Pryma, Tercja, Seksta i Nona

Godziny mniejsze

Małe Oficjum ku czci Najśw. Maryi Panny

Treścią psalmów tych Godzin jest życie duchowne Kościoła - akty cnót, modły, cierpienia, radości, pragnienia i obowiązki dusz względem Boga i Kościoła.


Pryma

Zdrowaś Maryjo...

K. Boże, † wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu... Amen. (O.W. Alleluja.)

Hymn

Pomnij, o Stwórco wszechrzeczy, * Żeś w cudownej tajemnicy
Raczył przyjąć kształt człowieczy * W żywocie świętym Dziewicy.

Maryjo łask Rodzicielko, * Słodka Matko zmiłowania,
Odpędź wroga napaść wszelką, * Przyjm nas w godzinę skonania.

Chwała z Ojcem Tobie, Zbawco, * Którego Panna wydała
Z Duchem Świętym Życiodawcą , * Na wieki wieczna Ci chwała. Amen.

(Początek tych czterech Godzin mniejszych jest aż dotąd jednakowy).

Ant. I. II. Wzięta jest Maryja do nieba, Aniołowie się radują wielbiąc, błogosławią Panu!
Ant. III. Posłany został Anioł Gabriel, do Maryi Panny, poślubionej Józefowi.
Ant. IV. O przedziwna zamiano! Stwórca ludzi przyjmując ciało ludzkie, z Panny się raczył narodzić; a stając się człowiekiem, uczynił nas uczestnikami Bóstwa Swego.

Psalm 53

Żywa, czynna wiara, w której dusza, niedowierzając swym siłom, Wzywa z ufnością Boga o pomoc. Zycie duszy wiernej ustawicznym bojowaniem pod sztandarem krzyża, celem walki chwała Boża, dobro bliźnich i uświęcenie własne - nieprzyjaciółmi: świat, czart i ciało.

Boże, w imię Twoje zbaw mię, * i w mocy Twojej sądź mię!
Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, * przyjmij w uszy słowa ust moich!
Albowiem obcy powstali przeciwko mnie, i potężni szukają duszy mojej, * a Boga nie stawią przed oczyma swemi.
Oto Bóg mi dopomaga, * Pan jest obrońcą duszy mojej.
Odwróć zło na nieprzyjaciół moich * i zatrać ich według prawdy Twojej.
Dobrowolnie będę ofiary składał Tobie * i będę wysławiał imię Twoje, Panie, albowiem dobre jest.
Bo ze wszelkiego utrapienia wybawiasz mię, * a oko moje gardzi nieprzyjaciółmi moimi.
Chwała Ojcu...

Psalm 84

Ufność w Bogu sprawiedliwym, karzącym, a pokutą nam się ubłagać dającym.

Ubłogosławiłeś, Panie, ziemię Twoją, * przywróciłeś pojmanie Jakóba.
Odpuściłeś nieprawość ludu Twego, * pokryłeś wszystkie grzechy ich.
Uśmierzyłeś wszystek Twój gniew, * odwróciłeś się od gniewu zapalczywości Twojej.
Odnów nas, Boże, Zbawicielu nasz. * i oddal gniew Twój od nas!
Izali na wieki będziesz się na nas gniewał, * albo rozciągniesz gniew Twój od pokolenia do pokolenia?
Boże, Ty, nawróciwszy się, ożywisz nas, * a lud Twój rozweseli się w Tobie.
Okaż nam, Panie miłosierdzie Twoje * i daj nam zbawienie Twoje!
Będę słuchał co we mnie będzie mówił Pan Bóg; * bo będzie głosił pokój ludowi Swemu.
I nad świętym Swoim, * i tym, którzy się nawracają ze serca.
Zaiste bliskie jest zbawienie jego tym, którzy się go boją * aby mieszkała chwała w ziemi naszej.
Miłosierdzie i prawda spotkały się z sobą, * sprawiedliwość i pokój dają pocałunek sobie.
Prawda wyrosła z ziemi, * a sprawiedliwość z nieba spojrzała.
Albowiem Pan pokaże dobrotliwość, * a ziemia nasza wyda swój owoc.
Sprawiedliwość przed Nim chodzić będzie * i położy na drodze kroki swoje.
Chwała Ojcu...

Psalm 116

Miłość Boga i pragnienie, aby Go wszyscy ludzie znali i miłowali.

Chwalcie Pana wszyscy poganie: * chwalcie Go wszystkie narody.
Bo możne jest nad nami miłosierdzie Jego,* a prawda Pańska trwa na wieki!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Wzięta jest.
Ant. III. Posłany został.
Ant. IV. O przedziwna zamiano.

Kapitulum

I. II. IV. (Pnp 6,9)

Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca, piękna jako księżyc, wybrana jako słońce, ogromna jako wojska uszykowane porządnie?

W. Bogu dzięki.
K. Spraw, abym Cię godnie sławił, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

III. (Iz 7,4.15)

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Imię Jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre.

W. Bogu dzięki.
K. Spraw, abym Cię godnie sławił...

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

I. II. Módlmy się. Boże, któryś dziewiczy przybytek Błogosławionej Maryi, raczył obrać Sobie na mieszkanie, spraw to, prosimy, abyśmy Jej opieką będąc umocnieni, zasłużyli przywodzić ją sobie na pamięć z wewnętrzną słodyczą. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu dzięki.
K. Dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.

III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem Anielskiem Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnem było u Ciebie wstawiennictwo tej, w którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem ŚwiĘtym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

Na końcu każdej małej godziny, odmawianej po Laudesach, jeśli się kończy pacierze, należy odmówić:

Ojcze nasz...

K. Pan † niech nam raczy dać swój pokój.
W. I żywot wieczny. Amen.

Tak kończyć jedną lub wszystkie Godziny mniejsze odmawiane bez przerwy po Laudesach.

Tercja

Zdrowaś Maryjo...

Boże, wejrzyj... (jak na początku Prymy)

Hymn

Pomnij, o Stwórco wszechrzeczy...

Ant. I. II. Maryja Panna wzięta jest do przybytku niebios, gdzie Król królów tronuje w gwiaździstej stolicy.
Ant. III. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty miedzy niewiastami. Alleluja.
Ant. IV. W niewysłowionej tajemnicy narodzenia Twego z Dziewicy, spełniły się proroctwa; zstąpiłeś na ziemię jak deszcz na runo, aby zbawić pokolenia ludzkie. Ciebie przeto wielbimy, Boże nasz!

Psalm 119

Psalm ten obrazuje życie chrześcijanina pośród ciemności i przewrotności tego świata, wyobrażonych tu typicznie w obywatelach Kedar, plemieniu koczowniczym. Psalm ten jest wspólnym głosem Kościoła i Chrystusa, bo Chrystus Pan raczył dobrowolnie dla zbawienia świata cierpieć wszelkie przeciwności i złość jadowitych języków, które Go doprowadziły na Golgotę. Chrześcijanin, na wzór Chrystusa znosi przeciwności z pokorą, cierpliwością, poddaniem się woli Bożej, nade wszystko z miłością ku nieprzyjaciołom, za których się modli.

Do Pana wołam gdy jestem w ucisku * i wysłuchaj mnie.
Panie, wyzwól duszę moją od ust nieprawych * i języka zdradliwego?
Co może być dane, albo co może być przyłożone * do języka zdradliwego?
Ostre strzały mocarza * i węgiel pustoszący.
Ach (biada) mnie, że się pielgrzymowanie moje przedłuża że, przebywać muszę z mieszkańcami Kadenu * Długo przebywa dusza moja!
Z nienawidzącymi pokoju. Jestem w (zamiarach) spokoju, * a gdy mówię z nimi, doznaję prześladowania bez przyczyny.
Chwała Ojcu...

Psalm 120

Dusza odwraca się od złudnych ponęt świata, nie chce je znać ani widzieć (wartość świata określa psalm poprzedni), "podnosi natomiast oczy ku górom" - Kościołowi, skąd otrzymuje stałą pomoc Bożą we walce ze złymi skłonnościami, już to przez modlitwę, zwykłą, a głównie myślną, już to w naukach, ćwiczeniach duchownych, Sakramentach św., kierownictwie przewodników duchowych itd. Psalm wyraża życzenia, tym, którzy w przeciwnościach życia i w walce z namiętnościami zwracają się do Boga o pomoc i idą za wskazaniami Kościoła.

Podnoszę oczy moje na góry * skąd pomoc mi przychodzi.
Pomoc moja od Pana, * który stworzył niebo i ziemię.
Nie da zachwiać się nodze twojej * i nie zdrzemnie ten, który cię strzeże;
Oto się nie zdrzemnie ani zaśnie * strzegący Izraela.
Pan cię strzeże, Pan obroną twoją * po prawej ręce twojej.
Nie upali cię słońce we dnie, * ani miesiąc w nocy.
Pan cię strzeże od wszelkiego zła, * Pan niech strzeże duszy twojej.
Pan niech strzeże wejścia twego i wyjścia twego, * odtąd i nu wieki.
Chwała Ojcu...

Psalm 121

Wśród przeciwności życia ze strony świata (Ps 119) i ciała (Ps 120) jak: prześladowania, pokusy, trudy, jest Kościół. a w nim święci, Najśw. Maryja Panna, osobliwie Chrystus jedyną radością, dźwignią i ochłodą duszy wiernej. Chrystus w Komunii św. oddaje się duszy cały - z Bóstwem i człowieczeństwem Swoim, a duchownie na każdy czas i najmniejszą chwilę czasu. Stąd radość pielgrzyma i tęsknota do domu Pańskiego, który wraz z Kościołem stanowi dlań niebo. Przeto wielbi Kościół, wyrażając mu swe najgorętsze życzenia, pragnie jego tryumfu i dobra bliźnich i "szuka" w tym chwały Bożej.

Weseliłem się gdy mi powiedziano: * "Pójdziemy do domu Pańskiego!"
Oto stoją nogi nasze * w sieniach twoich, Jeruzalem!
Jeruzalem budujące się jako miasto * w sobie zespolone!
Tam wstępują pokolenia Pańskie: * ustawa to dla Izraela, sławić Imię Pańskie.
Tam stoją stolice sądowe, * stolice domu Dawidowego.
Proście o to co jest ku pokojowi Jeruzalem, * a dostatek tym, którzy cię miłują!
Niechaj będzie pokój w murach twoich * i dostatek w Pałacach twoich!
Dla braci moich i bliźnich moich * wzywam pokoju dla ciebie;
Dla domu Pana, Boga naszego, * szukam dobra tobie
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Maryja Panna.
Ant. III. Zdrowaś Maryjo.
Ant. IV. W niewysłowionej tajemnicy.

Kapitulum

I. II. III. (Syr 24,15)

I tak na Syjonie jestem utwierdzona, i w mieście świętem podobnie odpoczywałam, a w Jeruzalem władza moja.
W. Bogu dzięki.
K. Rozlany jest wdzięk na wargach Twoich.
W. Dlatego błogosławił Ci Bóg na wieki.

II. (Iz 11,1.2)

I wynijdzie różdżka z korzenia Jessego, a kwiat z korzenia jego wyrośnie. I spocznie na nim Duch Pański.
W. Bogu dzięki.
K. Rozlany jest wdzięk...

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

I. II. IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny, zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem Anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnem było u Ciebie wstawiennictwo Tej, w którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

Seksta

Zdrowaś Maryjo...

Boże, wejrzyj... (jak na początku Prymy)

Hymn

Pomnij, o Stwórco wszechrzeczy...

Ant. I. II. Do wonności olejków Twoich pobiegniemy, panienki umiłowały Cię bardzo.
Ant. III. Nie bój się, Maryjo; albowiem znalazłaś łaskę u Pana. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Alleluja.
Ant. IV. W krzak gorejącym, niespalonym, który widział Mojżesz, upatrujemy podobieństwo Twego chwalebnego i nienaruszonego Panieństwa. Matko Boża, wstawiaj się za nami.

Psalm 122

Poprzedni psalm wyraża, czym jest Kościół Chrystusowy dla duszy, oraz uwielbienia i życzenia pod jego adresem. Ten zaś ps. wyraża aktywny stosunek duszy do Kościoła, polegający na łączeniu się z innymi w pokornej, wytrwałej, żarliwej modlitwie za wspólne potrzeby Kościoła i Jego podwyższenie, a (domniemanie) poniżenie nieprzyjaciół.

Podnoszę oczy moje, ku Tobie " który mieszkasz w niebiesiech!
Oto jak oczy sług * w rękach panów, jak oczy służebnicy w rękach jej pani, * tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, aż się zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami * bośmy wielce napełnieni wzgardą!
Wielce napełniona jest dusza nasza, * pośmiewiskiem bogatych i wzgardą pysznych.
Chwała Ojcu...

Psalm 123

Psalm ten jest rozpamiętywaniem dobrodziejstw Bożych, zachowania od śmierci w grzechu i potępienia wiecznego. To dobrodziejstwo zawdzięczamy zasługom Chrystusowym, wstawiennictwu Matki Miłosierdzia i modlitwom Kościoła świętego. Treść psalmu wiąże się z poprzednim, przedstawiając skuteczność modlitwy.

Gdyby Pan nie był z nami - niech powie teraz Izrael * gdyby Pan nie był z nami,
Gdy na nas ludzie powstali: * snaćby nas byli żywcem pożarli,
Gdyby płonął gniew ich przeciw nam; * wody byłyby pochłonęły nas.
Strumień przeszła dusza nasza * Snadnie przeszła dusza nasza przez wody nieprzebyte.
Błogosławiony Pan, * który nas nie wydał na łup zębom ich!
Dusza nasza jak ptak wyrwała się * z sidła łowiących;
Sidło się potargało, * a myśmy wybawieni!
Wspomożenie nasze w Imieniu Pana * który stworzył niebo i ziemię!
Chwała Ojcu...

Psalm 124

Psalm ten jest wyrazem dziękczynienia za dobrodziejstwa Boże i wierności łasce Bożej. Kto ufa w Panu, ten ma wiarę i miłość i praktykuje wszystkie inne cnoty, i "nie zachwieje się na wieki", tj. modli się i czyni wszystko, aby wytrwać w dobrym aż do śmierci, a to pomimo rozlicznych trudności, jak prześladowania (domyślnie) pokusy, oschłości, zniechęcenia, zawody i inne cierpienia. Nie cofa się na drodze obowiązków względem Boga i Kościoła , bo to jest zdradą sprawy Bożej i prowadzi na zatracenie. Ufność w Panu jest najlepszem przygotowaniem do Komunii św., i do dziękczynienia należy.

Którzy ufają w Panu, są jak góra Syjon; * nie poruszy się na wieki, kto mieszka w Jeruzalem!
Góry są wokoło niego, a Pan wokół ludu swego, * odtąd aż na wieki.
Bo nie zostawi Pan berła grzeszników nad dziedzictwem sprawiedliwych; * aby sprawiedliwi nie ściągnęli ręki swej ku niesprawiedliwości.
Czyń dobrze, Panie dobrym * i tym, którzy są prawego serca!
Ale tych, którzy zbaczają na kręte drogi, powiedzie Pan z czyniącymi nieprawość. * Pokój nad Izraelem!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Do wonności.
Ant. III. Nie bój się Maryjo.
Ant. IV. W krzaku gorejącym.

Kapitulum

I. II. IV. (Syr 24,16)

I rozkrzewiłam się w zacnym narodzie, i w dziale Boga mego dziedzictwie Jego, i w zgromadzeniu świętych pobyt mój.
W. Bogu dzięki.
K. Błogosławionaś Ty między niewiastami.
W. I błogosławiony Owoc żywota Twojego.

III. (Łk 1,32.33)

Da Mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, a królestwu jego nie będzie końca.
W. Bogu dzięki.
K. Blogosławionaś Ty...

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

I. II. Módlmy się. Udziel miłosierny Boże, wsparcia ułomności naszej. byśmy czcząc pamiątkę Świętej Bożej Rodzicielki, wsparci będąc Jej wstawiennictwem, z nieprawości naszych się podźwignęli. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyle i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za Zwiastowaniem Anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnem było u Ciebie wstawiennictwo Tej, w którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego, Jezusa Chrystusa Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy Dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

Nona

Zdrowaś Maryjo...

Boże, wejrzyj... (jak na początku Prymy)

Hymn

Pomnij, o Stwórco wszechrzeczy...

Ant. I. II. Piękna jesteś i ozdobna, córko Jerozolimska, ogromna jako wojska uszykowane porządnie.
Ant. III. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Ant. IV. Oto Maryja zrodziła nam Zbawiciela, którego widząc Jan, zawołał: Oto Baranek Boży, oto który gładzi grzechy świata! Alleluja.

Psalm 125

Psalm ten jest pieśnią wyzwolonych z niewoli. Przenośnie w sensie duchowym jest to pieśń dusz wyzwolonych z niewoli grzechu (niewola szatańska) i służalstwa światu o ile jest na usługach szatana. Psalm jest wyrazem radości dusz, doznających szczęścia pokoju Chrystusowego, jakiego świat dać nie może, który jest następstwem życia pokutniczego, określonego w psalmie poprzednim (droga obowiązków) i tym (w. 5. 6.).

Gdy Pan przywrócił pojmanych Syjonu, * zostaliśmy pocieszeni;
Wtedy się weselem napełniły usta nasze, * a język nasz radością.
Wtedy była mowa między narodami: * "Wielkich rzeczy dokonał Pan z nimi!"
Wielkie rzeczy uczynił Pan z nami * jesteśmy uweseleni.
Przywróćże Panie, pojmanych naszych, * jak strumień ku południowi.
Którzy sieją ze łzami, * będą żąć z radością.
Idąc szli i płakali, * rozsiewając nasienie swoje.
Ale wracając się przyjdą z weselem, niosąc snopy swoje.
Chwała Ojcu...

Psalm 126

Dusze wyzwolone z grzechu występują na drogę oświecenia tj. praktyki i postępu w cnotach czyli drogę doskonałości. Psalm jest pokornym wyznaniem, że bez pomocy Bożej niepodobna tego dokonać; ani jeden krok na drodze cnoty postąpić; ani dobre dzieło zacząć i do szczęśliwego doprowadzić końca i że bez błogosławieństwa Bożego wszelka praca i mozół ludzki są bezwartościowe. Natomiast pracę i trudy tych, którzy są Bogu mili, wieńczy Bóg najwyższą nagrodą, tj. dobrym potomstwem. W sensie duchowym, mistycznym, potomstwem duchowym są dusze pozyskane dla Boga. Tak np. św. Teresa od Dz. J. nazwała siebie "matką wielu dusz".

Jeśli Pan nie zbuduje domu, * próżno pracują, którzy go budują.
Jeśli Pan nie będzie strzegł miasta, * próżno czuwa, który go strzeże.
Na próżno wam przede dniem wstawać; * wstawajcie skoro siądziecie pożywający chleb boleści!
Gdy Bóg da miłym swoim spanie. Oto dziedzictwo Pańskie - synowie, zapłatą - owoc żywota!
Jako strzały z rąk mocarza, * takimi są są synowie uciśnionych.
Błogosławiony człowiek, który nasycił w nich pragnienie swoje! * nie będzie zawstydzony mówiąc z nieprzyjaciółmi swymi w bramie.
Chwała Ojcu...

Psalm 127

Psalm poprzedni jest wyrazem dążności ku świętości, ten zaś psalm przedstawia rodzinę, odkąd praktykowanie cnót najpierw powinno się krzewić. Jest tu powiedziane w formie życzenia w Panu, że bojaźń Pańska, droga przykazań i sprawiedliwości chrześcijańskiej, sprowadza na rodzinę szczęście i błogosławieństwo Boskie. obok lat sędziwych. Zgromadzenie zakonne jest też rodziną w znaczeniu duchowym.

Błogosławieni wszyscy, którzy się boją Pana, * którzy chodzą drogami Jego!
Albowiem pracę rąk twoich pożywać będziesz;* szczęśliwyś jest i dobrze się mieć będziesz!
Żona twoja jak płodny krzew winny * we wnętrzu domu twego.
Synowie twoi jako latoroślki oliwne * wokoło stołu twego.
Oto tak u błogosławi on będzie człowiek, * który się boi Pana!
Niechże ci błogosławi Pan z Syjonu, * i oglądaj dobra Jeruzalem po wszystkie dni żywota twego.
I oglądaj syny synów twoich. * Pokój nad Izraelem!
Chwała Ojcu...

Ant. I. II. Piękna jesteś.
Ant. III. Oto ja służebnica Pańska.
Ant. IV. Oto Maryja.

Kapitulum

I. II. III. IV. (Syr 24,20)

Jako cynamon i balsam woniejący wydałam wonność, jako mirra wyborna dałam słodkość wonności.
W. Bogu dzięki.
K. Po porodzeniu Panno, zostałaś nienaruszona.
W. Boża Rodzicielko, przyczyń się za nami.

III. (Iz 7,14.15)

Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwą Imię Jego Emanuel. Masło i miód jeść będzie, aby umiał odrzucać złe i obierać dobre.
W. Bogu dzięki.
K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

I. II. Módlmy się. Sług Twoich winy racz przebaczyć, prosimy Cię, Panie, abyśmy, dla naszych postępków nie mogąc się Tobie podobać, dostąpili zbawienia za wstawiennictwem Rodzicielki Syna Twojego, Pana naszego: Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

III. Módlmy się. Boże, któryś zrządził, że za zwiastowaniem Anielskim Słowo Twoje w żywocie Najświętszej Maryi Panny Ciałem się stało, spraw, pokornie błagamy, aby możnem było u Ciebie wstawiennictwo tej, w którą jako prawdziwą Bogarodzicę wierzymy. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego. Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

IV. Módlmy się. Boże, któryś przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny zgotował całej ludzkości łaskę zbawienia wiecznego, daj, błagamy Cię, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, przez którą pozyskaliśmy Dawcę żywota wiecznego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. O. Amen.

K. Panie, wysłuchaj...

Tu mówi się: Ojcze nasz...


Dalej: Nieszpory