Nowenna do NMP Dziekanowskiej

Nowenna do Matki Bożej Dziekanowskiej

W sanktuarium w Dziekanowicach znajduje się XVII-wieczny, koronowany obraz Matki Bożej Dziekanowskiej. Przed nim w każdą środę odprawiana jest Nieustająca Nowenna do Matki Bożej Dziekanowskiej - na wzór Nieustannej Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Zamieszczone tu teksty Nieustającej Nowenny pochodzą z sanktuarium Matki Bożej Dziekanowskiej, dzięki którym można łączyć się duchowo z ludem zgromadzonym przed cudownym Wizerunkiem w tym sanktuarium w każdą środę.

"Matkę Boga i naszą prośmy, by raczyła przyjąć nasze wysiłki i modlitwy - i zechciała zawsze pozostać dla nas czułą, troskliwą Matką" (Ks. Jan Cendrzak - kustosz dziekanowskiego sanktuarium).


Modlitwa wstępna

O Matko Boża Dziekanowska, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją.

Nie liczymy na swoje zasługi, ani na swoje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską.

Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia.

Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę, czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc, o Matko nasza, przez bolesną mękę i śmierć Twego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, o Współodkupicielko - błagamy najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, których tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy... (chwila ciszy)

Ty wiesz, o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia.

Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje Ręce, abyś je nam rozdzielała.

Wyjednaj nam przeto, o Najłaskawsza Matko, u Serca Jezusa te łaski, o które w tej nowennie pokornie prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.

Modlitwy uwielbienia

Maryjo, Matko Boża Dziekanowska, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

powtarzamy: Bądź wychwalana nieustannie!

Wielka Matko Boga...
Matko nasza najlepsza...
Pośredniczko nasza u Boga...
Szafarko łask wszelkich...
Matko świętej wytrwałości...
Tronie miłosierdzia Bożego...
Poręko naszego zbawienia...
Pogromczyni mocy piekielnych...
Kotwico naszej nadziei...
Ucieczko uciśnionych...
Żywicielko głodnych...
Cudowna lekarko w chorobach...
Ratunku ginących grzeszników...
Nadziejo zrozpaczonych...
Patronko misji świętych...
Wychowawczyni powołań kapłańskich...
Mistrzyni życia duchowego...
Strażniczko czystości...
Opiekunko Rodzin...
Czuła Matko sierot...
Zbawienie umierających...
Pani naszych losów...
Przewodniczko pewna do nieba...
Obrona nasza na sądzie...
Wybawicielko z czyśćca...

K. Tyś naszą ucieczką o Pani.
W. Pomocą w ucisku i smutku.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, spraw, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Matki Bożej Dziekanowskiej

Matko Boża, Ty od wieków objawiasz na wzgórzu Dziekanowskim Swoją łaskawość i współczucie wszystkim uciekającym się pod Twoją opiekę. Przyjmij naszą najgłębszą wdzięczność za Twoją niezwykłą obecność i macierzyńską troskę. Ty zawsze byłaś ze swoim ludem. Tobie wielu zawdzięcza łaskę wiary, zdrowie i życie.

Tobie, o Pani Dziekanowska, zawierzamy dziś siebie samych. Strzeż nasze rodziny, by trwały w zgodzie i miłości, błogosław wychowaniu naszych dzieci. Bądź pociechą cierpiącym na ciele i duszy, światłem dla szukających Chrystusa.

Okaż wszystkim, żeś jest Matką nadziei.

Ustrzeż nas od zachłanności i zawiści. Spraw, byśmy zawsze słyszeli Twój macierzyński głos: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn". Bądź nam nadal Matką, chociaż tak mało na tę Twoją miłość macierzyńską zasługujemy.

Matko, przyjmij wszystkich do Twego Serca, teraz i na zawsze. Amen.

Modlitwy dziękczynne

O Maryjo, Pani Dziekanowska, która z tak wielką czułością z tego Cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp, z naszym wspólnym dziękczynieniem i błaganiem. Racz na nas spojrzeć łaskawie i wysłuchać:

powtarzamy: Dziękujemy Ci, Matko Boża i nasza!

Za Twoją obecność w tym cudownym obrazie...
Za uzdrowionych z choroby...
Za pocieszonych w strapieniu...
Za ocalonych z rozpaczy...
Za wyzwolonych z mocy grzechu...
Za wysłuchanych w błaganiu...
Za litość nam okazaną...
Za miłość Twą macierzyńską...
Za dobroć Twą niezrównaną...
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone...

Królowej świata, najpotężniejszej Rodzicielce, nieśmiertelnego i niewidzialnego Boga, Dziewicy Niepokalanej z duszą i ciałem do nieba wziętej, niech będzie wieczna chwała, cześć i dziękczynienie od wszelkiego stworzenia, a nam odpuszczenie wszystkich grzechów, łaska i miłosierdzie Boże. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wspólne prośby

Wysłuchaj, Matko Boża Dziekanowska, próśb naszych, które dziś do Ciebie zanosimy. Użycz nam darów ze Swej skarbnicy i obfitości łask, jakie posiadasz. Archanioł pozdrawiając Ciebie, nazywa Cię pełną łaski; wszystkie chóry anielskie błogosławią Cię. I my pielgrzymi ziemscy wołamy do Ciebie: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Usłysz nasze prośby i módl się za nami do Boga.

powtarzamy: Błagamy Cię, Matko, Pani Dziekanowska!

Za Polskę, abyś ją ochraniała...
Za młodzież, abyś ją prowadziła...
Za strapionych, abyś ich pocieszała...
Za płaczących, abyś im łzy otarła...
Za chorych, abyś ich uzdrowiła...
Za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była...
Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała...
Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła...
Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła...
Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała...
Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała....
Za wszystkich, którzy cierpią dla sprawiedliwości, prawdy i wolności...
Za wszystkich zmarłych Twoich czcicieli, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła...
Za wszystkich żyjących Twoich czcicieli, abyś ich strzegła od nieszczęść i drogą przykazań Bożych prowadziła...
O rozwój prawdziwej miłości w sercach naszych ku Tobie i Synowi Twojemu Jezusowi Chrystusowi...
W intencjach dzisiaj Tobie przedstawionych...
O wytrwanie przy Bogu i Chrystusie w Kościele świętym...
O zdrowie i potrzebne łaski dla Ojca Świętego...
O prawdziwą wolność dla ludzkich serc, umysłów i Ojczyzny...
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych...

Módlmy się. Prosimy cię, Boże, dozwól nam, sługom i służebnicom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Westchnienia do Matki Bożej

O Maryjo, Pani Dziekanowska, nasza Matko. Już samo wezwanie, którym Cię pozdrawiamy, napełnia nas wielką ufnością w dobroć i potęgę Twoją. Ty jesteś prawdziwie Matką Bożą i Matką naszą.

Tyś Pośredniczką naszą przed Bogiem. Tyś Szafarką łask wszelkich.

Ty masz wielką władzę nad Sercem Boga i Jego niewyczerpanymi skarbami łask, a Jezus, Syn Twój, niczego Ci nie może odmówić.

O Matko Boska, jesteś tak potężna i dobra. Z wielką ufnością spieszymy do Ciebie, przedstawiając Ci nasze potrzeby i nędze, a Ty racz im łaskawie zaradzić, zwłaszcza kiedy wołamy i wołać będziemy do Ciebie:

powtarzamy: Wspieraj nas, Matko, Pani Dziekanowska!

We wszystkich potrzebach i niebezpieczeństwach dusz naszych...
Byśmy zawsze w łasce Bożej wytrwali...
Byśmy ustawicznie wolę Bożą pełnili...
Byśmy nie zeszli z drogi zbawienia...
Byśmy się zawsze grzechu wystrzegali...
W chwilach gwałtownych pokus...
Wśród okazji do złego...
Przy napaściach złego ducha...
Na drodze doskonałości i cnoty...
W wiernej i gorliwej służbie Bożej...
W zachowaniu czystości według stanu...
W modlitwie ustawicznej i wytrwałej...
W zdobywaniu pokory i cichości...
W miłowaniu Boga i bliźniego...
Byśmy się zawsze dobrze spowiadali...
Byśmy Ciało Pańskie godnie przyjmowali...
W doczesnych naszych potrzebach...
Na drogach doświadczeń i cierpień...
W smutkach i strapieniach żywota...
W dolegliwościach choroby...
W ubóstwie, biedzie i nędzy...
W dniach prześladowań...
W walce o wytrwałość do końca...
W śmierci godzinie...
U bram wieczności...
W płomieniach ognia czyśćcowego...

O Maryjo, u stóp Twoich, w Twoim macierzyńskim Sercu, składamy te gorące prośby, wszystkie nasze troski i potrzeby, ufając, że nie doznamy zawodu. Racz je przedstawić Boskiemu Twojemu Synowi, oręduj ustawicznie za nami i okaż się nam prawdziwie Matką Nieustającej Pomocy. Amen.

Akt zawierzenia Matce Bożej Dziekanowskiej

Akt zawierzenia Matce Bożej Dziekanowskiej


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nieustająca nowenna do Matki Bożej Dziekanowskiej - dziekanowice.pl