Najlepszy sposób kochania

Rozważania w oparciu o Pisma św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Najlepszym sposobem kochania Niepokalanej jest pozwolić się Jej prowadzić we wszystkim. Jej wola jest zupełnie zlana z wolą Bożą, a my staramy się, by nasza wola coraz bardziej z Jej wolą się zgadzała. Wtedy, chociaż uczucie nie odczuwałoby wcale miłości ku Niej, to jednak coraz większa istotna miłość będzie.

2. Nawiedzenie

Tak jak Chrystus Pan przyszedł do nas przez Maryję, tak też i my nie inaczej mamy zdążać do Niego, jak tylko przez Maryję. Najlepsze nabożeństwo
do Niepokalanej to nie odmawianie wielu pacierzy, ale prosty stosunek dziecka do Matki.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Tak starajmy się wprowadzić Niepokalaną w duszę, jak św. Józef w Betlejem. Prośmy św. Józefa, byśmy tak byli oddani, tak się poświęcali, tak pracowali dla Niepokalanej i tak dla Niej żyli, jak on. Pozwólmy się Jej prowadzić, a przekonamy się, że Niepokalana jest najkrótszą drogą do świętości.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Pozwólmy Niepokalanej się prowadzić i dopomagajmy duszom do Jej poznania i pokochania, by coraz więcej serc w Niej i przez Nią w Przenajświętszym Sercu Bożym miłością coraz ściślej się połączyło.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Pan Bóg, który pozostaje na świecie pod postacią chleba, Pan Bóg, który się tak unicestwia, czyż nie zasługuje na to, by Mu za to odpłacić bezgraniczną miłością. Pan Bóg dał siebie, a my i to, co dajemy, otrzymaliśmy od Niego. Najbardziej zbliżymy się do miłości Bożej, kiedy upodobnimy się do Serca Niepokalanej, zupełnie, im bardziej będziemy Jej. Niepokalana ma nas uświęcać i prowadzić do szczytów miłości.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Odrodzeni jesteśmy na chrzcie świętym, bo on gładzi grzechy. Odradzamy się ustawicznie w sakramencie pokuty. Mamy się niejako ubóstwić i do tego mamy Najświętszy Sakrament. - Już nie tylko łaski, ale samego Dawcę łask, który sprawia to ubóstwienie w takim stopniu, w jakim spotyka przygotowanie w naszej duszy. Oddajmy się więc Niepokalanej i niech Ona przygotuje nas na spotkanie z Jezusem.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Gdy Niepokalana sobie czegoś życzy, gdy Pana Jezusa o coś poprosi, to już wystarczy, to już Pan Jezus nie patrzy na żadne racje, tylko od razu i natychmiast to czyni, "bo od wieków nie słyszano, aby Ona opuściła tego, kto się do Niej ucieka". Miłujmy więc Niepokalaną i ufajmy Jej i dawajmy dużo dowodów swej miłości w życiu codziennym.

3. Głoszenie królestwa Bożego

Królestwo tego świata polega na przemocy. Królestwo Jezusowe polega na miłości. Pan Jezus pociąga dusze do siebie miłością. Jest Królem królów, od Niego zależą wszystkie dusze, On jest początkiem wszystkich królów, dlatego Jego królestwo nie niesie ucisku, ale miłość.

4. Przemienienie na górze Tabor

Z miłości rodzi się ofiara, cierpienie, modlitwa. Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko. Musimy dążyć, aby ten ogień miłości zapalił nas i przemienił. Oddajmy się Niepokalanej, gdyż z Nią lepiej poznamy Pana Jezusa i tajemnice Boże.

5. Ustanowienie Eucharystii

Przez chrzest zostaliśmy uwolnieni od grzechu pierworodnego. Gdyby aniołowie umieli zazdrościć - mogliby ludziom jednej rzeczy zazdrościć: Komunii świętej. Dusze oddane Bogu są szczęśliwe, a tego świat nie może sobie nawet wyobrazić. Jeśli mamy jeszcze jakieś wady i grzechy, to śpieszmy do Niepokalanej, ucieczki grzeszników. Niech Ona pobudza dusze nasze do gorętszej i żywszej miłości Bożej.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

Spuśćmy się na Opatrzność Bożą, na wolę Niepokalanej i bądźmy pewni, że Pan Bóg wszystko na większe dobro dopuszcza. Źródło szczęścia i pokoju nie na zewnątrz, ale wewnątrz nas przebywa. Wykorzystujmy wszystko dla ćwiczenia naszej duszy w cierpliwości, pokorze, posłuszeństwie, a krzyże nie będą już tak ciężkie. Przez Niepokalaną wszystko możemy. Jej zaufajmy, módlmy się i spokojnie, pogodnie naprzód w życie.

2. Biczowanie Pana Jezusa.

Czyż Opatrzność Boża nie kieruje światem? Czy może się wydarzyć cokolwiek, o czym by Pan Bóg nie wiedział i nie dopuścił? Jeżeli zaś On to dopuszcza, to bez wątpienia dla dobra naszego, zło mieszka jedynie w woli. Jeżeli wola chce dobrze, to chociażby nie wiem co wbrew tej woli się działo, to ona za to nie odpowiada. Więc pokoju dużo, bardzo dużo, pokoju w zdaniu się całkowitym na wolę Bożą, wolę Niepokalanej we wszystkim. Nie pragnijmy ani mieć więcej czasu, ani mniej, ani innego zajęcia niż to, gdzie nas Opatrzność Boża umieściła.

3. Cierniem Ukoronowanie.

Proszę się nie zrażać tym, że oziębłość i złość panuje, bo łaska Boża przez Niepokalaną silniejsza. Modlitwą, dobrym przykładem i dobrocią Niepokalanej walczyć trzeba. Zaufać bezgranicznie Niepokalanej i przez cierpienie odważnie i ze spokojem zdążać do celu.

4. Dźwiganie Krzyża.

Pozwólmy się Jej prowadzić, czy to droga gładką, czy też wyboistą i ciernistą. Nawet upadki nie powinny nas nigdy zniechęcać. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus pisze, że zgadza się już z myślą, że zawsze będzie niedoskonała, bo trudno, nie jesteśmy jeszcze w niebie. Upadki służą nam do tego, byśmy nie polegali na sobie, ale całą ufność złożyli w ręce Boże, w ręce Niepokalanej, pośredniczki wszelkich łask. Zawsze spokojnie i pogodnie; nigdy w smutku.

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Cierpienie jest miłości szkołą, zarzewiem i siłą. Co tylko nie zależy od naszej woli, jest na pewno dopuszczeniem Bożym i Pan Bóg, a nie kto inny chce, byśmy tego doświadczyli. Jest więc to dla dobra naszej duszy. Zresztą i krzyżyki być muszą, bo za co byśmy właściwie do nieba poszli i jak byśmy mogli udowodnić naszą bezinteresowną miłość ku Niepokalanej? Pozwólmy się Niepokalanej prowadzić. Nie miejmy swoich pragnień, celów, dążeń, zamiarów. Niech Opatrzność Boża raczej rządzi, a nie my sami.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Człowiek stworzony nie dla bogactw, bo czym więcej posiada, tym więcej pragnie i tym bardziej jest nieszczęśliwy; człowiek stworzony nie dla rozkoszy, nie dla sławy, nauki, bo to tylko środek. Jesteś stworzony dla Boga i nieba. Celem człowieka - chwała Boża, nagrodą człowieka - niebo.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pracuj, pracuj, pracuj jak najwięcej, pracuj na powiększenie jak największej chwały Bożej, przez zbawienie swej duszy i innych. Z czystym sercem i czystą intencją. Godzien jest bowiem tego Bóg Stwórca i Odkupiciel. Ucz się z krucyfiksu. Imię Jezusa w myśli, sercu i ustach. Jezus nasza miłość. Maryja nasza nadzieja, wszystko możesz przez Nią.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Czyń, co czynisz, o nic się nie troszcz; Twój nieskończenie dobry Ojciec na pewno przygotuje ci zawsze i wszędzie to, co jest najlepsze dla ciebie. Wielką przykrość czynisz temu Ojcu najlepszemu, gdy dobroci Jego nie dowierzasz, troszcząc się o cokolwiek. Kochaj Pana Boga, a innych dla Niego.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ofiaruj wszystko Niepokalanej. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia przez Niepokalaną. Jeśli nie wiesz, albo nie masz siły wykonać Woli Bożej, powiedz "Maryja", a Ona wszystko raczy zrobić. Z miłością dozwól się prowadzić.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny

Staraj się być podobnym Panu Jezusowi Ukrzyżowanemu. Na Sądzie Ostatecznym ścisły zdasz rachunek z każdej chwili czasu, z każdej łaski otrzymanej, z każdego talentu nie rozwiniętego, ze wszystkiego dobrego, coś mógł zrobić. Złóż całą ufność w Niepokalanej, o nic się nie troszcz. Jaką miarą mierzysz Panu Bogu, taką będzie ci odmierzone. Dozwól się prowadzić i staraj się, o ile możesz, o powiększenie czci Najświętszej Maryi Panny.


Oprac. maryjni.pl