Nieszpory

Nieszpory

Małe Oficjum ku czci Najśw. Maryi Panny

Pienia uwielbień ku czci Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny.


K. Boże, † wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu... Amen. (O.W. Alleluja.)

Psalm 109

Bóg Ojciec uwielbia Syna Swego Zmartwychwstałego, który wstąpił na niebiosa i zasiada po Jego prawicy: Zapowiada potęgę Jego panowania, mówi o Jego Boskim pochodzeniu stanowi Go wieczystym Kapłanem, ofiarującym się w każdej Mszy św., przez co Majestat Boski doznaje czci nieskończonej. Jest tu zapowiedź Jego Sędziowskiego urzędu i wzmianka, że Zbawiciel na drodze Swego życia pił obficie ze strumienia poniżeń i tak doszedł do swej chwały.

Ant. I. II. Kiedy Król był na pokoju Swoim nard mój wydał miłą wonność.
Ant. III. Posłany został Anioł Gabriel do Maryi Panny poślubionej Józefowi.
Ant. IV. O przedziwna zamiano! Stwórca ludzi przyjmując ciało ludzkie, z Panny się raczył narodzić; a stając się człowiekiem, uczynił nas uczestnikami Bóstwa Swego.

Rzekł Pan Panu memu: * "Siądź po prawicy mojej,
Aż położę nieprzyjaciół Twoich, * podnóżkiem nóg Twoich!"
Berło mocy Twojej wypuści Pan z Syjonu; * "panuj w pośród nieprzyjaciół Twoich!
Przy Tobie panowanie w dzień mocy Twej, w jasnościach świętości. * Z żywota przed jutrzenką zrodziłem Cię!"
Przysiągł Pan i nie będzie żałował: * "Tyś jest Kapłanem na wieki według porządku Melchizedechowego!"
Pan po prawicy Twojej, * poraził w dzień gniewu Swego.
Będzie sądził narody, dopełni zagłady, * potłucze głowy wielu na ziemi.
Ze strumienia na drodze pić będzie, * dlatego wywyższy głowę.
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Kiedy Król był.
Ant. III. Posłany został Anioł Gabriel.
Ant. IV. O przedziwna zamiano.

Psalm 112

W poprzednim psalmie Bóg Ojciec wielbi Syna Swego, w tym psalmie czynią to dzieci Kościoła w duchu dziękczynienia z Matką Przenajświętszą uwielbiając Boga Ojca wraz z Synem Jego.

Ant. I. II. Lewica Jego pod głową Moją, a prawica Jego obejmie Mię.
Ant. III. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja.

Ant. IV. W niewysławionej tajemnicy narodzenia Twego z Dziewicy, spełniły się proroctwa; zstąpiłeś na ziemię jak deszcz na runo, aby zbawić ludzi. Ciebie przeto wielbimy, Boże nasz!

Chwalcie, dzieci, Pana, * chwalcie Imię Pańskie!
Niech będzie Imię Pańskie błogosławione odtąd i aż na wieki!
Od wschodu słońca aż do zachodu, * chwalebne jest Imię Pańskie.
Wysoki jest nad wszystkie narody Pan * i nad niebiosy chwała Jego!
Któż jako Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokości, * a na niskie rzeczy patrzy na niebie i na ziemi?
Który podnosi z ziemi nędznego * i z gnoju wywyższa ubogiego.
Aby go posadził z książętami, * z książęty ludu Swego!
Który czyni, iż niepłodna mieszka w domu * jako matka synów wesoła.
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Lewica Jego.
Ant. III. Zdrowaś Maryjo.
Ant. IV. W niewysławionej tajemnicy.

Psalm 121

Psalmy poprzednie wielbią głównie Chrystusa Pana, w tym psalmie zwracamy myśl ku Matce Najświętszej, Niepokalanej, która jest chwalą i ozdobą Kościoła św. (Jeruzalem) i króluje niebu i ziemi razem z Synem swoim. Jeruzalem oznacza "Królestwo Boże", Kościół wojujący i triumfujący jako jedną całość, Królestwo Chrystusa Pana i Maryi Przenajświętszej.

Ant. I. II. Czarna jestem, ale piękna, córki Jerozolimskie; przeto Mię Król umiłował i wprowadził Mię do pokojów swoich.
Ant. III. Nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Pana. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Alleluja.
Ant. IV. W krzaku gorejącym niespalonym, który widział Mojżesz, upatrujemy podobieństwo Twego nienaruszonego i chwalebnego Panieństwa. Matko Boża, wstawiaj się za nami.

Weseliłem się gdy mi powiedziano: * "Pójdziemy do domu Pańskiego!"
Oto stoją nogi nasze * w sieniach twoich, Jeruzalem!
Jeruzalem, bu dujące się jako miasto * w sobie zespolone!
Tam wstępują pokolenia Pańskie: * ustawa to dla Izraela, by sławić Imię Pańskie.
Tam stoją stolice sądowe, * stolice domu Dawidowego.
Proście o to, co jest ku pokojowi Jeruzalem, * a dostatek tym, którzy Cię miłują!
Niech będzie pokój w murach Twoich * i dostatek w pałacach Twoich!
Dla braci moich i bliźnich moich * wzywam pokoju dla ciebie!
Dla domu Pana, Boga naszego, * szukam dobra Tobie.
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Czarna jestem.
Ant. III. Nie bój się, Maryjo.
Ant. IV. W krzaku gorejącym.

Psalm 126

Psalm ten mówi o pracy - przenośnie o wysiłkach, zmierzających do nabycia cnoty i świętości i o nagrodzeniu jej przez Boga. Myśl przewodnia przedstawia nam zasługi czyli współpracę Matki Najśw. z łaską Boga, który ją uczynił "Domem Złotym", Żywą Świątynią Tego, który jest zarazem Jej najwyższą nagrodą. Rozpamiętywamy to, łącząc się w uwielbieniach Bogarodzicy z Niebianami.

Ant. I. II. Już zima minęła, deszcz przyszedł i ustał; wstań, Przyjaciółko moja, a przyjdź.
Ant. III. Da mu Pan Bóg stolicę ojca Dawida, ojca jego, i będzie królował na wieki.
Ant. IV. Wyrosła różdżka z korzenia Jessego, weszła gwiazda z pokolenia Jakubowego; Panna porodziła Zbawiciela. Ciebie wielbimy, Boże nasz..

Jeśli Pan nie zbuduje domu, * próżno pracują budujący go.
Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, * próżno czuwają strzegący go.
Na próżno wam przede dniem wstawać; * wstawajcie skoro siądziecie, pożywający chleba boleści!
Gdy Bóg da miłym swoim spanie. * Oto dziedzictwo Pańskie - synowie, zapłatą - owoc żywota!
Jako strzały z rąk mocarza, * takimi są synowie uciśnionych.
Błogosławiony człowiek, który nasycił w nich pragnienie swoje! * Nie będzie zawstydzony mówiąc z nieprzyjaciółmi swymi w bramie.
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Już zima minęła.
Ant. III. Da mu Pan.
Ant. IV. Wyrosła różdżka z korzenia Jessego.

Psalm 147

W poprzednich dwóch psalmach rozważa się piękność duchową Bogarodzicy, Jej zasługi i nagrodę. Ten zaś psalm wzywa Jeruzalem (Kościół na ziemi) i Syjon tryumfujący (Niebiosa) do sławienia Boga w Trójcy Najświętszej Jedynego za dobrodziejstwa Boże ku Kościołowi, za ustanowienie Najświętszego Sakramentu, i za wyjątkowe dobrodziejstwa wobec Bogurodzicy, której majestat pełen piękna i słodyczy królowej i przez którą dobrodziejstwa Boże na Kościół spływają.

Ant. I. II. Piękna jesteś i słodka pośród rozkoszy swoich, Święta Boża Rodzicielko.
Ant. III. Oto ja służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego.
Ant. IV. Oto Maryja zrodziła nam Zbawiciela, którego Jan widząc zawołał: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata! Alleluja.

Chwal, Jeruzalem, Pana, * chwal, Syjonie Boga twego!
Albowiem umocnił zawory bram twoich,* błogosławił synom twym w tobie.
On użycza pokoju granicom twoim * i nasyca cię najwyborniejszem zbożem.
On puszcza słowo Swe na ziemię, * bardzo prędko bieży mowa Jego!
On daje śnieg jak wełnę, * a mgłę rozsypuje jak popiół.
Spuszcza lód Swój jak bryły; * kto się ostoi przed zimnem Jego?
Pośle słowo Swoje a roztopi je, * wionie wiatr jego, a pocieką wody!
On oznajmia słowo Swe Jakubowi, * sprawiedliwości i sądy Swoje Izraelowi.
Nie uczynił tak żadnemu narodowi, * nie objawił im sądów Swoich!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Piękna jesteś.
Ant. III. Oto ja służebnica Pańska.
Ant. IV. Oto Maryja.

Kapitulum

I. II. IV. (Syr 24,14)

Od początku i przed wiekami jestem stworzona, i aż do przyszłego wieku nie ustanę, i w mieszkaniu świętem służyłam przed Nim.
W. Bogu dzięki.

III. (Iz 11,1.2)

I wynijdzie różdżka z korzenia Jessego, a kwiat z korzenia Jego wyrośnie. I spocznie na nim Duch Pański.
W. Bogu dzięki.

Hymn

Witaj Gwiazdo morska, * Wielka Matko Boga, * Panno zawsze czysta, * Niebios bramo błoga.
Słowy Gabriela * będąc przywitana, * Utwierdź nas w pokoju, * Odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów, * Ślepym powróć blaski, * Oddal nędze nasze, * Uproś wszystkie łaski.
Bądź nam Matką w niebie, * By na głos nasz baczył, * Co narodzon dla nas, * Być Twym Synem raczył.
O Panno Jedyna, * Cicha i bez skazy, * Uczyń nas cichymi, * Obmyj grzechów zmazy.
Daj wieść życie czyste, * Drogę ściel bezpieczną, * Widzieć daj Jezusa, * Mieć z Nim radość wieczną.
Bogu Ojcu chwała, * Chrystusowi pienie, * Obu z Duchem Świętym * Jedno uwielbienie. Amen.

K. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich.
W. Dlatego błogosławił Cię Bóg na wieki

Pieśń Przenajświętszej Maryi Panny

Magnifcat (Łk 1,46-55)

Bóg świadczy człowiekowi niezliczone dobrodziejstwa, słuszna więc, aby każdego dnia, pod wieczór dziękować Mu za nie. Spełnia się to pieśnią Bogarodzicy, w której wielbimy Boga za to, co dla Niej i dla nas przez Nią czyni - nade wszystko, że przez Nią otrzymaliśmy Jezusa.

Ant. I. Błogosławiona Matko i nienaruszona Panno, chwalebna Królowo świata, wstawiaj się za nami u Pana.
Ant. II. Królowo niebios wesel się, alleluja, albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, zmartwychwstał, jako powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga. Alleluja.
Ant. III. Duch Święty zstąpi na Cię, Maryjo, nie bój się, poczniesz w żywocie Syna Bożego, alleluja.
Ant. IV. Wielka tajemnico niebieskiego dziedzictwa! Żywot panieński stał się świątynią Boga, który przybierając z Niej Ciało nie utracił nic ze Swej świętości. Wszystkie narody przyjdą, mówiąc: Chwała Tobie, Panie.

Wielbi † dusza moja Pana.
I rozradował się duch mój * w Bogu Zbawicielu Moim.
Iż wejrzał na niskość służebnicy Swojej: * Albowiem oto odtąd błogosławioną Mię zwać będą wszystkie narody.
Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy, który możny jest, * i święte Imię jego.
A miłosierdzie jego od narodu do narodów, * bojącym się jego.
Uczynił moc ramieniem Swoim: * rozproszył pyszne myśli serca ich.
Złożył mocarzy z stolicy, * a podwyższył niskich.
Łaknących napełnił dobrami: * a bogaczy z niczem puścił.
Przyjął Izraela sługę Swego, * wspomniawszy na miłosierdzia Swoje,
Jako mówił do ojców naszych: * Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.
Chwała Ojcu...

Ant. I. Błogosławiona Matko.
Ant. II. Królowo niebios.
Ant. III. Duch Święty.
Ant. IV. Wielka tajemnico niebieskiego dziedzictwa.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

I. II. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam sługom Twoim cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała, a przemożne orędownictwo, Najświętszej Maryi Panny niechaj to sprawi, byśmy od utrapień doczesnych uwolnieni, po śmierci zażywali szczęśliwości wiecznej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że zza zwiastowaniem Anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnem było u Ciebie wstawiennictwo Tej, w Którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy Dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

I. II. IV. Komemoracja Wszystkich Świętych

Ant. Wszyscy Święci Pańscy, raczcie się wstawiać za zbawieniem nas wszystkich.

K. Weselcie się w Panu i radujcie sprawiedliwi.
W. I chlubcie się wszyscy serca prawego.

Módlmy się. Wspieraj lud Twój, Panie, a w opiekę Apostołów Twoich Piotra i Pawła, oraz innych Apostołów ufający, racz otaczać ustawiczną opieką.

Wszyscy Święci Twoi prosimy, Panie, niech nas wszędzie wspomagają, iżbyśmy rozpamiętywając i czcząc ich zasługi doznali ich wspomożenia. Pokoju Twego użycz czasom naszym; od Kościoła Twojego wszelką nieprawość oddal. Nasze i wszystkich sług Twoich sprawy, uczynki i zamiary, racz pokierować ku szczęśliwemu osiągnięciu zbawienia. Dobrodziejów naszych nagrodź wiecznymi dobrami. Wszystkim wiernym zmarłym racz dać wieczny odpoczynek. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

III. Komemoracja Wszystkich Świętych w Adwencie

Ant. Oto przyjdzie Pan, i wszyscy święci jego z Nim, i będzie w onym dniu światłość wielka, Alleluja.

K. Oto się zjawi Pan w obłoku jasnym.
W. A z Nim świętych tysiące.

Módlmy się. Sumienia nasze prosimy Cię, Panie, Swem nawiedzeniem oczyść, iżby przychodzący Jezus Chrystus, Syn Twój, Pan nasz, z wszystkimi świętymi, znalazł przygotowane w nas dla Siebie mieszkanie. Który z Tobą żyje i króluje w Jedności z Duchem Świętym Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

Jeżeli Kompletę odmawia się zaraz po Nieszporach, opuszcza się modlitwę "Ojcze nasz...".

Ojcze nasz...


Dalej: Kompleta