Nowenna do NMP Cudownego Medalika (3)

Nowenna o uproszenie łask za wstawiennictwem Matki Bożej od Cudownego Medalika.


Nabożeństwo można odprawiać w połączeniu z Mszą św., przed jej rozpoczęciem albo po homilii. Można je też odprawić przed wystawionym Najśw. Sakramentem.


Porządek nabożeństwa.

1. Śpiew

Wszyscy śpiewają pieśń do Matki Bożej.
Zob. pieśni maryjne.

2. Wprowadzenie

Kapłan wyjaśnia sens nabożeństwa. Następnie zachęca do modlitwy tymi lub podobnymi słowami.

Kościół zapewnia nas, że Bóg chce, abyśmy wszystko otrzymywali przez Maryję. Prośmy Najświętszą Dziewicę o wstawiennictwo u Jej Syna Jezusa Chrystusa.

Albo: W zjednoczeniu z Dziewicą Maryją, która przyjmuje nasze modlitwy i przedstawia je swojemu Synowi, pełni ufności w Jej skuteczne wstawiennictwo zanośmy nasze prośby w intencji wielkiej rodziny całej ziemi.

Albo: Kościół nieustannie przypomina nam powołanie Maryi na Matkę Zbawiciela i naszą. Przez Jej wstawiennictwo prośmy Jezusa Chrystusa, aby przyjął nasze modlitwy.

3. Intencje

Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo,
że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie,
Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc,
miał być od Ciebie opuszczony.
Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie,
o Maryjo bez grzechu poczęta,
pełni dziecięcej ufności w Twoje orędownictwo,
którego znakiem jest Cudowny Medalik,
pokornie błagamy,
uproś u Boga potrzebne łaski
dla nas i dla tych, za których się modlimy...

Kapłan czyta intencje polecane i wymienia łaski otrzymane.

Chwila skupienia. Każdy poleca Matce Bożej swoje intencje.

Tajemnica różańcowa (dowolna, odmawia się z ludem jeden "dziesiątek").

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, † Twoja Matka, niepokalana w swoim poczęciu, ze względu na Ciebie została obdarzona pełnią łaski, * spraw, abyśmy doświadczając Jej opieki, mogli dojść do radości wiecznej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

4. Modlitwa Maryjna

Można użyć jednej z następujących modlitw:

O Pani od Cudownego Medalika,
Tyś raczyła się ukazać świętej Katarzynie Labouré
jako Pośredniczka między Bogiem i ludźmi,
błagam Cię, racz mnie wysłuchać.
W Twoje macierzyńskie ręce
składam moje potrzeby duchowe i doczesne.
Spraw, aby Jezus wysłuchał moich próśb,
jeśli są one zgodne z wolą Bożą
i służą pożytkowi mej duszy.
O Panno łaskawa,
niech przez Twoje ręce spłyną na mnie
promienie Bożych łask,
aby ich jasnością i ciepłem ożywione moje serce
zerwało więzy ziemskich przywiązań,
oczyściło się i naśladowało Cię z radością
aż do spotkania się z Tobą w niebie. Amen.

Albo:
Matko nasza,
Ty objawiłaś się świętej Katarzynie Labouré
jako Pośredniczka wszystkich łask,
ukazując jej Cudowny Medalik.
W Twoje ręce składam
wszystkie moje potrzeby duchowe i doczesne.
Tobie powierzam moje pokorne prośby.
Przedstaw je, Matko, Twojemu Synowi.
Wznieś ku Niemu swoje wszechwładne dłonie.
Promienie spływające z Twoich rąk
niech oświecą i rozpalą miłością moją duszę,
niech oczyszczą i napełnią radościa moje serce,
niech pozwolą mi postępować wskazaną przez Ciebie drogą
aż do dnia, w którym okażesz się dla mnie Bramą nieba. Amen.

Albo:
Święta Dziewico,
która żyjesz w chwale nieba,
nie zapominaj o smutkach ziemi.
Zwróć swoje dobre oczy na wszystkich,
którzy cierpią,
którzy walczą z trudnościami,
którzy doznają goryczy życia.
Miej litość dla wszystkich,
którzy kochają bez wzajemności,
którzy nie kochają,
którzy są ludźmi małej wiary.
Pociesz tych, którzy płaczą.
Wysłuchaj tych, którzy się modlą.
Umocnij tych, którzy się boją.
Obdarz wszystkich nadzieją i pokojem. Amen.

Albo:
Maryjo, Matko Boża,
zachowaj we mnie serce dziecka,
serce czyste jak źródło.
Daj mi serce proste,
w którym nie ma miejsca na smutek.
Daj mi serce wielkoduszne i czułe,
serce wierne i szlachetne.
Daj mi serce, które nie zapomina dobra,
które nie zachowuje urazy.
Spraw, aby moje serce było ciche i pokorne,
aby kochało bez oczekiwania wzajemności,
aby z radością trwało w sercu Twojego Syna.
Spraw, aby moje serce ogarniało cały świat,
aby nie raniła go niewdzięczność i obojętność.
Spraw, aby moje serce biło na chwałę Jezusa,
aby odpowiadało na Jego miłość,
dla osiągnięcia pełni szczęścia w niebie. Amen.

Albo:
Maryjo bez grzechu poczęta,
Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, Matko nasza,
napełnij nasze serca ufnością w Twoje wszechwładne wstawiennictwo.
Pozwól nam odczuć skuteczność łask
udzielanych za pośrednictwem Twego Cudownego Medalika.
Przychodzimy do Ciebie jako dzieci, które kochasz.
Przychodzimy do Ciebie w tej nowennie, ufając, że nas wysłuchasz.
Spełnij nasze prośby,
jeżeli tylko to, o co prosimy,
będzie pożyteczne dla naszych dusz nieśmiertelnych. Amen.

Albo:
Najświętsza Dziewico,
powierzam Ci dzisiaj na nowo moją rodzinę.
Obejmij ją swoim Niepokalanym Sercem.
Spraw, niech mój dom rodzinny
upodobni się do Twojego domu w Nazarecie.
Niech zamieszka w nim pokój i dobro.
Niech spełnia się w nim wola Boża.
Niech panuje w nim miłość
i pełne zaufanie do Bożej Opatrzności.
Najświętsza Matko,
Ty sama czuwaj nad moją rodziną.
Otaczaj ją macierzyńską opieką.
Prowadź ją drogą Bożych przykazań.
Spraw, aby wszyscy poświęceni Twemu Niepokalanemu Sercu
osiągnęli szczęście wieczne. Amen.

Albo:
Matko Zbawiciela,
zawsze otwarta Bramo nieba,
Gwiazdo morza,
przybądź z pomocą Twojemu ludowi.
Przybądź z pomocą wszystkim,
którzy szukają zbawienia.
Maryjo Dziewico,
która stałaś się Matką Jezusa, Boga-Człowieka,
módl się za nami, grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Albo: Królowo nieba.

Albo:
Maryjo, błogosławiona między niewiastami,
błogosławiona, któraś uwierzyła,
Wszechmocny wsławił Cię cudami:
cudem Niepokalanego Poczęcia,
cudem Twojego fiat,
cudem Bożego macierzyństwa.
Wszechmocny włączył Cię w zbawcze dzieło Chrystusa, w Jego krzyż.
Wszechmocny zjednoczył Twoje Serce z Sercem Chrystusa,
Wszechmocny zjednoczył Cię z Chrystusem w chwale.
Ty, która nieustannie wstawiasz się za nami,
czuwając nad Kościołem i nad każdym swoim dzieckiem,
rozpościerasz swoje ręce, z których spływają
jako świetliste promienie łaski udzielane nam przez Boga.
Otrzymują te łaski ci, którzy się do Ciebie uciekają,
którzy przychodzą do Ciebie z ufnością i prostotą dzieci.
Prowadź ich do Twojego Syna,
i nas przyjmij jako swoje dzieci.
Okaż nam Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Amen.

Albo: Pomnij (modlitwa św. Bernarda).

Albo: Pod Twoją obronę.

Albo: Witaj Królowo.

5. Modlitwa wiernych

Wezwania (do wyboru).

Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny prośmy, by Kościół, który jest Winnicą Pana, rozrastał się na całej ziemi i wydawał obfite owoce.

 • Kościół wytrwale głosi przykazanie miłości Boga i bliźniego. Prośmy Boga, aby głos Kościoła docierał do wszystkich ludzi żyjących w dzisiejszym świecie.
 • Posłannictwem Ojca Świętego jest troska o wiarę całego Kościoła. Prośmy Boga, aby wszyscy wierzący trwali w jedności z Piotrem naszych czasów.
 • Chrystus przyniósł na ziemię prawdę, która wyzwala każdego człowieka. Módlmy się, aby wszyscy ludzie doświadczali prawdziwej wolności.
 • Aby wszyscy chrześcijanie doceniali znaczenie chrztu świętego, który uczynił ich dziećmi Bożymi.
 • Dla wszystkich wierzących prośmy o gorliwość w głoszeniu nauki Chrystusa słowem i czynem.
 • Prośmy, aby Kościół, który cieszy się macierzyńską opieką Maryi, stawał się Matką całej ludzkości.
 • Prośmy Boga, aby nieustannie powoływał tych, którzy będą głosić Królestwo Boże.
 • Módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne.
 • Módlmy się za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy szczerze szukają prawdy i służą jej.
 • Módlmy się za ludzi chorych, aby dostrzegli wartość swego cierpienia dla zbawienia świata.
 • Módlmy się za chorych i cierpiących, aby znaleźli w swoim środowisku prawdziwą pomoc i pociechę.
 • Módlmy się za wszystkich, którzy stracili zdrowie w wypadkach przy pracy i na drogach.
 • Módlmy się za nieuleczalnie chorych, aby wytrwali w wierności Chrystusowi umierającemu na krzyżu.
 • Módlmy się za wszystkich, którzy w poszukiwaniu pracy opuszczają własną ojczyznę.
 • Módlmy się za bezdomnych i bezrobotnych, aby w chrześcijańskim społeczeństwie znaleźli się ludzie gotowi
 • spieszyć im ze skuteczną pomocą.
 • Módlmy się za młodzież, aby umiała odnaleźć własne powołanie i by dobrze przygotowała się do podjęcia obowiązków w społeczeństwie.
 • Módlmy się za narzeczonych, aby dobrze przygotowali się do życia małżeńskiego i rodzinnego.
 • Módlmy się w intencji wszystkich tutaj zgromadzonych i tych, którzy polecają się naszym modlitwom.
 • Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby Maryja była zawsze naszą Matką i Królową.
 • Módlmy się za nas wszystkich, abyśmy zawsze poznawali wolę Bożą i odpowiadali na nasze powołanie.

6. Śpiew

Zob. pieśni maryjne.

7. Modlitwa na zakończenie

Można posłużyć się jedną z poniższych modlitw.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przyjmij nasze modlitwy, które zanosimy przez pośrednictwo Matki Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Albo: Panie, Jezu Chryste, przez wstawiennictwo Maryi, Twojej i naszej Matki, przedstawiamy Ci nasze ufne modlitwy. Przyjmij je łaskawie i wysłuchaj. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Albo: Najświętsza Matko, która znasz smutki i radości swoich dzieci, przyjmij nasze prośby i przedstaw je Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Akt strzelisty: O Maryjo bez grzechu poczęta... (3×)

8. Błogosławieństwo.