Nowenna do NMP Bolesnej (wersja 1 i 2)

Nowenna ku czci Matki Bożej Bolesnej

Nowennę zaleca się odprawić na dziewięć dni przed świętem Matki Bożej Bolesnej (15 września), czyli w dniach 6-14 września.


wersja 1

Modlitwa na każdy dzień Nowenny - O nawrócenie grzeszników

Matko Bolesna, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego, wylaną dla zbawienia dusz, * wspomnij na boleści, które Twoje macierzyńskie Serce wycierpiało, * i zlituj się nad tylu nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga * i nie korzystają ze zbawczych zasług Jezusa, ani z łez przez Ciebie wylanych.

O Maryjo, wybłagaj miłościwie łaskę nawrócenia dla tylu grzeszników, zwłaszcza... Ofiaruj za nie, sprawiedliwości Bożej, Krew Syna Bożego, wraz z zasługami Twoich boleści, * i wspieraj mnie w mym pragnieniu pozyskania wielu dusz dla Jezusa, * przez wypraszanie im Twojej przemożnej opieki.

Matko Bolesna, wstawiaj się za nieszczęśliwymi grzesznikami * i spraw, aby Bóg dał im łaskę nawrócenia. Amen.

Dzień pierwszy - Przepowiednia Symeona

Wśród matczynych radości przepowiedział Ci Bóg przez usta Symeona przyszłe Twe cierpienia. Po raz pierwszy miecz boleści przeszył Serce Twoje, w duchu zaś krwawą złożyłaś ofiarę, postanawiając posłusznie iść za wolą Opatrzności. Matko Najświętsza, przepowiednia ta była dla Ciebie źródłem wielu cierpień, ale i wielkich zasług. Dla tych zasług wyjednaj nam, prosimy Cię, łaskę zupełnego pogodzenia woli naszej z wolą Bożą we wszystkich próbach i doświadczeniach, które Bóg na nas zsyła.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień drugi - Ucieczka do Egiptu

Do cierpień i niewygód w stajni betlejemskiej, które przez miłość Twą do Syna znosiłaś, dołączyły się jeszcze niebezpieczeństwa i niewygody ucieczki do obcej krainy. Ty jednak, o Maryjo, bez najmniejszego szemrania wybrałaś się w drogę, wskazaną Ci przez samego Boga, i z dziecięcą ufnością oddałaś się Jego przewodnictwu. Obyśmy i my uprosili sobie u Boga łaskę ufnego powierzania Mu swej woli w cierpieniach, wytrwania w posłuszeństwie i ufności w Jego pomoc.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień trzeci - Utrata dwunastoletniego Jezusa

Jednej tylko, o Maryjo, nie doznałeś boleści, której przyczyną jest niewdzięczność i występek dzieci. Mimo to przez trzy dni, dręczona straszną obawą, musiałaś szukać swego Boskiego Syna. Szczerze, o Maryjo, współczujemy Twej trosce o Boskie Dziecię i przez zasługi, któreś nam przez to wyjednała, uproś nam łaskę, by za Twoim przykładem wszyscy rodzice wypełniali obowiązki swoje wobec dzieci, przełożeni wobec podwładnych, podwładni wobec przełożonych z największą pilnością, wiernością i cierpliwością.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień czwarty - Spotkanie na drodze krzyżowej

Jakaż musi być boleść Matki, która Syna swego, Zbawcę świata, spotyka na drodze śmierci, otoczonego zgrają żołdactwa, sponiewieranego, upadającego pod ciężarem krzyża na ziemię. Przez boleść i gorycz Serca Twego uproś nam łaskę ofiarowania Bogu codziennych cierpień z takim uczuciem, z jakim Syn Twój znosił cierpienia na drodze krzyżowej i z jakim Tyś brała w Jego męce udział.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień piąty - Śmierć Jezusa na krzyżu

Krwawa śmierć Pana Jezusa na krzyżu i omdlałe z boleści Serce Matki stanowią wartość i cenę, za które rodzaj ludzki został odkupiony! O Maryjo, Matko Bolesna, Królowo Męczenników, która stałaś się męczeństwem miłości, wyjednaj nam gorącą miłość ku Synowi Twojemu, byśmy z wdzięcznością obchodzili pamiątkę Jego śmierci, z szczerą boleścią żałowali za swe grzechy, a z Tobą żyć i umierać mogli.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień szósty - Zdjęcie z krzyża

O Matko Bolesna, Maryjo, Syn Twój, którego jako dziecko tuliłaś do serca, znowu spoczywa na Twoim łonie. W objęciach swych trzymasz martwe Ciało Syna - ofiarę najokrutniejszej męczarni. Naprawdę jesteś Matką boleści! O Maryjo, okaż nam się Matką miłościwą w godzinie śmierci, kiedy każda radość życia w bojaźń się przemieni. Bądź wtedy Matką i Pocieszycielką naszą i zaprowadź nas do wiecznej szczęśliwości.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień siódmy - Pogrzeb Jezusa

Każdy krok na drodze cierpienia potęguje Twą boleść. Odrywają teraz Syna Twego z objęć Twoich i Ciało Jego składają do zimnego grobu. Lecz od tej chwili kończą się cierpienia Twoje i nadchodzi radosny Poranek Wielkanocny, który czyni Cię na zawsze szczęśliwą. Wyjednaj nam nadzieję, która dodawała Ci siły w najcięższych próbach, i spraw, byśmy przed obliczem Boga i Pana naszego stanęli jako Jego wybrani.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień ósmy. Ucieczko grzeszników.

Spiesz, Maryjo, z pomocą biednym, wzmacniaj chwiejnych w wierze, pocieszaj strapionych i nieszczęśliwych, proś za nasz naród, wstawiaj się za kapłanami, zakonnikami i zakonnicami, nie zapominaj o niewiastach. Okaż się wszystkim Panią łaskawą. Ty stoisz przed obliczem Najwyższego, który tak hojnie łaskami Cię obdarował, uproś nam przebaczenie i zbawienie.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Dzień dziewiąty. Prowadź do Jezusa.

Tu na ziemi narażeni jesteśmy na liczne utrapienia, doznajemy różnych przykrości. Wyciągnij nas z łez padołu i zaprowadź do krainy, gdzie Ty królujesz przy Ojcu, Twoim Synu i Duchu Świętym. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...


wersja 2

Dzień pierwszy

Hymn

Matko, coś miłości zdrojem,
przyjmij mnie cierpieniem swoim,
bym boleć z Tobą mógł.

Niechaj serce moje pała,
by radością mą się stała
Miłość, którą Chrystus Bóg.

Matko święta, srogie rany,
które zniósł Ukrzyżowany,
wyryj mocno w duszy mej.

Męką Syna zrodzonego,
co dla dobra cierpiał mego,
ze mną się podzielić chciej.

Pragnę płakać w Twym pobliżu,
cierpiąc z Tym, co zmarł na krzyżu,
po mojego życia kres.

Chcę pod krzyżem stać przy Tobie,
z Tobą łączyć się w żałobie
i wylewać zdroje łez.

Kiedy umrze moje ciało,
obleczona wieczną chwałą
dusza niech osiągnie raj. Amen.

Modlitwa dnia

O Matko Najboleśniejsza, strwożona przy Zwiastowaniu, zasmucona przy szukaniu schronienia dla Jezusa w Betlejem i mieczem boleści przeszyta przy ofiarowaniu Go w świątyni, uproś nam cnotę czystości i gotowość na wszelkie ofiary i wyrzeczenia w celu dochowania wierności Bogu.

Wezwania

Powtarzamy: Przyczyń się za nami!

Matko Bolesna, wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna i upodobniona przez Niego w cierpieniu...
Matko Bolesna, odtrącona od drzwi gospody w Betlejem i szukająca schronienia w ubogiej stajni...
Matko Bolesna, przyjmująca bolesną przepowiednię z ust Symeona...
Matko Bolesna, uciekająca przed Herodem z Dziecięciem do Egiptu i znosząca tam boleść wygnania...
Matko Bolesna, z wielkim niepokojem i boleścią szukająca w Jerozolimie swojego Syna...
Matko Bolesna, żegnająca Syna idącego do pracy apostolskiej...
Matko Bolesna, przyjmująca z bólem serca nienawiść faryzeuszów i kapłanów do Jezusa...
Matko Bolesna, żegnająca z trwogą i boleścią Jezusa idącego na mękę...
Matko Bolesna, przyjmująca z bólem wiadomość o zdradzie Judasza i pojmaniu w Ogrójcu...
Matko Bolesna, patrząca na poniżenie swego Syna na ulicach Jerozolimy...
Matko Bolesna, słuchająca fałszywych oskarżeń na Syna przed Piłatem i złowrogich okrzyków: ukrzyżuj Go!...
Matko Bolesna, patrząca na Syna okrytego purpurą i w koronie z cierni...
Matko Bolesna, spotykająca Syna na drodze krzyżowej...
Matko Bolesna, odczuwająca boleśnie w swym sercu przybijanie Syna do drzewa krzyża...
Matko Bolesna, stojąca pod krzyżem swego Syna...
Matko Bolesna, przyjmująca w swe ramiona martwe Ciało swego Syna...
Matko Bolesna, składająca Syna do grobu...
Matko Bolesna, odczuwająca w swym sercu całą Mękę Jezusa i bez krwi przelania dla wielkiej boleści stająca się Królową Męczenników...

Modlitwa

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, † daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa * i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi

Hymn, jak w dniu pierwszym.

Modlitwa dnia

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twoją boleść i trwogę w ucieczce do Egiptu i Twoją tęsknotę w długim tam pobyciu. Błagamy Cię, naucz nas - za Twoim przykładem - znosić chętnie wszelkie niewygody w życiu i służyć wiernie Bogu w duchu pokuty i umartwienia.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień trzeci

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i niepokój w poszukiwaniu zagubionego Jezusa. Błagamy Cię, naucz nas cierpliwie znosić wszystkie opuszczenia i oschłości duchowe i wytrwale poszukiwać dusz zagubionych.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień czwarty

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! podzielamy Twą boleść i smutek, jaki odczuwałaś patrząc w duchu na śmiertelny smutek i krwawy pot Jezusa. Błagamy Cię, abyś nam wyjednała ducha gorliwej modlitwy i cnotę męstwa w walce z pokusami szatana, ciała i świata.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień piąty

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem z Tobą cierpienia, jakich doznałaś w czasie biczowania i cierniem ukoronowania Syna Twojego. Prosimy Cię, pomagaj nam odrywać się od próżności świata i chętnie znosić wszelkie upokorzenia.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień szósty

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! odczuwamy Twą boleść, jakiej doznawałaś towarzysząc Jezusowi w drodze krzyżowej. Błagamy Cię, wyjednaj nam u Syna swego łaskę mężnego wyznawania naszej wiary i gotowość na wszelkie prześladowania dla ratowania dusz bliźnich.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień siódmy

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! jak wielkich boleści doznałaś spotykając na drodze krzyżowej swego Syna krzyż dźwigającego. Uproś nam gotowość na współcierpienia z Jezusem i spieszenie z pomocą wszystkim cierpiącym.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień ósmy

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! przeżywamy razem w Tobą boleści, jakich doznałaś patrząc na Mękę krzyżowania Twego Syna na Kalwarii. Pomóż nam krzyżować nasze namiętności i być posłusznym aż do śmierci.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.

Dzień dziewiąty

Hymn, jak w dniu pierwszym.

O Matko Najboleśniejsza! Podzielamy ogrom Twych boleści, jakich doznałaś stojąc pod krzyżem Jezusa, patrząc na Jego konanie i przebicie boku. Prosimy Cię - bądź naszą Matką zawsze i wszędzie.

Wezwania, Modlitwa, jak w dniu pierwszym.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nowenna do Matki Bożej Bolesnej - gloria.tv
  • Matka Boska Bolesna. Nowenna do Matki Bożej Bolesnej - tekst 1 - parafia-podwilk.pl
  • Matka Boska Bolesna. Nowenna do Matki Bożej Bolesnej - tekst 2 - parafia-podwilk.pl