Kompleta

Kompleta

Małe Oficjum ku czci Najśw. Maryi Panny

Pienia uwielbień ku czci Chrystusa Pana i Najświętszej Maryi Panny.


Zdrowaś Maryjo...

Odnów nas, † Boże, Zbawicielu nasz.
W. A oddal gniew swój od nas.

K. Boże, † wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Psalm 128

Ten psalm przypomina duszy, że na świecie jest na wygnaniu, gdzie nie ma szczęścia bez krzyżyków. Psalm sposobi do męstwa przypominając, że bramy piekielne nie zwyciężą Kościoła mimo częstych jego prześladowań. Nie ma tam złorzeczeń, wypowiedziane jest tylko, aby nieprzyjaciele Kościoła zostali poniżeni w swych zamysłach, aby to stało im się środkiem opamiętania i lekarstwem przeciw zgubie wiecznej.

Często uderzali na mnie od młodości mojej * niech powie teraz Izrael.
Często uderzali na mnie od młodości mojej, * wszakże mnie nie przemogli.
Na grzbiecie moim kowali grzesznicy, * przedłużali nieprawość swoją.
Pan sprawiedliwy uciął szyje grzeszników. * Niech będą zawstydzeni i wstecz obróceni wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu.
Niech będą jak trawa na dachu, * która pierwej usycha, nim ją wyrwą.
Którą nie napełni ręki swojej, który żnie, * ani łona swego ten, który snopy zbiera.
I nie rzekli mimo idący: * "Błogosławieństwo Pańskie nad wami! * Błogosławimy wam w Imię Pańskie!"
Chwała Ojcu...

Psalm 129

Modlitwa za usiłujący powstać z grzechów lud Boży, oraz za wspomnianymi w psalmie poprzednim, za których dusza modląc się, stawia się w ich położeniu, będącym "głębokością" - tonią nędzy. Psalm ten może być modlitwą za więźniów czyśćcowych. W błaganiu o miłosierdzie Boże, dla obietnic Nowego Chrystusowego Zakonu miłości uwzględnić trzeba to wszystko, co jest zadośćuczynieniem, co gniew Boży łagodzi i rozbraja, jak: sakrament pokuty, ofiarowanie Bogu własnych cierpień w połączeniu z zasługami Chrystusa Pana, odpuszczanie własnym winowajcom, Msza i Komunia św., miłosierdzie nad chorymi, więźniami, ubogimi, wdowami i sierotami, wpajanie w serca dziecięcej miłości ku Jezusowi i Matce Najświętszej, troska o misje itd.

Z głębokości wołam ku Tobie, Panie: * Panie, wysłuchaj głosu mego.
Niech będą uszy Twoje nakłonione * na głos modlitwy mojej!
Jeśli będziesz baczył na nieprawości, Panie: * Panie, któż wydzierży?
Albowiem u Ciebie jest przebaczenie, * i dla Zakonu Twego, czekam Cię, Panie!
Czeka dusza moja na słowa jego, * nadzieję ma dusza moja w Panu.
Od straży porannej aż do nocy * niechaj nadzieję ma Izrael w Panu.
Bo u Pana miłosierdzie * i obfite u Niego odkupienie!
A On odkupi Izraela * ze wszystkich nieprawości jego.
Chwała Ojcu...

Psalm 130

Psalm ten jako akt pokory jest uzupełnieniem psalmu poprzedniego, modlitwy za grzeszników. Dusza, w mniemaniu o sobie jest pokorna na podobieństwo modlącego się celnika ewangelicznego i ku końcowi dziennych modłów korzy się w myśl słów P. Jezusa: "Gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mówcie: Słudzy nieużyteczni jesteśmy: cośmy byli winni uczynić, uczyniliśmy" (Łk 17,10).

Panie, nie wynosi się serce moje, * ani się wywyższają oczy moje.
Ani chodzę w rzeczach wielkich, * ani w dziwnych nade mnie.
Tylko pokornie myślę, * i milczę w duszy mojej.
Jak dzieciątko odstawione u matki swojej, * tak odpłata w duszy mojej.
Niechże Izrael ma nadzieję w Panu * odtąd i aż na wieki!
Chwała Ojcu...

Hymn

Pomnij, o Stwórco wszechrzeczy, * Żeś w cudownej tajemnicy,
Raczył przyjąć kształt człowieczy, * W żywocie świętym Dziewicy.

Maryjo, łask Rodzicielko, * Słodka Matko zmiłowania,
Odpędź wroga napaść wszelką, * Przyjm nas w godzinę skonania.

Chwała z Ojcem Tobie, Zbawco, * Którego Panna wydała,
Z Duchem Świętym, Życiodawcą, * Na wieki wieczne Ci chwała. Amen.

Kapitulum

I. II. IV. (Syr 24,24)

Jam Matka pięknej miłości i bogobojności i poznania nadziei świętej.
W. Bogu dzięki.
K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

III. (Iz 7,14.15)

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Imię Jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre.
W. Bogu dzięki.
K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Pieśń Symeona (Łk 2,29-32)

Pieśń ta jest wyrazem radości i dziękczynienia św. Symeona, że danem mu było oglądać Chrystusa Pańskiego. Starzec zgrzybiały św. Symeon, trzymający na rękach swych Boże Dziecię, wyobraża gasnący Stary Zakon przed pojawiającą się Światłością świata, Chrystusem. U schyłku dnia przypomina nam też ta pieśń śmierć szczęśliwą w zjednoczeniu z Chrystusem.

Ant. I. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko; naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona.
Ant. II. Królowo niebios wesel się, alleluja, albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja, zmartwychwstał, jako powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga. Alleluja.
Ant. III. Duch Święty zstąpi na Cię, Maryjo: nie bój się, poczniesz w żywocie Syna Bożego, alleluja.
Ant. IV. Wielka tajemnico niebieskiego dziedzictwa! Żywot panieński stał się świątynią Boga, który przybierając z Niej ciało nic nie utracił ze Swej świętości. Wszystkie narody przyjdą, mówiąc: Chwała Tobie, Panie.

Teraz puszczasz, Panie, † sługę Twego * w pokoju, według słowa Twego.
Gdyż oczy moje oglądały * zbawienie Twoje:
Które zgotowałeś * przed oblicznością wszystkich narodów:
Światłość na objawienie pogan * i chwałę ludu Twego Izraelskiego.
Chwała Ojcu...

Ant. I. Pod Twoją obroną.
Ant. II. Królowo niebios.
Ant. III. Duch Święty.
Ant. IV. Wielka tajemnico.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

I. II. Módlmy się. Błogosławionej i pełnej chwały Maryi, zawsze Dziewicy, przemożne wstawiennictwo, prosimy Cię Panie, niech nas osłania i doprowadzi do żywota wiecznego. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem Anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnym było u Ciebie wstawiennictwo Tej, w którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny zgotował całej ludzkości, łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy Dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

W. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
K. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
W. Błogosławmy Panu.
K. Bogu dzięki.

Błogosławieństwo. Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Pan: Ojciec † i Syn i Duch Święty. Amen.

Teraz odmawia się jedną z czterech głównych antyfon.

Na zakończenie Komplety odmawia się:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Główne końcowe antyfony

Antyfony odmawia się po Laudesach i po Komplecie, lub wtedy jeśli się robi przerwę w pacierzach. Odmawia się je klęcząco, w czasie wielkanocnym i we wszystkie niedziele stojąco.

I. Od Nieszporów w sobotę przed I Niedzielą Adwentu, aż do Nieszporów Oczyszczenia NMP.

Czcigodna Matko Zbawiciela, Ty jesteś dostępną niebios,
Bramą i Gwiazdą morza; wspomóż upadający,
Lecz usiłujący powstać z grzechów lud; Ty, któraś porodziła,
Ze zdumieniem natury, Twego Świętego Rodzica,
Dziewicą będąc przed tem i po tem. Z ust Gabriela,
Przyjmując pozdrowienie, nad grzesznikami się zmiłuj.

Następujący wiersz i modlitwę mówi się w Adwencie aż do Nony Wigilii B. Nar. włącznie.

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za zwiastowaniem Anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Pomoc Boska † niechaj zawsze będzie z nami. W. Amen.

Od Nieszporów 24 grudnia włącznie. aż do II Nieszporów uroczystości Oczyszczenia NMP włącznie bierze się następujący wiersz i modlitwę.

K. Po porodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.
W. Boża Rodzicielko, wstawiaj się za nami.

Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Amen.

K. Pomoc Boska † niechaj zawsze będzie z nami.
W. Amen.

IV. Od Komplety 2 lutego (urocz. Oczyszczenia NMP) włącznie, aż do Wielkiego Czwartku wyłącznie.

Witaj, Królowo niebios.
Witaj, Pani Aniołów!
Zawitaj Kwiecie (różdżki jessego), zawitaj Bramo,
Przez którą na świat zstąpiła Światłość.
Wesel się, Dziewico najchwalebniejsza,
Piękniejsza nad wszystkie.
Bądź pozdrowiona, o najśliczniejsza!
I módl się za nas do Chrystusa!

K. Spraw, abym Cię godnie sławił, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się. Udziel, miłosierny Boże, wsparcia naszej ułomności, abyśmy czcząc pamiątkę Świętej Bożej Rodzicielki, doznali pomocy Jej wstawiennictwa, i z nieprawości naszych się podźwignęli. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Pomoc Boska † niechaj zawsze będzie z nami.
W. Amen.

III. Od Komplety W. Soboty aż do Nony w sobotę po uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie.

Królowo niebios, wesel się, allel[u]ja.
Albowiem Ten, któregoś nosić zasłużyła, alleluja.
Zmartwychwstał, jako powiedział, alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja.

K. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył, daj, prosimy, abyśmy przez Matkę jego Maryje; Pannęradości żywota wiecz nego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Pomoc Boska † niechaj zawsze będzie z nami.
W. Amen.

IV. Od I Nieszporów uroczystości Trójcy Świętej, aż do Nony w sobotę poprzedzającą I Niedzielę Adwentu włącznie.

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodkości i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Tedy więc, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy zwróć ku nam. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś za sprawą Ducha Swiętego przysposobił ciało i duszę. Przechwalebnej Dziewicy Matki Maryi, aby zasłużyła być godnym Przybytkiem Syna Twojego; spraw, abyśmy wspominając o Niej z weselem, przez jej litościwe wstawiennictwo, uwolnieni zostali od grożących nieszczęść i od śmierci wiecznej. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Pomoc Boska † niechaj zawsze będzie z nami.
W. Amen.

Zamiast powyżej umieszczonych czterech głównych antyfon, można brać poniższe.

I. Antyfona

Matko Odkupiciela, z niewiast najsławniejsza!
Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza!
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego,
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający,
W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła świata Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
Panno przed tern i potem, z świata podziwieniem,
Uczczona Gabriela miłym pozdrowieniem,
Zmiłujże się o Panno, nad nami grzesznymi.
Ratuj, wspieraj, Maryjo, przyczynami Twymi.

II. Antyfona

Bądź pozdrowiona, Królowo niebieska!
Bądź pozdrowiona, o Pani Anielska!
Witaj, początku, Bramo tej światłości,
Która oświeca błędny świat w ciemności.
Wesel się, Panno przenajchwalebniejsza!
Nad wszystkie Panny Tyś najozdobniejsza!
O najśliczniejsza! Twoimi modłami
Chrystusa, Syna Twego, proś za nami.

III. Antyfona

Ciesz się, Królowo Anielska!
Wesel się, Pani niebieska!
Wszyscy Ci dziś winszujemy
Z weselem wyśpiewujemy: Alleluja!

Że Syn Twój już zmartwychwstały,
Wsiąpił w niebo do Swej chwały,
Któregoś Ty godna była,
Żeś Go na ręku nosiła, Alleluja!

Ciesz się i wesel się w niebie,
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali
I na wiek wieków śpiewali: Alleluja!

IV. Antyfona

Witaj Królowo! Matko litości!
Nadziejo nasza, życie, słodkości!
Witaj Maryjo, Matko jedyna,
Matko nas ludzi! Salve Regina!

Nędzne my dzieci Ewy wołamy,
Do Ciebie, Matko, z płaczem wzdychamy:
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna,
Na tym padole: Salve Regina!

O Pośredniczko, zwróć Twe wejrzenie
Łaskawe na nas! Przyjmij westchnienie!
Pokaż nam, Matko, Twojego Syna,
W górnej krainie: Salve Regina!