Modlitwy o dobre i święte życie

Modlitwy o życie w świętości


Dziewico Niepokalana,
Matko Boga prawdziwego,
Matko Kościoła

Dziewico Niepokalana, Matko Boga prawdziwego i Matko Kościoła, Ty, która objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy zanoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia.

Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym dniom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty w Twoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.

Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy. Błagamy Cię, udziel daru umiłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Twój Syn na ziemi.

Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Modlitwa o dobre życie

Najmilsza Panno Maryjo

Najmilsza Panno Maryjo,
bez grzechu pierworodnego poczęta,
Pośredniczko rodzaju ludzkiego
i Królowo Apostołów!

Racz miłosierne Twoje oczy zwrócić na nas,
biednych grzeszników.

A jak przez Twoje zasługi i prośby
Apostołowie i uczniowie Syna Twego
otrzymali pełnię Ducha Świętego,
tak przez nieskończone miłosierdzie wszechmogącego Boga,
przez najcenniejszą ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa,
przez miłość Ducha Świętego,
wyjednaj nam, niegodnym grzesznikom,
z łaski miłosiernego Boga,
Jego moc, mądrość i miłość doskonałą,
abyśmy spełniając uczynki miłosierne,
przez ofiary, dzieła pokutne i modlitwy,
wypełnili przykazanie miłości
i przyczynili się do rozszerzenia chwały Bożej na całym świecie
dla zbawienia wszystkich dusz.

Ufamy, że w ten sposób w chwili naszej śmierci
zostaniemy przyjęci do błogosławionego grona wszystkich świętych w niebie
i cieszyli się wieczną chwałą Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Modlitwa o wierność

Wyproś mi łaskę wierności Bogu

Proszę Cię, Maryjo, wyproś mi łaskę wierności Bogu, abym zawsze trwał w stanie łaski uświęcającej. Twój Syn, Jezus, oddał za mnie swoje życie, cierpiał i zmartwychwstał, aby wyrwać mnie z niewoli grzechu i szatana. To Jezus obdarzył mnie łaską życia nadprzyrodzonego w sakramencie chrztu świętego i otworzył przede mną bramę nieba.

Proś za mną, moja Matko, aby łaska chrztu świętego nie była we mnie daremna, ale by owocowała dobrym życiem, zgodnym z wolą Bożą. Wspieraj mnie szczególnie w chwilach cierpienia, abym razem z Tobą trwał przy cierpiącym Chrystusie. Amen.


Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków 1999.
  • O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.
  • Modlitwa do Matki Bożej o dobre życie - dziekanowice.pl
  • Modlitwa o łaskę wierności, "Zeszyty Maryjne" 5/2010.
  • Rozważania tematyczne: Matka wiary. Różdżka Aarona (18) - ssb24.pl