Jutrznia

Jutrznia

małe oficjum ku czci najśw. maryi panny


Zdrowaś Maryjo mówi się po cichu przed każdą Godziną.

Zdrowaś Maryjo...

Panie, † otwórz wargi moje.
A usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Chwała Ojcu... Amen. (O.W. Alleluja.)

WEZWANIE

Psalm 94

Pobudka do chwalenia Boga psalmami i w duchu (sercem).

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą.

Pójdźcie, śpiewajmy z radością Panu,
śpiewajmy Bogu, zbawicielowi naszemu,
uprzedzajmy oblicze Jego z wychwalaniem
i psalmy śpiewajmy Mu!

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą.

Albowiem Bogiem wielkim Pan i Królem wielkim ponad wszystkie bogi.
Bo nie odrzuci Pan ludu swego.
Bo w ręce Jego wszystkie krańce ziemi
i gór wysokości Jego są.

Ant. Pan z Tobą.

Bo jego jest morze, i on je uczynił, i lądy utworzyły ręce jego.
Pójdźcie, pokłońmy się i upadnijmy przed Bogiem, i płaczmy klękajmy przed Panem, który nas stworzył!
Albowiem on jest Panem, Bogiem naszym,
a my ludem pastwiska jego i owcami ręki jego.

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą.

Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych,
jak w rozdrażnieniu, jak w dzień kuszenia na puszczy,
kędy mię kusili ojcowie wasi, doświadczyli mię,
a widzieli uczynki moje!

Ant. Pan z Tobą.

Czterdzieści lat gniewałem się na ten naród,
i rzekłem: "Zawsze ci błądzą sercem".
A oni nie poznali dróg moich, jak zaprzysiągłem w gniewie moim,
że nie wnijdą do pokoju mego.

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą.

Chwała Ojcu...

Ant. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, * Pan z Tobą.

HYMN

Kogo ziemia, niebo, morze, *
Wielbią, głoszą, czczą w pokłonie,
Władcę na tym trójprzestworze *
W swym Maryja nosi łonie.

Komu służą w każdej dobie *
Księżyc, słońce, wszystkie twory,
Tego Panna dźwiga w sobie *
Pełna łaski i pokory.

Matka z daru tak szczęśliwa, *
Że Wszechtwórca nieobjęty,
Który świat w swej dłoni skrywa, *
Został w łonie jej zamknięty.

Szczęsna z Posła niebieskiego, *
Z Niej był na świat narodzony
Sprawą Ducha Najświętszego, *
Od narodów upragniony.

Jezu z Panny narodzony, *
Bądź nam zawsze pochwalony,
Twoja z Ojcem, Duchem sława *
Niech na wieki nie ustawa. Amen.

NOKTURNY

Wychwalanie dzieł Trójcy Przenajświętszej i wychwalanie Matki Bożej Niepokalanej.

NOKTURN PIERWSZY

Ku czci Boga Ojca Stworzyciela

Odmawia się w niedziele, poniedziałki i czwartki

Psalm 8

Podziw i uwielbienie Boga dla dzieł Jego w porządku natury i łaski. Psalm sławi przedziwną dobroć Stwórcy ku człowiekowi.

Ant. Błogosławionaś ty między niewiastami, * i błogosławiony owoc żywota twojego.

Panie, Panie nasz, * jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!
Albowiem wyniesiona jest wielmożność twoja * nad niebiosa.
Z ust niemowlątek i ssących uczyniłeś doskonałą chwałę przeciw nieprzyjaciołom twoim,* aby zniszczyć nieprzyjaciela i mściciela.
Albowiem spoglądam na niebiosa twoje, dzieła palców twoich, * księżyc i gwiazdy, któreś ty założył.
Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? * albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz?
Uczyniłeś go mało co mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go: * i postawiłeś go nad dziełami rąk twoich.
Poddałeś wszystko pod nogi jego: * owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne.
Ptactwo niebieskie i ryby morskie, * które się przechodzą po ścieżkach morskich.
Panie, Panie nasz, * jakże dziwne jest imię twoje po wszystkiej ziemi!
Chwała Ojcu...

Ant. Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego.

Psalm 18

Świat niewidzialny, Bóg i Aniołowie – Niebiosa, przynoszą Prawdę objawioną wraz z Synem Bożym, rozpowiadając, tj. głosząc chwałę Bożą; także świat widzialny (firmament) głosi chwałę Najwyższego. Zakon Pański, czyli Prawda objawiona, którą Kościół św. do wierzenia podaje, jest światłem dusz, wskazującym człowiekowi na obowiązki wobec Stwórcy.

Ant. Jak mirra wyborna wydałaś wdzięczną wonność, * Święta Boża Rodzicielko.

Niebiosa opowiadają chwałę Boga, * a dzieła rąk jego oznajmia firmament.
Dzień dniowi opowiada słowo, * a noc nocy podaje wiadomość.
Nie są to słowa ani mowy, * których by głos nie był słyszany.
Na wszystką ziemię wyszedł głos ich * i na krańce okręgu ziemi słowa ich.
W słońcu postawił przybytek swój; * a ono jak oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej.
Rozweseliło się jak olbrzym na biegnięcie w drogę: * od krańca nieba wyjście jego.
A obieg jego aż do krańca jego, * a nie masz, kto by się mógł ukryć pod żarem jego.
Zakon Pański nieskalany, nawracający duszę, * świadectwo Pańskie wierne, dające mądrość prostaczkom.
Sprawiedliwości Pańskie prawe, uweselające serce, * przykazanie Pańskie jasne, oświecające oczy.
Bojaźń Pańska święta, trwająca na wieki wieków, * sądy Pańskie prawdziwe, wszystkie razem sprawiedliwe.
Bardziej pożądane niż złoto i mnogie kamienie drogie, * a słodsze nad miód i plastr miodowy.
Albowiem sługa twój strzeże ich, * w przestrzeganiu ich odpłata wielka.
Występki któż rozumie? Od skrytych moich oczyść mię, * i od obcych ustrzeż sługę twego.
Jeśli nade mną panować nie będą, wtedy nieskalany będę * i będę oczyszczony od grzechu największego.
I będą się podobać mowy ust moich * i rozmyślanie serca mego przed obliczem twoim zawsze.
O Panie, wspomożycielu mój * i odkupicielu mój!
Chwała Ojcu...

Ant. Jak mirra wyborna wydałaś wdzięczną wonność, * Święta Boża Rodzicielko.

Psalm 23

Pieśń uroczystego pochodu z Arką Przymierza na górę Syjon. Zastępy Kościoła zdążają do górnego Syjonu wraz z Arką Przymierza – Marią Najświętszą, idąc w ślady Wodza, Chrystusa, który zwyciężył świat, czarta i ciało w swej potrójnej pożądliwości. Psalm wskazuje na cel, do jakiego Stwórca przeznaczył człowieka, tj. górę Pańską, – Syjon, w znaczeniu przenośnym – niebo.

Ant. Przed miejscem spoczynku tej Dziewicy * ponawiajcie nam wdzięczne, radosne pieśni.

Pańska jest ziemia i napełnienie jej, * okrąg ziemi i wszyscy, którzy mieszkają na nim.
Bo On go nad morzami utwierdził * i nad rzekami umocnił go.
Któż wstąpi na górę Pańską, * albo kto będzie stał na świętym miejscu jego?
Niewinnych rąk i czystego serca, * który nie użył do próżności duszy swojej ani przysięgał zdradliwie bliźniemu swemu.
Ten weźmie błogosławieństwo od Pana * i miłosierdzie od Boga zbawiciela swego.
Taki jest ród szukających go, * szukających oblicza Boga Jakubowego.
Podnieście, książęta, bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, * a wnijdzie król chwały!
Któryż to jest król chwały? * Pan mocny i potężny, Pan potężny w walce!
Podnieścież, książęta bramy wasze, i podnieście się, bramy wieczne, * a wnijdzie król chwały!
Któryż to jest król chwały? * Pan zastępów, ten to jest król chwały!
Chwała Ojcu...

Ant. Przed miejscem spoczynku tej Dziewicy * ponawiajcie nam wdzięczne, radosne pieśni.

Poniższe modlitwy odmawia się po każdym Nokturnie:

K. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich.
W. Dlatego błogosławił Cię Bóg na wieki.
Ojcze nasz...

Rozgrzeszenie: Za przyczyną i przez zasługi Przebłogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, i wszystkich Świętych, niech nas Pan doprowadzi do królestwa niebieskiego. Amen.

NOKTURN DRUGI

Ku czci Syna Bożego Odkupiciela

Na wtorek i piątek

Psalm 44

Tęsknota Kościoła za Oblubieńcem-Chrystusem, tworzenie się i rozwój Jego królestwa, Kościoła św., w kolei czasów. W psalmie tym Chrystus występuje jako Oblubieniec Kościoła, jego twórca, jako Król, mocarz i wojownik świętości. "Córki królewskie" - to święci, "Królowa po prawicy" - Matka Najświętsza króluje wraz z Chrystusem, "panny" - to narody, które za pośrednictwem Maryi idą ku Chrystusowi, "bliskie Jej" - to zastępy dusz świątobliwych dziewic i dusz Bogu poświęconych, "synowie" - tj. św. Apostołowie, doprowadzają ludzkość do Chrystusa, szerzą Jego królestwo. Podobnie czynili "Ojcowie", tj. św. Patriarchowie, przed Jego przyjściem.

Ant. W śliczności twojej i piękności twojej * nadciągnij szczęśliwie, postępuj i króluj.

Wydało serce moje słowo dobre, * śpiewam pieśń moją królowi.
Język mój - pióro pisarza, * prędko piszącego.
Piękniejszyś urodą nad syny człowiecze, rozlany jest wdzięk na wargach twoich, * dlatego pobłogosławił ci Bóg na wieki!
Przypasz miecz twój do biódr twoich, * najmocniejszy!
W śliczności twojej i w piękności twojej: * nadciągnij, szczęśliwie postępuj i króluj.
Dla prawdy i cichości i sprawiedliwości; * a poprowadzi cię przedziwnie prawica twoja.
Strzały twoje ostre, narody pod ciebie upadną, * w serca nieprzyjaciół królewskich.
Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; * berłem prawości - berło królestwa twego.
Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; * przeto cię namaścił Bóg, Bóg twój, olejkiem wesela nad rówieśników twoich.
Mirra i aloes i kasja wonieją z szat twoich, z domów z kości słoniowej,* stamtąd ci rozkosz uczyniły córki królewskie w orszaku twoim.
Stanęła królowa po prawicy twojej w ubiorze złotym, * obleczona rozmaitością.
Słuchaj, córko, a patrz i nakłoń ucha twego, * a zapomnij narodu twego i domu ojca twego.
I będzie pożądał król śliczności twojej; * albowiem on jest Panem Bogiem twoim, i będą się mu kłaniać.
I córki Tyru z upominkami * obliczu twemu kłaniać się będą, wszyscy bogaci z ludu.
Wszystka chwała jej, córki królewskiej, wewnątrz * w złocistych obramowaniach, w szatach różnobarwnych.
Przywiodą królowi panny za nią, * przyprowadzą do ciebie bliskie jej.
Przyprowadzą je z weselem i z radością, * przywiodą je do świątyni królewskiej.
Zamiast ojców twoich narodzili ci się synowie, * ustanowisz ich książętami nad wszystką ziemią.
Będą wspominać imię twoje * z pokolenia na pokolenie.
Dlatego narody będą cię sławić wiecznie i * na wieki wieków.
Chwała Ojcu...

Ant. W śliczności twojej i w piękności twojej * nadciągnij szczęśliwie, postępuj i króluj.

Psalm 45

Poprzedni psalm opisuje przymioty Mesjasza, przedstawiając Go jako twórcę Kościoła. W tym psalmie Chrystus działa mistycznie, niewidzialnie w życiu Kościoła, a skutek Jego działania jest jawny ("Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie"). Treścią psalmu jest walka światłości Bożej, Kościoła św. z mocami ciemności grzechu. W walce tej Chrystus jest siłą każdej duszy ("Bóg naszą mocą") - jako pokarm jest prawdziwym, niezawodnym drogowskazem, jest Pasterzem oraz Ideałem, tj. wzorem, i Oblubieńcem.

Ant. Wspomoże ją Bóg obliczem swoim: * Bóg w pośrodku jego, nie będzie poruszona.

Bóg nasz ucieczką i mocą, * pomocnikiem w uciskach, które nawiedziły nas bardzo.
Przeto się bać nie będziemy, gdy poruszy się ziemia * i przeniosą się góry w serce morza.
Szumiały i zamąciły się wody ich, * zatrzęsły się góry przed siłą jego.
Bystrość rzeki rozwesela miasto Boże, * poświęcił przybytek swój Najwyższy.
Bóg jest w pośrodku niego, nie będzie poruszone, * wyratuje je Bóg rano, na świtaniu.
Zaburzyły się narody i nachyliły się królestwa,* wydał głos swój, poruszyła się ziemia.
Pan zastępów z nami, * Bóg Jakuba obrońcą naszym!
Pójdźcie i oglądajcie sprawy Pańskie, jakie uczynił cuda na ziemi, * usuwając wojny aż do krańców ziemi.
Skruszy łuk i zdruzgoce oręż, * i tarcze ogniem popali.
"Uspokójcie się i zobaczcie, żem ja jest Bogiem, * będę wywyższony między narodami i będę wywyższony na ziemi!"
Pan zastępów z nami, * Bóg Jakuba obrońcą naszym!
Chwała Ojcu...

Ant. Wspomoże ją Bóg obliczem swoim: * Bóg w pośrodku jego, nie będzie poruszona.

Psalm 86

Miłość Chrystusa ku Świątyni Syjonu - Maryi Niepokalanej, Jej sława w Kościele, narody oddają Jej cześć, Maryja jest Matką wszystkich odkupionych. Mądrość odwieczna - Chrystus, budując Kościół swój, owo mieszkanie weselących się społecznie, uczynił Maryję Matką naszą i główną przyczyną naszej radości, skarbnicą łask Bożych i szafarką wszystkich zasług swoich.

Ant. Jako weselących się wszystkich nas, * jest mieszkanie u Ciebie, Święta Boża Rodzicielko.

Fundamenty jego na górach świętych; * miłuje Pan bramy Syjonu nad wszystkie przybytki Jakuba.
Sławne rzeczy powiedziano o tobie, * miasto Boże!
Wspomnę na Rahaba i na Babilon, * które mię znają.
Oto cudzoziemcy i Tyr i lud Etiopski, * ci tam byli.
Czy o Syjonie mówić nie będą: "Człowiek i człowiek narodził się w nim, * a sam Najwyższy go ugruntował?"
Pan opowie w pismach narodów i książąt, * tych, którzy w nim byli.
Jak weselących się jest wszystkich * mieszkanie w tobie.
Chwała Ojcu...

Ant. Jako weselących się wszystkich nas, * jest mieszkanie u Ciebie, Święta Boża Rodzicielko.

Rozlany jest wdzięk...

NOKTURN TRZECI

Ku czci Ducha Świętego Uświęciciela

Na środy i soboty

Psalm 95

Wezwanie ku sławieniu i błogosławieniu Chrystusa Zbawiciela i radosnej służbie Bożej, oraz wezwanie do nienawiści i wstrętu ku sprawom szatańskim, bo Bóg, najwyższe, nieskończone Piękno, Dobro i Świętość, winien panować i rządzić sercami ludzkimi. Psalm ten przedstawia działania Ducha Świętego, gdy obudza w duszach wstręt ku złemu, a zachęca i pociąga do słodkiej służby Bogu, nieskończonej Dobroci i Piękności, który wobec człowieka jest najbardziej wspaniałomyślny i szczodrobliwy.

Ant. Wesel się, Maryjo Panno, * Tyś sama pokonała wszystkie herezje na całym świecie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * śpiewajcie Panu, wszystka ziemio!
Śpiewajcie Panu i błogosławcie imię jego, * opowiadajcie dzień po dniu zbawienie jego!
Opowiadajcie między narodami chwałę jego, * między wszystkimi ludami dziwy jego!
Bo wielki jest Pan i chwalebny bardzo, * straszliwy jest ponad wszystkie bogi.
Albowiem wszyscy bogowie pogańscy - to czarci, * ale Pan niebiosa uczynił.
Chwała i piękność przed obliczem jego, * świętość i majestat w świątyni jego.
Przynoście Panu, rodziny narodów, przynoście Panu cześć i chwałę, * przynoście Panu chwalbę imienia jego!
Bierzcie ofiary i wchodźcie do przedsionków jego, * kłaniajcie się Panu w świętych przedsionkach jego!
Niech zadrży przed obliczem jego wszystka ziemia: * powiadajcie między narodami, iż Pan jest królem!
Albowiem umocnił okrąg ziemi, który się nie poruszy, * będzie sądził ludy w sprawiedliwości.
Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia, niech się poruszy morze i pełność jego: * rozradują się pola i wszystko, co jest na nich.
Wtedy rozradują się wszystkie drzewa leśne, przed Panem, że przyszedł; * bo przyszedł sądzić ziemię.
Będzie sądził świat w sprawiedliwości, * a narody według prawdy swojej.
Chwała Ojcu...

Ant. Wesel się, Maryjo Panno, Tyś sama pokonała wszystkie herezje na całym świecie.

Psalm 96

Zapowiedź triumfu Chrystusa nad potęgą zła oraz wzywanie św. Aniołów do oddania chwały i czci Chrystusowi, tudzież zachęta sprawiedliwych do nienawiści grzechu. Psalm przedstawia działania Ducha Św., który budzi nienawiść ku złemu i przenika dusze bojaźnią sądów Boskich, a sprawiedliwych swą światłością i weselem.

Ant. Spraw, abym Cię godnie sławił, Panno Przenajświętsza. * Uproś mi męstwo przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Pan króluje, niech się raduje ziemia, * niech się weselą wyspy mnogie!
Obłok i mgła wokoło niego, * sprawiedliwość i sąd utwierdzeniem stolicy jego.
Ogień przed nim pójdzie * i spali wokoło nieprzyjaciół jego.
Oświeciły błyskawice jego okrąg ziemi; * ujrzała i zadrżała ziemia.
Góry jak wosk rozpłynęły się przed obliczem Pańskim, * przed obliczem Pana wszystka ziemia.
Oznajmiły niebiosa sprawiedliwość jego * i oglądali wszyscy ludzie chwałę jego.
Niech będą zawstydzeni wszyscy kłaniający się rzeźbie * i którzy się chlubią bałwanami swoimi!
Kłaniajcie się mu, wszyscy aniołowie jego! * Usłyszał i uweselił się Syjon.
I rozradowały się córki judzkie, * dla sądów twoich Panie.
Albowiem tyś Pan Najwyższy nad wszystką ziemią, * bardzo wywyższony jesteś ponad wszystkie bogi.
Którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło, * strzeże Pan dusz świętych swoich, wyrwie je z ręki grzesznika.
Światłość wzeszła sprawiedliwemu, * a wesele ludziom prawego serca.
Weselcie się sprawiedliwi w Panu * i wysławiajcie świętą pamięć jego!
Chwała Ojcu...

Ant. Spraw, abym Cię godnie sławił, Panno Przenajświętsza. * Uproś mi męstwo przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Psalm 97

To, do czego wzywa Psalm 95, co zapowiada Psalm 96, jest w tym psalmie faktem dokonanym: sprawa Chrystusowa zwyciężyła, ludy poszły za wezwaniem Bożym - "wszystkie kraje ziemi oglądały zbawienie Boże" - stąd ogólna radość i uwielbianie Chrystusa Zbawiciela. Psalm ten proroczy przedstawia odnowione przez Ducha Świętego oblicze ziemi przez uświęcenie dusz i ogólną stąd radość ludzi i żywiołów - przeobrażenie ojczyzny niebieskiej.

Ant. I. II. IV. Po porodzeniu, Panno, niepokalaną zostałaś: * Boża Rodzicielko, wstaw się za nami.

Ant. III. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, * i poczęła z Ducha Świętego. Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, * bo uczynił dziwy.
Wspomogła go prawica jego * i ramię święte jego!
Objawił Pan zbawienie swoje, * przed oczyma pogan ukazał sprawiedliwość swoją.
Wspomniał na miłosierdzie swoje * i na prawdę swąi domowi Izraela.
Oglądały wszystkie krańce ziemi * zbawienie Boga naszego.
Wykrzykujcie Panu, wszystka ziemio! * Śpiewajcie i weselcie się i grajcie!
Grajcie Panu na cytrze, na cytrze i głosem psalmu, * na puzonach i na kornetach głośnych!
Wykrzykujcie przed obliczem króla Pana: * niech się poruszy morze i pełność jego, okrąg ziemi, i mieszkający na nim.
Rzeki będą klaskać rękami, góry społem będą się weselić przed obliczem Pana, * bo przyszedł sądzić ziemię.
Będzie sądził świat w sprawiedliwości * i narody w prawości.
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. IV. Po porodzeniu, Panno, niepokalaną zostałaś: * Boża Rodzicielko, wstaw się za nami.

Ant. III. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, * i poczęła z Ducha Świętego. Alleluja.

W. Rozlany jest wdzięk...

I. II. IV. Czytania na cały rok

z wyjątkiem Adwentu i dnia 25 marca. Czytania na Adwent...

Czytania te ze Starego Testamentu są przemową Mądrości Bożej, działającej w narodzie wybranym i przez ten naród. Odnosimy je do Matki Bożej, jakoby Ona sama je mówiła.

Czytanie pierwsze rozumiemy o Maryi i Kościele. Bóg Ojciec Stworzyciel wszechrzeczy, urzeczywistnia odwieczny swój plan odnośnie do Maryi i Kościoła, wyznaczając Najświętszej Dziewicy rolę, jaką ma spełnić w Kościele. Wyrażenia: Jakub, Izrael itp. oznaczają Kościół.

Czytanie drugie mówi o działalności Stolicy Mądrości w Kościele świętym. Wyrażenia: Syjon, Miasto Boże, Jeruzalem itp. oznaczają Kościół Chrystusowy.

Czytanie trzecie przedstawia w podobieństwach przymioty Niepokalanej Królowej Kościoła św., Jej wywyższenie i piękność duchową. Przymioty te Maryi są darem Przenajświętszej Trójcy, osobliwie Ducha św., któremu przypisuje się szafarstwo wszelkich darów.

Czytanie pierwsze

Błogosławieństwo: Maryjo, z Synem swoim, błogosław nam, sługom Twoim. Amen.

Syr 24,11-13: W tym wszystkim szukałam odpoczynku i w dziedzictwie Pańskim mieszkać będę. Wtedy przykazał i rzekł mi Stworzyciel wszechrzeczy, a który mię stworzył odpoczął w przybytku moim, i rzekł mi: „Mieszkaj w Jakubie i w Izraelu weźmij dziedzictwo, a między wybranymi moimi rozpuść korzenie”.

K. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami. W. Bogu niech będą dzięki. Święte i Niepokalane Panieństwo, jakimiż Cię pochwałami mam wysławiać, nie wiem. * Albowiem nosiłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogły. K. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego. W. Albowiem nosiłaś...

Czytanie drugie

Błogosławieństwo: Święta Panna nad pannami, niech się u Pana przyczyni za nami. Amen.

Syr 24,15-16: I tak na Syjonie jestem utwierdzona, i w mieście świętym podobnie odpoczywałam, a w Jeruzalem władza moja. I rozkorzeniłam się w sławnym narodzie, i w dziale Boga mego dziedzictwo jego, i w zgromadzeniu świętych pobyt mój.

K. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami. W. Bogu niech będą dzięki. Błogosławiona jesteś, Maryjo Dziewico, któraś nosiła Pana, Stworzyciela świata: * Zrodziłaś Tego, który Cię stworzył, zostając Dziewicą na wieki. K. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. W. Zrodziłaś Tego...

Jeżeli odmawia się po czytaniach hymn Ciebie Boże chwalimy, dodaje się poniższy werset i responsorium. W innych przypadkach opuszcza się je, zaczynając dalej pacierze od "Błogosławieństwa".

K. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. W. Zrodziłaś Tego, który Cię stworzył, zostając Dziewicą na wieki.

Czytanie trzecie

Błogosławieństwo: Przez Dziewicy Matki przyczynienie, niech nam Pan Bóg da pokój i zbawienie. Amen.

Syr 24,17-20: Wyniesiona jestem w górę jak drzewo cedrowe na Libanie i jak cyprys na górze Syjon; wywyższyłam się jak palma w Kades i jak krzew róży w Jerychu; jak piękna oliwa na polu i jak jawor jestem wywyższona nad wodą na ulicach. Jak cynamon i balsam woniejący zapach wydałam, jak mirra wyborna wydałam woń miłą.

K. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami. W. Bogu niech będą dzięki.

W okresie Adwentu i w uroczystość Świętych Młodzianków (28 grudnia), jeśli przypada w dniu powszednim, i od Siedemdziesiątnicy do Wielkiej Soboty włącznie - mówi się następujące responsoria i wersety:

W. Szczęśliwa jesteś, Święta Panno Maryjo, i wszelkiej chwały najgodniejsza. * Bo z Ciebie wyszło Słońce sprawiedliwości, * Chrystus, nasz Bóg.
K. Módl się za lud, proś za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożnymi i Bogu poświęconymi niewiastami. Niechaj wszyscy doznają Twego wsparcia,
którzykolwiek Twą świętą pamięć czcią otaczają. W. Bo z Ciebie wyszło Słońce sprawiedliwości. K. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. W. Chrystus, nasz Bóg.

W pozostałe dni zamiast poprzedniego responsorium: "Szczęśliwa jesteś..." - mówi się hymn: Ciebie Boże chwalimy. A to od uroczystości Bożego Narodzenia aż do Siedemdziesiątnicy (z wyjątkiem uroczystości ŚŚ. Młodzianków przypadającej w dniu powszednim), w okresie od Zmartwychwstania Pańskiego do Adwentu, również w każdą uroczystość Najświętszej Maryi Panny w innym okresie czasu: 8, 10, 18 grudnia, 23 stycznia, 2 lutego, 25 marca, a także w uroczystość św. Józefa (19 marca) oraz w piątek przed Niedzielą Palmową.

III. Czytania na Adwent

i na dzień 25 marca, w którym odmawia się oficjum adwentowe.

Trzy czytania adwentowe opisują słowami Ewangelii świętej udział Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej w tajemnicy Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie.

Czytanie pierwsze

Błogosławieństwo: Maryjo z Synem swoim, błogosław nam, sługom Twoim.

Łk 1,26-28: Posłany został od Boga Anioł Gabriel do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny Maryja. I wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami.

K. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami. W. Bogu niech będą dzięki. Posłan jest Anioł Gabriel do Maryi Panny poślubionej Józefowi, zwiastując Jej Słowo; i ulękła się Panna światłości. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Pana. Oto poczniesz i porodzisz tego, który będzie zwany Synem Najwyższego. K. Da mu Pan Bóg stolicę Dawida Ojca Jego i będzie królował w domu Jakubowym na wieki. W. Oto poczniesz i porodzisz tego, który będzie zwany Synem Najwyższego.

Czytanie drugie

Błogosławieństwo: Sama Panna nad pannami, niech się u Pana przyczyni za nami. Amen.

Łk 1,29-33: Ona, gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego i myślała jakie by to było pozdrowienie. I rzekł Jej Anioł: Nie bój się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. Ten będzie wielki, a będzie zwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwu Jego nie będzie końca.

K. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami. W. Bogu niech będą dzięki. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. * Duch Święty zstąpi na Cię, a moc Najwyższego zacieni Cię. Przeto i to, co się z Ciebie narodzi Święte, będzie nazwane Synem Bożym. K. Jakże się to stanie, gdyż męża nie znam? A odpowiadając Anioł, rzekł Jej: W. Duch Święty zstąpi...

W dniach 8, 10, 18 grudnia i 25 marca dodaje się:

K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W. Duch Święty...

Czytanie trzecie

Błogosławieństwo: Przez Dziewicy Matki przyczynienie, niech nam Pan Bóg da pokój i zbawienie. Amen.

Łk 1,34-38: Maryja zaś rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, gdyż męża nie znam? A odpowiadając Anioł, rzekł Jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Przeto i to, co się z Ciebie narodzi Święte, będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc szósty jest tej, którą zowią niepłodną. Gdyż u Boga nie będzie niemożliwe żadne słowo. I rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

K. Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami. W. Bogu niech będą dzięki.

W dniach 8, 10, 18 grudnia i 25 marca zamiast poniższego responsorium oraz tego, co następuje aż do końca, mówi się Ciebie Boże chwalimy.

W. Maryjo, przyjmij słowo, które Tobie od Pana przez Anioła jest posłane: poczniesz i porodzisz Boga społem i człowieka: Abyś błogosławioną była zwana między wszystkimi niewiastami. K. Porodzisz wprawdzie Syna, ale nie doznasz panieństwa uszczerbienia. Staniesz się brzemienną, ale będziesz Matką nienaruszoną. W. Abyś błogosławioną była zwaną między wszystkimi niewiastami. K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W. Abyś błogosławioną była zwana między wszystkimi niewiastami.

Od razu po Jutrzni odmawia się Laudesy. Jeśli nie - mówi się:

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Następnie odmawia się jedną z dwóch modlitw z Laudesów: "Boże, któryś zrządził...", albo w okresie Bożego Narodzenia: "Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo...". I kończy się następująco:

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej. W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. K. Błogosławmy Panu. W. Bogu niech będą dzięki. K. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. W. Amen.

Ojcze nasz...

K. Pan † niechaj nam raczy dać swój pokój. W. I żywot wieczny. Amen.


Hymn świętych Ambrożego i Augustyna

Chwała Przenajświętszej Trójcy i Słowu Wcielonemu

Ciebie, Boże, chwalimy, * Ciebie, Panem wyznajemy.
Ciebie Ojca Przedwiecznego * wszystka ziemia uwielbia.
Ciebie wszyscy Aniołowie, * Ciebie niebiosa i wszystkie Moce,
Ciebie Cherubini i Serafini * wysławiają pieniem nieustannym:
Święty, Święty, Święty * Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia * majestatu chwały Twojej.
Ciebie wspaniały * chór Apostołów,
Ciebie Proroków * orszak czcigodny,
Ciebie Męczenników zaszczytny * wielbi hufiec.
Ciebie na całym okręgu ziemi * wyznaje Kościół święty,
Ciebie, Ojca * chwały niezmierzonej;
I czcigodnego Twego, * a prawdziwego i jedynego Syna,
Oraz Świętego Ducha * Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, * o Chryste!
Tyś Ojca * wiekuistym Synem!
Ty, mając dla odkupienia przybrać ludzką naturę, * nie wzdrygnąłeś się przed żywotem Dziewicy.
Ty, zwyciężywszy oścień śmierci, * otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty siedzisz na prawicy Bożej, * w chwale Ojca.
Sędzią jesteś, * który jak wierzymy przyjść ma.
Ciebie więc błagamy, abyś dopomógł sługom swoim, *
których Najdroższą Krwią odkupiłeś.
Spraw, abyśmy do wiecznej ze Świętymi Twymi * chwały byli zaliczeni.
Zbaw lud Twój, Panie, * i błogosław dziedzictwu Twemu!
I rządź nimi * i wywyższaj ich aż na wieki.
Dnia każdego * błogosławimy Tobie.
I wysławiamy Imię Twoje na wieki * i na wieki wieków.
Racz, Panie, dnia tego * od grzechu nas ustrzec!
Zmiłuj się nad nami, Panie, * zmiłuj się nad nami!
Miłosierdzie Twoje, Panie, niechaj się stanie nad nami, * według tego, jak ufaliśmy w Tobie.
W Tobie, Panie, zaufałem, * nie będę zawstydzon na wieki.


Dalej: Laudesy