Modlitwa o pokój

Modlitwy o pokój

za wstawiennictwem Najśw. Maryi Panny Królowej Pokoju

Pacem in terris

Modlitwa Ojca Świętego Franciszka na zakończenie godziny modlitwy, Bazylika Świętego Piotra, 27 X 2023 r.

Spójrz na nas Maryjo! Jesteśmy tu przed Tobą. Jesteś Matką, znasz nasze znoje i nasze rany. Królowo Pokoju, cierpisz wraz z nami i za nas, widząc wiele swoich dzieci doświadczonych konfliktami, udręczonych wojnami rozdzierającymi świat.

To godzina ciemności. To godzina ciemności, Matko. W tej godzinie ciemności zwracamy się do Ciebie i w świetle Twojego Oblicza powierzamy siebie i nasze problemy Twojemu Matczynemu Sercu, które zna nasze niepokoje i lęki. Jakże wielki był Twój niepokój, kiedy nie było miejsca dla Jezusa w gospodzie. Jakże wielki lęk, kiedy pośpiesznie uciekałaś do Egiptu, ponieważ Herod chciał Go zabić. Jakże wielka udręka, gdy Go zgubiłaś w świątyni! Jednak, Matko, wśród tych prób okazałaś swą siłę, działałaś z odwagą: ufałaś Bogu i na niepokój odpowiadałaś troską, na lęk miłością, na udrękę ofiarą. Matko, nie wycofałaś się, lecz w chwilach decydujących przejęłaś inicjatywę: udałaś się z pośpiechem do Elżbiety, na weselu w Kanie Galilejskiej wyprosiłaś u Jezusa pierwszy cud, w Wieczerniku podtrzymałaś uczniów w jedności. A kiedy na Kalwarii Twoją duszę przeniknął miecz, Ty, Matko, niewiasto pokorna, niewiasto można, przeplotłaś noc smutku paschalną nadzieją.

Teraz, Matko, przejmij znów inicjatywę; podejmij ją dla nas, w tych czasach rozdartych konfliktami i spustoszonych ogniem walk. Zwróć swoje miłosierne spojrzenie na rodzinę ludzką, która zagubiła drogę pokoju, która wolała Kaina od Abla i tracąc poczucie braterstwa, nie znajduje atmosfery domu. Wstawiaj się za naszym światem znajdującym się w niebezpieczeństwie i zamęcie. Naucz nas przyjmować i troszczyć się o życie - każde ludzkie życie! - i odrzucać szaleństwo wojny, która sieje śmierć i przekreśla przyszłość.

Maryjo, wiele razy wychodziłaś na przeciw, wzywając do modlitwy i pokuty. Jednak pochłonięci własnymi potrzebami i rozproszeni sprawami tego świata, byliśmy głusi na Twoje wołanie. Ale Ty, która nas miłujesz, nigdy nas nie opuszczasz, Matko. Prowadź nas za rękę. Prowadź nas za rękę i doprowadź do nawrócenia; spraw, abyśmy postawili Boga na pierwszym miejscu. Pomóż nam stać na straży jedności w Kościele i być budowniczymi komunii w świecie. Przypominaj nam, jak ważną rolę mamy do odegrania; spraw, abyśmy czuli się odpowiedzialni za pokój, wezwani do modlitwy i oddawania czci Bogu, do wspierania i działania na rzecz całej ludzkości.

Matko, o własnych siłach nie damy rady, bez Twojego Syna nie możemy niczego uczynić. Ale zaprowadź nas z powrotem do Jezusa, który jest naszym pokojem. Dlatego, Matko Boga i nasza, przychodzimy do Ciebie, szukamy schronienia w Twoim Niepokalanym Sercu. Błagamy o miłosierdzie, Matko miłosierdzia; o pokój, Królowo pokoju! Wstrząśnij duszami uwięzionymi w pułapce nienawiści, nawróć tych, którzy podsycają i wzniecają konflikty. Otrzyj łzy dzieci - w tej godzinie tak wiele ich płacze! Bądź przy samotnych i starszych, wzmacniaj rannych i chorych. Chroń tych, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę i ukochane osoby. Pocieszaj zniechęconych, przywracaj nadzieję.

Powierzamy i poświęcamy Tobie nasze życie, każdą cząstkę naszej istoty, wszystko, co mamy i czym jesteśmy, na zawsze. Tobie poświęcamy Kościół, aby świadcząc światu o miłości Jezusa, był znakiem zgody, był narzędziem pokoju. Tobie poświęcamy nasz świat, zwłaszcza poświęcamy Ci kraje i regiony ogarnięte wojną.

Twój wierny lud nazywa Cię jutrzenką zbawienia. Matko, rozjaśnij promieniami światła noc konfliktów. Przybytku Ducha Świętego, natchnij drogami pokoju przywódców narodów. Pani wszystkich ludów, pojednaj swoje dzieci zwiedzione złem, zaślepione władzą i nienawiścią. Ty, która jesteś blisko każdego, skróć dzielące nas dystanse. Ty, która współczujesz wszystkim, naucz nas troszczyć się o innych. Ty, która objawiasz czułość Pana, uczyń nas świadkami Jego pocieszenia. Matko, Królowo Pokoju, wlej w nasze serca Bożą harmonię. Amen.

Franciszek, papież


Uproś u Boga pokój

Modlitwa papieża Piusa XII do Matki Miłosierdzia o uposzenie pokoju.

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili dusze nasze przemienić. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen.

Pius XII, papież


Bądź Matką naszego wyzwolenia

Modlitwa Jana Pawła II o pokój i zgodę wśród wszystkich narodów świata.

O Niepokalana! Matko Boga i ludzi! Pozdrawia Cię dzisiaj, na tym historycznym miejscu, miasto Rzym.

Przybywamy do Ciebie w Świętym Roku Odkupienia, aby uwielbić najwspanialsze dzieło, jakiego dokonała w Tobie Trójca Przenajświętsza, kiedy zrodziłaś Chrystusa, Odkupiciela świata, Twojego Syna! W Roku Odkupienia dziękujemy Bogu za Ciebie - pierwszą wśród odkupionych: za Ciebie - jedyną spośród wszystkich dzieci Adama - zachowaną od grzechu pierworodnego.

O Maryjo! Bądź Matką naszego wyzwolenia od wszelkiego zła: od tego zła, które obciąża sumienie człowieka, i od tego, które coraz groźniej zalega nad horyzontem naszego stulecia.

Ty jesteś światłem pierwszego Adwentu! Ty jesteś gwiazdą zaranną, która poprzedza przyjście Mesjasza. Gdy teraz Kościół i ludzkość przybliża się do kresu drugiego Tysiąclecia od przyjścia Chrystusa - bądź dla nas światłem tego nowego Adwentu, bądź jego gwiazdą zaranną, aby nas ciemności nie ogarnęły. Właśnie u kresu drugiego Tysiąclecia gromadzą się nad horyzontem całej ludzkości niezmiernie groźne chmury i mrok pada na dusze ludzkie.

Zwróć się, o Maryjo, i przemawiaj swym łagodnym głosem Matki do serca tych, którzy decydują o losach narodów, aby poprzez dialog znaleźli drogi do honorowych i sprawiedliwych układów, mimo skrajnych różnic, które ich dzielą i przeciwstawiają sobie. Przekonuj ludzi, posługujących się bronią w różnych częściach świata, do przyjęcia wezwania pokoju, które wznosi się ku nim od umęczonych i bezbronnych ludów.

Wzbudź, o Matko, w sercach wszystkich poczucie ludzkiej solidarności względem tych, którzy pozbawieni podstawowych dóbr, umierają z głodu; którzy jako uchodźcy z własnej ojczyzny, szukają schronienia dla siebie i dla swoich bliskich; którzy pozostając bez pracy, czują się zagrożeni w perspektywie własnego jutra.

Chroń, o Maryjo, czystej niewinności w dzisiejszych dzieciach, które stanowić będą pokolenia przyszłego millennium.

W swym Niepokalanym Poczęciu ze szczególnym blaskiem odbijasz tę Światłość, która zstąpiła na świat: Jezusa Chrystusa. Nech ta Światłość przeprowadzi nas ku przyszłości! Zwierciadło sprawiedliwości! Królowo i Matko Pokoju!

Salus Populi Romani! Bądź z nami teraz, zawsze i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Jan Paweł II, papież


Jasnogórska Matko Kościoła Królowo Pokoju

Modlitwa odmawiana codziennie na Jasnej Górze podczas Mszy świętych.

Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Pokoju!
Z tym wołaniem stajemy dzisiaj na miejscu
szczególnie przez Ciebie wybranym i umiłowanym.
Mając przed oczyma bolesne doświadczenia wojen i nienawiści,
przychodzimy, by przez Twe wstawiennictwo
błagać Boga o pokój dla całego świata.

Tak jak przed laty, również dzisiaj
ludzkość staje wobec problemu niepokoju i konfliktu
między ludami i narodami.
I dlatego, o Matko ludzi, Ty, która czujesz po macierzyńsku
wszystkie zmagania między dobrem a złem,
między światłością a ciemnością,
jakie wstrząsają współczesnym światem -
przyjmij nasze wołanie
skierowane wprost do Twojego Serca
i ogarnij miłością cały świat,
który Ci zawierzamy i poświęcamy.

Matko Kościoła!
Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła,
które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi.
Wybaw nas od głodu i wojny,
od nieobliczalnego samozniszczenia
i od grzechów przeciw życiu człowieka.
Wybaw nas od nienawiści i niesprawiedliwości,
od deptania Bożych przykazań
i samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich.

Przyjmij, Matko Chrystusa, to wołanie
nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata
nieskończona potęga Miłości miłosiernej.
Niech powstrzyma zło.
Niech przetworzy sumienia.

Prowadź nas, Niepokalana Matko Kościoła,
drogami prawdy i pokoju
do jedynego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


Niech nastąpi Chrystusowy Pokój

Modlitwa o pokój za wstawiennictwem NMP Królowej Aniołów.

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico, Królowo Aniołów i ludzi, zechciej łaskawie wpłynąć swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga, aby Zastępy Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła ugasiły zarzewia wojen i nie dopuściły do zagłady nuklearnej na ziemi. Niech nastąpi Chrystusowy Pokój i braterstwo ludów. Wyjednaj skuteczność naszym błaganiom u Twego Boskiego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Rodząca Księcia Pokoju

Aby nastał czas pokoju

Bogurodzico, rodząca nam
Księcia Pokoju - Zbawiciela,
Usłysz nasze pokorne prośby,
gdy świat pogrąża się w mroku zła
i zaciskają się kajdany zniewolenia,
a grzech jak trąd
czyni spustoszenie -
oby nastał czas pokoju.

Matko Boleściwa,
uproś miłosierdzie światu,
który w zawistnym pędzie
ku bogactwom i władzy
zapomniał o heroizmie
miłości i sprawiedliwości,
czyniąc życie ludzkie ironią -
oby nastał czas pokoju.

A tam, gdzie pożoga wojny,
niezgoda i brak przebaczenia,
gdzie łzy i cierpienie,
Ty, miłująca Matko dopomóż -
aby nastał czas pokoju -
królował Chrystus - Zbawiciel.
Amen.


Maryjo, prowadź mnie drogą pokoju

Modlitwa o pokój na początku Nowego Roku

Maryjo, Matko moja, przybliżam się do Ciebie w pierwszych dniach nowego roku, aby powierzyć Ci wszystkie chwile życia, którymi obdarzy mnie jeszcze Pan Bóg. Ufam Jego Opatrzności, która prowadzi mnie po drogach życia i chroni przed złem.

Wierzę, że miłosierny Bóg cierpliwie prowadzi mnie do siebie, do nieba.

Na drodze mojego życia jesteś obecna, Maryjo, ponieważ taka była wola Twojego Syna, który z wysokości krzyża powierzył Ci wszystkich swoich uczniów. Dziękuję Ci, Matko, że otaczasz nas swoją macierzyńską miłością i troską. Dziękuję za przykład Twojego życia, który zachęca nas i inspiruje do gorliwego kroczenia ewangeliczną drogą życia.

Matko mojego Pana, powierzam Ci drogę mojej wiary. Proszę Cię, pomagaj mi trwać przy Jezusie w codziennym życiu i dokonywać wyborów zgodnie z Bożymi przykazaniami. Obym nigdy nie zdradził Jezusa, a jeśli przez słabość ludzką upadnę, pomóż mi do Niego wrócić i zanurzyć sie w Jego nieskończonym miłosierdziu. Proszę Cię, Matko miłosierdzia, umacniaj pokój w moim sercu.

Maryjo, Ty zrodziłaś Jezusa, Księcia pokoju, proszę Cię, wspieraj mnie, abym był dla Niego gościnnym Betlejem. Aby moje serce było dla Niego czystym mieszkaniem. Abym z Nim przebywał, cieszył sie Jego obecnością i otaczał miłością. Niech Jego przebywanie w świątyni mojego serca będzie dla mnie źródłem pokoju i szczęścia.

Maryjo, Matko Pokoju, prowadź mnie drogą pokoju i miłości przez wszystkie dni mojego życia. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Jasnogórska Matko Kościoła, Królowo Pokoju!, "Niedziela Ogólnopolska" 42/2001.
  • Maryjo, prowadź mnie drogą pokoju, "Zeszyty Maryjne" 1/2013.
  • Modlitwa o pokój - adonai.pl
  • Modlitwa Ojca Świętego Franciszka na zakończenie godziny modlitwy Pacem in terris - vatican.va