Laudesy

Laudesy

małe oficjum ku czci najśw. maryi panny


Pienia pochwalne ku czci Boga w Trójcy Najświętszej Jedynego.

Zdrowaś Maryjo...

Opuszcza się, mówiąc Laudesy zaraz po Jutrzni.

K. Boże, † wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu... Amen. (O.W. Alleluja.)

Psalm 92

Hymn ku czci Stwórcy, Króla wszechświata

Ant. I. II. Wzięta jest Maryja do nieba, Aniołowie się weselą wielbiąc, błogosławiąc Panu.
Ant. III. Posłany został Anioł Gabriel do Maryi Panny, poślubionej Józefowi.
Ant IV. O przedziwna zamiano! Stwórca ludzi, przyjmując ciało ludzkie, z Panny się raczył narodzić; a stając się człowiekiem, uczynił nas uczestnikami Bóstwa swego.

Pan jest Królem, oblókł się w ozdobę, * oblókł się Pan w moc przepasał się;
Albowiem umocnił okrąg świata,* że się nie poruszy.
Mocno stoi stolica Twoja od onego czasu; * ty jesteś od wieków!
Podniosły rzeki, Panie,* podniosły rzeki głos swój;
Podniosły rzeki fale swoje * z szumem wód wielkich.
Dziwne są nawałności morskie, * dziwny na wysokościach Pan!
Świadectwa Twoje są bardzo wiarygodne; * domowi Twemu, Panie, przystoi świątobliwość na długość dni.
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Wzięta jest Maryja.
Ant. III. Posłany został.
Ant. IV. O przedziwna zamiano!

Psalm 99

Pragnienie, by ziemia cała składała hołdy Najwyższemu, gdyż Pan jest Bogiem dobroci, któremu człowiek zawdzięcza swe istnienie i niezliczone dobrodziejstwa.

Ant. I. II. Maryja Panna wzięta jest do przybytku niebios, gdzie Król królów tronuje w gwiaździstej stolicy.
Ant. III. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaśty między niewiastami. Alleluja.
Ant. IV. W niewysławionej tajemnicy narodzenia Twego z Dziewicy, spełniły się proroctwa; zstąpiłeś na ziemię jak deszcz na runo, aby zbawić ludzi. Ciebie przeto wielbimy, Boże nasz!

Wykrzykujcie Bogu, wszystka ziemio! * Służcie Panu z weselem!
Wchodźcie przed oblicze jego * z radością!
Wiedźcie, iż Pan jest Bogiem, * On nas uczynił, a nie my sami siebie;
Myśmy lud jego i owce pastwiska jego. * Wchodźcie w bramy jego z wychwalaniem, do przed sieni jego z pieśniami: wysławiajcie Go!
Chwalcie Imię Jego, bo słodki jest Pan, * na wieki miłosierdzie Jego i od pokolenia w pokolenie prawda Jego!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Maryja Panna.
Ant. III. Zdrowaś Maryjo.
Ant. IV. W niewysłowionej tajemnicy.

Psalm 62

Poranna myśl i tęsknota ziemskiego wygnańca ku Bogu i Jezusowi w Najświętszej Eucharystii. jest to wyrażone najgorętsze pragnienie i łaknienie czci Bożej oraz wychwalanie Boga całym jestestwem swoim, tj. wszystkimi władzami duszy i ciała i wśród najokazalszej służby Bożej w świątyni. Odnosząc się tak do Boga, dusza, rzuca się niejako w objęciu najlepszego Ojca, (przylgnęła dusza moja do Ciebie") który ją chroni od wszystkich nieprzyjaciół.

Ant. I. II. Do wonności olejków Twoich pobiegniemy; panienki umiłowały Cię bardzo.
Ant. III. Nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaske u Pana. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Alleluja.
Ant. IV. W krzaku gorejącym, niespalonym, który widział Mojżesz, upatrujemy podobieństwo Twego chwalebnego i nienaruszonego panieństwa. Matko Boża wstawiaj się za nami.

Boże, Boże mój, * ku Tobie me czuwanie na świtaniu.
Za Tobą łaknie dusza moja, * za Tobą ciało moje.
W ziemi pustej, bezdrożnej i bezwodnej. * Tak (ongiś) w świątnicy stawałem przed Tobą, aby widzieć moc i chwałę Twoją.
Zaiste lepsze jest Twe miłosierdzie niż życie, * (w tem,) że chwalić Cię będę ustami.
Tak błogosławić Cię będę za życia mego * i w imię Twoje będę podnosił me ręce.
Niby tłustością i obfitością nasyca się duch mój,* przeto gdy z weselem mają Cię wychwalać usta moje.
Ciebie też wspominam (w odpoczynku) na łożu mojem, (a zaraz) z rana wznoszę myśl ku Tobie, * boś (Ty) jest (zawsze) pomocnikiem moim;
I w zasłonie skrzydeł Twoich raduję się! * Lgnie duch mój do Ciebie, a prawica Twoja mię broni.
Oni zaś na próżno szukają mej duszy, zestąpią w dół ziemi, * podani będą w moc miecza, staną się cząstką szakali!
A król weselić się będzie w Bogu! Niech chlubią się Nim wszyscy, którzy Nań przysięgają, * bo zamknięte zostaną usta mówiące nieprawość!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Do wonności.
Ant. III. Nie bój się Maryjo.
Ant. IV. Krzak gorejący.

Pieśń trzech młodzieńców w piecu babilońskim (Dn 3,57-88.56)

Wzywamy wszystkie stworzenia na niebie i ziemi do błogosławienia Panu, dziękując, że nam dał Jezusa. I na odmian, niechaj nam wszystkie sprawy Pańskie, dzieła Jego i stworzenia budzą ku temu.

Ant. I. II. Błogosławionaś Ty, córko od Pana, bo przez Ciebie uczestniczymy w owocu żywota.
Ant. III. Da mu Pan stolicę Dawida, ojca jego; i będzie królował na wieki.
Ant. IV. Wyrosła różczka z korzenie Jessego, weszła gwiazda z pokolenia Jakóbowego: Panna porodziła Zbawiciela. Ciebie wielbimy Boże nasz.

Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie, Panu, * chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błogosławcie, Aniołowie Pańscy, Panu. * Błogosławcie, niebiosa, Panu.
Błogosławcie, wody wszystkie, które są na niebie, Panu. * Błogosławcie, wszystkie moce Pańskie, Panu.
Błogosławcie, słońce i miesiącu, Panu. * Błogosławcie, gwiazdy niebieskie, Panu.
Błogosławcie wszelki dżdżu i roso, Panu. * Błogosławcie, wszystkie wiatry Boże, Panu.
Błogosławcie, ogniu i gorąoco, Panu. * Błogosławcie, zimno i cieopło, Panu.
Błogosławcie, rosy i szrony, Panu. * Błogosławcie mrozy i zinna, Panu.
Błogosławcie, lody i śniegi Panu. * Błogosławcie, noce i dnie, Panu.
Błogosławcie, światłość i ciemność, Panu. * Błogosławcie, błyskawice i obłoki, Panu.
Niech błogosławi ziemia Pana, * niech chwali i wywyższa go na wieki!
Błogosławcie, góry i pagórki, Panu. * Błogosłacie, wszystko rodzące na ziemi, Panu.
Błogosławcie, źródła, Panu.* Błogosławcie, morza i rzeki, Panu.
Błogosławcie, wieloryby i wszystko, co się rusza w wodach, Panu * Błogosławcie, wszystkie ptaki powietrze, Panu.
Błogosławcie, wszystkie zwierzęta dzikie i bydlęta, Panu.* Błogosławcie, synowie ludzcy, Panu.
Niech błogosławi Izrael Pana, * niech Go chwali, i wywyższa na wieki!
Błogosławcie, kapłani Pańscy, Panu.* Błogosławcie, słudzy Pańscy Panu.
Błogosławcie, duchy i dusze sprawiedliwych, Panu. * Błogosławcie święci i pokornego serca, Panu.
Błogosławcie, Ananjaszu, Azarjaszu, Misaelu, Panu, * chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błogosławmy, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu : * chwalmy i wysławiajmy Go na wieki!
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu niebios, * i sławny, i chwalebny i wywyższony na wieki.

Ant. I. II. Blogosławionaś Ty.
Ant. III. Da mu Pan.
Ant. IV. Wyrośnie różdżka z korzenia Jessego.

Psalm 148

Wzywamy wszystkie stworzenia na niebie i ziemi do wychwalania Pana, dziękując, że dał nam Najśw. Maryję Pannę, Królowę niebios i ziemi. Chwała wszystkim świętym Pańskim.

Ant. I. II. Piękna jesteś i ozdobna, córko Jerozolimska, ogromna jako wojska uszykowane porządnie.
Ant. III. Oto ja służebnica Pańska, niechajmi się stanie według słowa twego.
Ant. IV. Oto Maryja zrodziła nam Zbawiciela, którego widząc Jan, zawołał: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata. Alleluja.

Chwalcie Pana na niebiesiech, * chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go wszyscy Aniołowie Jego, * chwalcie Go, wszystkie wojska jego.
Chwalcie Go, słońce i miesiącu, * chwalcie Go, wszystkie gwiazdy i światło!
Chwalcie Go, niebiosa niebiosów * i wody, które są na niebie, niech imię Pańskie chwalą!
Albowiem On rzekł, i uczynione są, * On rozkazał, i stworzone są.
Ustanowił je na wieki i na wieki wieków, * ustawę dał i nie przeminie.
Chwalcie Pana na ziemi, * smoki i wszystkie przepaści;
Ogniu, gradzie, śniegu, lodzie i wietrze gwałtowny, * czyniące słowo Jego;
Góry i wszystkie pagórki, * drzewa owocowe i wszystkie cedry.
Zwierzęta i wszystko bydło, * płazy i ptactwo skrzydlate.
Królowie ziemscy i wszystkie narody, * książęta i wszyscy sędziowie ziemi.
Młodzieńcy i panny; starzy i młodzi niech imię Pańskie chwalą! * Bo wzniosłe jest imię Jego samego!
Chwała Jego na niebie i na ziemi, * On wywyższył róg ludu Swego.
Chwała wszystkim świętym Jego, * synom Izraelskim, ludowi przybliżającemu się do Niego!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Piękna jesteś.
Ant. III. Oto ja służebnica Pańska.
Ant. IV. Oto Maryja.

Kapitulum

Ant. I. II. IV. (Pnp 6,8)
K. Widziały Ją córki Syjońskie, i za najszczęśliwszą wysławiały, i królowe, i chwaliły ją. W. Bogu dzięki.

Ant. III. (Iz 11,1-2)
K. I wynijdzie różdżka z korzenia Jessego, a kwiat z korzenia Jego wyrośnie. I spocznie na nim Duch Pański. W. Bogu dzięki.

Hymn

Z dziewic wszystkich o Jedyna, * Nad niebiosa wywyższona,
Co Cię stworzył, Twa Dziecina, * Pije mleko z Twego łona.

Tyś przez Syna przywróciła, * To co Ewa nam wydarła;
Byś płaczących nas zbawiła, * Tyś do nieba drzwi otwarła.

Króla niebios, Ty podwoje,* Pałac blaskiem oświetlony:
Dane przez Cię życia zdroje * Niechaj wielbi lud zbawiony.

Jezu z Panny narodzony, * Bądź nam zawsze pochwalony,
Twoja z Ojcem, Duchem, sława * Niech na wieki nie ustawa. Amen.

K. Błogosławionaś Ty między niewiastami. W. I błogosławiony owoc żywota Twojego.

Pieśń Zachariasza (Łk 1,68-79)

W pieśni tej błogosławimy Boga, który zstąpił z nieba na ziemię dla zbawienia człowieka. Jest to wstęp na drogę dnia, jaki mamy przebyć dla wieczności. Zachariasz wspomina o "świętości i sprawiedliwości" w jakich chrześcijanin kroczyć winien na każdy dzień, oraz zapowiada o działalności Syna swego, który nazwał siebie: "głosem wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki Jego"... Tymi słowami wzywa św. Jan, aby pokutą torować drogę Panu.

Ant. I. Błogosławiona Boża Rodzicieko Maryjo, Dziewico wiekuista, Świątynio Pańska, przybytku Ducha Świętego, Tyś jedyna przypodobała się Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi w stopniu nie mającym równego. Módl się za ludem, proś za duchowieństwem, wstawiaj się za pobożnymi i Bogu poświęconymi niewiastami.
II. Królowo niebios, wesel się, alleluja, albowiemTem, którego nosić zasłużyłaś, alleluja, zmartwychwstał, jako powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga. Alleluja.
Ant. III. Duch Święty zstąpi na Cię, Maryjo; nie bój się, poczniesz w żywocie Syna Bożego. Alleluja.
Ant. IV. Przedziwna tajemnica odmiany natury została nam dziś oznajmiona: Bóg stał się człowiekiem, pozostając tym, czym był, nie ulegając zmienności ni podziałowi.

Błogosławiony † Pan, Bóg Izraelski, * iż nawiedził i uczynił odkupienie ludu swego.
I podniósł róg zbawienia nam, * w domu Dawida służebnika Swego.
Jako mówił przez usta Świętych, * którzy od wieków są, Proroków Swoich:
Że nas wybawi od nieprzyjaciół naszych * i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.
Że uczyni miłosierdzie z ojcami naszymi, * i wspomni na Przymierze Swe święte:
Na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, ojcu naszemu, * że nam to dać miał:
Iżbyśmy wybawieni z ręki nieprzyjaciół naszych, * bez bojaźni Mu służyli.
W świątobliwości i w sprawiedliwości przed Nim, * po wszystkie dni nasze.
A Ty Dzieciątko, Prorokiem Najwyższego będziesz nazwane: * bo pójdziesz przed oblicznością Pańską, gotować Mu drogę:
Dać poznać naukę zbawienia ludowi Jego, * na odpuszczenie grzechów ich:
Przez litościwe miłosierdzie Boga naszego, * w którem nawiedził nas Wschodzący z wysokości:
Aby za*świecił tym, którzy w ciemności i w cieniu śmierci * siedzą, ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju.
Chwała Ojcu...

Ant. I. Błogosławiona Boża rodzicielko, Maryjo.
Ant. II. Królowo niebios.
Ant. III. Duch Święty.
Ant. IV. Przedziwna tajemnica.

Kyrie eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Ant. I. II. III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za Zwiastowaniem Anielskiem Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnem było u Ciebie wstawiennictwo Tej, w Którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ant. IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy Dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. O. Amen.

Ant. I. II. IV. Komemoracja Wszystkich Świętych

W okresie Adwentu - patrz Komemoracja Wszystkich Świętych w Adwencie.

Ant. Wszyscy Święci Pańscy, raczcie się wstawiać za zbawieniem nas wszystkich.

K. Weselcie się w Panu i radujcie sprawiedliwi.
W. I chlubcie się wszyscy serca prawego.

Módlmy się. Wspieraj lud Twój, Panie, a w opiekę św. Józefa i Apostołów Twoich Piotra i Pawła, oraz innych Apostołów ufający, racz otaczać ustawiczną opieką.

Wszyscy Święci prosimy, Panie, niech nas wszędzie wspomagają, iżbyśmy rozpamiętywając i czcząc ich zasługi, doznali ich wspomożenia. Pokoju Twego użycz czasom naszym, od Kościoła Twojego wszelką nieprawość oddal. Nasze i wszystkich sług Twoich uczynki, zamiary i sprawy, racz pokierować ku szczęśliwemu osiągnięciu zbawienia. Dobrodziejów naszych nagrodź wiecznymi dobrami. Wszystkim wiernym zmarłym racz dać wieczny odpoczynek. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. Dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

Na zakończenie odmawia się:

Ojcze nasz...

K. Pan † niech nam raczy dać swój pokój. W. I żywot wieczny. Amen.

Teraz odmawia się główną końcową antyfonę stosowną do okresu Roku Kościelnego (zob. po Komplecie: "Główne końcowe antyfony". Opuszcza się na końcu: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo... i Wierzę w Boga...). Lecz odmawiając zaraz po Laudesach następujące Godziny, odmawia się to zakończenie z główną antyfoną dopiero tam, gdzie zrobiono przerwę.

Ant. III. Komemoracja Wszystkich Świętych w Adwencie

Ant. Oto przyjdzie Pan, i wszyscy święci Jego z Nim, * i będzie w onym dniu światłość wielka. Alleluja.

K. Oto się zjawi Pan w obłoku jasnym.
W. A z Nim świętych tysiące.

Módlmy się. Sumienia nasze prosimy Cię, Panie, Swem nawiedzeniem oczyść, iżby przychodzący Jezus Chrystus, Syn Twój. Pan nasz, z wszystkimi świętymi, znalazł przygotowane w nas dla Siebie mieszkanie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...


Dalej: Pryma, Tercja, Seksta i Nona