Różaniec wielkiej mocy Bożej (Nowenna 3, 1 XII)

Różaniec wielkiej mocy Bożej
Pan czyni wielkie rzeczy dla nas

Rozważania różańcowe wskazują na wielką moc Bożą i wielkie rzeczy, jakie Bóg dokonuje w życiu Maryi i w życiu każdego z nas. Teksty rozważań oprac. na podst. rozważań z 3 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 1 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Maryja doświadcza mocy Bożej. Moc Najwyższego Cię osłoni, Duch Święty ocieni. I mocą Ducha Świętego poczęła Syna Bożego. Maryja pokazuje, jak wielka jest moc Boża i jak warto w nią wierzyć.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja w domu św. Elżbiety uwielbia Boga za wielkie rzeczy, które Jej uczynił. Uczy nas przez to, byśmy zauważali, jak wiele darów otrzymujemy od samego Boga.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Anioł Pański ogłasza pasterzom, że wielkie rzeczy stały się w Betlejem, gdzie narodził się Mesjasz Pan, Zbawiciel. Pasterze biegną do stajenki, do groty, aby podziwiać to wielkie dzieło Boże. My także spróbujmy odnajdywać Chrystusa w sercach naszych, w sercach ubogich, tych, którzy potrzebują naszej pomocy. Odnajdujmy w nich wielką moc Bożą.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

"Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą" - słyszy Maryja z ust proroka Symeona. Ona wie, że nie wszyscy przyjmą moc Bożą. Że niektórzy, a może wielu będzie chciało odrzucić tę moc Bożą i samego Boga. Ale wie, i my razem z Nią, że nie są w stanie pokonać mocy Bożej, tylko po prostu, biedni, nie potrafią z niej skorzystać.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Pan Jezus zgubił się rodzicom Józefowi i Maryi, ale nie po to, żeby sprawić im ból, ale żeby przypomnieć nam, że znajdziemy Jego i Jego moc tylko i najpełniej w świątyni.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pan Jezus wstępuje w wody Jordanu, aby udzielić mocy wodzie. Wodzie, która jest używana, kiedy jest udzielany Sakrament Chrztu. I my doświadczamy tej mocy, ilekroć chrzcimy, ilekroć udzielamy Chrztu świętego w imię Trójcy Świętej.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Pan Jezus ukazuje swą moc przemieniając zwykłą wodę w dobre, słodkie wino, ale większy cud dokonuje się, kiedy my przemieniamy się, przemieniamy swoje serce, swoją wodę grzechu, różnych złości, niegodziwości - na dobre wino miłości, pojednania i pokoju.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pan Jezus objawia swoją moc, kiedy Jego głoszeniu, nauczaniu, towarzyszą znaki i cuda: nawrócenia, wskrzeszenia z martwych, uzdrowienia, wypędzania złych duchów. Jeżeli chcemy doświadczyć tej mocy Bożej, to musimy spełnić ten warunek, o którym Pan Jezus mówił do tych, którzy Go prosili o uzdrowienie: "idź, niech ci się stanie według tego, jak uwierzyłeś".

4. Przemienienie na górze Tabor

Pan Jezus objawia swoją chwałę i ukrytą za tą chwałą moc Bożą, kiedy przemienia się wobec uczniów. I my też przychodzimy do Chrystusa, aby spoglądać na Jego chwałę. Chciejmy zobaczyć, pomimo ukrytej chwały w Najświętszym Sakramencie, samego Chrystusa, który jest z nami, objawia nam swoją moc. Chciejmy powtórzyć za apostołami: "dobrze nam tu być".

5. Ustanowienie Eucharystii

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wziął chleb, łamał i mówił: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". A także wziął kielich z winem rozdawał swoim uczniom i mówił: "Bierzcie i pijcie, to jest Krew moja". W ten sposób ustanowił Eucharystię i polecił, by czynić to na Jego pamiątkę. My, uczestnicząc w tej pamiątce, doświadczamy jednego z największych cudów mocy Bożej, kiedy zwykły chleb przemienia się w Ciało Chrystusa, a zwykłe wino w Jego Krew.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

W Ogrójcu Pan Jezus okazuje swoją niemoc, swoją słabość. Ale widzimy, że w tej słabości rodzi się moc, bo "moc w słabości się doskonali". To z tej słabości Pan Jezus zaczerpnął siły, aby podjąć drogę krzyżową.

2. Jezus osądzony, na ubiczowanie i ukrzyżowanie skazany

W tej tajemnicy Pan Jezus, chociaż wydaje się całkowicie słaby i poddany ludzkim sędziom, jednak to On staje jako Sędzia wobec tych, których osądza, którym pokazuje, jak wielka jest niegodziwość tych, którzy kierują się poprawnością polityczną. Ówcześni nie chcieli przyjąć Jezusa takiego, który nie jest mocny, który nie potrafi zorganizować partii politycznej, który nie ma poparcia politycznego, a jedynie rządzi, kieruje władzą duchową. Ale pamiętajmy, że każdą władzę polityczną, moc polityczną, można obalić, ale moc duchowa jest niezwyciężona.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Pan Jezus wskazuje na swoją Matkę, towarzyszącą Mu w drodze krzyżowej, aby nam pokazać, że jeżeli znajdziemy się w sytuacji beznadziejnej, bez wyjścia, gdy stracimy nadzieję i sens naszego życia, naszego cierpienia, to wystarczy jedno wejrzenie na Maryję, jedno westchnienie i prośba o wspomożenie, aby odzyskać sens życia, sens cierpienia i ponieść ten krzyż razem z Chrystusem.

4. Testament z krzyża

Choć wydaje się, że na krzyżu Pan Jezus jest całkiem pozbawiony mocy, unieruchomiony, Jego ręce i nogi przybite do krzyża, unieruchomione, to jednak okazuje się Jego moc królowania, kiedy łotra przyjmuje do raju, kiedy ustanawia Kościół i daje temu Kościołowi Matkę, swoją Matkę, za Matkę Kościoła, i św. Janowi zleca, by przyjął ten dar. I kiedy z martwego ciała, gdzie już nie ma ducha, wypływa z przebitego boku krew i woda, rozdziela zdroje miłosierdzia. Pamiętajmy o tym, że moc w słabości się doskonali.

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

Pan Jezus poddaje się tej władzy śmierci po to, aby pokazać, żebyśmy nie przywiązywali się zbytnio do ciała, do tego, co cielesne, do tych ziemskich spraw, które przemijają; które mają tylko pozory mocy i władzy; które tak szybko mogą się rozsypać - ale byśmy wierzyli i widzieli, że przez swoją śmierć Chrystus pokonał śmierć naszą i dał nam nadzieję zmartwychwstania.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Nasz Pan Jezus, Bóg i Zbawiciel, pokonał śmierć, pokonał władzę śmierci, zmartwychwstał i pokazał nam drogę, którą mamy podążać. Pokazał nam swoją moc. Chciejmy odkrywać tą nieustającą moc, tkwiącą w Chrystusie, który żyje i który nam się udziela.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus, pełen chwały, wstępuje do nieba po to, aby pokazać nam, że ma moc i nas wprowadzić do chwały nieba.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Pan Jezus, chodząc po tej ziemi, działał mocą Ducha Świętego. Teraz udziela tegoż Ducha swoim uczniom, aby pełni mocy Ducha Świętego mogli świadczyć o Nim jako Panu i Zbawicielu.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Maryja, jako łaski pełna i Niepokalana, miała tę moc, aby stąpać po całej potędze nieprzyjaciela, wroga, szatana. Wzięta do nieba, jest nam dana po to, abyśmy czerpali od Niej siłę do tego, abyśmy cierpliwie i wytrwale także z Jej pomocą deptali nieprzyjaciół naszej duszy i ciała, i mogli dostąpić tej chwały wniebowzięcia.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Pan Jezus okazuje swą moc, moc swojej zbawczej misji, w wywyższeniu człowieka niepokalanego, jakim jest Maryja, i udzieleniu Jej godności Królowej. Królowej nieba i ziemi. W tym znaku Maryi odnajdujemy także siebie, jako przeznaczonych do współkrólowania z Nią.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Telewizja Niepokalanów - youtube.com/@TvNIEPOKALANOW