Maryja - wzór cnót (Nowenna 5, 3 XII)

Maryja - wzór cnót

Rozważania ukazujące Maryję, która jaśnieje blaskiem cnót. Rozważania różańcowe zostały opracowane w oparciu o rozważania z 5 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 3 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

wzór wiary

Maryja jaśnieje nam jako wzór wiary. Jest Tą, która jest błogosławiona, bo uwierzyła w słowa, które usłyszała od anioła.

Prośmy, abyśmy mieli na wzór Maryi mocną wiarę.

2. Nawiedzenie

wzór służby

Maryja nawiedzająca Elżbietę przede wszystkim jaśnieje jako wzór służby. Przychodzi, aby pomóc swojej krewnej w potrzebie.

Prośmy, abyśmy mieli ducha służby, umieli służyć tym, którzy potrzebują tej pomocy i wsparcia.

3. Narodzenie Pana Jezusa

wzór ubóstwa

Maryja jaśnieje nam jako wzór ubóstwa, która z pokorą i otwartością serca przyjęła warunki ubogiej stajenki, ubogiej groty, by tam położyć w żłóbku swojego Syna.

Prośmy, abyśmy mieli otwarte serce, umiejące przyjmować to, co mamy i cieszyć się każdym darem od Pana Boga.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

wzór posłuszeństwa

Maryja, wypełniając przepisy Prawa, jaśnieje nam jako wzór posłuszeństwa. Ale posłuszeństwa tylko i wyłącznie Bogu.

Prośmy Maryję, abyśmy umieli być posłuszni Bogu, słuchali Go i wypełniali przede wszystkim to prawo, które nam dał: prawo miłości.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

wzór kontemplacji

Maryja, która po odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni rozważa wszystkie te sprawy, które dotyczą Jej i Jej Syna, dotyczą Boga, jaśnieje nam jako wzór kontemplacji.

Prośmy Maryję, by uczyła nas rozważania wielkich dzieł Bożych, spraw, które dotyczą Boga i naszego zbawienia.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

wzór cierpliwości

Maryja, która jakby stoi obok Jezusa. Nie pyta się, gdzie On był przez czterdzieści dni i nocy. Nie wtrąca się w to, co On robi nad wodami Jordanu. Ale cierpliwie czeka, wierząc, że jeżeli będzie to potrzebne, to Jezus Jej wszystko powie, wyjaśni. Jaśnieje jako wzór cierpliwości.

Prośmy Maryję, byśmy nauczyli się cierpliwości w kroczeniu drogami, po których Pan nas prowadzi.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

wzór miłosierdzia

Maryja dostrzega problem i kłopot młodej pary, wstawia się za nimi u swojego Syna. Przez to jaśnieje nam jako wzór miłosierdzia, które dostrzega potrzeby innych.

Prośmy Maryję, byśmy mieli taką samą, jak Ona, "wyobraźnię miłosierdzia".

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

wzór miłości

Maryja w sposób wyjątkowy podejmuje to wezwanie, aby głosić Ewangelię swojego Syna, aby wzywać do nawrócenia, co szczególnie widzimy w różnych Jej objawieniach, orędziach, które do nas kieruje, abyśmy się nawracali. Czyni to, ponieważ jest pełna miłości i pragnie, byśmy tą miłością przepełnieni, byli wolni od wszelkiego zła i nieszczęścia. Stąd jaśnieje nam jako wzór miłości i wzór Niewiasty Ewangelizacji.

Prośmy Maryję, byśmy z miłością podejmowali wszelkie dzieła ewangelizacji.

4. Przemienienie na górze Tabor

wzór pobożności

Maryja nie musiała iść na górę, by zobaczyć przemienione Oblicze swojego Syna, bo Je na co dzień kontemplowała, wpatrywała się w tą Bożą chwałę, w Oblicze Chrystusa, czciła Go i miłowała, stąd jest niezwykłym jaśniejącym wzorem pobożności.

Prośmy Maryję, aby uczyła nas pobożności prostej, szczerej i płynącej z serca, z miłości.

5. Ustanowienie Eucharystii

wzór życia w łasce

Wydaje się, że Maryja nie potrzebowała Eucharystii, ponieważ Ona sama miała w sobie Eucharystię. Porodziła Jezusa, który stał się dla nas chlebem - Eucharystią. Ona jest Niewiastą Eucharystii teraz i na wieki. Przez to jest wzorem życia w łasce, w łasce Bożej, łasce uświęcającej.

Prośmy Maryję, byśmy umieli żyć w łasce uświęcającej tak, abyśmy jak najgodniej mogli przyjmować Jezusa w Eucharystii.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

wzór zaufana

Idąc do Ogrójca, Maryja pamiętała, tak niedawno wypowiedziane, niepokojące słowa, że jeden z uczniów zdradzi swego Mistrza, że zdradzi Jej Syna, że zostanie wydany arcykapłanom, uczonym w Piśmie i faryzeuszom, że Go zabiją, ukrzyżują. Straszne zapowiedzi, które gdzieś zostały w głowie uczniów, także Najświętszej Maryi Panny.

W tę ciemną noc, która także była nocą wiary, Maryja pozostaje pełna ufności i zaufania, że Pan Bóg wie, co robi, i że Jej Syn również wie, co robi. Dlatego Maryja jaśnieje jako wzór zaufania planom Bożym.

Prośmy Pana Boga, byśmy wzorem Maryi mieli takie zaufanie do wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu, byśmy to wszystko oddawali Panu Bogu przez ręce Matki Bożej Niepokalanej.

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Go przez naród żydowski

wzór sprawiedliwości

Maryja patrzyła, jak niesprawiedliwie osądzili i potępili, i skazali na śmierć Jej Syna, wydali Go na ubiczowanie i okrutnie się wyśmiewali, kpili z Niego, nakładając Mu koronę cierniową na głowę, narzucając szkarłatny płaszcz i do ręki dając trzcinę. Ona jest Tą, która jako pierwsza z tak wielką mocą pragnęła i łaknęła sprawiedliwości. Stąd jest błogosławiona i jaśnieje jako wzór sprawiedliwości.

Prośmy Maryję, byśmy dążyli do tego, by zawsze czynić dobro, by zawsze postępować według sprawiedliwości, ale też i według miłosierdzia. Byśmy także pomagali przezwyciężyć wszelkie przejawy niesprawiedliwości i krzywdy i pomagali, by krzywdziciele stali się tymi, którzy potrafią się nawrócić, naprawić wszelkie popełnione zło i być orędownikami, heroldami sprawiedliwości.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

wzór wierności

Maryja idzie wiernie za swoim Synem także na drodze krzyżowej. Ani na chwilę nie straciła wiary. Miała mocną wiarę w swego Syna, Jezusa Chrystusa, przez co jest dla nas jaśniejącym wzorem wierności.

Prośmy Maryję, byśmy mieli taką samą wiarę i wytrwałość, pomimo różnych przeciwności, trudności i prześladowań i innych sytuacji naszego życia, byśmy zachowali mocną wiarę.

4. Testament z krzyża

wzór wytrwałości

Maryja wytrwała pod krzyżem swojego Syna, wpatrując się w Jego mękę i oddanie ducha w ręce swojego Ojca - Boga. Wierzy, że to wszystko ma sens, przyjmuje też ten testament, przyjmuje nas za swoje dzieci. Jest dla nas wzorem wytrwałości, wytrwałości do końca.

Prośmy Maryję, aby uczyła nas, byśmy trwali pod krzyżem wiernie i do końca, byśmy także wytrwale stawali w obronie krzyża.

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

wzór przebaczenia

Maryja przyjmuje to martwe Ciało swego Syna z wielką miłością i czułością, a jednocześnie z wielkim przebaczeniem, bo naśladuje swego Syna, który tuż przed śmiercią modlił się do swego Ojca: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią".

Tak samo Maryja powtarza Jego słowa, bo - jak sama uczyła - aby czynić to, co powie nam Pan Jezus, tak samo i nas uczy przebaczania.

Prośmy Ją, byśmy przyjęli tą naukę, byśmy umieli przebaczać naszym winowajcom z serca.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

wzór nadziei

W Maryi spełnia się ta nadzieja, którą pokładała w Bogu. Jest przez to wzorem i jaśnieje jako wzór nadziei, że jak Chrystus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy.

Prośmy Maryję, aby napełniała nas taką nadzieją, jaką Ona żyła, że w Chrystusie my także zmartwychwstaniemy.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

wzór prawości

Maryja, obecna wśród uczniów, przypomina słowa, które Pan Jezus do nich wypowiedział w czasie wniebowstąpienia, że idzie przygotować miejsce, ale przyjdzie tak samo, jak Go widzieli wstępującego, przyjdzie na końcu czasów jako Sędzia sprawiedliwy.

Dlatego Maryja uczy nas i przypomina o tym, żeby prowadzić takie życie prawe i uczciwe, aby Jezus, przychodzący jako Sędzia sprawiedliwy, zastał nas przygotowanych. Dlatego Maryja jaśnieje jako wzór prawości, uczciwości.

Prośmy Maryję, by i nam przypominała o życiu prawym i uczciwym, byśmy powitali Chrystusa jako Sędziego sprawiedliwego i miłosiernego.

3. Zesłanie Ducha Świętego

wzór jedności

Maryja razem z uczniami trwa jednomyślnie na modlitwie. Dlatego jest dla nas wzorem jedności.

Prośmy Maryję, aby wyprosiła dla nas samych, dla naszych rodzin, a szczególnie dla całego Kościoła świętego, jedność.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

wzór troski

Maryja przez całe życie troszczyła się, najpierw o swego Syna, swoją rodzinę, później o Kościół, który pozostał po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a po Zesłaniu Ducha Świętego stając się Matką Kościoła.

Wzięta do nieba, nie zaprzestała tej stałej troski, jak poucza Sobór Watykański II, ale nieustannie troszczy się o dzieci narażone w czasie doczesnej pielgrzymki na niebezpieczeństwa tego świata. Dlatego jest wzorem troski.

Prośmy Maryję, byśmy na Jej wzór troszczyli się, nie tylko o te sprawy doczesne, ale szczególnie o sprawy zbawienia naszej duszy.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

wzór pracowitości

Maryja w istocie już od momentu zwiastowania wcielenia Syna Bożego - Króla nad króle, jest Królową, Królową nieba i ziemi. A mimo to spełnia swoje obowiązki codzienne, pracuje rękami własnymi na swoje utrzymanie, utrzymanie swojej Rodziny. Jest przez to niezwykłym wzorem pracowitości.

Prośmy Maryję, abyśmy umieli uczciwie pracować - tym bardziej, tym gorliwiej, tym piękniej, im ważniejsze i wyższe zajmujemy stanowiska.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: 03.12 g.13:00 #3 Dzień 5 Nowenny wg św. Faustyny | NIEPOKALANÓW Kaplica św. Maksymiliana - youtube.com/live/vy_rIZfYyNA