Pełna łaski (Nowenna 2, 30 XI)

Pełna łaski
Różaniec Maryjnych wezwań

Rozważamy tajemnice różańcowe w świetle niektórych tytułów i przywilejów, którymi Maryja została obdarzona przez Boga i przez czcicieli Maryi. Teksty rozważań oprac. na podst. rozważań z 2 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 30 XI 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Maryja zostaje nazwana "Pełna łaski". Stąd Niepokalana, stąd Wszechmoc prosząca i błagająca, mogąca wyprosić dla nas wszelkie łaski.

2. Nawiedzenie

Św. Elżbieta zadziwiona pyta: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?". My również nazywamy Maryję i przyzywamy Ją jako Matkę naszego Pana.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryja powiła Dziecię i owinęła w pieluszki i złożyła w żłobie. Stąd nazywana jest Bożą Rodzicielką. My także przyzywamy Maryję pod tym tytułem i czcimy jako Matkę Bożą, Bożą Rodzicielkę.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Tam, w świątyni jerozolimskiej, Maryja usłyszała proroctwo Symeona: "A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Dlatego Maryja, która porodziła Miecz Prawdy, aby zamysły serc i prawda wychodziły na jaw; by prawda była głoszona.My przyzywamy Ją i wielbimy Boga za to, że dał nam Matkę, która porodziła Prawdę. Matka Prawdy - Ta, która nieustannie wspomaga wiernych, aby trwali w prawdzie i tą prawdą się kierowali.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Po trzech dniach znaleźli Pana Jezusa, który jakby z wyrzutem, zapytał: "Dlaczego szukaliście Mnie, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?". A Maryja na to odpowiedziała zachowaniem "wszystkich tych spraw w swoim Sercu" i rozważaniem tych wszystkich spraw w swoim Sercu. Dlatego wpatrujemy się i czcimy to Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

My także przez chrzest stajemy się umiłowanymi dziećmi samego Boga. Umiłowanymi synami, umiłowanymi córkami Boga. Ta wielka łaska udzielona nam została przez Jezusa Chrystusa, Syna Maryi. Dlatego także Maryję nazywamy Matką łaski Bożej.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Maryja na weselu w Kanie wstawia się za tymi, którzy są w potrzebie, za tymi, którym zabrakło wina. Dlatego Maryję przyzywamy w naszych różnych potrzebach jako Pośredniczkę naszą.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Maryja jest Tą, która najpełniej zrealizowała powierzoną Jej misję apostolską, a także Tą, która nieustannie zwycięża szatana i miażdży jego głowę. Dlatego wzywamy Ją jako Królową Apostołów oraz Ucieczkę grzesznych.

4. Przemienienie na górze Tabor

Na górze Przemienienia ukazali się Eliasz i Mojżesz w obecności Pana Jezusa, który jest Królem patriarchów i Królem proroków. Dlatego Maryję także nazywamy Królową Patriarchów i Królową Proroków.

5. Ustanowienie Eucharystii

Maryja jest Tą, która w sposób wyjątkowy przyjęła Ciało Chrystusa. To w Jej niepokalanym, najpiękniejszym łonie, ukształtowało się Ciało Pana, które dla nas stało się Eucharystią. Dlatego nazywamy Ją Domem złotym i Niewiastą Eucharystii.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Pan Jezus strapiony potrzebował pocieszenia. Otrzymał je od swego Ojca przez anioła. Także Maryja jest Tą, która wyprasza nam pocieszenie w naszych sercach strapionych. Dlatego wzywamy Ją jako Pocieszycielkę strapionych.

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Go przez naród żydowski

Pan Jezus osądzony i odrzucony przez swój naród. Sprawiedliwy, otrzymał niesprawiedliwy wyrok. Skazany na śmierć, na ubiczowanie, na cierniem ukoronowanie. Dlatego Maryja, która wytrwała do końca przy swoim Synu i ukazuje drogi Jego sprawiedliwości, jest przez nas wzywana jako Zwierciadło sprawiedliwości.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Maryja towarzyszyła Jezusowi na drogach Jego ziemskiego życia, a także i w sposób szczególny na drodze krzyżowej. Dlatego jest wzywana przez nas jako Panna wierna.

4. Testament z krzyża

Pan Jezus z krzyża ofiarował nas swojej Matce. Dlatego wzywamy Ją i nazywamy Matką Kościoła.

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki

Pan Jezus jest Tym, który przez krzyż dokonał naszego odkupienia. Z Jego przebitego boku, z Serca pełnego miłości, wylała się Krew i woda, na znak Jego nieskończonego miłosierdzia. Dlatego Maryję, jako Matkę Chrystusa Odkupiciela, Chrystusa miłosiernego, także nazywamy Matką Odkupiciela i Matką Miłosierdzia.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Chrystus zmartwychwstały napełnia nas wielką nadzieją, że my razem z Nim zmartwychwstaniemy. Jest to powód do wielkiej radości. Dlatego Maryję także nazywamy Matką nadziei oraz Przyczyną naszej radości.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus wstąpił do nieba i zasiadł na tronie swojej chwały jako Król wszystkich świętych. Dlatego Maryję, jako Matkę Króla, nazywamy Królową wszystkich świętych.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty, jak na najczystszy Kryształ, zstąpił na Najświętszą Maryję Pannę już w czasie zwiastowania. Także w Wieczerniku napełnił Ją jako swoją Oblubienicę - jako Tę, którą św. Maksymilian nie bał się nazwać: "jakby wcieleniem samego Ducha Świętego", bo w Niej nie miał żadnej przeszkody, by przez Nią i w Niej działać. Dlatego nazywamy Maryję Oblubienicą i Przybytkiem Ducha Świętego.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Maryja została wzięta do nieba w orszaku aniołów i świętych. Z ciałem i duszą. Dlatego nazywamy Ją Królową aniołów i Królową wniebowziętą.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Maryja została ukoronowana na Tą, która zasiada obok swojego Syna jako Króla wszechświata. Stąd nazywamy i przyzywamy Maryję jako Królową Męczenników, Królową Wyznawców, Królową Dziewic, Królową rodzin, Królową Polski, Królową nieba i ziemi.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Telewizja NIEPOKALANÓW - youtube.com/live/jKHei7TSPzM


Tytuły Maryjne, wymienione w rozważaniach:

 • Boża Rodzicielka
 • Dom złoty
 • Królowa aniołów
 • Królowa Apostołów
 • Królowa Dziewic
 • Królowa Męczenników
 • Królowa nieba i ziemi
 • Królowa Patriarchów
 • Królowa Polski
 • Królowa Proroków
 • Królowa rodzin
 • Królowa wniebowzięta
 • Królowa wszystkich świętych
 • Królowa Wyznawców
 • Matka Boża
 • Matka łaski Bożej
 • Matka Kościoła
 • Matka Miłosierdzia
 • Matka Odkupiciela
 • Matka Pana
 • Matka Prawdy
 • Niepokalana
 • Niepokalane Serce
 • Niewiasta Eucharystii
 • Oblubienica Ducha Świętego
 • Panna wierna
 • Pełna łaski
 • Pośredniczka
 • Przybytek Ducha Świętego
 • Przyczyna naszej radości
 • Ucieczka grzesznych
 • Wszechmoc prosząca
 • Zwierciadło sprawiedliwości