Koronka do Siedmiu Boleści (Owoce tajemnic)

Owoce tajemnic

1. Tajemnica: Proroctwo Symeona

Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej.

Matko Bolesna, naucz nas jak z ręki Pana Boga przyjmować wszelkie radości i smutki, jak cieszyć się wszelkimi darami i jaką postawę przyjąć w boleści. Jak kochać w uwielbieniu, ale i jak kochać w cierpieniu i milczeniu. Pocieszaj nas w tych trudnych chwilach, przytul nas do swego kochającego Serca, abyśmy zawsze pozostali wierni Twemu Synowi, tak jak i Tobie, Maryjo, oraz wszystkim świętym w niebie. Amen.

Matko strwożona, przez boleści, jakie cierpiałaś, słuchając proroctwa Symeona – Błagamy Cię, módl się za nami.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

2. Tajemnica: Ucieczka do Egiptu

Owoc tajemnicy : Słuchanie głosu Bożego.

Matko Bolesna, dopomóż nam słuchać głosu Bożego. Tym głosem jest głos Kościoła świętego. Spraw, Maryjo, abyśmy byli mu wierni aż do śmierci. Matko Bolesna, tym głosem jest również słowo Boże, więc błagamy Cię, abyśmy z zapałem poznawali je coraz dogłębniej, abyśmy dobrze rozumiejąc je wzrastali w świętości i stawali się lepszymi ludźmi. Dopomóż nam, Matko Słowa, również słuchać głosu Bożego w sercach naszych, abyśmy zawsze mogli trwać w powołaniu, wypełniając dobrą i miłosierną wolę Pana Boga. Dopomóż nam również unikać okazji do złego.

Matko utrudzona, przez cierpienia, które przeżywałaś w czasie ucieczki do Egiptu – Błagamy Cię, módl się za nami.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

3. Tajemnica: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w Świątyni

Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem.

Matko Bolesna, dopomóż nam prawdziwie odnaleźć Twego Boskiego Syna, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Go odnajdziemy w naszych sercach i duszach, w naszych rodzinach oraz w pracy, w radości i w uwielbieniu oraz w smutku i w cierpieniu. Dopomóż nam odnaleźć Twego Boskiego Syna w naszym powołaniu życiowym. Matko Bolesna zjednocz nas z Twoim Boskim Synem tak, byśmy nieustannie trwali w Nim, a On w nas. Abyśmy byli przepełnieni tęsknotą za naszym Panem, a Twoim Boskim Synem. Abyśmy wciąż nieustannie szukali i wciąż na nowo lepiej poznawali Pana Jezusa.

Wyjednaj nam dar wzgardy tym światem, a napełnij nas pragnieniem dążenia do ojczyzny niebieskiej. Wszyscy bowiem powinniśmy być w tym, co należy do naszego Ojca Niebieskiego. Wyjednaj nam również pełne oddanie się na służbę Bogu i ludziom, umiłowanie Kościoła świętego oraz wspomaganie go swymi modlitwami i czynami. Wyjednaj nam również wiele świętych powołań, aby Królestwo Chrystusowe mogło się rozszerzać i objąć wszystkie serca i dusze ludzkie. Matko Bolesna, dopomóż nam szczerze się nawrócić do Twego boskiego, Syna a naszego Pana.

Matko strapiona, przez cierpienia, które Ci towarzyszyły, kiedy przez trzy dni szukałaś zagubionego Pana Jezusa – Błagamy Cię, módl się za nami.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

4. Tajemnica: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyży.

Matko Bolesna, jakże wielka musiała być Twoja boleść, gdy widziałaś swego boskiego Syna prowadzonego na haniebne ukrzyżowanie. Twego Syna przybiły do krzyża nasze grzechy. Dopomóż nam unikać wszelkich grzechów, które tak bolą wszystkich świętych w niebie, Ciebie, Maryjo, a przede wszystkim Twego Syna. Chroń nas przed upadkiem w nędzne grzechy i słabości. Dopomóż nam widzieć ogrom miłosierdzia Bożego względem nas - i zaprowadź nas do Tronu Miłosierdzia, abyśmy obmyli się w Najświętszej Krwi Pana naszego w Sakramencie Pokuty - spowiedzi świętej oraz zaprowadź nas do Komunii świętej, abyśmy mieli zawsze siłę znosić wszelkie cierpienia i powstawać z wszelkich upadków z podwojoną siłą. Matko Bolesna, ucz nas cierpieć w milczeniu i kochać w cierpieniu.

Matko żałosna, przez boleści spowodowane Twoim spotkaniem z Panem Jezusem na Drodze Krzyżowej – Błagamy Cię, módl się za nami.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

5. Tajemnica: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami.

Matko Bolesna, jakże bardzo chcielibyśmy Cię pocieszyć i otrzeć łzy Twoje! Możemy to zrobić kochając bardziej Ciebie, świętych nieba, a przede wszystkim Pana Boga. Nie płacz, Maryjo. Obiecuję poprawę, obiecuję również innych napomnieć do poprawy - czy to poprzez czyn, czy poprzez modlitwę. Naucz nas prawdziwie żałować za swe głupie grzechy oraz postanawiać silną wolę poprawy. My wszyscy wierzymy głęboko w miłosierdzie Boże, które większe jest niż wszystkie nasze słabości. Śmierć najchwalebniejsza Twojego Syna jest naszym zbawieniem. Rozpal w nas miłość niepojętą względem całych niebios. Dopomóż nam wyzwolić się z wszelkich grzechów, które sprawiają wielki ból, wyzwól nas z wszystkich złych skłonności i słabości. Matko Bolesna, niech w nas umrze grzech, a narodzi się miłość, dobroć, prawda, wiara, nadzieja i ufność!

Matko konająca, Twoje Serce Niepokalane przeszył miecz boleści, gdy patrzyłaś na najświętsze konanie i chwalebną śmierć Pana Jezusa na najświętszym Krzyżu – Błagamy Cię, módl się za nami!

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

6. Tajemnica: Zdjęcie z Krzyża Ciała Jezusowego

Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy.

Matko Bolesna, jesteśmy duchem z tobą przy zdejmowaniu Ciała Twego boskiego Syna z świętego Krzyża.

Najświętsze Ciało Twego boskiego Syna jest wciąż żywe, bo chwalebnie zmartwychwstało. Tym najświętszym ciałem jest Kościół święty, do którego należymy. Matko Bolesna, wyjednaj nam prawdziwą miłość i oddanie się na służbę całych niebios oraz ludziom. Wypraszaj nam wciąż święte, gorliwe i heroiczne powołania.

Tym Najświętszym Ciałem jest również chleb obecny na Mszy świętej, który przemienia się w prawdziwe Ciało Twego boskiego Syna, który jest nam dany jako Chleb Życia i Pokarm duszy. Matko sakramentów świętych, wyjednaj nam wszystkim godne przyjmowanie tego niebiańskiego Daru, aby już nikt nie skazywał na ponowną mękę Twego boskiego Syna poprzez ohydne świętokradztwa. Matko cierpiąca, wyjednaj nam u Pana Jezusa łaskę przebłaganie za te głupie świętokradztwa całego świata, ale i podziękuj Twemu boskiemu Synowi za cały Kościół święty, jak i za to, że codziennie ofiarowuje się na wszystkich ołtarzach świata, jak i za to, że dał nam siebie jako pokarm duchowy, i spraw łaskawie, aby wszyscy ludzie korzystali z obfitych łask, jakie płyną z Kościoła świętego. Matko Bolesna, Ty z czułością i miłością głęboką tuliłaś Ciało Twego Boskiego Syna, teraz przytul macierzyńską miłością i opiekuńczością cały Kościół święty oraz otaczaj swą najświętszą miłosierną opieką ludzi, którzy przyjmują Najświętszy Sakrament, aby korzystając z niego obficie - wyzwoleni za Twoim wstawiennictwem z pożądań cielesnych - doszli do heroicznej świętości. Amen.

Matko płacząca, przez cierpienia Twego Niepokalanego Serca, gdy tuliłaś Najświętsze Ciało Pana Jezusa – Błagamy Cię, módl się za nami.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

7. Tajemnica: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć.

Matko Bolesna, wyproś nam głębokie nabożeństwo za dusze zmarłych - w czyśćcu. Wielu tam się dostaje, bo na ziemi za mało się interesowali życiem wiecznym. Niech gorące modlitwy Twoje i nasze wyjednają im niebo, w którym czeka ich niebiańska Uczta. Niech wzmocniona nasza wiara łaską Boża pozwoli nam patrzeć na śmierć fizyczną z pewnością, że śmierć fizyczna jest jedynie drogą do upragnionego szczęścia. Amen.

Przez ogrom Twych Boleści, Matko cierpiąca, kiedy Najświętsze Ciało Pana Jezusa zostało złożone do grobu – Błagamy Cię, módl się za nami.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Zakończenie.

Maryjo, Królowo Męczenników, towarzysząca Panu Jezusowi w Jego najświętszym życiu i chwalebnej śmierci, błagamy Cię - wspomagaj nas, abyśmy uczestnicząc w Najświętszym Krzyżu Zbawiciela, doszli do pełnej chwały zmartwychwstania.

Błagamy przez Twe najczystsze ręce i Niepokalane Serce, Maryjo, wraz z wszystkimi świętymi nieba - z świętymi męczennikami, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa a Pana naszego. Amen.

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz na uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy:

3 × Zdrowaś Maryjo...


Oprac. Sylwia, maryjni.pl