Nowenna do NMP z Lourdes - Słynąca łaskami

Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej Dziewicy Maryi z Lourdes
słynąca łaskami

Każdego dnia Nowenny należy odmówić Modlitwę przygotowawczą, Hymn "Tota pulchra", modlitwę na dany dzień Nowenny, Koronkę do Siedmiu Radości NMP, Litanię do NMP z Lourdes, Modlitwę drugą i przynajmniej jeden Akt strzelisty.


Dzień 1

Modlitwa przygotowawcza

P. Przyjdź Duchu Święty,
napełnij serca Twoich wiernych
i zapal w nich ogień Twojej miłości,
któryś przez rozmaitość języków
wszystkie narody w jedność wiary zgromadził.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. (O.W. Alleluja.)

W. I odnowisz oblicze ziemi. (O.W. Alleluja.)

Prosimy Cię, Panie, uprzedź nas swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelka nasza modlitwa i czynność zaczynała się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęta, przez Ciebie też była skończona. Amen.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Chwała Ojcu...

Módlmy się. Niech będzie z nami, prosimy Cię Panie, łaska Ducha Świętego, która nasze serca oświeci i od wszelkiego złego broni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Hymn Tota pulchra

Całaś piękna jest, Maryjo...

P. W poczęciu swoim, o Panno Maryjo, niepokalanąś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się.

(w dniach 1, 3, 5, 7 i 9 nowenny) Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny godny Synowi Twemu przybytek gotował, błagamy Cię, abyś jako przez wzgląd na przewidzianą śmierć Syna Twego, zachował Ją od wszelkiej zmazy, i nas także za Jej przyczyną oczyścić i do Ciebie przyjść dozwolił.

(w dniach 2, 4, 6 i 8 nowenny) Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Najświętszej dziewicy Matki ciało i duszę, aby się godnym stało mieszkaniem Synowi Twemu, za sprawą Ducha Świętego przygotować raczył, spraw, abyśmy, z pociechą wspominając Jej Niepokalane Poczęcie, za Jej pobożną przyczyną od bieżących trapiących nas nieszczęść i od śmierci wiecznej wolnymi byli. Amen.

Modlitwa dnia

O Matko Najświętsza, Dziewico Niepokalana,
tak wielkimi łaskami w Lourdes słynąca,
przez litość i dobroć Twoją,
których tak liczne, nieustanne dajesz dowody
w tym błogosławionym, ulubionym Tobie
miejscu Twego objawienia,
błagam Cię, racz mi wyjednać
wszystkie cnoty potrzebne do mego uświęcenia,
racz mi także, Twą łaską i przyczyną, wrócić zdrowie,
i spraw, abym go używał na chwałę Boga,
ku dobru bliźnich i na zbawienie duszy.

O najłaskawsza Pani i Królowa moja,
błogosław wszystkim myślom, mowom, zamiarom, słowom,
broń mnie od wszelkiego nieszczęścia
i pocieszaj wedle litości Niepokalanego Serca Twego.

Koronka do siedmiu radości NMP

7 × Zdrowaś Maryjo...

Litania do NMP z Lourdes

Można użyć innych wersji Litanii do NMP z Lourdes:

Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Dziewico Niepokalana...
Święta Dziewico w Lourdes objawiona...
Święta Dziewico, czynić pokutę nam zalecająca...
Święta Dziewico, źródło cudowne wyprowadzająca...
Święta Dziewico, do picia i obmywania z cudownego źródła zachęcając...
Swiata Dziewico, Kościół na skałach budować nakazująca...
Święta Dziewico, sama swe imię ogłaszająca: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie"...
Niepokalana Córko Boga Ojca...
Niepokalana Matko Syna Bożego...
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego...
Niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Niepokalany Wizerunku Mądrości Bożej...
Niepokalana Jutrzenko słońca sprawiedliwości...
Niepokalana Arko, w łonie swoim Boga Jezusa nosząca...
Niepokalana Różdżko z rodu Dawida...
Niepokalana Drogo do Jezusa nas wiodąca...
Niepokalana Dziewico od grzechu pierworodnego zachowana...
Niepokalana Dziewico, głowę węża piekielnego krusząca...
Niepokalana Królowo na niebie i na ziemi...
Niepokalana Bramo Niebiańskiej Jerozolimy...
Niepokalana Szafarko, Powiernico łask Bożych...
Niepokalana Oblubienico niebiańskiej komnaty...
Niepokalana Gwiazdo świecąca po morzu tego świata żeglującym...
Niepokalana, najpotężniejsza Kościoła wojującego Wieżo i Twierdzo...
Niepokalana Różo pośród cierni...
Niepokalane drzewo oliwne w Kościele Bożym...
Niepokalany wzorze wszelkich doskonałości...
Niepokalana przyczyno naszej radości...
Niepokalana, niewzruszona Kolumno naszej wiary...
Niepokalane źródło miłości Bożej...
Niepokalane, najpewniejsze Znamię naszego zbawienia...
Niepokalana światłości Aniołów...
Niepokalana, najzupełniejsza nadziejo Patriarchów...
Niepokalana Chwało Proroków...
Niepokalana Mistrzyni Apostołów...
Niepokalana Potęgo i męstwo Męczenników...
Niepokalana Opiekunko Wyznawców...
Niepokalana Czystości wszystkich Dziewic...
Niepokalana Radości wszystkich Tobie ufających...
Niepokalana Obrono grzeszników...
Niepokalana Pogromicielko herezji...

P. O Maryjo Niepokalana za dni naszych w Lourdes objawiona.
W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Módlmy się. O Maryjo Najświętsza, któraś z miłości ku nam, w grocie Lourdes, małej dziewczynce osiemnaście razy objawić się raczyła, niepokalane imię i poczęcie objawiła, źródło cudownej wody wyprowadziła, udziel nam łaski, abyśmy na duszy oczyszczeni, przeciwko pokusom i natarczywościom szatana umocnieni, doznali Twej przyczyny i pomocy w tej próbie i ucisku, a Twe Niepokalane Poczęcie sercem i dobrym postępowaniem coraz więcej i więcej rozsławiali i uwielbiali. Jesteś Matką i Królową Boskiego Serca Jezusa. Jezus zatem niczego Ci odmówić nie może: jesteś Matką i Królową naszą, pełną litości i miłosierdzia, ufamy przeto, że próśb naszych nie odrzucisz, ale wysłuchasz je łaskawie. Amen.

Druga modlitwa

O Dziewico Niepokalana, Matko miłosierdzia, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych, Ty znasz dobrze moje potrzeby, me utrapienia, me ciężkości. Racz łaskawie zwrócić na mnie wzrok Twej litości. Twoim objawieniem w grocie Lourdes raczyłaś wybrać i uczynić to miejsce uprzywilejowane, skąd pragniesz roztaczać swe łaski i dobrodziejstwa i tysiące nieszczęśliwych znalazło już tam ratunek, wsparcie, uleczenie w swoich niemocach, chorobach duszy i ciała. Ja także, pełen ufności, biegnę tam duchem, pełen wiary, błagam Twego macierzyńskiego zlitowania. Racz wysłuchać, o najmilsza Matko, mą pokorną prośbę, obdaruj mnie Twoimi łaskami, a ja usiłować będę naśladować Twe cnoty, abym mógł mieć kiedyś cząstkę w chwale Twojej. Amen.

Akty strzeliste

 • O Maryjo święta, bez zmazy poczęta, do Ciebie się uciekamy, módl się za nami.
 • Serca Jezusowego Królowo i Pani, Święta Maryjo, módl się, módl za nami.
 • Słodkie Serce Jezusa, daj, byśmy Cię znali i sercem coraz więcej i więcej kochali.
 • O mój Jezu miłosierdzia.
 • Błogosławione niech będzie święte i niepokalane poczęcie Najśw. Maryi Panny, Matki Bożej.
 • W poczęciu swoim, Panno Maryjo, niepokalanaś była. Módl się za nami Ojca, któregoś Syna za sprawą Ducha Świętego porodziła.
 • O Królowo, Pani moja, wspomnij, że ja jestem własnością Twoją, wspieraj mnie i ratuj, o Matko jedyna, teraz i gdy przyjdzie śmierci godzina.
 • Jezu, Maryjo, Józefie, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją. Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie przy skonaniu.
 • Ojcze Przedwieczny, Najdroższą Krew Jezusa, Syna Twego, ofiaruję Ci za moje grzechy i potrzeby Kościoła całego.
 • Niechaj będzie pochwalone, od nas wszystkich uwielbione, Imię Pana naszego i Imię Maryi, Matki Jego.
 • Sprawiedliwa, niepojęta, nam zbawienna, zawsze święta wola Twoja, Panie, niech we wszystkim uwielbiona, najzupełniej wypełniona i zawsze się stanie. Amen.

Dzień 2

Modlitwa dnia

O Przenajświętsza, Niepokalana Dziewico Maryjo, któraś raczyła wsławić to miejsce w Lourdes obecnością Twoją, uniżyć się do Twych dzieci, pobudzić, ośmielić ich do powierzenia Ci wszystkich swych potrzeb i próśb, wierzę mocno, że znasz także i moje potrzeby i cierpienia, słyszysz moje westchnienia i prośby, a jeżeli zechcesz, wszystko mi wyjednać możesz u Boskiego Serca Syna Twego. Tą ufnością ożywiony, z najgłębszą czcią przybiegam do stóp Twoich i błagam (o łaskę..., o zdrowie...). Pocieszycielko moja jedyna, uczyń ze mną, nie wedle zasług mych, ale według wielkiej litości Niepokalanego Serca Twego.


Dzień 3

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Matko Boga, Niepokalana Dziewico Maryjo, która szczególniej miłujesz przywilej Twego bez grzechu, bez wszelkiej zmazy poczęcia i sama wyrzec raczyłaś: "Ja jestem Niepokalane Poczęcie". Pragnę uczcić ten drogi Ci przywilej nie tylko słowem, ale nade wszystko czystością, niewinnością obyczajów, pragnę naśladować Twe cnoty, gdyż jest to najpewniejszy sposób pozyskania łask Twoich; błogosław mi, zlewaj na mnie Twe łaski z obfitością, użycz mi zdrowia duszy i ciała, dopomóż do spełnienia we wszystkim woli Boga; zachowaj mnie od nieszczęśliwych wypadków i w każdym zdarzeniu daj mi doznać litości Twego Niepokalanego Serca.


Dzień 4

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Matko Najświętsza, Dziewico Niepokalana, Twoja piękna dusza nie była nigdy zmazana, żadnym, ani pierworodnym ani uczynkowym grzechem, a jednak Twe życie było pasmem wielkich jak morze cierpień, Twe Serce zranił miecz boleści. Racz mi wyjednać cierpliwość świętą, z jaką sama znosiłaś wszelkie przeciwności i dolegliwości. Niech w duchu pokuty, z zupełnym poddaniem się woli Bożej, znoszę wszystko, cokolwiek Panu Bogu dopuścić się na mnie podoba. Zarazem jednak uciekam się do Twego, o Pani, mieczem boleści przebitego Serca, do macierzyńskiej dobroci i litości Twojej, racz złagodzić niedolę moją, osobiście zaś, racz mi przywrócić zdrowie, aby się wstawiła nade mną litość Twego Najświętszego, Niepokalanego Serca. Amen.


Dzień 5

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Przenajświętsza Niepokalana Dziewico Maryjo, biegnę dziś w duchu i sercem do Lourdes, tam, gdzie się podobało Tobie okazać tyle łask, tyle cudów, błagam Cię także w pokorze (o łaskę... o zdrowie...). Przyrzekam użyć tych darów ku dobru, pragnę całym sercem Ci służyć i zachęcać innych do służenia Ci wiernie. Postanawiam mocno nie opuścić żadnej sposobności do powiększenia chwały Boga i Twojej, do niesienia pomocy bliźnim. Będę pilnie starał się być godnym dziecięciem Twoim, godnym Twej łaski i litości Twego Najświętszego, Niepokalanego Serca. Amen.


Dzień 6

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Matko Boga, Dziewico Niepokalana, błagam Cię o łaskę..., o zdrowie..., lecz nie wiem czy ma prośba nie jest przeciwną zbawieniu memu. Jeżeli tak miałoby być, to czyń, o Matko, i w tym i w każdym zdarzeniu to, czego wymaga chwała Boża i mojej duszy pożytek, czymże bowiem jest to życie porównane z wiecznością. O najłaskawsza Pani i Królowo moja, rzucam się z pokorą do stóp Twoich, a choć niegodny Twej łaski i opieki, mam jednak nadzieję, że mi jej nie odmówisz, ponieważ się uciekam do Twego Najświętszego, Niepokalanego Serca, z dziecięcą, synowską ufnością. Amen.


Dzień 7

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Przenajświętsza, Niepokalana Dziewico Maryjo, spraw, niech w każdej przygodzie udaję się przede wszystkim do Boga, do Ciebie, o Matko, pierwszy bowiem i najpewniejszy jest ratunek i pomoc z Nieba. Otóż i w tej chwili, w tym utrapieniu moim, o najłaskawsza Opiekunko moja, racz wysłuchać prośby moje, udziel mi łaski..., przywróć zdrowie. A chociaż wszystko wątpliwe się zdaje, ja jednak, wbrew wszelkiej nadziei, spodziewam się pomyślnego skutku, bo moją ufność pokładam w litości Twego macierzyńskiego, niepokalanego Serca. Amen.


Dzień 8

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Najświętsza, Niepokalana Matko Boga, Dziewico, przejęty wdzięcznością za Twe łaski i dary, które odbieram od dzieciństwa mego, błagam Cię, daj mi jak największe pragnienie uwielbienia Ciebie, natchnij, co mam czynić w tym ciężkim położeniu, spraw, niech Ci pozostanę zawsze wierny do ostatniej chwili mego życia, a teraz do tylu dobrodziejstw, jakie mi wyświadczyć raczyłaś, udziel mi łaski..., udziel na powrót zdrowia..., za co nieskończone składać będę dzięki, za litość Twego Najświętszego, Niepokalanego Serca. Amen.


Dzień 9

Modlitwa dnia

Módlmy się. O Niepokalanie poczęta Dziewico Maryjo, obecny duchowo w Lourdes - miejscu wybranym, upodobanym przez Boga i Ciebie, składam w duchu u stóp Twoich moje westchnienia i tę Nowennę, oddaję Ci zarazem me serce, wszystkie władze mej duszy i ciała, zdrowie i życie, i wszelkie pragnienia, i dla mnie i dla osób mi drogich, tych zwłaszcza, które się moim niegodnym modlitwom polecają. Bądź mi zawsze Panią, Matką, Królową i w życiu i w godzinę śmierci, i przez wieczność cała, tak rządź i kieruj wszystko wedle litości Twego Serca, abym to Najświętsze, Niepokalane Serce, z Aniołami i wszystkimi świętymi mógł wychwalać w niebie po wszystkie wieki. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Modlitwy Jana Pawła II do Maryi, Kraków 2008.
 • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes, Kraków 2008.