Maryja, Matka pięknej miłości

Modlitwa litanijna ku czci Najśw. Maryi Panny, Matki Pięknej Miłości. Litania pomaga wzrastać w miłości Bożej, odkrywać ją na ziemi w każdej sytuacji i w każdym wydarzeniu, aby w ten sposób nauczyć się miłować Boga ponad wszystko, jak Maryja, jako drogę do osiągnięcia wiecznego szczęścia w niebie.


Litania do Matki Bożej Pięknej Miłości

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami!
Matko Pięknej Miłości...
Matko miłości pochodzącej z Trójcy Świętej...
Matko miłości posłusznej Bogu w Nazarecie i przez całe życie...
Matko miłości współbolejącej na Golgocie...
Matko miłości modlitewno-apostolskiej w Wieczerniku...
Matko miłości zapatrzonej w Boga...
Matko miłości życzliwej wszystkim ludziom...
Matko miłości przeobrażającej nas w Jezusa Ukrzyżowanego...
Matko miłości uszczęśliwiającej nas w wieczności...

W wypełnieniu natchnień Bożych, pomóż nam, Matko Pięknej Miłości!
W zbawczym wykorzystywaniu każdego spotkanego krzyża...
W unikaniu nadzwyczajności w życiu modlitwy i cierpienia...
W codziennym rozpamiętywaniu Męki Pańskiej i Twoich Boleści...
W dostrzeganiu cierpień innych ludzi...

Abyś nas zawsze otaczała Twoim miłującym Sercem, prosimy Cię, Matko Pięknej Miłości!
Abyś nas uczyniła jedną kochającą się Rodziną...
Abyś nas, uświęconych krzyżem doprowadziła do chwały nieba...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Matko Pięknej Miłości.
W. Abyśmy się stali godnymi udziału w pełni miłości Bożej w niebie.

Módlmy się. Boże, który pozwoliłeś nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej Miłości, spraw, prosimy, abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich świętych w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła:

  • Litania do Matki Pięknej Miłości - fronda.pl
  • Litania do Matki Pięknej Miłości - rmpm.pl
  • Litania do Matki Pięknej Miłości - facebook.com/RodzinaBogiemSilna25