Koronka Bractwa Szkaplerznego

Koronka Bractwa Szkaplerznego Ojców Karmelitów

(do odmawiania przez członków Bractwa Szkaplerznego)


Pieśń do Matki Bożej Szkaplerznej

Witaj Pani my poddani...

Intencja przed rozpoczęciem Koronki

Przez tę Koronkę pragniemy uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego, uczcić Najśw. Maryję Pannę, Kościół święty, ofiarować ją za najwyższego Pasterza ..., za duchowieństwo diecezjalne i zakonne oraz za cały Lud Boży. Będziemy się modlić w intencji zjednoczenia chrześcijan i o powołanie wszystkich ludzi na łono Kościoła świętego. Pragniemy uprosić dla całej rodziny ludzkiej spokój, oparty na prawdzie i wolności, sprawiedliwości i miłości.

W Imię Ojca...

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i ogień miłości racz w nich zapalić. Alleluja, Alleluja!

I

1. Dla uczczenia tajemnicy Zwiastowania

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Hymn

Najświętsza Panno, dla wielkiej radości,
Że Bóg przez Ciebie daje się ludzkości.
Spraw, by przez łaskę Bóg żył w sercach naszych
Po wszystkie czasy.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

2. Dla uczczenia tajemnicy Nawiedzenia

K. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła
W. W spełnienie się słów powiedzianych przez Pana.

Hymn

Wchodząc w Elżbiety dom, Matko Jedyna
Niosłaś pod sercem Swym Bożego Syna.
Jan w łonie Matki łaską napełniony
I wzbogacony.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

Najczystsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię, przez radość Twoją z poczęcia Syna Bożego i przy nawiedzeniu świętej Elżbiety, przyczyń się za nami, by Pan nasz Jezus Chrystus przez tajemnicę Wcielenia swego i ustanowienie Ciebie Pośredniczką łask, raczył nas oczyścić od grzechu pychy, a przyozdobić cnotą pokory i pouczyć duchem mądrości. Amen.

II

3. Dla uczczenia tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa

K. A Słowo Ciałem się stało
W. I zamieszkało między nami.

Hymn

Dla pociech Matko z narodzenia Syna
Prosim, niech Twoja sprawi to przyczyna,
By się rodziło dobrych synów wiele
W świętym Kościele.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

4. Dla uczczenia proroctwa Symeona

K. Twoją duszę miecz przeniknie
W. Aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

Hymn (melodia: "Krzyżu święty")

W jasełeczkach Jezus płakał
Serce Matki miecz przenikał
Co Symeon prorokował
Sercu Twemu ból zadawał
Razem z Synem Tyś płakała
Z nim Golgotę przeżywała.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

Najświętsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię przez radość z Narodzenia Syna Bożego oraz przez ból zadany proroctwem Symeona, przyczyń się za nami grzesznymi, aby Jego niewinne dzieciństwo strzegło nas od grzechu nieczystości, a zachęciło do cnoty umartwienia i napełniło darem rozumu. Amen.

III

5. Dla uczczenia tajemnicy ucieczki do egiptu

K. Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu.
W. Bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić.

Hymn

Matko Najświętsza, do Serca Twego
Mieczem boleści wskroś przeszytego
Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami.
Ucieczko, grzesznych, módl się za nami!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

6. Dla uczczenia tajemnicy zgubienia i znalezienia dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej

K. Synu, czemuś Nam to uczynił?
W. Ojciec Twój i Ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie.

Hymn (melodia: "Krzyżu święty")

Jednegom Syneczka miała
Com Go z nieba być poznała
I tegom już postradała.
Z Józefem sama została.
Ciężki ból cierpi me serce
Od żalu mi się rozpaść chce.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

Najświętsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię, przez boleść Twoją podczas ucieczki do Egiptu i szukania dwunastoletniego Jezusa, uproś nam zdecydowaną wolę unikania okazji do grzechu, a umiłowanie przykazań Bożych, byśmy się zawsze cieszyli duchem dobrej rady. Amen.

IV

7. Dla uczczenia boleści w drodze na Golgotę

K. A Jezus sam, dźwigając krzyż, wyszedł na Golgotę.
W. I szła Matka Jego z Nim.

Hymn (melodia: "Rozmyślajmy dziś")

Boleść przebiła tkliwe Matki Serce,
Kiedy ujrzała Syna w poniewierce.
Milczy w boleści,
Tylko łzy mówiły:
Synu mój miły!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

8. Dla uczczenia boleści pod krzyżem

K. Jezus, ujrzawszy Matkę i ucznia obok Niej stojącego.
W. Rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój", następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka Twoja".

Hymn (melodia: "Krzyżu święty")

Byś mi Synu nisko wisiał
Wżdy byś ze mnie, choć pomoc miał,
Głowę bym Twoją podparła,
Krew zsiadłą z lica otarła
Aleć Cię nie mogę dosiąc,
Tobie Synu dopomóc.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

Najpokorniejsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię przez boleść Twoją, którą przeżywałaś w spotkaniu z Synem na kalwaryjskiej drodze i podczas śmierci Jego na krzyżu, uproś nam wytrwanie w dobrym i śmierć w łasce uświęcającej. Niech życie nasze ubogacone będzie darem męstwa. Amen.

V

9. Dla uczczenia boleści Maryi przy zdjęciu z krzyża

K. Wszyscy, co drogą zdążacie, zwróćcie uwagę i patrzcie.
W. Czy jest boleść jako boleść moja?

Hymn (melodia: "Rozmyślajmy dziś")

W wieczornej porze, nie tracąc ni chwili,
Ostrożnie z krzyża Jezusa złożyli
Matuchna Jego Ciało piastowała
Rzewni płakała.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

10. Dla uczczenia złożenia Jezusa do grobu

K. Józef z Arymatei i Nikodem zdjęli Ciało Jezusa.
W. Owinęli je w płótno z wonnościami i złożyli w grobie.

Hymn (melodia: "Dobranoc Głowo Święta")

Zawitaj grobie święty
Najświętszego Ciała,
Który Matka Bolesna
Łzami oblewała.
Niech Ci będzie cześć w wieczności
Za Twój przykład cierpliwości
Maryjo!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

O najcierpliwsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię przez Twoją boleść przy zdjęciu Syna z krzyża i złożeniu Go do grobu, wybłagaj nam panowanie nad gniewem, ustawiczne ćwiczenie się w cierpliwości i uproś nam dar umiejętności. Amen.

VI

11. Dla uczczenia radości Maryi ze zmartwychwstania Jezusa

K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie, jak zapowiedział.
W. I ukazał się Matce swojej, niewiastom i Apostołom.

Hymn (melodia: "Wesoły nam")

Jestem już bardzo wesoła,
Gdym Cię żywego ujrzała,
Jakobym się narodziła!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

12. Dla uczczenia radości Najśw. Maryi Panny z Zesłania Ducha Świętego

K. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa.
W. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

Hymn (melodia: "Wesoły nam")

Matka i uczniowie mili
W tym dniu razem się modlili
Nad nimi się płomieniste
Jawią języki ogniste.
Alleluja! Alleluja!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

Najłaskawsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię przez radość, jaką napełnił Cię widok Zmartwychwstałego Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego, przyczyń się za nami grzesznymi, abyśmy — wyzbywszy się wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, przepojeni duchem pobożności gorliwie przyczyniali się do szerzenia chwały Syna Twego. Amen.

VII

13. Dla uczczenia radości i chwały Wniebowzięcia

K. Ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami.
W. A na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Hymn (melodia: "Do Ciebie Matko. Szafarko, łask")

Już w niebo wziął Cię, Syn, Jezus Bóg,
Aniołowe chóry Cię sławią
Bóg złożył świat cały u Twych nóg.
I nasze pieśni Cię sławią
W cierpienia czas pomocą darz
I nieustannie ratuj nas!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

14. Dla uczczenia radości Maryi wynikającej z Jej wiecznego z Bogiem królowania

K. Uczynił mi wielkie rzeczy.
W. Ten, który możny jest, i święte Imię Jego.

Hymn

Królowo Świata, Tyś już z Bogiem w Niebie
Weź nas, prosimy, sługi Twe do siebie.
Niech z Tobą, Pani, staniem po prawicy.
My służebnicy.

A my Cię za to Panno nad Pannami
wychwalać będziemy sercem i ustami.
Niech Ojciec z Synem i Duchem społecznie
Króluje wiecznie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa

Najświętsza Panno i Matko Boża, prosimy Cię przez radości Twoje przeżywane podczas chwalebnego Wniebowzięcia i niekończącego się królowania z Jezusem przyczyń się za nami grzesznymi, abyśmy przez Twoje zasługi i wstawiennictwo doprowadzeni zostali do chwały Zmartwychwstania, unikając najmniejszego nawet dobrowolnego grzechu, trwając zawsze w dziecięcej bojaźni Bożej. Amen.

Na zakończenie Koronki

K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej Szkaplerznej. Koronka Szkaplerzna do Najświętszej Maryi Panny - rozance-i-koronki.blogspot.com