Nowenna do NMP Częstochowskiej (historia)

Nowenna do NMP Częstochowskiej

Nowennę można odmówić na 9 dni przed przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia), czyli w dn. 17-25 sierpnia. Przy częstym odmawianiu Nowenny można opuszczać "Wprowadzenie historyczne" lub zastępować je innymi tekstami czy też wybranymi tekstami z literatury polskiej.


Dzień pierwszy

Wprowadzenie

W XIV w. książę opolski Władysław dostał we władanie Ruś Czerwoną. Jak głosi tradycja, podczas podróży po powierzonych mu ziemiach w prywatnej kaplicy zamku bełskiego znalazł wizerunek Bogarodzicy, łaskami słynący. Podczas najazdu Tatarów, przez okno w kaplicy wpadła strzała i utkwiła w obrazie. Gdy zamek uchroniono przed grożącym mu oblężeniem, książę postanowił zabrać Cudowny Obraz na Śląsk.

W 1382 r., posłuszny wewnętrznemu natchnieniu, sprowadził do Częstochowy paulinów z Węgier i powierzył im wizerunek Matki Bożej. Górę, na której stanęła pierwsza, tymczasowa drewniana kaplica, nazwano Jasną.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska!

Za Twoje przybycie i obecność od sześciuset lat w cudownym Obrazie Jasnogórskim...
Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce...
Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu...
Za wierną opiekę, którą w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy!

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego...
Przedziwna Matko Syna Bożego...
Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego...
Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu...

Modlitwa prośby

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny...
Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu...
Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych...
Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach...
Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

DZIEŃ DRUGI

Wprowadzenie

W 1430 r. wieść o licznych dziękczynnych wotach, złożonych w skarbcu jasnogórskim, zwabiła bandę rabusiów, zarażonych błędami sekty husytów. W czasie napadu na klasztor udało im się wywieźć Cudowny Obraz. Jak głosi tradycja, w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary, konie przestraszone ustały i dalej nie chciały ciągnąć wozu. Wówczas jeden z łupieżców rzucił obraz w błoto i w ślepym gniewie pociął go szablą; po czym wszyscy zbiegli. Wkrótce paulini odnaleźli szczątki rozbitego Wizerunku. Wieść głosi, że obmyto go wodą ze źródła, które miało w tym czasie wytrysnąć. Do dziś dnia źródło bije, a wierni uważają jego wodę za cudowną.

Powiadomiony o napadzie król Władysław Jagiełło sam zajął się sprawą odnowienia Obrazu. Sprowadził do Krakowa najlepszych artystów. Wywiązali się oni znakomicie z powierzonego im zadania. Ślady cięć miecza, widoczne na obliczu Jasnogórskiej Pani, przypominają o usiłowaniu zniszczenia obrazu.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Pani Jasnogórska!

Maryjo ze zranionym obliczem, za to, że jesteś z nami w dniach ciężkich klęsk i cierpień Narodu...
Za uratowanie od zniszczenia Twego obrazu w sercach pokoleń idących przez polską ziemię...
Za budzenie w polskich sercach miłości ku Tobie, miłości niweczącej smutek i rozpacz...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie!

Matko Jasnogórska, w Twoim Obrazie pociętym mieczami...
Maryjo, która odbierasz hołdy na Jasnej Górze tak od możnych jak i od ubogich...
Matko, która jesteś Pośredniczką łask w licznych sanktuariach i świątyniach wzniesionych ku Twojej czci na całym świecie...

Modlitwa prośby

Prosimy Cię, Jasnogórska Matko:

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Kiedy źli ludzie nam zagrażają...
Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary...
Kiedy tracimy dobra materialne...
Kiedy jesteśmy smutni i opuszczeni po stracie bliskich nam osób...
Kiedy z lękiem patrzymy na liczne niebezpieczeństwa zagrażające młodzieży Polonii świata...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ TRZECI

Wprowadzenie

W 1621 r., za panowania Zygmunta III, dowództwo wojsk walczących z Turkami oddano w ręce Karola Chodkiewicza. Rycerski hetman gorącą miłością i czcią otaczał Matkę Bożą Jasnogórską. W czasie oblężenia polskich chorągwi pod Chocimiem przez 5-krotnie liczniejsze siły tureckie, zarządził Chodkiewicz gorące modlitwy o ratunek do Częstochowskiej Pani. Mądry wódz wiedział doskonale, że Polska powstrzymując pochód Turków na zachód, broni katolicką Europę przed zalewem islamu. Nie wątpił więc, że w szlachetnym dziele obrony chrześcijaństwa dozna pomocy Matki Chrystusowej.

Po miesięcznym oblężeniu, w polskim obozie została tylko jedna beczka prochu. Hetman zaczął już wątpić w dalszą możliwość obrony. Kierowany jednak ufnością ku Maryi, postanowił kontynuować obronę. Jednocześnie zwiększył szturm modlitwy błagalnej. 10 października Turcy ponieśli tak wielkie straty, że pierwsi prosili o rozejm. Okazało się, że w tym samym czasie jezuita o. Oborski, miał na modlitwie widzenie. Zobaczył, jak Stanisław Kostka prosi Matkę Bożą o łaskę zwycięstwa dla Polaków i zostaje przez Nią wysłuchany. W podziękowaniu za szczęśliwe zażegnanie dalszej wojny zarówno hetman, jak ówcześnie panujący król Władysław IV, złożyli dziękczynne wota Jasnogórskiej Pani.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Maryjo!

Za ratunek w niebezpieczeństwach...
Za obronę przed zagrożeniem wiary...
Za Twoje natchnienia, które niosą nam łaskę i radość...
Za Twoją nieustanną opiekę i miłość ku nam...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Pośredniczko wszelkich łask udzielanych nam przez Boga...
Potężna Rycerko Boga Żywego...
Zwycięska Królowo, triumfująca nad wszystkimi wrogami Twego Syna...
Matko, która pomagasz nam przezwyciężać zło i wszelką słabość...

Modlitwa prośby

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Maryjo, która jesteś ucieczką i nadzieją wszystkich, którzy utracili wiarę w Boga...
Matko Miłosierdzia, która nie odmawiasz swej opieki nawet tym, co zwalczają Twego Syna i Kościół Chrystusowy...
Matko wiary świętej, która i dziś, w powodzi licznych niebezpieczeństw laicyzacji i materializmu w świecie, bronisz naszej przynależności do Chrystusa...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ CZWARTY

Wprowadzenie

W 1655 r. wojska szwedzkie zajęły prawie bez boju ziemie Rzeczypospolitej Polskiej. Szlachta i możnowładcy zdradzili króla Jana Kazimierza i przeszli na stronę Karola Gustawa. Po krótkiej walce ostatni poddał się Kraków. Wkrótce najeźdźcy postanowili również i Częstochowę obsadzić własną załogą. Zupełnie nieoczekiwanie spotkali się z zaciętym oporem. O. Augustyn Kordecki wierzył w zwycięstwo. Wspaniale to wyraził Sienkiewicz, wkładając w usta Przeora następujące słowa: "Chociaż wszystkie cnoty w duszy polskiej zagasły, jednak jeszcze coś pozostało, bo pozostała miłość i cześć dla Najświętszej Panny, a na tym to fundamencie reszta odbudowana być może". Słuszne okazało się przekonanie o. Kordeckiego, że jeśli choć jedna kula wroga padnie na Jasną Górę, cały kraj odwróci się od Szwedów. Nadzieja bohaterskiego przeora nie doznała zawodu. Twierdza Jasnogórska, mimo ogromnych trudności, broniła się bohatersko przez pięć tygodni. W tym czasie cały kraj stanął już do walki z najeźdźcą.

24 grudnia szwedzki generał Müller, oblegający klasztor, otrzymał rozkaz wycofania swoich wojsk. W ciągu kilku miesięcy Polacy zbrojnie wyzwolili się z wrogiej okupacji. Nikt do dzisiejszego dnia nie ma wątpliwości, że kraj zawdzięcza odzyskaną wolność Najświętszej Pannie. To Ona natchnęła wodza w białym habicie do nierównej walki. Po ludzku sądząc, szaleństwem była obrona niewielkiej twierdzy, gdy większą część kraju zajęły już wojska szwedzkie.„Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37).

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Służebnico Boga, która rodzisz na ziemi Syna Ojca Przedwiecznego...
Wspomożycielko Jezusa Chrystusa w dziele zbawienia świata...
Pomocnico Ducha Świętego w uświęcaniu pokoleń idących przez wieki...
Matko powołująca swe dzieci na wszystkich kontynentach świata do udziału w ewangelizowaniu ludzkości...

Modlitwa prośby

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Zwycięska Pani z Jasnej Góry, któraś zjednoczyła wszystkich Polaków w obronie Twojej chwały...
Jasnogórska Pani, która jesteś dla każdego z nas najczulszą Matką...
Królowo nasza umiłowana, która dla wszystkich dzieci Narodu polskiego nieustannie jesteś znakiem jedności i zwycięstwa...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ PIĄTY

Wprowadzenie

1 kwietnia 1656 r. Jan Kazimierz w Katedrze Lwowskiej złożył swoją koronę przed obrazem Bogurodzicy i ślubował wiekopomnymi słowami: "Wielka Boga - Człowieka Matko, Ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego Króla Królów… i Twoim miłosierdziem król… Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich obieram…".

Król, legalna i oficjalna władza Rzeczypospolitej, składa losy Państwa w ręce Matki Boga po wszystkie czasy, jako wieczystej Królowej. Za zezwoleniem obecnego w czasie ślubów legata papieskiego, biskupa Vidoniego, wezwanie: „Królowo Korony Polskiej”, zostaje włączone do Litanii Loretańskiej. Jan Kazimierz był przekonany, że Maryja uratowała kraj od nawały szwedzkiej i tylko Ona potrafi obronić naród przed dalszymi najazdami. Przecież król zdawał sobie sprawę, że jemu Polacy mogą odmówić posłuszeństwa, jak to już raz uczynili, natomiast dla obrony Maryi, dla Jej chwały pójdą zawsze i wszędzie, choćby na śmierć. Niechże, więc Ona rządzi i króluje, a on będzie pokornym sługą i narzędziem w Jej dłoniach.

Królowa Polski nie zawiodła położonej w Niej ufności. Niemal w każdym stuleciu, w każdym zdarzeniu historycznym możemy dostrzec Jej kierującą rękę.

W obecnej dobie jesteśmy również świadkami wyraźnego wpływu Jasnogórskiej Pani na dzieje kraju. W roku 1956 upłynęło 300 lat od ślubów Kazimierzowych. W Polsce w tym czasie narastają trudności dla życia religijnego. Ksiądz Prymas Kardynał Wyszyński i inni Biskupi nie mogą wypełniać swoich obowiązków. Wtedy znowu z Jasnej Góry przychodzi światło - natchnienie: Maryja, podobnie jak 300 lat temu, tak i teraz znowu pospieszyła z pomocą.

26 sierpnia, w święto Częstochowskiej Pani, milionowa rzesza wiernych obległa Jasną Górę. Było to oblężenie modlitwy, ofiary i pokuty. Zostały wówczas ponowione śluby Jana Kazimierza. Tym razem Naród przyrzekał wierność Matce i Królowej oraz błagał o uwolnienie Księdza Prymasa i o wolność dla całego Kościoła w kraju. Zaledwie dwa miesiące kazała Matka czekać swoim dzieciom na spełnienie ich próśb. W ostatnią sobotę października Kardynał Wyszyński wraca do Warszawy i obejmuje swoje obowiązki. Dziękując za modlitwy, mówi: „Prosiłem w więzieniu, że jeżeli ma przyjść wyzwolenie, niech przyjdzie przez Matkę Bożą, a znakiem tego zwycięstwa będzie Jej dzień i Jej miesiąc. I tak się stało”.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Matko Boga!

Za to, iż jesteś Królową naszego Narodu...
Za łaskę nieustannie trwającego Przymierza naszego Narodu z Tobą, Królowo Polski...
Za pokonanie ataków godzących w jedność wiary katolickiej na polskiej ziemi...
• Za to, że mocą swoją ratujesz wiarę Polonii świata...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Wielka Boga-Człowieka Matko, za Twe łaskawe panowanie nad nami...
Dziewico Wspomożycielko, dana na pomoc ku obronie Narodu naszego...
Strażniczko sumienia chrześcijańskiego, która nieustannie „pomagasz nam do odnowy życia...

Modlitwa prośby

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko i Królowo nasza! We wszelkich niebezpieczeństwach, grożących naszej chrześcijańskiej Ojczyźnie...
W nieustannej trosce o zachowanie katolickiego dziedzictwa polskiego...
W zmaganiach o dochowanie wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społeczności katolickiej...
W niebezpieczeństwach ulegania nałogom...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ SZÓSTY

Wprowadzenie

W 1683 r. wojska tureckie niszcząc, paląc i mordując dotarły pod Wiedeń. Zagrożona została cała chrześcijańska Europa. Wówczas papież bł. Innocenty XI wysyła swego posła do Jana III Sobieskiego z prośbą: "Synu, ratuj chrześcijaństwo i kulturę Zachodu”. Jednocześnie przybywają posłowie niemieccy z błaganiem o ratunek. Polski król nie waha się. Wezwanie Ojca chrześcijaństwa do obrony Kościoła Chrystusowego jest dla niego święte. Zapisane zostały słowa, którymi Jan III Sobieski przemawiał do swoich wojsk: „Bóg dał mi moc, iżbym widział, jak rycerze Chrystusowi rozproszą ordy pogańskie, a wy nie trwóżcie się w sercach waszych… Zali nie zwą nas już w świecie przedmurzem chrześcijaństwa? Zali nie przysięgaliśmy, że do ostatniej kropli krwi bronić będziemy wiary naszej świętej?…"

Sobieski szybkim marszem prowadzi wojsko pod Wiedeń. Po drodze wstępuje do Częstochowy, gdzie cały dzień się modli. Służy do Mszy św. i przystępuje do Komunii św., pokornie prosząc Najświętszą Dziewicę o zwycięstwo. To samo czyni w Piekarach Śląskich. Na kilka godzin przed rozpoczęciem walki król rzuca wojsku hasło: "W Imię Panny Maryi, Panie, Boże, dopomóż!".

O drugiej po południu ruszyła husaria do ataku śpiewając Bogurodzicę. Kroniki podają: „Nim noc zapadła, Maryja kierując miecze sług swych, starła pyszne rogi Turczynowi, a padło ich wówczas 25 tysięcy, gdy polskich rycerzy tylko tysiąc”. Król Jan III wysyła do Ojca Św. Wiadomość: "Przyszedłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył". Veni, vidi, Deus vicit! W podziękowaniu za zwycięstwo Sobieski złożył bezcenne wota na Jasnej Górze.

Także i w obecnych czasach Naród Polski ma ambicję wspierania Kościoła Chrystusowego. Gdy nadeszła 1000-letnia rocznica Chrztu, tak zwane Millennium, Episkopat wezwał Naród do oddania się w Macierzyńską niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Jak za czasów Jana Sobieskiego, tak i teraz Matka Boga pragnie nas mieć ku pomocy swemu Synowi żyjącemu w Kościele Świętym.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Matko Jasnogórska!

Za to, że od wieków jesteś naszą niezawodną pomocą...
Za to, że umacniasz nas w walce ze ziem...
Za to, że na wszystkich kontynentach świata pomagasz dzieciom Narodu polskiego zachować wierność Kościołowi...
Za to, że jak dawniej tak i dziś wspierasz nas, abyśmy byli przedmurzem chrześcijaństwa...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Pomocnico Chrystusa w dziele zbawienia...
Najlepsza Matko wszystkich ludzi...
Matko Kościoła wspierająca Ojca świętego...

Modlitwa prośby

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Chrystusa, która powołujesz nas do współdziałania ze sobą w dziele odkupienia...
Matko rodziny ludzkiej, która uczysz nas pomagać sobie wzajemnie...
Matko Miłosierdzia, która pragniesz, abyśmy przebaczali wyrządzone nam krzywdy...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ SIÓDMY

Wprowadzenie

W 1717 r. obraz Jasnogórskiej Królowej Polski został z polecenia papieża Klemensa XI uwieńczony złotymi koronami. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 8 września, wybrano na dzień koronacji. W uroczystościach brali udział liczni duchowni, wojewodowie, szlachta i prosty lud. Wszystkich około 150 tysięcy.

Jedną z wielu łask zanotowanych tego dnia było uzdrowienie studenta z Wielunia. Walenty Habenda musiał przerwać naukę z powodu poważnej choroby strun głosowych. Od 4 lat nie przemówił słowa. Podczas modlitwy o uzdrowienie zawołał nagle: „Najświętsza Panno!” Od tej chwili mówił już zupełnie normalnie.

Akt koronacji Królowej Polski miał duże znaczenie dla zachowania jedności Narodu, rozdartego w kilkadziesiąt lat później przez trzech zaborców. Polacy przedzierali się przez kordony graniczne, aby siłę i moc wytrwania czerpać przed obliczem Maryi - Królowej tego państwa, które według planów i zamiarów ludzkich już nigdy nie miało istnieć.

Wiedzieli zaborcy o sile spływającej na Naród z Jasnej Góry. W okresie powstania styczniowego władze carskie uznały Matkę Boską Częstochowską za główną Rewolucjonistkę. Żołnierze carscy - jak mówią kroniki - działając z rozkazu, „wojowali z pieśniami, rozstrzeliwali modlitwy”, konfiskowali obrazki i medaliki Maryi Jasnogórskiej. Wszelkie jednak prześladowania, z więzieniem i zsyłką włącznie, wzmagały tylko cześć i miłość do Królowej Polski, rozbudzając jednocześnie świadomość narodową.

Podobnie działo się w zaborze pruskim. Żadne zaplanowane wynarodowienie nie odnosiło skutku, bo każdy Polak był gorącym czcicielem Najświętszej Panny. Oba te elementy, religijny i narodowy, zespolone w nabożeństwie do Maryi, Królowej Polski, dały podstawę przyszłej jedności i wolnej Ojczyzny.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Królowo Polski!

Za Twoje macierzyńskie władanie nad nami...
Za Twoją opiekę i pomoc w trudnych latach niewoli i zaborów...
Za to, że zawsze jesteś Tą, która jednoczy Polaków, pomimo wszelkich podziałów, odległości i granic...
Za to, że zawsze jesteś z nami, w okresach powodzenia i niedoli...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Królowo prześladowana przez zaborców na naszej ziemi...
Matko Bolesna stojąca wytrwale pod naszym polskim krzyżem...
Najczulsza Matko wszystkich prześladowanych i udręczonych niewolą...
Najlepsza Wspomożycielko, która byłaś szczególne bliska Narodowi, gdy był opuszczony przez mocarstwa tego świata...

Modlitwa prośby

Powtarzamy: bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem!

Gdy popadamy w nieszczęścia na skutek naszych grzechów, spraw, abyśmy nigdy nie utracili wewnętrznej więzi z Tobą, Jasnogórska Królowo Polski...
Gdy wady nasze i słabości zagradzają nam drogę do wewnętrznej wolności w Bogu...
Gdy atakuje nas pokusa materializmu, zła i nienawiści...
Królowo wszystkich Polaków rozrzuconych po całym świecie...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ ÓSMY

Wprowadzenie

Po I wojnie światowej w wyzwolonej Polsce cześć dla Królowej Jasnogórskiej jeszcze bardziej wzrasta i staje się powszechna. Do Niej dążą liczne pielgrzymki ze wszystkich zakątków kraju.

Przybywają kobiety, aby dziękować za dar wolności, przynosząc Matce Bożej berło i jabłko - insygnia władzy królewskiej. W 1936 roku 20 tysięcy studentów składa Jasnogórskiej Pani akademickie ślubowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie. W dwa lata później 100 tysięcy młodzieży ze wszystkich diecezji staje w barwnych strojach ludowych przed tronem Królowej Narodu. Przybywają też niezliczone organizacje, cechy rzemieślnicze, ugrupowania społeczne. Wota wiszące na ścianach kaplicy opowiadają historię tych spontanicznych pielgrzymek.

Po II wojnie światowej Kościół w Polsce znowu szuka pomocy u Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Dnia 8 września 1946 r. Kardynał Prymas August Hlond na Jasnej Górze wspólnie ze wszystkimi biskupami polskimi, w obecności miliona wiernych powierza cały kraj Niepokalanemu Sercu Matki Boga i Królowej Polski.

W 1956 r., w 300-lecie ślubów Jana Kazimierza półtoramilionowa rzesza przedstawicieli Narodu składa Jasnogórskie Śluby wierności swojej Królowej i Jej Boskiemu Synowi.

W roku 1966 przeżywaliśmy głośne na całym świecie i obchodzone na różnych kontynentach Millennium - Tysiąclecie wiary Narodu. Trzeciego maja w Częstochowie, w święto Jasnogórskiej Królowej, Polska oddaje się w macierzyńską niewolę Maryi za Kościół Powszechny. Papież Paweł VI stwierdza: „Jest to akt najwyższej pobożności. Nie mogliście nic lepszego uczynić”.

Jasna Góra w czasach obecnych jest duchową stolicą Narodu. Tu kilka razy do roku gromadzi się cały Episkopat. Tu corocznie przybywają pielgrzymki różnych zawodów ze wszystkich krańców naszej Ojczyzny: lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, studenci, maturzyści. Są też i grupy stanowe: kobiety, dziewczęta, mężczyźni i młodzież męska.

Co roku na 15 sierpnia garną się do Częstochowy piesze rzesze pielgrzymów. Droga ich niekiedy sięga 300 km. W roku 1976 w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej przybyło na Jasną Górę 18 tysięcy pątników. Większość z nich stanowiła młodzież, w tym także akademicka. Na Jasną Górę przyjeżdżają też gromadki naszej Polonii zagranicznej, najczęściej z USA, a także pielgrzymki obcokrajowców, zwłaszcza Słowaków, Francuzów, Włochów, Węgrów i Niemców.

W dni świąteczne można zaobserwować niekończące się kolejki ludzi czekających na spowiedź przy kilkudziesięciu konfesjonałach. W ciągu roku OO. Paulini rozdają około miliona Komunii św.

Fakty te świadczą, że Sanktuarium Jasnogórskie jest ośrodkiem przemiany życia, nieustannie bijącym źródłem łask. Jak w wiekach poprzednich naszej historii, tak i obecnie im bardziej zwracamy się do swojej Matki i Królowej, tym większe otrzymujemy dobrodziejstwa.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, Królowo Polski!

• Za to, że stale pociągasz nas ku sobie i kierujesz naszym życiem, -
• Za to, że w Twoim Jasnogórskim Sanktuarium jednoczysz nas z Synem swoim...
• Za to, że od wieków jesteś wzorem polskich kobiet i uczysz je macierzyńskiej mądrości, godności i dobroci...
Za to, że dla młodych pokoleń jesteś niezawodnym Drogowskazem ku Chrystusowi...
Za to, że bramy Twego Jasnogórskiego Sanktuarium otwarte są dla wszystkich...

MODLITWA PRZEPROSZENIA

Powtarzamy: przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska.

Za grzechy niewiary i obojętności dla Twego Syna...
Za tych, którzy odstąpili od wiary w Syna Twojego...
Za tych, którzy odrzucają Cię, Matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie...
Za niedotrzymanie ślubów składanych Tobie przez Naród polski w ciągu dziejów i w czasach obecnych...
Za to, że postępowanie nasze tak często nie jest zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka polskiego Narodu, za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość...
Za każdy dzień przeżyty z dala od miłości i łaski Twojego Syna, za każde zaniedbanie w stosunku do najbliższych braci naszych...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko, nieustannie czekająca na każde z Twych dzieci...
Matko, wspierająca nas w trudnej ziemskiej wędrówce do Ojca Niebieskiego...
Wychowawczyni Syna Bożego, która macierzyńską troską otaczasz naszą młodzież i dzieci...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Wprowadzenie

W 1957 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński zabiera do Rzymu wierną kopię Jasnogórskiego Obrazu, przeznaczoną na wędrówkę po całym kraju. Papież Pius XII uroczyście poświęca ją i błogosławi plan peregrynacji.

26 sierpnia Pani Jasnogórska w swoim nowym, pięknym wizerunku, wychodzi z Jasnej Góry, aby nawiedzić każdą świątynię, aby spojrzeć w serce każdego Polaka. W każdej parafii obraz przebywa 24 godziny. W tym czasie nieustannie odprawiają się Msze św., trwają adoracje i modlitwy. Ludzie wypraszają u Matki i Królowej niezliczone łaski.

Oto jedna z nich według relacji pewnej kobiety: "Dwóch moich braci przestało praktykować. Od kilku lat nie spowiadali się… Błagałam Matkę Boża, by ratowała wiarę moich braci. Chciałam ich przygotować do uroczystości Nawiedzenia, ale bałam się, aby moje namowy nie miały odwrotnego skutku. Tak już nieraz, niestety, bywało. Ufałam, że tym razem Matka Boża przyjdzie mi z pomocą. Razem z kolegami w pracy postanowiliśmy kupić kwiaty dla naszej Matki. Nie było ich na miejscu. Poszłam więc do najstarszego brata i mówię: ponieważ jeździsz do pracy do miasta, musisz mi kupić kwiaty. Zaraz się zainteresował, z jakiej okazji. Odpowiedziałam mu, jak tylko umiałam, o wędrówce Królowej Polski. Zaczął wypytywać o szczegóły. Czułam, że Ona sama mi pomaga. Za kilka dni uklękłam w kościele, aby przyjąć Komunię św. Podnoszę oczy i widzę naprzeciw obu moich braci, również oczekujących na Pana Jezusa. Wierzę, że to Najświętsza Panna doprowadziła ich do spowiedzi".

W roku 1966 Obraz odstawiono na Jasną Górę z nakazem niewywożenia go stamtąd. Nawiedzenie jednak trwa nadal. Płonąca świeca i pusta rama symbolicznie przedstawiają duchową obecność Królowej Narodu. Łaski nawróceń nie są mniejsze. 80 - 90 procent ludzi, czasem wszyscy mieszkańcy danej miejscowości, przystępują do sakramentów świętych. Tak trwa do 18 czerwca 1972 roku. Od tego czasu bez przeszkód Jasnogórska Matka znowu w swoim budzącym zachwyt wizerunku jedna swe dzieci ze swoim Synem. Wędruje ciągle, niestrudzenie po polskich wioskach i miastach.

Tymczasem powstają inne kopie Jasnogórskiego Obrazu. Za ich pośrednictwem Królowa Polski pomaga swoim dzieciom w Australii, w Afryce, a także w Ameryce, gdzie wiele polskich parafii, drużyn harcerskich i różnych organizacji polonijnych czci obraz Częstochowskiej Pani. Na szczególną uwagę zasługuje kult Jasnogórskiej Maryi w Amerykańskiej Częstochowie w Doylestown.

Modlitwa dziękczynienia

Powtarzamy: dziękujemy Ci, najlepszą Matko!

Za Twoją wędrówkę w Jasnogórskim Obrazie Nawiedzenia...
Za wszystkie łaski nawróceń...
Za pojednane małżeństwa...
Za radość i zgodę w rodzinach...
Za liczne uzdrowienia z chorób i nałogów...
Za miłość i pokój między ludźmi...

Modlitwa prośby

Królowo i Matko nasza, prosimy Cię:

Powtarzamy: daj łaskę wiary i moc miłości!

Ojcom, aby byli wierni podjętym obowiązkom...
Matkom, aby chętnie podejmowały trud macierzyństwa...
Dzieciom, aby zachowały zawsze czystość i prostotę serca...
Młodzieży w twórczym wysiłku budowania lepszej przyszłości...
Samotnym, chorym i opuszczonym...
Zrozpaczonym, aby nie ulegli nigdy pokusie beznadziejności...

Modlitwa czci i miłości

Powtarzamy: miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Matko Boga i nasza Królowo, nawiedzająca nasze polskie domy, świątynie i parafie...
Matko, podążająca za swoimi dziećmi do najdalszych zakątków świata, gdzie tylko biją polskie serca...
Matko, która jesteś z nami i przez Twój święty Obraz Jasnogórski wspierasz nas w każdej chwili życia w naszych smutkach, doświadczeniach i radościach...

Modlitwa

Wszechmogący i miłosierny Boże... (jak w dniu pierwszym).


Na zakończenie Nowenny

Modlitwa wdzięczności: Matko Boża Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej - ppaczewo.pelplin.opoka.org.pl