Bolesna Matka (modlitwy)

Modlitwy do Bolesnej Matki Bożej

Modlitwa do Matki Bolesnej jest wyrazem współczucia i solidarności z Matką Boga, która doświadczyła niewyobrażalnego bólu i cierpienia podczas męki i śmierci swojego Syna. Przez tę modlitwę wierzący mogą swoim bólem, prośbami i pragnieniem nawrócenia podzielić się z Tą, która jest wzorem cierpliwości i wytrwałości w wierze.


Pozdrowienie Matki Bożej Bolesnej

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, opłakanaś Ty między niewiastami i opłakany owoc żywota Twego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, nam, krzyżującym Syna Twego, uproś łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Maryjo, niemy świadku

Maryjo, niemy świadku ostatniej posługi oddanej Skazańcowi [powierzenia/oddania] Ciała ziemi. Zaciszne to było miejsce, w ogrodzie, wśród pierwszych kwiatów wiosny, obmyte łzami deszczu, przysposobione staraniem ludzkim.

Maryjo, wiem, że smutne są Twoje oczy bez dna i dzisiaj, kiedy obok ołtarza stojąc, oddajesz nam Ciało Jezusowe, smutna jesteś z powodu jarmarku próżności w moim sercu. Smutna, bo łzy skruchy nie obmyły mego serca. Smutna, bo serce me nie przygotowane:
- przez tęsknotę za Nim,
- przez wiarę gorąca w Eucharystyczną Jego obecność,
- przez nadzieję nowego życia,
- przez miłość ponad wszystko.

Smutna jesteś, bo kamienne jest moje serce, kamienne oczy, kamienne ręce. Przez smutek Twój u skały Józefa z Arymatei i przy ołtarzu chleba konsekrowanego, a nie rozdanego, proszę Cię, weź w swe matczyne dłonie przygotowanie mej duszy na zjednoczenie z Twym Synem.

Wracam do domu z błogosławieństwem Syna Twego i Twoim. Wiem, że wiele cierpiałaś. Życiem własnym nie dodam Ci cierpień. Amen.


Odkryj sens cierpienia

Matko Bolesna stojąca pod krzyżem

Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem,
naucz nas trwać mężnie przy cierpiących
i współcierpieć z nimi, jak Ty na Kalwarii.

Pozwól nam razem z Tobą wyjednywać cierpiącym tę łaskę,
by nie marnowali cierpienia,
lecz by zjednoczeni z Twym umęczonym Synem
przyczyniali się do przybliżenia Królestwa Bożego.

Spraw, aby wielkie nasze cierpienia zalewające świat,
nie zostały zaprzepaszczone w buncie i rozpaczy,
lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu w zjednoczeniu z Chrystusem.

Pomóż nam, i wszystkim ludziom udręczonym,
odkrywać w cierpieniu głęboki sens.

Uproś, aby cierpienia chrześcijan
stały się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata
i przyczyniły się do jego zbawienia.

Ucz swoje dzieci przyjmować z gotowością każdą wolę Bożą,
w cierpieniu zachować ufność,
znosić je mężnie w zjednoczeniu z Chrystusem
i ofiarowywać je z miłością dla zbawienia świata.

Matko Ukrzyżowanego i Matko wszystkich ludzi,
oddawaj Ojcu Niebieskiemu ludzkie cierpienia,
tak jak ofiarowałaś mękę Twego Syna
i swój ból matczyny.

Królowo Męczenników,
wybłagaj nam moc i odwagę,
abyśmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem:
"Ojcze mój,
jeżeli nie może ominąć Mnie ten kielich,
niech się stanie wola Twoja".

Amen.


Okaż się Matką

Upadając przed Tobą, o Panno Najboleśniejsza, Niepokalana Maryjo, najpokorniej cześć Ci oddaję jako Matce Zbawiciela mego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jaką cześć i uszanowanie winienem Ci składać. Racz, proszę Cię, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, które ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę. Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników, szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekam. Tyś Matką miłosierdzia, nie możesz więc być nieczuła na nędzę moją. Tyś po Jezusie cała nadzieja moja, a więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mnie już godnym synem Twoim, bym mógł pełnym prawem zawołać do Ciebie: Matko moja, Matko, okaż mi się Matką.
Amen.


Przykład cierpienia i odwagi

Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako przykładu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczyłaś w cierpieniach i śmierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My również dzielimy krzyż Chrystusa i któregoś dnia, tak jak Ty, będziemy dzielić w pełni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwości w naszym cierpieniu i ufności w miłościwą opiekę naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpiący na duszy i ciele doświadczą uzdrawiającej mocy Twojego Syna. Naucz nas naśladować Jego przykład i przez Niego, z Nim i w Nim powierzyć się opiece Ojca niebieskiego.


Ręce całuję

Maryjo - Matko Jezusa, Małżonko Józefa, całuję ze czcią Twoje święte, spracowane ręce
- ręce, które piastowały małego Jezusa,
- ręce, które prały Mu pieluszki,
- ręce, które dźwigały dzban z wodą,
- ręce, które przygotowywały świąteczny posiłek,
- ręce, które tkały tunikę Jezusowi,
- ręce, które sprzątały dom nazaretański,
- ręce, które zamykały oczy świętemu Józefowi,
- ręce, które żegnające Jezusa opuszczającego dom,
- ręce, które obejmowały martwe ciało Chrystusa,
- ręce, uniesione w modlitwie,
- ręce, błogosławiące apostołów.

Całuję Twoje święte spracowane ręce, Matko nasza, Patronko szarego, zwykłego dnia,
Wzorze matek i gospodyń, żon i wychowawczyń, Wdów i osób poświęconych Bogu,
Wzorze miłości macierzyńskiej i małżeńskiej, współcierpiącej i przebaczającej.

Całuję Twoje święte, spracowane, miłosierne ręce.


Prośba o cierpliwość w chorobie

Matko cierpliwa, upodobnij mnie do siebie

Matko Boża Bolesna, chociaż miecz boleści przeszył Twoje Serce, Ty jednak z wielką cierpliwością znosiłaś tak wiele cierpień. Uproś i mnie cierpliwość w mojej chorobie. Niech nie powiększam mojego bólu nieustannym narzekaniem i rozgoryczeniem. Niech nie obciążam innych niekończącym się opowiadaniem o moich dolegliwościach. Niech moja choroba nie stanie się jedyną i najważniejszą sprawą w moim życiu, niech nie przysłoni mi dostrzegania tego, co dzieje się poza nią, abym nie był przykry dla otoczenia z powodu mojej niecierpliwości, ale niech stanę się podobny do Ciebie, Matko cierpliwa. Amen.


Prośba o siłę i odwagę w chorobie

Na przekór zwątpieniu

Matko Bolesna, chociaż Twoje życie było naznaczone głębokim cierpieniem, nigdy nie poddałaś się zwątpieniu, lecz mężnie stawiałaś mu czoło. Uproś mi odwagę i siłę w zmaganiu się z chorobą. Gdy słabną moje siły zewnętrzne i coraz mniej mam władzy nad własnym ciałem, niech jednak wzmacniają się moje siły duchowe. Niech starczy mi odwagi do przyjęcia nieuniknionego cierpienia zwią[188]zanego z moją chorobą. Niech ono nie odrze mnie z godności, lecz pomoże upodobnić się do Twego cierpiącego Syna i przybliży do Twojego bolesnego Serca.


Prośba o uzdrowienie

Matka nad bólem pochylona

Matko Boża Bolesna, Ty pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w Lourdes wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia. To On uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, ślepych, głuchych, kalekich i trędowatych. I jest szczególnie wymowne, że w jednym z największych maryjnych sanktuariów świata, w Lourdes, najwięcej uzdrowień dokonuje się podczas procesji eucharystycznej. Dzięki Twemu wstawiennictwu Twój Syn przywraca zdrowie wielu chorym. Mówią o tym liczne świadectwa i wota.

Proszę Cię, Maryjo, uproś uzdrowienie również dla mnie. Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje macierzyńskie Serce i proszę o ozdrowienie mojego ciała i duszy.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mocy i miłosierdziu.

Bądź błogosławiona, Niepokalana Matko cierpiących, objawiona w Lourdes. Amen.


Prośba o nadzieję w chorobie

W chwale nieba mnie pocieszysz

Matko Bolesna, Ty wiedziałaś od początku, że Twoje życie będzie naznaczone cierpieniem. Podążałaś za Chrystusem drogą usłaną cierniami, nigdy nie tracąc nadziei. Wiedziałaś, że Twoje cierpienie, zjednoczone z Jego cierpieniem i męką na krzyżu, wiodą ku zmartwychwstaniu i życiu wiecznemu. Tę prawdę przypominasz mi w mojej chorobie naznaczonej bólem i cierpieniem. Choćby choroba ta była najstraszniejsza, a ból najdotkliwszy, kiedyś przecież się skończą. A im bardziej złączę je z Krzyżem Chrystusa, tym większe i pewniejsze będzie moje zwycięstwo i radość zmartwychwstania.

Dziękuję Ci, Boże, przez Serce Bolesnej Matki, za dar życia, mimo jego utrapień. Dziękuję, że powołałeś mnie z nicości do istnienia i przeznaczyłeś do szczęścia wiecznego, które mam nadzieję, że stanie się moim udziałem poprzez obecnie przeżywane cierpienie. Ufam, że w wieczności, gdy wspomnę moje ziemskie bóle, nie wydadzą mi się one dłuższe niż błyskawica, która tylko przez moment przeszywa niebo podczas burzy.

Dziś jednak, w chwili cierpienia, wspomóż mnie swymi modlitwami, Matko nadziei, bym jej nie utracił, ale mimo wszystko wytrwał do końca w przekonaniu, że w chwale nieba mnie pocieszysz, a Jezus przygarnie mnie z miłością i zaznam ukojenia po ziemskich bólach. Amen.


Ofiarowanie choroby

Przyjmij, Panie, moją małą ofiarę

Matko Boża Bolesna, ucz mnie w chorobie nie pytać: dlaczego? Tak jak Ty ofiarowałaś Bogu Ojcu Dzieciątko Jezus w świątyni, godząc się, by miecz przebił Ci Serce, niech i ja nie zatrzymuję się na swoim bólu, ale z miłością ofiaruję go za ludzi.

Panie, poszę Cię, przez Serce Bolesnej Matki, przyjmij moje choroby i cierpienia jako ofiarę miłą Tobie. Ofiaruję Ci je na zadośćuczynienie za grzechy i uproszenie miłosierdzia dla mnie, moich bliskich i dla całego świata. Ofiaruję Ci je także z prośbą o błoosławieństwo dla mnie, mojej rodziny, dla tych, których kocham, dla wszystkich, którzy wyświadczyli mi jakiekolwiek dobro. Ofiaruję Ci moją chorobę, cierpienie, a także szczególnie w intencji... Przyjmij moją chorobę i cierpienie także jako ofiarę dla dobra Twojego Kościoła, Ojca Świętego, na uproszenie dobrych pasterzy dla ludu Bożego. Proszę Cię też w intencji zjednoczenia wszystkich chrześcijan w jednym Kościele; proszę, aby ludzie na całym świecie żyli zgodnie z Twoją wolą, by żyli w pokoju i wspólnie zdążali do Twojego królestwa. Niech nastanie na ziemi Twoje królestwo, aby wszyscy chwalili Jedynego i prawdziwego Boga. Proszę, Panie, przyjmij moją małą ofiarę. Matko Boża Bolesna, pomóż mi ofiarować Bogu moją chorobę i kazdy mój krzyż. Amen.


Modlitwa przebłagalna

zadośćuczynienie sprawiedliwości

Upadając w najgłębszej pokorze do stóp Twoich, Matko Bolesna, dziękuję Ci z głębi serca za boleści i udręki, które przecierpiałaś stojąc pod Krzyżem Syna Twojego Jezusa.

Użalam się i współcierpię z Tobą, a jednocząc się najsilniej z najlitościwszym Sercem Twoim, ofiaruję przez Twoje ręce, Ojcu Przedwiecznemu, Krew, mękę, rany i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zadośćuczynienie sprawiedliwości Boskiej za bluźnierstwa, świętokradztwa i odstępstwa, którymi bezbożni znieważają Boski Majestat.

Niechaj Twoje łzy i cierpienia, o Matko Bolesna, odwrócą chłostę Bożą ciążącą nad światem, a przyspieszą panowanie Najświętszego Serca Jezusowego.

Przejęty do głębi żalem za moje grzechy, oczekuję za Twoim pośrednictwem przebaczenia. Nie odwracaj oblicza Twego ode mnie, lecz okaż mi się Matką, o litościwa, o łaskawa, o słodka Panno Maryjo.


Serca mieczem żalu przeszyte

Przez miecz boleści uproś nam łaskę

O słodka Panno Maryjo, przez miecz boleści, który przeszył Twą duszę, gdyś widziała Syna Twego najdroższego na krzyżu wzniesionego, obnażonego, przybitego do pręgierza hańby, pokrytego ranami i bliznami, uproś nam tę łaskę, aby serce nasze również było mieczem żalu za grzechy przeszyte i grotem miłości Bożej zranione.

O Panno Święta, przez te niewypowiedziane cierpienia, któreś bez skargi przeniosła, gdy stojąc pod krzyżem, słyszałaś Syna Twego, polecającego Cię św. Janowi, wydającego głos wielki i oddającego ducha swego w ręce Boga Ojca, wspomóż nas przy końcu życia naszego. Gdy język nasz nie będzie już mógł Cię wzywać, gdy oczy nasze zamkną się na światło, a uszy nasze na wszystkie świata odgłosy, kiedy nas wszystkie siły opuszczą, wspomnij wtedy, o Matko najmiłosierniejsza, na te modlitwy, które do Boga w Twej obecności wznosimy, Twojej je polecając dobroci. Wspomóż nas w godzinę niebezpieczeństwa strasznego i racz dusze nasze przedstawić Synowi Twemu Boskiemu, aby za przyczyną Twoją ocalił je od wszelkiego cierpienia i wprowadził do wiekuistego w niebieskiej ojczyźnie spoczynku.

O Panno najczystsza, przez te ciężkie westchnienia, które się wyrywały z Twej piersi wezbranej boleścią, gdy przyjmując w swe ręce Syna ukochanego, zdjętego z krzyża, wpatrywałaś się w Jego ciało udręczone, pokryte ranami, i w Jego Boskie Oblicze śmiercią tak zeszpecone, spraw, błagamy Cię, abyśmy opłakiwali nasze grzechy i aby pokuta uleczyła rany tych grzeszników; żeby w chwili, gdy śmierć ciało nasze przedmiotem wstrętu uczyni dla wszystkich, dusza nasza, jaśniejąca pięknością, zasłużyła na przyjęcie jej w objęcia najsłodszego Jezusa, Syna Twojego, a Pana naszego. Amen.


Sens miłości krzyża

Ku Tobie podnoszę wzrok

Maryjo, Bolesna Matko, ku Tobie podnoszę mój wzrok, aby Cię prosić o pomoc. Proszę Cię, pomagaj mi odkrywać Bożą miłość, której znakiem jest krzyż Twojego Syna. Ucz mnie patrzeć z wiarą na tę tajemnicę miłości, która jest naznaczona bólem, cierpieniem, odrzuceniem... Pomóż mi zobaczyć jej sens i zrozumieć, że tylko dzięki niej istnieję i żyję. Tylko przez krzyż Twojego Syna przychodzi do nas zbawienie i otrzymujemy łaskę nowego życia. Tylko w krzyżu jest źródło siły dla każdego z nas. Proszę Cię, Maryjo, prowadź mnie do tego źródła i pomóż mi czerpać z niego miłość, która mnie oczyści i umocni, abym szedł wytrwale codzienną drogą życia.

Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, Twoje Serce przebił miecz boleści, gdy patrzyłaś z wiarą na śmierć Syna. Stałaś przy Nim z miłością i nadzieją. Wyproś mi łaskę, abym potrafił stać przy wielorakich krzyżach współczesnego świata, na których krzyżowani są ludzie różnych narodów i kultur. Pomóż mi ich dostrzegać i obdarzać miłością. Niech jej znakiem będzie słowo, czyn, modlitwa tak, abym stał się dla nich świadkiem Miłości - tej Miłości, która odwiecznie nas umiłowała i w czasie objawiła się nam w Jezusie Chrystusie.

Bolesna Matko, proszę Cię, przytul mnie do swego bolesnego Serca, abym w chwilach bolesnych doświadczeń życiowych, nigdy nie zwątpił w Bożą miłość, ale ufał Bogu bezgranicznie i cierpliwie niósł każdy krzyż, przygotowany na mojej drodze życia. Amen.


Krzyże codzienności

Pomóż nam nie utracić nadziei

Matko Bolesna, Ty patrzyłaś,
jak Syn twój dźwiga krzyż,
jak upada pod jego ciężarem,
by za chwilę podnieść się i pójść dalej.

Na twarzy Twojej widać było smutek,
a Serce przeszywał ból,
lecz spojrzenie Twoje, Matko,
pełne było nadziei - nadziei zwycięstwa.

Pomóż nam, niosącym krzyże codzienności -
czasem tak ciężkie,
że z trudem możemy podnieść się pod ich ciężarem -
nie utracić nadziei.

Pomóż nam, pomimo bólu i cierpienia naszych serc,
nie zwątpić, że zawsze zwycięża miłość, dobro i prawda.

Amen.


Dziękuję, pamiętam, kocham

Matko Bolesna, uproś mi łaskę wiary, nadziei i miłości

Matko Bolesna,
Twój udział w dziele zbawienia
wprowadził Cię w samo serce niedoli ludzkiej.

Jesteś nam bliska w najgęstszym mroku cierpienia.

Za dni przed pojmaniem Chrystusa, gdy widziałaś rosnącą wrogość faryzeuszów;
gdy słyszałaś, jak Syn przepowiada swą mękę,
gdy czułaś zbliżający się koniec

- dziękuję Ci, Matko!

O Twoim bólu, gdy dowiedziałaś się, że jest aresztowany,
o godzinach spędzonych pod murami więzień i sądów,
o Twojej piątkowej wędrówce za skazanym Jezusem - zawwsze z daleka,
o obojętności, niewdzięczności, o okrucieństwie tłumu, na które musiałaś patrzeć

- pragnę pamiętać, gdy będzie mi ciążyła wierność.

Za trzy długie godziny, w ciągu których stałaś pod krzyżem,
za to, że musiałaś patrzeć na rany, pragnienie i na konanie Syna, nie mogąc Mu pomóc,
za to, że znając przyczynę Jego męki, zachowałaś w Sercu miłosierdzie i miłość dla nas

- pragnę Cię kochać, Matko!

Ani na chwilę nie przestałaś wierzyć, że Jezus jest Bogiem,
nie przestałaś ufać Opatrzności;
z miłością poddawałaś się woli Bożej.

Uproś mi łaskę wiary, nadziei i miłości.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
 • Modlitewnik maryjny. Z Maryją w chwilach cierpienia i choroby, "Zeszyty Maryjne" 2/2014.
 • Modlitwa do Matki Bolesnej - modlitewnik.pl
 • Modlitwa do Matki Boskiej Bolesnej - modlitwa.net
 • Modlitwa do Matki Bożej - zbiór modlitw - mamotoja.pl
 • Modlitwy, litania, koronka do Matki Boskiej Bolesnej - parafiajozefownadwisla.pl
 • Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej - gloria.tv
 • Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej - radioniepokalanow.pl
 • Modlitwy RMBB - bolesna.op.opoka.org.pl
 • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
 • Nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej. Modlitwa do Matki Bożej Bolesnej - pakosc-kalwaria.franciszkanie.net
 • Oto Matka twoja, "Zeszyty Maryjne" 2/2014.
 • Piękna modlitwa do Matki Bolesnej pomoże w cierpieniu - misyjne.pl
 • Sanktuarium MB Bolesnej w Krakowie - kosciol.wiara.pl
 • Pomagaj nam, Bolesna Matko, "Zeszyty Maryjne" 5/2010.