi, by Bóg mógł też powiedzieć o nas, że jesteśmy Jego umiłowanymi synami czy córkami.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

"Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa niewiasto?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»" (J 2,1-4;5).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy umieli Cię słuchać, abyśmy umieli czynić wszystko to, co mówi nam Jezus.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza" (Mt 9,35-36).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy byli dobrymi świadkami Ewangelii Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, a wypełniając ją, świadczyli i pociągali do Ewangelii innych ludzi.

4. Przemienienie

"Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie" (Łk 9,28b-31).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy także umieli przemieniać się i upodabniać do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

5. Ustanowienie Eucharystii

"Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki (J 6,55-56.58).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy zawsze - wpatrując się w Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina - przyjmowali Go z czystym sercem i z głęboką wiarą.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa w Ogrójcu

"Jezus upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie». Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię (Łk 22,41b-42.44).

Maryjo Niepokalana, naucz nas takiej wytrwałości, którą pokazał nam Pan Jezus. Nawet w największej trwodze i cierpieniu potrafił oddawać się woli swojego Ojca. Obyśmy także mieli tą wytrwałość i cierpliwość, i umiejętność podejmowania także trudnych wyzwań.

2. Jezus osądzony i odrzucony przez swój naród

"Piłat wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego?» Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza». Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować" (J 18,38b.39b-40; 19,1).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy nigdy nie wydawali sądów niesprawiedliwych. A osądzeni niesprawiedliwie umieli zachować spokój, cierpliwość i ufność, że Pan jest naszą sprawiedliwością.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

"Jezus spojrzał na Matkę swą wzrokiem pełnym litości. A potknąwszy się, padł na kolana i na ręce. Matka, widząc Jezusa, wybiegła z bramy, padła przed Nim na kolana i uścisnęła Go. «Synu mój!». «Matko moja!»" (wg wizji św. Katarzyny Emmerich).

Maryjo Niepokalana, naucz nas wytrwałości w podążaniu za Jezusem Chrystusem, i to nie tylko w chwilach chwały, ale szczególnie w chwilach trudnych, cierpienia, byśmy także umieli zawsze przyzywać Jego pomocy.

4. Testament z krzyża

"Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja»" (J 19,26-27).

Maryjo Niepokalana, wspomagaj nas, abyśmy zawsze odkrywali w Tobie naszą Matkę, byśmy przyjmowali Ciebie do swojego domu, byś nam była Matką, prowadziła nas po drogach tego życia.

5. Ciała Jezusa złożone na ręce bolejącej Matki

"Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda" (J 19,33-34).

Maryjo Niepokalana, Matko Bolesna, Matko Miłosierdzia, wspomagaj nas, abyśmy z ufnością podchodzili do każdego, również trudnego doświadczenia, wierząc, że z pomocą łaski Bożej, łaski Twojego Syna, możemy nawet największe zło obrócić w jeszcze większe dobro.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie

"Anioł przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział». W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego" (Mt 28,5-6a; Mk 16,14).

Maryjo Niepokalana, naucz nas radości, wiary w prawdę, że Chrystus żyje, zmartwychwstał; i wytrwałej nadziei, że my też razem z Nim zmartwychwstaniemy.

2. Wniebowstąpienie

"Po rozmowie z Apostołami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16,19-20).

Maryjo Niepokalana, naucz nas podążania ścieżkami tego świata i wpatrywania się w niebo, gdzie znajdziemy nasze mieszkanie, które Chrystus przygotował nam w niebie.

3. Zesłanie Ducha Świętego

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum i napełnił cały dom. Ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami (Dz 2,1-4a).

Maryjo Niepokalana, Oblubienico Ducha Świętego, wspomagaj nas, abyśmy byli otwarci na Ducha Świętego i dali się Mu prowadzić.

4. Wniebowzięcie Maryi

"Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,48b-49a).

Maryjo Niepokalana, Królowo Wniebowzięta, prowadź nas, i wspomagaj z nieba na drogach naszej wiary.

5. Maryja Królową nieba i ziemi

"Ustanowiona przez Pana, Królowa nieba i ziemi, wywyższona ponad wszystkie chóry anielskie i hierarchie świętych, stojąc po prawicy swego jednorodzonego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, macierzyńskimi swymi prośbami wstawia się przepotężnie, uzyskując to, czego pragnie, i nie może być zawiedziona" (Pius IX).

Maryjo Niepokalana, ufni w słowa, które papież Pius IX powiedział o Tobie, powierzamy się w Twoje ręce, abyś nas doprowadziła do królowania z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Królem wszechświata.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Telewizja Niepokalanów - https://www.youtube.com/@TvNIEPOKALANOW