Różaniec za zmarłych (Idąc śladami Jezusa i Maryi)

Różaniec za zmarłych
Idąc śladami Jezusa i Maryi

Rozważania są zaproszeniem do modlitwy różańcowej, która może być wyrazem miłości w stosunku do bliskich zmarłych i wszystkich oczekujących modlitewnego wsparcia. Podążanie śladami tajemnic Jezusa i Maryi będzie z pewnością ochłodą w ich oczyszczających cierpieniach, a nam pomoże ożywić w sobie wrażliwość na Boga, drugiego człowieka i miłość. Zob. jak odmawiać Różaniec →


Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Modlitwa za tych, którzy zwiastowali nam Boga

Maryja przyjęła posłańca Bożego. On zapowiedział Jej specjalną misję, którą miała wypełnić. Otworzyła się z wiarą na słowo Anioła Gabriela, które w Niej stało się Ciałem i w konsekwencji zamieszkało pośród nas.

Bóg także dzisiaj posługuje się posłańcami, by przekazywać swoje słowa. Często są to zwyczajni ludzie, którzy przez przykład życia odsłaniają prawdy i zasady, głoszą Dobrą Nowinę w świecie.

W tej tajemnicy prośmy za tymi, którzy na różnych etapach naszego życia ukazywali nam i głosili Boga. Prośmy o życie wieczne dla zmarłych nauczycieli, wychowawców, katechetów, księży i wszystkich świadków wiary. Niech ich posługę zwiastowania Dobrej Nowiny o miłości Stwórcy do stworzenia nagrodzi Bóg życiem wiecznym.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Modlitwa za tych, którzy czynili nam dobro

Maryja, po przyjęciu Słowa, poszła do Elżbiety, by z nią podzielić się swoją radością. Usłyszawszy od Anioła, że jej krewna jest w stanie błogosławionym, pragnęła także pomóc jej w codziennych obowiązkach. Została u niej aż do momentu narodzin Jana, wykonując proste czynności i dzieląc się radością, że Bóg czyni wielkie rzeczy wśród swojego ludu.

W tej tajemnicy prośmy za tymi, którzy żyjąc pośród nas, służyli nam poprzez proste gesty miłości. Dzięki nim niewątpliwie łatwiej było nam znosić trudy codziennego życia. Niech miłosierny Pan wszelkie dobro, jakiego doświadczaliśmy za sprawą tych osób, wszelkie wyrazy ich miłości przyjmie jako wyraz wychwalania Jego Osoby. Niech pozwoli im jak najprędzej osiągnąć niebo.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Modlitwa za naszych rodziców, dziadków i przodków

Chrystus Pan narodził się w konkretnej rodzinie i cieszył się obecnością swojej Matki - Maryi i Józefa - swojego opiekuna. Choć przyszedł na świat w ubogiej stajni, był otoczony miłością Rodziców. Niewiele posiadali, ale ich miłość i troska były dla Jezusa wielkim skarbem.

W tej tajemnicy, poprzez modlitwę, chcemy wyrazić i okazać wdzięczność naszym zmarłym rodzicom, dziadkom i krewnym, wszystkim, wśród których przyszliśmy na świat i wśród których wzrastaliśmy. Niech miłość, którą okazywali nam za życia, będzie przez Boga nagrodzona chwałą nieba. Jeśli tej miłości, z różnych powodów nie doświadczyliśmy, niech ta modlitwa będzie wyrazem okazanego im przebaczenia i przyczyni się do uwolnienia ich od kar doczesnych.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa za zmarłych w podeszłym wieku

Starzec Symeon i prorokini Anna przez całe życie uczyli się, jak rozpoznawać ślady Boga. Zdobyte doświadczenie i umiejętność rozpoznawania woli Bożej pozwoliły im znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, by zobaczyć Mesjasza Bożego. Ten moment napełnił ich serca wielką radością, czemu dali wyraz, błogosławiąc i wielbiąc Boga.

Rozważając tę tajemnicę, prośmy w intencji tych, którzy zostali odwołani z tego świata w podeszłym wieku. Oby ich trudy życia nagrodził Bóg łaską chwały nieba. Oby jak najrychlej mogli wielbić Stwórcę w ojczyźnie niebieskiej.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Modlitwa za zmarłych w obronie Ojczyzny i wiary

Maryja i Józef, po dniach poszukiwań Jezusa, znaleźli Go w świątyni jerozolimskiej - miejscu ściśle związanym z tradycją żydowską, o którym również sam Jezus wyraził się, że należy do Jego Ojca. Nasza Ojczyzna, nasze świątynie są miejscami, w których możemy wyznawać wiarę, ciesząc się darem wolności. Do odzyskania wolności przyczynili się ci, którzy walcząc, oddali swoje życie za Ojczyznę.

W tej tajemnicy prośmy za poległych w obronie Ojczyzny i naszej wiary. Oby ich ofiarę z życia przyjął Bóg i nagrodził pełnią wolności i radości w swoim Królestwie.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Modlitwa za rodziców chrzestnych

Chrystus przyjął chrzest od Jana. Mesjasz potrzebował posługi proroka, aby ukazać wagę znaku. Jan z pokorą wypełnił swoją misję. Stał się również przy tym świadkiem słów, które Ojciec wypowiedział o swoim Synu: "To jest mój Syn umiłowany".

W tej tajemnicy pragniemy modlić się za naszych rodziców chrzestnych i tych wszystkich, którzy przyczynili się do naszego chrztu. Módlmy się, aby osoby, które poprzez swoją posługę wprowadziły nas do rodziny dzieci Bożych i budowały naszą wiarę, jak najszybciej usłyszały od Boga Ojca: "Ty jesteś mój syn, moja córka umiłowana. Wejdź do światłości wiecznej".

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Modlitwa za zmarłych małżonków

Maryja i Jezus, zaproszeni na gody weselne, uświetnili swoją obecnością tę ważną, nie tylko dla nowożeńców, ale i całych rodzin, uroczystość zaślubin. Byli nie tylko tymi, którzy korzystali ze zorganizowanego weselnego przyjęcia. Cieszyli się z małżonkami, ale też bacznie obserwowali, co dzieje się wokół nich. Kiedy zabrakło wina, przyszli im z pomocą. Wino weselne to nie tylko napój rozweselający biesiadników, to nie tylko znak radości, ale także symbol wzajemnej miłości, brakującej często tym, którzy przed Bogiem ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

W tej tajemnicy chcemy modlić się za zmarłych małżonków. Okazywaną przez nich za życia miłość pragniemy odwzajemnić naszą modlitwą, płynącą z miłości. Prośmy także za tymi zmarłymi małżonkami, którzy doświadczając za życia braku miłości, bądź odrzucając miłość, dopuścili się zdrady małżeńskiej. Niech Chrystus z Kany Galilejskiej uwolni ich od kar za ten grzech i pozwoli cieszyć się prawdziwą radością.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Modlitwa za zmarłych nagle

Chrystus głosił Ewangelię szczególnie tym, którzy byli zbolali na duchu, grzeszni i cierpiący. Miał upodobanie w ludziach prostych, ale także słabych duchowo. Przyjmował odrzucanych, spotykał i dotykał chorych, leczył ich słabości, wlewając jednocześnie w serca nadzieję, że Bóg jest miłością miłosierną. Mówił wprost, że dobry Ojciec nie chce śmierci grzesznika, lecz aby ten się nawrócił i miał życie.

W tej tajemnicy módlmy się za ludzi, którzy odeszli z tego świata w sposób nagły. Prośmy za tymi, którzy zginęli w wypadkach i kataklizmach. Oby dla nich Bóg objawił się jako pełen miłości i miłosierdzia, wprowadzając ich do swego królestwa. Niech rozpoznają Go także jako kochającego Ojca.

4. Przemienienie na górze Tabor

Modlitwa za tych, którzy targnęli się na swoje życie

Jezus objawił uczniom swoje Bóstwo, aby nie ustała ich wiara, kiedy pojawią się trudności i przyjdą chwile zwątpienia, związane z Jego męką. Pomimo tego ważnego i poruszającego Apostołów wydarzenia, którym było przemienienie, kiedy przyszedł moment pojmania Zbawiciela, uczniowie stracili wiarę i uciekli, obawiając się o swoje życie.

W tej tajemnicy módlmy się za ludzi, którzy przez trudne wydarzenia życiowe utracili wiarę w Bożą obecność, targnęli się na swoje życie i w ten sposób odeszli z tego świata. Wierząc, że w tej tragicznej dla nich chwili towarzyszyła im jednak łaska Boża, pobudzająca do szczerego żalu, prośmy, aby miłosierny Bóg wybaczył im brak wiary i dał zasmakować radości wiecznej.

5. Ustanowienie Eucharystii

Modlitwa za tych, którzy świętokradzko przyjmowali Komunię świętą i sakramenty

Jezus nie zostawił nas samych na drodze ziemskiej wędrówki. Jest wierny obietnicy pozostania z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Jest obecny w słowie Bożym, sakramentach, a szczególnie w Eucharystii - sakramencie miłości. Smutne jest jednak to, że tak wielu ludzi nie potrafi rozpoznać Zbawiciela pod postacią chleba. Tak wielu bagatelizuje i lekceważy ten sakrament.

W tej tajemnicy prośmy w intencji tych, którzy zaniedbywali za życia niedzielną Mszę św., bądź uczestniczyli w niej bez namysłu czy przygotowania. Szczególnie prośmy o miłosierdzie dla tych, którzy w sposób niegodny, świętokradzki przyjmowali sakramenty, w tym Komunię świętą. Oby jak najprędzej doświadczyli, jak słodki jest Pan. Oby zasmakowali Go już nie w postaci chleba i wina, ale twarzą w twarz.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Modlitwa za tych, którzy zaniedbywali kontakt z Bogiem

Chrystus przed swoją męką prosił uczniów, aby przez modlitwę towarzyszyli Mu w Jego zmaganiu z przeżywanym lękiem. Fizyczne i psychiczne zmęczenie uczniów sprawiło, że zamiast trwać przy swoim Mistrzu, pogrążyli się we śnie. Jezus przed swoją śmiercią bardzo odczuwał samotność, którą pogłębiało odsunięcie się Jego uczniów.

W tej tajemnicy módlmy się za tych, którzy za życia lekceważyli natchnienia Ducha Świętego zachęcającego do modlitwy. Prośmy o przebaczenie win tym, którzy zaniedbywali modlitwę, tracąc przez to możliwość wejścia w bardziej zażyłą relację z Jezusem. Niech Pan okaże im przebaczenie i pozwoli być blisko siebie w królestwie niebieskim.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Modlitwa za tych, którzy przez słowa biczowali Chrystusa i bliźnich

Ciało Jezusa zostało okrutnie ubiczowane przez żołnierzy. Każda jego część nosiła ślady wymierzonych razów. Scena biczowania wyraża także zranienia, które zadawane są Mistycznemu Ciału Chrystusa (Kościołowi) poprzez plotki, obmowy i oszczerstwa. Jakże łatwo jest wypowiadać sądy na temat innych, mówić na ich temat, ukazując słabości, potknięcia czy wady. To, co rani drugiego człowieka, dotyka również Chrystusa.

Rozważając tę tajemnicę, prośmy za tych, którzy zakończyli już swoje życie, ale często ulegali pokusie wypowiadania opinii i sądów na temat innych ludzi. Te słowa raniły nie tylko człowieka, ale były ciosami wymierzonymi Jezusowi. Oby im Pan to wybaczyć raczył.

3. Cierniem ukoronowanie

Modlitwa za tych, którzy gardzili bliźnimi

Na umęczoną i poranioną głowę Mesjasza wciśnięto cierniową koronę. Przez ten gest żołnierze chcieli zadrwić z Jezusa, który mówił o sobie, że jest królem. Wszystkie podejmowane w tym momencie przez nich gesty: przyklękanie, bicie trzciną po głowie, wyrażały ich pogardę i kpinę. A przecież Chrystus był prawdziwym Mesjaszem i Królem wszechświata. Każdy człowiek jest swoistym królestwem Chrystusa. Brak szacunku wobec bliźniego i lekceważenie jego godności to wyśmiewanie Stwórcy, który kocha każdego człowieka.

Prośmy w tej tajemnicy w intencji tych, którzy przez piastowaną władzę czy stanowiska wykorzystywali za życia podległe sobie osoby, nie szanując ich godności dziecka Bożego. Oby ukoronowany cierniem Jezus okazał swoje miłosierdzie także tym zmarłym, w których gestach była widoczna pogarda dla bliźnich. Módlmy się również za tych, którzy upokarzali innych.

4. Dźwiganie Krzyża

Modlitwa za tych, którzy drwili z wiary i wierzących

Różne reakcje tłumu towarzyszyły krzyżowej drodze Chrystusa. Jedni byli zupełnie obojętni, inni Go wyśmiewali i pluli na Niego, jeszcze inni odwracali głowy i szydzili. Wielu czyniło tak z lęku i braku zrozumienia dla wielkich dzieł Bożych. Znaleźli się jednak i tacy, których twarze były pełne współczucia i miłości. W ich sercach była z pewnością wiara w Chrystusa - obiecanego Mesjasza, który przez śmierć potwierdzał miłość Boga do grzesznego człowieka.

Z taką wiarą prośmy za ludzi o twardych sercach, którzy za życia drwili z tego, co święte. Prośmy w duchu miłosierdzia za tymi, którzy szydzili z wiary i wierzących. Niech Bóg, widzący w każdym człowieku najmniejszą cząstkę dobra, i w nich rozpozna swoje dzieci. Niech ta modlitwa przyczyni się do ich zbawienia.

5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

Modlitwa za naszych krzywdzicieli

Chrystus, głosząc Dobrą Nowinę, uczył swoich uczniów, a przez nich wszystkich ludzi miłości nawet do nieprzyjaciół. Sam dał jej pr;ykład, modląc się na krzyżu za tych, którzy Go do niego przybijali. Gest ofiarowania przebaczenie jest potrzebny nie tylko tym, którzy byli krzywdzicielami, ale takie tym, którzy to przebaczenie okazują, gdyż upodabniają się w ten sposób do samego Zbawiciela.

Kontemplując Jezusa, oddającego życie za wszystkich ludzi, módlmy się za tych, którzy zakończywszy swoje życie, wypatrują i oczekują naszego przebaczenia. Ofiarujmy przebaczenie naszym prześladowcom i tym, którzy za życia w jakikolwiek sposób nas skrzywdzili.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Modlitwa za tych, którzy wstawiali się za zmarłymi

Pierwszymi osobami, które spotkały Jezusa po zmartwychwstaniu, były kobiety, które szły namaścić ciało. Był to ich wyraz przywiązania do Zbawiciela oraz wierności i miłości. Gotowość usłużenia, nawet pogrzebanemu ciału Jezusa, nagrodził Pan ukazaniem im siebie.

W tej tajemnicy módlmy się w intencji tych, którzy za życia modlili się za zmarłych pozostających w czyśćcu. Ta modlitwa była z pewnością formą duchowego namaszczania powołanych do życia z Chrystusem, noszących w sobie znak zmartwychwstałego Zbawiciela. Oby Pan ich gotowość służby zmarłym nagrodził jak najszybszym uwolnieniem od kar za grzechy, które popełnili pielgrzymując przez życie. Niech nasza modlitwa będzie dla nich ratunkiem i wyzwoleniem.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Modlitwa za tych, których gorszyliśmy i prowadziliśmy do grzechu

Nauczający Chrystus zapowiadał swoje odejście i wstąpienie do nieba, które miało mieć na celu przygotowanie miejsca uczniom i wszystkim wierzącym. "Pożyteczne jest dla was moje odejście" - móWił Jezus, uspokajając zalęknione serca Apostołów. Pragnął, aby wszyscy byli w Jego królestwie, gdzie przebywa w chwale Ojca. Każdy Jego uczeń i każdy wierzący powinien przyczyniać się do zbawienia innych. Nie zawsze jednak to czyniliśmy i czynimy.

Prośmy w tej tajemnicy za ludźmi, którzy poprzez nasze grzechy i słabości, czyny podejmowane w czasie ziemskiego życia, dziś poddawani są oczyszczeniu w stanie czyśćca. Prośmy zatem za tymi, których prowadziliśmy do grzechu i niewierności względem Boga. Niech nasza modlitwa przyczyni się do ich szybkiego osiągnięcia nieba.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Modlitwa za misjonarzy i misjonarki.

W dniu Pięćdziesiątnicy, na zgromadzonych w Wieczernik u uczniów zstąpił Duch Święty, który sprawił, że stali się gotowi głosić Ewangelię całemu światu. Pod wpływem działania Ducha Apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami i z wystraszonych uczniów stali się odważnymi świadkami zmartwychwstałego Pana.

W tej tajemnicy prośmy za zmarłych misjonarzy i misjonarki. Niech Pan, który ich powołał i posiał do głoszenia Ewangelii oraz świadczenia o Jego zmartwychwstaniu, przebaczy im grzechy i da udział w swoim królestwie światłości, radości i pokoju.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Modlitwa za umierających

Po zakończeniu ziemskiego życia Maryja, jak uczy Kościół, z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Moment zakończenia ziemskiego życia stał się dla Maryi początkiem nowego życia w niebie. Chwila przejścia z tego świata do innej rzeczywistości wielu ludzi napawa lękiem i niepokojem. Choć słyszeli o powołaniu wszystkich do wieczności, choć wierzą w życie wieczne, gdy czują zbliżającą się śmierć, przeżywają różnego rodzaju obawy i zachWiania w wierze.

W tej tajemnicy módlmy się za tych, którzy w tym momencie odchodzą do wieczności. Oby ich serca były przygotowane, a nadchodząca rzeczywistość, w którą wkraczają, była dla nich wiecznym odpocznieniem. Oby cieszyli się bliskością Pana i Jego Matki Wniebowziętej.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Modlitwa za wszystkich zmarłych

Maryja jest Królową nieba i ziemi. Będąc Matką, ofiarowaną nam pod krzyżem Jezusa, pragnie, aby wszyscy przyszli do Jej miłosiernego Syna i zamieszkali w Jego królestwie. Chce, by niebo było królestwem, gdzie przebywają święci pośród świętych, ciesząc się nagrodą po trudach ziemskiego życia.

Prośmy w tej tajemnicy, by cały Kościół pielgrzymujący, a szczególnie ten oczyszczający się w czyśćcu, a więc wszyscy wierni zmarli dostąpili czym prędzej łaski nieba. Niech staną się dla nas, pielgrzymujących na ziemi, znakiem nadziei i zachętą do prawdziwie chrześcijańskiego, pełnego miłości, życia.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różaniec za zmarłych. Rozważania, Licheń 2014.