Koronka Siedmiu Boleści - sposób odmawiania

Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bolesnej składa się z siedmiu tajemnic, w których rozważamy najboleśniejsze momenty z życia Matki Bożej.

Znaczenie

W tajemnicach Koronki rozważamy cierpienia Bolesnej Matki Bożej, Maryi, w sposób wyjątkowy złączonymi z cierpieniami, które przyjął na siebie Jej Syn, Jezus Chrystus, aby nas zbawić.

Z tego względu to nabożeństwo ma doniosłe znaczenie w pogłębianiu i rozwoju duchowości pasyjnej, umiłowaniu Krzyża i wyproszeniu wyjątkowej łaski rozumienia cierpienia własnego i innych, aby nabrało ono wymiaru zbawczego przez dopełnienie cierpień Chrystusa dla dobra Jego Kościoła (por. Kol 1,24).

Według włoskiej mistyczki, bł. Weroniki Nagroni z Bianasco, łzy wylane w rozmyślaniu nad Męką Chrystusa są Mu drogie, Jednak łzy wylane nad boleściami Matki Jezusa poruszają Go jeszcze bardziej, ze względu na wielką Jego miłość do swojej Matki.

Specjalne łaski i odpusty

Szczególną łaską tego nabożeństwa jest wyproszenie dobrej i błogosławionej śmierci. Wydaje się być także potężną pomocą w trosce o prawdziwe nawrócenie. Tym, którzy pobożnie odmówią Koronkę papieże Benedykt XII, Klemens XII i Klemens XIII przyznali specjalne odpusty.

Schemat
 1. Wstęp
  1. Znak krzyża (W imię Ojca...) lub wezwanie Boże, wejrzyj...
  2. Krótki komentarz lub wprowadzenie w modlitwę.
  3. Wierzę w Boga...
  4. Ojcze nasz..., 3 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...
 2. Modlitwa
  7 × 1 "Ojcze nasz...", 7 × 7 "Zdrowaś Maryjo...", 1 × "Chwała Ojcu...", 1 × "I Tyś, która..."
  1. Zapowiedź boleści, rozważanie.
  2. Ojcze nasz...
  3. 7 × Zdrowaś Maryjo...
  4. Chwała Ojcu...
  5. I Tyś, która współcierpiała, * Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
 3. Zakończenie
  1. 3 × Zdrowaś Maryjo... - dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bolesną.
  2. Znak krzyża (W imię Ojca...).
Źródło biblijne
 1. Proroctwo Symeona (Łk 2,34-35).
 2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2,13-14).
 3. Zgubienie Jezusa (Łk 2,43-45).
 4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (tradycja).
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27,32-50; Mk 15,20b-37; Łk 23,26-46; J 19,17-30).
 6. Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42).
 7. Złożenie Jezusa do grobu (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Łk 23,50-54; J 19,38-42).
Komentarze / wprowadzenia

Stajemy ze wzruszeniem wobec tajemnicy Siedmiu Boleści Maryi. Liczba siedem - oznaczająca pełnię, symbolizuje pełną miarę tajemnicy współcierpienia Maryi. Przed oczyma naszej wiary ukazuje się cała tajemnica Matki Bolesnej, począwszy od proroctwa Symeona. Ostateczne urzeczywistnienie miecza boleści dokona się podczas Męki Chrystusa.

* * *

Stajemy dzisiaj wobec tajemnicy współcierpienia Maryi i Jej współpracy z Chrystusem w dziele naszego odkupienia. Rozważając tę tajemnicę widzimy jasno, że Maryja cierpi dla nas i że wśród tych boleści ma się stać naszą Matką.

* * *

Naród Polski, zawsze wierny Bogu i Maryi, nie był nigdy obojętny na cierpienia Matki Bożej. Przechodząc w ciągu wieków liczne krzyże dziejowe, upokorzenia i rozterki, potrafił rozumieć ból Maryi i współczuć w Jej cierpieniach.Prorok Jeremiasz wzywał do rozważania bólu, który stał się udziałem Jeruzalem: "Wszyscy, co drogą zdążacie, przypatrzcie się, czy jest boleść, jako boleść moja". Słowa te można również włożyć w usta Maryi, która swoim bólem koi nasz ból; Jej życie uczy nas, że przez ból prowadzi droga do radości i do zmartwychwstania w Chrystusie.

* * *

Maryja uczy nas współczucia. Ona sama była przy cierpieniu swego Syna. Jest również przy każdym ludzkim cierpieniu. Na tej drodze Maryja Bolesna jest nam najczulszą i najtroskliwszą Matką, najpewniejszą Przewodniczką. Dlatego z miłością rozważmy cierpienia Maryi i wytrwale naśladujmy Jej przykład.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • 15 września. Matka Boża Bolesna - biblia-swieci.pl
 • Boleści Matki Najświętszej - krolowa.pl
 • Koronka do Siedmiu Boleści Maryi - czas-doskonalenia-dusz.pl
 • Koronka do siedmiu boleści Matki Bożej. Nieobjawiona, ale chciana przez Maryję - pl.aleteia.org