25 marca - Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Wezwania litanijne ukazują prawdę Wcielenia Bożego Słowa w tajemnicy Zwiastowania Najśw. Maryi Pannie. Poniżej zaznaczono poprawki zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Litania na Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie
która zwiastowała światu Słońce sprawiedliwości

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami!
O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami...
O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty...
O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego...
O Maryjo, której słowa "niech się stanie" rozradowały niebo i ziemię...
O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało...
O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości...
O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia...
O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego...
O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały...

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim!
Od wszelkiego niebezpieczeństwa...
Od sideł szatańskich...
Od pożądliwości ciała...
Od przekraczania przykazań Bożych...

Przez zjawienie się świętego Archanioła...
Przez jego chwalebne pozdrowienie...
Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie...
Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego...
Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego...

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas!
Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła...
Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania na Zwiastowanie Pańskie - Bogdan Bednarz

Litania na Zwiastowanie Najświętszej Pannie Maryi, napisy, #Maryja, #litania
 - Dolina Modlitwy


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Litania na Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny - dolinamodlitwy.pl
  • Litania na Zwiastowanie Pańskie. Niech Bóg błogosławi nasze życie - misyjne.pl
  • 25 marca: Zwiastowanie Pańskie - ordo.pallotyni.pl