27 listopada - Niepokalana z Cudownego Medalika

Litania do Niepokalanej
objawiającej Cudowny Medalik

(do prywatnego odmawiania)

Do Litanii zostały wprowadzone dwa wezwania o tematyce wincentyńskiej; końcowe wezwanie i modlitwa zostały dostosowane do okoliczności 9-letniej Nowenny przygotowująca do Jubileuszu 200. rocznicy objawienia Cudownego Medalika.

Por. Litania o Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Maryjo, bez grzechu poczęta...
Święta Maryjo, objawiająca Cudowny Medalik...
Cała piękna i bez zmazy...
Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy...
Umiłowana Córo Ojca Przedwiecznego...
Wybrana na Matkę Syna Bożego...
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego...
Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości...
Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starcie głowy węża piekielnego...
Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń...
Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego...
Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca...
Dziewico od zarania Bogu poślubiona...
Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony...
Całopalna ofiaro Bożej Miłości...
Żywy Przybytku Słowa Wcielonego...
Dziewicza Matko Jezusa...
Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego...
Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Zakonu...
Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków...
Błogosławiona między niewiastami...
Królowo nieba i ziemi...
Postrachu demonów...
Ucieczko grzeszników...
Silna podporo ludzi słabych...
Skarbnico łask dla dążących do świętości...
Niedościgniony wzorze wybrańców do chwały wiecznej...
Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego...
Uosobienie doskonałości Kościoła Bożego...
Pośredniczko łask Boskich dla dusz sobie powierzonych...
Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających...
Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają...
Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci...
Współuczestniczko Męki ukrzyżowanego Zbawiciela...
Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli...
Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót...
Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia...
Strażniczko Rodziny Wincentyńskiej...
Matko wszystkich odkupionych...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. W objawieniu Cudownego Medalika jesteś nam matką, Maryjo.
W. Wstawiaj się za nami u Syna, któregoś porodziła.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty swoją Matkę uczyniłeś naszą matką, abyśmy doświadczyli z Jej strony tej samej miłości, jakiej Ty zaznałeś; to przez Nią przekazałeś nam Cudowny Medalik, znak z nieba i drogowskaz do nieba. Za Jej przemożnym wstawiennictwem spodziewamy się dojść do Ciebie, który nas oczekujesz razem z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Litania do Niepokalanej - cudowny-medalik.pl