2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej (2)

Litania do
Matki Bożej Gromnicznej

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, Jedyny Boże...

O Maryjo, która poddałaś się prawu oczyszczenia przepisanemu w Prawie, módl się za nami!
O Maryjo, która z Twoim Synem i Józefem udałaś się w drogę do Jeruzalem...
O Maryjo, któraś Syna Twego przedstawiła i ofiarowała w świątyni...
O Maryjo, któraś parę gołąbków na ofiarę przyniosła...
O Maryjo, któraś Syna wykupiła...
O Maryjo, którą Symeon pozdrowił i błogosławił...
O Maryjo, któraś Dziecię Twoje na ręce Symeona złożyła...
O Maryjo, któraś przysłuchiwała się słowom Symeona...
O Maryjo, któraś słyszała bolesne przepowiadania sprawiedliwego starca...
O Maryjo, którą ucieszyły słowa pochwalne prorokini Anny...
O Maryjo, najczystsza Dziewico...
O Maryjo, Niepokalana Panno i Matko...

Od ducha pychy i wyniosłości, wybaw nas, wstawieniem się Twoim!
Od sprzeciwiania się przykazaniom Bożym...
Przez Twoje całego życia posłuszeństwo...
Przez Twoją pokorę...

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyśmy zawsze pamiątkę Syna Twego Boskiego w sercu zachowywali...
Abyśmy w szczęściu zuchwałości, a w nieszczęściu rozpaczy się nie poddawali...
Abyśmy także w godzinę śmierci, jak Symeon, w pokoju z tego świata zejść mogli...
Abyśmy po śmierci w Kościele wiecznej chwały przedstawieni być mogli...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
W. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

W gromnicznym świetle