Koronka Maryi Królowej Apostołów

Koronka do Królowej Apostołów
Tajemnice Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę odmawia się na różańcu. Zob. jak odmawiać Różaniec →

Rozważania są przeznaczone dla apostołów, których Maryja jest Królową.

Słowo Królowa, po łacinie REGINA, słowo to pochodzi od "regnum", w którym zawiera się idea "prowadzenia, przewodzenia" innym; REX to król, to ktoś, kto idzie na czele, prowadzi. Stąd to określenie: REGINA - KRÓLOWA przedstawia Maryję, która prowadzi, wskazuje drogę, proponuje cechy i cnoty potrzebne głosicielom Ewangelii, podtrzymuje w nich łaskę, ukazuje potrzeby ludzi, do których idą.


I. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Maryja Matka Słowa

Wiara i pokora Maryi sprawiły, że znalazła Ona u Boga upodobanie. Osobowość apostoła powinna opierać się na tych dwóch filarach, aby mógł być tym, który daje Jezusa światu. Maryja uczyniła to najdoskonalej, dosłownie.

Prośmy Maryję, Królową Apostołów, o łaskę niezachwianej wiary i dar głebokiej pokory dla wszystkich apostołów, Kościołowi i światu. Ona ma moc otworzyć nas na przyjęcie Jezusa Prawdy i uzdalnia do dawania Go wszystkim.

Dostojna Królowo nieba i ziemi, umiłowana Córko Ojca, najmilsza Matko Syna Bożego, przeczysta Oblubienico Ducha Świętego, czczę i wysławiam ten jedyny na świecie przywilej, dzięki któremu spodobałaś się Bogu; przez niezachwiana wiarę, zachowując swoje nieskalane dziewictwo, pozostając pokorną Służebnicą Pańską, stałaś się wielką Matką Zbawiciela, naszego Mistrza, który jest prawdziwą Światłością świata, odwieczną Mądrością, samą Prawdą i jej źródłem.

Wysławiam Trójcę Przenajświętszą za tę niewypowiedzianą radość Twego Serca i za cudowne Twoje wyniesienie, i błagam, wyjednaj mi łaskę mądrości Bożej, bym stał się wiernym i pokornym uczniem Jezusa, oddanym synem Kościoła, będącego opoką prawdy.

O Matko Dobrej Rady, Stolico Mądrości i Królowo Wszystkich Świętych, spraw, aby pasterze i wszyscy nauczyciele prawdy, oświeceni blaskiem prawdziwej Mądrości, zanieśli światło Ewangelii aż po krańce świata, a usuwając wszelkie błędy, doprowadzili wszystkich ludzi do jednego Kościoła świętego.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

II. Maryja pod Krzyżem

Współodkupicielka

Maryja, stojąc u stóp Krzyża swego Syna, przyjęła każdego apostoła za swoje dziecko. Ona nie tylko pomnaża liczbę apostołów, ale troszczy się o jakość ich życia, oczyszczając, oświecając, prowadząc, doskonaląc... - a wszystko po to, by upodobnić ich do swego Syna.

Maryjo, Królowo Apostołów, łaski pełna, bez grzechu poczęta, błogosławiona między niewiastami, żywe tabernakulum Boga, konający na krzyżu Jezus dał Ci ucznia za syna, a w jego osobie wszystkich ludzi, w szczególności zaś wszystkich apostołów. Jak czułą miłością wypełnione było w tamtej chwili Twoje Serce dla dusz poświęcających się apostolstwu, kroczących drogą Krzyża i oddanych miłości Jezusowej. Przez niewypowiedziane boleści Twoje i Twego Syna, przez Twoje Serce macierzyńskie, Maryjo, pomnażaj chwalebne szeregi apostołów, misjonarzy, kapłanów i dziewic. Niech zajaśnieje w nich świętość życia, nieskazitelność obyczajów, prawdziwa pobożność, głęboka pokora, najsilniejsza wiara, najgorętsza miłość. Niech wszyscy staną się świętymi i będą oczyszczającą solą ziemi i światłem świata.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

III. Maryja w Wieczerniku

Mistrzyni Apostołów

Oblubienica Ducha Świętego przygotowuje apostołów na Jego przyjęcie: modli się z nimi, doradza, towarzyszy, wychowuje. Stąd kierowana do Niej modlitwa apostoła o wrażliwość serca na potrzeby ludzkie i o umiejętność apostolstwa na wszelkie możliwe sposoby. Takie serce pasterskie i apostolskie Duch Święty kształtuje w każdym z nas.

Panno Przeczysta, Królowo Męczenników, Gwiazdo Zaranna, bezpieczna Ucieczko grzeszników, niechaj Cię rozradują te dni, w których byłaś Nauczycielką, Pocieszycielką i Matką Apostołów w Wieczerniku, upraszając i przyjmując Ducha Pocieszyciela, Ducha siedmiorakich darów, Ducha Miłości Ojca i Syna, przemieniającego Apostołów. Przez Twoją wszechmoc błagającą, przez Twe pokorne i nieustanne modlitwy, zawsze wzruszające Serce Boga, uproś mi łaskę zrozumienia ceny, którą przez swą najdroższą Krew Jezus Chrystus zapłacił dla odkupienia dusz.

Matko Kościoła, Królowo Apostołów, spraw, by chrześcijanie przejęli się nędzą duchową biednej ludzkości, a przynagleni miłością Chrystusa, wsłuchali się w wołanie zagubionych serc dzieci, młodzieży, dorosłych i starszych, i stali się prawdziwymi apostołami przykładu i słowa, modlitwy i prasy, kina, radia, telewizji i internetu; aby wiele serc wspaniałomyślnych stało się gotowych do poniesienia nawet największych ofiar dla ocalenia każdej duszy, cierpiącej na tym łęz padole.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

IV. Maryja Wniebowzięta

Wzór i Przewodniczka

Maryja w obecności Apostołów zasnęła i została wzięta do nieba. Każde prawdziwe apostolstwo ukierunkowane jest na perspektywę wieczności, która jest celem wszelkiego apostolstwa: zbawienie własne i innych. Maryja pomaga trwać w ciągłym nawracaniu się, które jest drogą do zbawienia. Maryja może wyprosić dar nawrócenia, który sprawia, że grzesznik staje się świętym.

Maryjo, Bramo niebieska, źródło pokoju i radości, wspomnij na błogosławioną chwilę, w której opuściłaś ziemię, by wznieść się w święte objęcia Jezusa; tą wyjątkową Bożą łaskę, dzięki której Twe piękne i nieśmiertelne ciało i dusza zostały zabrane do nieba, gdzie zostałaś wyniesiona ponad Aniołów i Świętych, Wyznawców i Dziewice, Apostołów i Męczenników, Proroków i Patriarchów; ja, niegodny grzesznik, pokornym i skruszonym sercem ośmielam się prosić, abym mógł Cię chwalić i wywyższać.

Maryjo, Wspomożycielko chrześcijan, otucho umierających i nadziejo zrozpaczonych, uproś mi łaskę nawrócenia i pokuty, abym mógł mieć świątobliwą śmierć i abym mógł kiedyś głos mój złączyć z głosem Świętych i chwalić Cię w niebie. Poświęcam się Tobie, a przez Ciebie Jezusowi. W obecności całego orszaku niebieskiego odnawiam obietnice złożone na chrzcie świętym, ponawiam postanowienie, które składam w Twoim Sercu, że będę walczyć z moją pychą i moją wadą główną, która tak wiele razy doprowadziła mnie do upadku. Maryjo, Ucieczko grzeszników, Gwiazdo Zaranna, Pocieszycielko strapionych, najpiękniejszą chwałę przyniesie Ci przemiana wielkiego grzesznika w wielkiego świętego.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

V. Maryja ukoronowana na Królową nieba i ziemi

Pośredniczka

W niebie Maryja została obdarzona nowymi łaskami - "Kto ma, temu będzie dodane". Ona wzmacnia wytrwałość na drodze zbawienia, troszcząc się o Lud Boży razem z aniołami i świętymi. Maryja wie, czego potrzeba Jej dzieciom, dlatego każdy, a szczególnie apostoł, z ufnością do Niej się ucieka, aby była blisko w każdym momencie ich życia. Taka postawa rodzi poczucie bliskiej więzi apostoła ze swoją Matką i Mistrzynią, rozwijanej aż do samej śmierci i przez całą wieczność. Ten swoisty akt poświęcenia zabezpiecza podjęte postanowienie wytrwania w powołaniu apostoła.

Maryjo, Gwiazdo Morza, moja słodka Władczyni, nasze życie i Królowo pokoju, jak wielki i miły był dzień, w którym Przenajświętsza Trójca ukoronowała Cię na Królową nieba i ziemi, Szafarko wszelkich łask i Matko nasza najmiłościwsza. Jakie wyniesienie Ciebie! Jakie szczęście dla Aniołów i Świętych, dla całej ziemi i dla przebywających w czyśćcu.

Maryjo, wiemy, że kto Cię kocha, będzie zbawiony; kto Cię kocha bardzo, świętym będzie i uczestniczyć będzie w Twojej niebieskiej chwale. Nie wątpię w Twoją łaskawość ani w Twoją potęgę, boję się mojej niestałości w modlitwie do Ciebie.

Maryjo, uproś dla mnie świętą wytrwałość i bądź mi pomocą w drodze do zbawienia. Palą mnie moje namiętności, nękają ataki szatana i dotyka złość świata. Maryjo, przytul mnie do siebie i prowadź do Twego Syna, Jezusa. Nie dozwól mi upaść, Matko, ani nigdy mnie nie opuszczaj.

O jak dobrze, kiedy rano mogę zwrócić ku Tobie pierwsze me spojrzenie, cały dzień spędzić pod Twoją opieką, a wieczorem zasypiać ze świadomością Twojej obecności i czuwania. Ty masz uśmiech dla niewinnych dzieci; dajesz siłę zmagającej się młodzieży; oświecasz drogi pracujących; pocieszasz starszych i dajesz nadzieję konającym.

Maryjo, Tobie poświęcam całe moje życie, módl się za mną teraz i w ostatniej walce w godzinę śmierci. Przyjmij moją duszę, gdy wyda ostatnie tchnienie, i nie opuszczaj mnie, dopóki nie padnę na twarz przed Twoim tronem w niebie, aby kochać Cię przez całą wieczność. Maryjo, moja Królowo, orędowniczko i słodyczy, udziel mi świętej wytrwałości.

Królowo Apostołów, módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Królowej Apostołów - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Saturday Chaplet To Mary Queen Of Apostles - spreadjesus.org