Koronka Matki Bożej Szkaplerznej (dłuższa)

Koronka do NMP Szkaplerznej

wersja dłuższa

(do odmawiania przez członków Bractwa Szkaplerznego)

Koronkę odmawia się w niedzielę i święta. Również można odmawiać tę Koronkę 16 dnia każdego miesiąca.

Sposób odmawiania Koronki: Po uczynieniu znaku Krzyża świętego zwracamy się do Ducha Świętego z prośbą o łaskę dobrej modlitwy, a następnie do Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Następnie przed każdym z kolejnych siedmiu "Ojcze nasz" wymieniamy jedną z tajemnic przelania Krwi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po odmówieniu Modlitwy Pańskiej - w czasie której rozmyślamy o wspomnianej tajemnicy, kierujemy modlitwę do Chrystusa Pana o łaskę uwolnienia od jednego z siedmiu grzechów głównych. Następnie wymieniamy jedną z kolejnych siedmiu tajemnic radosnych Najśw. Maryi Panny i odmawiamy dziesięć "Zdrowaś Maryjo", po których błagamy Matkę Bożą o wstawiennictwo u Jej Syna, aby wyjednała nam łaskę nabycia jednej z siedmiu cnót przeciwnych wadom głównym - i otrzymania jednego z siedmiu darów Ducha Świętego. Odmawiamy modlitwę ofiarowania Koronki Najśw. Maryi Pannie. Na koniec odmawiamy jeden raz "Wierzę w Boga", trzy "Zdrowaś Maryjo" na uproszenie trzech cnót boskich (oraz uwielbienie łez, które Maryja wylała w ciągu trzech dni Męki Chrystusa) i jeden raz "Chwała Ojcu" oraz czynimy znak Krzyża Świętego.


Modlitwa wstępna

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu...

Hymn

O Matko ukochana,
Dziewico wybrana,
Dawno przewidziana, Maryjo!
Módl się za nami.

Ciebie w Twej niewinności,
W łaski swej pełności,
Obrał Bóg wieczności, Maryjo!
Módl się za nami.

Tyś, Matko, nam zrodziła,
Jezusa powiła,
Bogu zawsze miła, Maryjo!
Módl się za nami.

Matko Niepokalana,
Postrachu szatana,
Uczennico Pana, Maryjo!
Módl się za nami.

Grzesznych Orędowniczko,
Niebieska dziedziczko,
Łask Boskich skarbniczko, Maryjo!
Módl się za nami.

Tyś poczęła w Miłości,
W Ducha gorącości,
Przyczyno radości! Maryjo!
Módl się za nami.

Tyś Jezusa nosiła,
Bez bólu zrodziła,
Nas smutnych zbawiła, Maryjo!
Módl się za nami.

Przy Sądzie bądź obroną,
Szkaplerza zasłoną,
Bądź w Niebie koroną! Maryjo!
Módl się za nami.

Intencja Koronki

Intencję, w jakiej ofiarowano modlitwę Koronki (jeśli odmawiano ją wspólnie w Bractwie), podawano po hymnie na rozpoczęcie. Intencje, choć było ich wiele, dzielono na każdy dzień tygodnia.

W niedzielę Koronkę ofiarowano na chwałę Boga w Trójcy Świętej oraz Królowej Szkaplerza Świętego, za Ojca Świętego, całe duchowieństwo, za wszystkich chrześcijan, a szczególnie w intencji Ojczyzny, rządzących, o zgodę i jedność oraz zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi.

W poniedziałek za wszystkich zmarłych i żyjących fundatorów i dobroczyńców Bractwa, rodziców, braci i siostry, a szczególnie za przełożonych Bractwa, aby Pan Bóg im błogosławił, a po śmierci obdarzył życiem wiecznym.

We wtorek za wszystkich heretyków, schizmatyków i odstępców, aby oświeceni światłem Ducha Świętego, powrócili do Kościoła rzymskokatolickiego, a także za wszystkich wątpiących, aby oświeceni całym sercem przylgnęli do Boga i Jego Matki.

W środę za zmarłych, za których nikt się nie modli, polecając ich opiece Matki Miłosierdzia.

W czwartek na podziękowanie Bogu za wszystkie dobrodziejstwa otrzymywane od Niego z prośbą o dalsze łaski i życie wieczne po śmierci.

W piątek za wszystkich grzeszników odkładających pokutę, za nieprzyjaciół i krzywdzicieli, aby im Pan Bóg dał łaskę zaniechania zła i czasu na czynienie pokuty, jak również za konających, prosząc dla nich o żal i skruchę za grzechy, aby w łasce mogli dokończyć swoje ziemskie życie.

W sobotę za wszystkich braci i siostry z Bractwa Szkaplerznego, tak żyjących jak zmarłych, za więźniów, współczesnych niewolników oraz siebie samych, oddając się w macierzyńską opiekę Królowej Nieba i Ziemi.

Pragniemy ofiarować tę Koronkę na większą cześć i chwałę Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, ku czci Najśw. Maryi Panny oraz na przebłaganie za grzechy nasze, o świętość i chwałę Kościoła katolickiego oraz wszystkich jego stanów, za papieża i biskupów, o świętość kapłanów i rodziców, za rządzących państwami, o wykorzenienie błędów i nawrócenie niewierzących, za żydów i muzułmanów, aby doszli do światła pełnej Prawdy, jaka jest w Chrystusie, za podzielone wspólnoty chrześcijańskie, aby zjednoczyły się wokół namiestnika św. Piotra, za grzeszników, pokutujących i świętych, za braci i siostry w Szkaplerzu świętym, za rodziców i krewnych naszych, za dobroczyńców żywych i zmarłych, za wszystkich naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, za chorych i smutnych, za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące, wreszcie za...

- za przyjaciół, dobroczyńców, żyjących i zmarłych;
- za rodziców, braci, siostry, krewnych, żyjących i zmarłych;
- za więźniów, wygnańców i prześladowanych za wiarę;
- za tułaczy, emigrantów i bezrobotnych;
- za konających;
- uproszenie pokoju, zgody, deszczu, pogody i urodzajów;
- przebaczenie grzechów ludzi i odwrócenie klęsk trzęsienia ziemi, powodzi, huraganów, ognia, moru i wojny;
- za duszę zmarłego(ej)...

Niech ta Koronka stanie się pomocą dla wszystkich - żyjących i zmarłych - w osiągnięciu łaski życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Koronki Szkaplerznej

Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty, który doprowadziłeś wszystkie narody w różnorodności ich języków do jedności wiary, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, który oświecasz serca Twoich wiernych światłem Ducha Świętego, † daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe * i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Pana Jezusa i Najśw. Maryi Panny

Panie Jezu Chryste, zechciej mnie, niegodnego grzesznika, oczyścić i przysposobić do modlitwy miłej Tobie i uczczenia Matki Twojej.

Dozwól mi Cię chwalić, Panno święta. Daj mi moc przeciw Twoim i całego ludzkiego rodzaju nieprzyjaciołom. Daj mi moc pokornej modlitwy oraz łaskę gorliwego chwalenia Cię przez zasługi Twych cierpień i radości. Zlituj się więc nade mną grzesznikiem i dopomóż mi, Pani, aby tak jak Twe boleści i radości przyniosły wolność całemu światu, tak i mnie napełniły prawdziwą radością i oczyściły z wszelkiego grzechu.

Módl się za mną, Panno najłaskawsza, niech radości Twe i boleści wyjednają mi odpuszczenie wszystkich moich grzechów.

Święta Boża Rodzicielko, piękna jak lilia, proś swego słodkiego Syna za mnie biednego grzesznika. Uproś mi u Syna Twego najmilszego, Matko Miłosierdzia, tę łaskę, bym Ci zawsze wiernie służył, godnie Cię chwalił czystym sercem, myślą i czynem przez wszystkie dni życia mego, a tym samym zasłużył na chwalenie Boga w Trójcy Jedynego na wieki wieków. Amen.


I. Na pamiątkę Obrzezania Pana naszego Jezusa Chrystusa i pierwszego przelania Jego Krwi w ósmym dniu po narodzeniu.

Ojcze nasz...

Hymn

Jezu świata Zbawicielu
Dusz naszych Odkupicielu
Przez Twe święte obrzezanie
Oddal od nas złe kochanie!

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony za Twoje bolesne obrzezanie, a przez cierpienia, jakiego wtedy doświadczyłeś, zechciej uwolnić mnie od wszelkich złych myśli, wyniszczyć pożądanie grzechu i szkodliwą dla zbawienia wiecznego grzeszną miłość. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości ze Zwiastowania Najśw. Maryi Panny.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Najświętsza Matko
W niezmierzonych radościach,
Gdyś Boga w częstościach
Poczęła wnętrznościach
Daj w Bogu liczyć
Szczęśliwe godziny
Z Twojej przyczyny.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najpokorniejsza ze wszystkich, proszę Cię przez tę radość niewysławioną, której doświadczyłaś w chwili Zwiastowania i poczęcia Syna Bożego, przyczyń się za mną, aby nasz Pan Jezus Chrystus, przez swoje bolesne i niewinne obrzezanie, zechciał uwolnić mnie od grzechu pychy umysłu i serca, a dopomógł mi dojść do prawdziwej pokory i udzielił dary bojaźni Bożej w Duchu Świętym. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


II. Na pamiątkę przelania krwawego potu Chrystusa Pana w Ogrójcu.

Ojcze nasz...

Hymn

Jezu źródło wszech słodkości
Jedyna nasza miłości!
Przez Twoje krwawe pocenie,
Daj nam grzechów odpuszczenie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, bądź uwielbiony za Twoje bolesne wylanie krwawego potu w Ogrójcu, a przez cierpienie, którego wówczas doświadczyłeś, zechciej skruszyć serce moje, bym szczerze opłakiwał wciąż ponawiane niewierności i grzechy moje, wzbudź w sercu moim prawdziwy żal i udziel trwałego nawrócenia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości Najśw. Maryi Panny podczas nawiedzenia Św. Elżbiety.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Gdyś nawiedziła Elżbiety cne progi,
Niosłaś w żywocie świata okup drogi!
W wnętrznościach matki Jan się rozkoszuje
Skacze, raduje.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najuboższa ze wszystkich, przez tę niewymowną radość, której doświadczyłaś podczas nawiedzenia św. Elżbiety, przyczyń się za mną grzesznym, do najmilszego Syna swego, aby przez ów krwawy pot, któ®y wylał podczas modlitwy w Ogrójcu, zachciał mnie uwolnić od grzechu łakomstwa i chciwości, a dopomógł nabyć ducha ubóstwa i umocnił mnie darem pobożności w Duchu Świętym. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


III. Na pamiątkę przelania Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w czasie biczowania.

Ojcze nasz...

Hymn

Jezu nad słońce jaśniejszy
Nad pełny księżyc piękniejszy,
Przez srogie Twe biczowanie
Odpuść za grzechy karanie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, bądź uwielbiony za Twoje okrutne i bezlitosne biczowanie, a przez cierpienie, którego wówczas doświadczyłeś, uwolnij mnie od grzechów nieczystych, udziel poprawy życia i odwagi w podjęciu prawdziwej pokuty. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości Najśw. Maryi Panny, której doświadczyła podczas narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna swojego:

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Dla pociech, Matko, z narodzenia Syna,
Prosim, niech Twoja sprawi to przyczyna,
By się rodziło synów dobrych wiele,
W świętym Kościele!

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najczystsza ze wszystkich, przez tę niewymowną radość, której doświadczyłaś w chwili narodzenia Twojego Syna, przyczyń się do Niego za mną grzesznikiem, aby przez straszne boleści biczowania, których za mnie doświadczył, zechciał mnie uwolnić od grzechów nieczystych, a dopomógł nabyć czystości ciała, umysłu i serca oraz umocnił mnie darem męstwa i wstrzemięźliwości w Duchu Świętym. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


IV. Na pamiątkę przelania Krwi Chrystusa Pana podczas cierniem ukoronowania.

Ojcze nasz...

Hymn

Jezu, Królu, Panie miły,
Świata, piekła, ciała siły,
Tyś starł przez Twe cieniowanie,
Daj nam z Tobą królowanie!

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, bądź uwielbiony za okrutne ukoronowanie cierniem, a przez cierpienie, którego wówczas doświadczyłeś, uwolnij mój umysł od wszystkich ciemności niewiary, pogardy i rozpaczy, a obdarz mnie zamiłowaniem do ustawicznego rozmyślania Męki Twojej i rozpal we mnie miłość ku Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości, których doświadczyła Maryja podczas pokłonu trzech Mędrców oraz składania Jej Synowi darów: złota, kadzidła i mirry.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Gdyś złoto, mirrę, kadzidło widziała,
Dary trzech Mędrców, z tegoś radość miała;
Twa niech opieka włada nad królami,
Chrześcijanami.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najżyczliwsza nam wszystkim i najbardziej wielkoduszna, przez tę niewymowną radość, której doświadczyłaś w chwili, gdy trzej Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon wiary Twemu Synowi i złożyli Mu dary jako Bogu, Królowi i Zbawicielowi, przyczyń się do Niego za mną grzesznym, aby przez Jego bolesne cierniem ukoronowanie, zechciał mnie uwolnić od grzechu zazdrości i chorobliwego poczucia bezwartościowości, a raczył mi udzielić ducha życzliwości i wielkoduszności oraz umocnił mnie darem umiejętności Ducha Świętego. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


V. Na pamiątkę wylania Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w czasie zdzierania z Niego szat przed ukrzyżowaniem, kiedy otwarto przyschnięte Jego rany.

Ojcze nasz...

Hymn

Jezu, prawdziwa światłości,
Żywe źródło dusz jasności,
Przez wstydliwe obnażenie
Daj nam świata pogardzenie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, bądź uwielbiony za tak zelżywe obnażenie Ciebie z szat i bolesne otwarcie tak wielu ran po biczowaniu i drodze krzyżowej, przez Twoje rany i cierpienia, proszę Cię pokornie, abyś udzielił mi mocy Ducha Twojego do zdarcia z siebie szaty starego grzesznego człowieka, uwolnił mnie od obżarstwa, pijaństwa i żądzy szukania rozkoszy cielesnej oraz wygody własnej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości, której doświadczyła Najśw. Maryja Panna wraz ze św. Józefem, gdy po trzech dniach poszukiwań odnalazła swojego Syna w świątyni jerozolimskiej.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Ze znalezionego jaka radość Syna
Tobie o Matko, Twoja więc przyczyna
Niech Kościołowi wróci zdrożne syny,
Z nimi cnót czyny.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najskromniejsza i zawsze poprzestająca na małym, przez tę niewymowną radość, której doświadczyłaś w chwili odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej, przyczyń się u Syna swego Jedynego, aby przez boleści Jego obnażenia z szat, zechciał mnie uwolnić od grzechów nieczystych, obżarstwa i pijaństwa, a dał mi moc do nabycia cnoty umiarkowania i wstrzemięźliwości oraz umocnił mnie darem rady Ducha Świętego. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


VI. Na pamiątkę przelania Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa w chwili Jego przybicia do Krzyża.

Ojcze nasz...

Hymn

Krzyż Krew ostatnią wytoczył,
Którą Zbawiciel świat zbroczył.
W pięciu ranach me zbawienie,
Przez Twe, Jezu, odkupienie.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, bądź uwielbiony za tak straszne męczarnie ciała, duszy i ducha, przez jakie przeszedłeś na Krzyżu, oraz za siedem Twoich najświętszych i ostatnich słów, które wypowiedziałeś, wisząc n Nim; przez te cierpienia i słowa Twoje, przez blask Twej miłości ukrzyżowanej, proszę Cię, zechciej uzdrowić moje serce i pamięć, abym wyzbywszy się mściwości i gniewu, który prowadzi do nienawiści i pogardy, otrzymał moc Ducha Świętego do mężnego i cierpliwego współuczestnictwa w Twoich cierpieniach, a jeśli kogokolwiek skrzywdziłem myślą, mową, uczynkiem - dozwól skutecznie wynagrodzić bliźnim moim, abym nikomu nie był nic dłużny poza wzajemną miłością. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości, której doświadczyła Najśw. Maryja Panna na widok Zmartwychwstałego Syna swego oraz pocieszenia, którego doznała od Niego.

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Przez tę pociechę, którąś w Zmartwychwstanie
Boga Człowieka miała, o zjednanie
Prosim Cię, Matko, byśmy w Bogu żyli,
Tobie służyli.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najcierpliwsza Matko stojąca pod Krzyżem ukrzyżowanego Mesjasza, przez niewymowną Twą radość, której doświadczyłaś na widok Twego zmartwychwstałego Syna, przyczyń się do Niego za mną grzesznikiem, abym przez Jego okrutne przybicie do krzyża i mękę został uwolniony od gniewu, pogardy i nienawiści, wszedł na drogę Chrystusowej pokory, nauczył się w szkole Jego Krzyża cnoty cierpliwości i został umocniony przez dar rozumu Ducha Świętego. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


VII. Na pamiątkę wylania Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa podczas przebicia Jego boku i Serca na Krzyżu.

Ojcze nasz...

Hymn

Serce, skąd krew, woda płynie,
Ratuj mnie w śmierci godzinie.
Niech w tem Sercu zatopiony
Życia wiek będzie skończony.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, bądź uwielbiony za otwarcie Twego boku na Krzyżu z miłości do nas i przebicie Twego Przenajświętszego Serca, z którego wypłynęła Krew i Woda, przez Twoją śmierć i zstąpienie do Otchłani, błagam Cię, abyś wyrwał mnie z otchłani grzechu, przywrócił radość zbawienia, wyrwał z kajdan oziębłości i rozpalił moje serce ustawiczną i żarliwa miłością ku Tobie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Na pamiątkę radości, której doznała Najśw. Maryja Panna podczas Jej Wniebowzięcia:

(10 ×) Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

Hymn

Królowo świata, gdyś już z Bogiem, w niebie,
Weź nas, prosimy, Twe sługi do siebie,
Niech z Tobą, Pani, staniem po prawicy,
My służebnicy.

A my Cię za to, Panno nad Pannami,
Chwalić będziemy sercem i czynami,
Gdzie Ojciec z Synem i Duchem społecznie
Króluje wiecznie. Amen.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, Matko Boga i Królowo Karmelu, najgorliwsza w miłowaniu Syna Bożego, przez tę niewymowną radość, której doświadczyłaś, gdy zostałaś wzięta do nieba z ciałem i duszą, przyczyń się za mną, grzesznym, do Twojego Syna, aby przez okrutne i bolesne otwarcie swego boku na Krzyżu, zechciał mnie uwolnić od grzechu lenistwa, pozwolił zdobyć cnotę gorliwości w służbie Bożej i umocnił mnie darem mądrości w Duchu Świętym. O Matko i Królowo z Góry Karmel, zawierzam Twemu wstawiennictwu siebie samego, braci i siostry w Szkaplerzu świętym i proszę Cię, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Modlitwa na zakończenie

Witaj Królowo...

K. Dopomóż nam, o Panno Maryjo, byśmy Cię godnie chwalili.
W. I daj nam moc zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi zbawienia naszego.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, który zgromadziłeś nas pod płaszczem opieki Najświętszej Maryi Panny, Matki Syna Twojego, i rozpaliłeś w nas pragnienie nieba, * oczyść serca nasze i napełnij je darem wielkiego wytrwania w służbie Twojemu Synowi i Jego Najświętszej Matce, * abyśmy za Jej przyczyną i przy Jej litościwej pomocy, wypełnili to, co za Twoim natchnieniem podjęliśmy, * i otrzymali nagrodę obiecaną wytrwałym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pierwsze ofiarowanie Koronki
(Modlitwa do Najśw. Maryi Panny i do świętych Patronów zakonu karmelitańskiego)

Najświętsza Panno Maryjo, Matko naszego Zbawiciela i Matko moja, przez siedmiokrotne wylanie Krwi Twojego Syna i przez siedem Twoich radości, przyczyń się za mną grzesznikiem, aby Pan nasz, Jezus Chrystus, a Twój Syn umiłowany, zechciał przyjąć ode mnie tę Koronkę i wysłuchał mego błagania o uwolnienie duszy mojej z kajdan siedmiu grzechów głównych, o zdobycie siedmiu cnót przeciwnych tym wadom i łaskę siedmiu darów Ducha Świętego. Proszę także was, wszyscy święci mieszkańcy nieba, św. Michale Archaniele i święty mój Aniele Stróżu, św. Eliaszu proroku i św. Elizeuszu, św. Janie Chrzcicielu i św. Janie Apostole, św. Szymonie Stock i św. Tereso od Dzieciątka Jezus, św. Janie od Krzyża i św. Tereso od Jezusa oraz wszyscy święci i święte Boże, przyczyńcie się za mną i wysłuchajcie nie tylko mnie, ale i wszystkich, za których tę Koronkę ofiaruję, abyśmy umiłowali Jezusa Chrystusa ponad wszystko, naśladowali Go z wiernością i wytrwale głosili Go całemu światu. Obyśmy tak ukończyli bieg swego życia ziemskiego, odeszli z tego świata wytrwawszy w wierze i w jedności z Kościołem rzymskokatolickim, a po śmierci wraz z Wami mogli oglądać twarzą w twarz naszego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Drugie ofiarowanie Koronki
(Modlitwa do Najśw. Maryi Panny)

O Święta Boża Rodzicielko Maryjo, oto my, niegodni słudzy Twoi, ofiarujemy Tobie tę Koronkę, uwitą dla Ciebie, Pani nasza, niczym wieniec ślicznych kwiatów i wonnej róży, złożony z anielskich pozdrowień, z tajemnic radości i boleści Twoich. Pozdrawiamy Ciebie jako Patronkę naszą i prosimy, wyjednaj nam, Matko Miłosierdzia, odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, a po ich odpuszczeniu, łaskę czujności i wolności od ich popełniania. Prosimy Cię, Matko i Królowo nasza, byś w godzinę śmierci naszej przyjęła nas pod swoją obronę, a w progach domu Boga Ojca wyszła nam na spotkanie w wieczności. Dusze zaś wszystkich wiernych zmarłych, przez Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Pozdrowienie Najśw. Maryi Panny

Bądź pozdrowiona, Maryjo, najpokorniejsza Służebnico Trójcy Przenajświętszej.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, najszlachetniejsze i wybrane naczynie Boga Ojca.
Bądź pozdrowiona, najdoskonalsza Matko naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Bądź pozdrowiona, najgodniejsza Oblubienico Ducha Świętego.
Bądź pozdrowiona, najchwalebniejsza Królowo Aniołów i Świętych.
Bądź pozdrowiona, Panno i Matko Mesjasza, upragniona przez wszystkich Proroków.
Bądź pozdrowiona, najmądrzejsza Mistrzyni Ewangelistów i uczniów Pańskich.
Bądź pozdrowiona, Nauczycielko Apostołów, najpotężniejsza podporo Męczenników, słodka pociecho Wyznawców, najjaśniejsza Korono Pustelników i najpiękniejsza Lilio czystości wszystkich Dziewic.
Ciebie wychwala Kościół święty, sławi Cię niebo i ziemia, ku Tobie płynie nasza pieśń pochwalna.
Dozwól, o Panno, sławić Cię godnie umysłem, sercem i życiem, a w godzinie śmierci przyjdź nam z pomocą i wprowadź nas na ucztę wiecznego życia. Amen.

Módlmy się. Najświętsza Panno Maryjo, zechciej mnie dzisiaj i zawsze podźwignąć i poratować Twą świętą modlitwą, we wszystkich moich pokusach i utrapieniach, potrzebach i smutkach, trudnościach i przeciwnościach, a szczególnie w godzinie mojej śmierci nie opuszczaj mnie. Wyjednaj mi odpuszczenie wszystkich grzechów moich oraz radosne wejście i zamieszkanie w niebiańskiej Ojczyźnie naszej. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Wierzę w Boga...

(3 ×) Zdrowaś Maryjo...

Matko Boża, uproś mi łaskę wzrastania i wytrwania w wierze katolickiej aż do śmierci. Zdrowaś Maryjo...
Matko Boża, uproś mi łaskę wzrastania i wytrwania w nadziei życia wiecznego aż do śmierci. Zdrowaś Maryjo...
Matko Boża, uproś mi łaskę wzrastania i wytrwania w miłości Boga aż do śmierci. Zdrowaś Maryjo...

Wieczny odpoczynek...

Chwała Ojcu...

(można odmówić) Pod Twoją obronę...

Królowo, Ozdobo Karmelu, módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej Szkaplerznej. Koronka Szkaplerzna do Najświętszej Maryi Panny - rozance-i-koronki.blogspot.com