Maryja bez grzechu poczęta

Litania pochodzi z Kancyonała katolickiiego z 1868 r., w którym wchodziła w skład Nowenny o Niepokalanym Poczęciu NMP. Litanijne wezwania, inspirowane Godzinkami ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, ukazują tę dogmatyczną prawdę na tle biblijnych przekazów, jak też przywilejów przypisywanych Maryi przez katolicką pobożność ludową.

Poniżej zaznaczono poprawki językowe, wprowadzone przez zespół MARYJNI.PL, zgodnie z przyjętym i używanym powszechnie w j. polskim brzmieniem.


Litania o Niepokalanym Poczęciu
Najśw. Maryi Panny

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!
O Maryjo bez grzechu poczęta, cała piękna i bez zmazy...
O Maryjo bez grzechu poczęta, ocalona od pożądliwości ciała, oczu i pychy tego żywota...
O Maryjo bez grzechu poczęta, przed wiekami za Matkę Syna Bożego wybrana...
O Maryjo bez grzechu poczęta, umiłowana Córko Ojca przedwiecznego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, najgodniejsza Matko Syna Bożego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, najczystsza Dziewico i Oblubienico Ducha Świętego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Świątynio Boga w Trójcy Jedynego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, przez Proroków przepowiedziana...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Jutrzenko światłem Słońca sprawiedliwości jaśniejąca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Nowa Ewo, miażdżąca głowę węża piekielnego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Gwiazdo wschodząca z Jakuba...
O Maryjo bez grzechu poczęta, piękna, jak w pełni księżyc w ciemności przyświecający...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Arko Przymierza, mannę niebieską nam zachowująca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, krzaku Mojżesza boskim ogniem gorejąca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, różdżko Aaronowa śliczny kwiat rodząca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, radości Izraela, której Imię pełne słodkości i błogosławieństwa...
O Maryjo bez grzechu poczęta, doskonałości rozumnych stworzeń...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Dziewico jako Dziecko Bogu poświęcona...
O Maryjo bez grzechu poczęta, gwiazdami cnót uwieńczona...
O Maryjo bez grzechu poczęta, świeczniku szczerozłoty siedmioma darami Ducha Świętego ozdobiony...
O Maryjo bez grzechu poczęta, pałacu wstydu panieńskiego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, czystością wszelkie stworzenia przewyższająca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, bielsza od śniegu Lilio czystości...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Różo skromnością kwitnąca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Cedrze czystości...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Palmo cierpliwości..
O Maryjo bez grzechu poczęta, Panno najpokorniejsza...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Panno czci najgodniejsza...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Ofiaro całopalna Miłości Bożej...
O Maryjo bez grzechu poczęta, żywy przybytku Słowa Wcielonego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Matko Jezusa, zawsze Dziewico...
O Maryjo bez grzechu poczęta, chwało Kościoła świętego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, chlubo i zaszczycie chrześcijan...
O Maryjo bez grzechu poczęta, wyobrażona w Starym Testamencie przez najchwalebniejsze niewiasty...
O Maryjo bez grzechu poczęta, zapowiedziana przez Proroków...
O Maryjo bez grzechu poczęta, błogosławiona między niewiastami...
O Maryjo bez grzechu poczęta, napełniona Ducha Świętego darami...
O Maryjo bez grzechu poczęta, jak zorza poranna jaśniejąca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, najgorętszą miłością ku Bogu pałająca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, zbawienia ludzi nade wszystko pragnąca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Królowo Aniołów i ludzi...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Królowo Panieńska...
O Maryjo bez grzechu poczęta, postrachu i pogromczyni duchów nieczystych...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Ucieczko grzeszników...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Patronko grzeszników pokutujących...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Podporo słabych...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Skarbie doskonałych...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej...
O Maryjo bez grzechu poczęta, z Sercem uczynionym na wzór Serca Jezusowego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Pocieszycielko strapionych i umierających...
O Maryjo bez grzechu poczęta, przedziwna Opiekunko wszystkich Cię wzywających...
O Maryjo bez grzechu poczęta, najskuteczniejszą pomoc umierającym niosąca...
O Maryjo bez grzechu poczęta, najczulsza i najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Uczestniczko wszystkich goryczy Zbawiciela Ukrzyżowanego...
O Maryjo bez grzechu poczęta, Bramo Przybytku wiecznej chwały, radości i szczęścia bez granic...
O Maryjo bez grzechu poczęta, pociągająca swe dzieci wonią swoich cnót i prowadząca je wszystkie do Nieba...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. W Poczęciu swoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, * Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, * którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, * nam niepokalanymi przyjść do Siebie dozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wersja oryginalna (staropolska)

Módlmy się. Boże, któryś przez Niepokalane Najświętszej Panny Maryi Poczęcie godne Synowi Twemu w Panieńskim Jej Żywocie mieszkanie przygotował, * prosimy Cię, abyś jakoś Ją od wszelakiej zmazy przez wzgląd na zasługę tegoż Syna zachował, * tak i nam za Jej przyczyną udzielić Twej Łaski raczył, * iżbyśmy ze wszystkich grzechów oczyszczeni, ćwiczyli się we wszelkich cnotach, i do szczęścia posiadania Ciebie na wieki doprowadzeni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

  • Kancyonał katolicki i razem książka modlitewna 1868, s. 328-331.
  • Modlitwy do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej. Litania o Niepokalanym Poczęciu NMP (II) - salveregina.pl