Maryja upraszająca odpuszczenie grzechów

Wezwania litanijne ukazują rolę Najśw. Maryi Panny w dziele zbawienia Jej Syna oraz moc Jej wstawiennictwa w wypraszaniu nam łaski Bożego miłosierdzia. Poniżej zaznaczono poprawki zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.

Litania do Maryi, Matki Boga
o grzechów odpuszczenie

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko Boga samego, módl się za nami!
Maryjo, w błogosławieństwie niebios poczęta, uproś nam odpuszczenie grzechów!
Maryjo, od pierwszej chwili życia łaskami Trójcy Świętej obdarzona...
Maryjo, Boga nad wszystko miłująca...
Maryjo, doskonałością wszelkie stworzenia przewyższająca...

Maryjo, przepowiedziana przez proroków...
Maryjo, nadziejo wszystkich sprawiedliwych...
Maryjo, przemożna ucieczko grzeszników...
Przez Twoje Niepokalane Poczęcie...
Przez zwiastowanie anioła, że poczniesz Syna Bożego...
Przez narodzenie Zbawiciela...
Przez ucieczkę Twoją z Synem do Egiptu...
Przez słodycz życia Twego z Jezusem...
Przez macierzyńską miłość ku Synowi Twemu...
Przez posłuszeństwo, które Ci okazywał Bóg i Zbawiciel...
Przez krwawy pot Jezusowego konania w Ogrójcu...

Przez mękę i śmierć na Krzyżu Twego Syna...
Przez boleść Twoją pod krzyżem...
Przez pamięć, że jesteś naszą Matką...
Przez Twoje wniebowzięcie...
Przez Twoje wywyższenie nad wszystkich Aniołów i Świętych...
Przez ukoronowanie Twoje w niebie...

Maryjo, Matko Baranka, który gładzi grzechy świata, przyjm wołanie moje!
Maryjo, Matko Baranka, który gładzi grzechy świata, przyjm prośby moje!
Maryjo, Matko Baranka, który okazuje miłosierdzie grzesznikom, zlituj się nade mną, grzesznikiem!

K. Maryjo, ucieczko grzeszników.
W. Módl się za nami.

Módlmy się. Maryjo, Matko miłosierdzia, wyjednaj nam łaskę, aby Najświętsza Krew Baranka bez zmazy, który z miłości dla nas poniósł śmierć na krzyżu i nieustannie ofiaruje się Bogu, swojemu Ojcu, obmyła nasze dusze z grzechów, odnawiając w nich życie łaski. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL