We wszelkich utrapieniach (dominikańska) - wersja 2

Dominikanie mają własną, pochodzącą z poł. XIII w., Litanię do Najświętszej Maryi Panny, "Litaniae B. Mariae Virginis Ab Ordine Receptae", odmawianą w chwilach poważnych trudności czy zmartwień. Wezwania zaczynają się od słów "Święta Maryjo", ale można spotkać wersję litanii, w której wezwanie "Święta Maryjo" pojawia się tylko przy niektórych wezwaniach, pełniąc jakby funkcję refrenu (poniżej pominięte "Święta Maryjo" zaznaczono kursywą). Użyte tytuły i wezwania wywodzą się z dawniejszych form pobożności i dziś brzmią trochę dziwnie, jednak staraliśmy się oddać ich polskie brzmienie w oparciu o tłumaczenie z j. łacińskiego, porównując je z przekładami w j. angielskim i włoskim. Większe rozbieżności w istniejących tłumaczeniach zostały poniżej zaznaczone. Poprawiony przekład, zaproponowany przez zespół MARYJNI.PL, zaznaczono kolorem czerwonym.


Litania do Najśw. Maryi Panny
dominikańska (wersja 2)

(do odmawiania we wszelkich utrapieniach)


(poniższego itinerarium brak w wersji łacińskiej)

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, [ 1 ] módl się za nami!
Święta Maryjo, Najświętsza Matko Chrystusa...
Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico...
Święta Maryjo, Matko dziewicza...
Święta Maryjo, Matko nienaruszona...
Święta Maryjo, Panno nad pannami... [ 2 ]
Święta Maryjo, zawsze Dziewico...
Święta Maryjo, łaski Bożej pełna...
Święta Maryjo, córko odwiecznego Króla...
Święta Maryjo, Matko i Oblubienico Chrystusa...
Święta Maryjo, Świątynio Ducha Świętego...

Święta Maryjo, niebios Królowo...
Święta Maryjo, Pani aniołów...
Święta Maryjo, drabino Boża...
Święta Maryjo, bramo Raju...
Święta Maryjo, Pani i Matko nasza... [ 3 ]
Święta Maryjo, nasza nadziejo prawdziwa...
Święta Maryjo, Matko Nowego Przymierza... [ 4 ]
Święta Maryjo, opoko wiary wyznawców... [ 5 ]

Święta Maryjo, doskonała w miłości Bożej... [ 6 ]
Święta Maryjo, nasza Hetmanko... [ 7 ]
Święta Maryjo, nad miód słodsza... [ 8 ]
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia... [ 9 ]
Święta Maryjo, Matko Księcia wieczności... [ 10 ]
Święta Maryjo, Matko prawdziwej rady...
Święta Maryjo, Matko prawdziwej wiary...
Święta Maryjo, Matko naszego zmartwychwstania... [ 11 ]

Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie...
Święta Maryjo, Rodzicielko Światła wieczności... [ 12 ]
Święta Maryjo, Stwórcę wszechświata nosząca...
Święta Maryjo, mocy Bożego Wcielenia...
Święta Maryjo, skarbnico skarbów niebieskich...
Święta Maryjo, Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy...
Święta Maryjo, Tajemnic Bożych Powiernico...
Święta Maryjo, rękojmio naszego zbawienia... [ 13 ]

Święta Maryjo, skarbie wierzących...
Święta Maryjo, najpiękniejsza Pani...
Święta Maryjo, pełni wesela tęczo... [ 14 ]
Święta Maryjo, Matko prawdziwej radości...
Święta Maryjo, drogowskazie Pański... [ 15 ]
Święta Maryjo, orędowniczko nasza...
Święta Maryjo, najjaśniejsza gwiazdo niebieska... [ 16 ]

Święta Maryjo, jaśniejsza niż księżyc...
Święta Maryjo, Blaskiem słońce przyćmiewająca...
Święta Maryjo, Matko Boga wiecznego...

Święta Maryjo, rozpraszająca ciemności wiecznej nocy...
Święta Maryjo, wymazująca dekret naszego potępienia...
Święta Maryjo, źródło prawdziwej mądrości...
Święta Maryjo, światło prawowiernej nauki... [ 17 ]
Święta Maryjo, radość bez końca dająca... [ 18 ]
Święta Maryjo, nagrodo nasza najcenniejsza... [ 19 ]
Święta Maryjo, pragnienie nieba rozpalająca... [ 20 ]
Święta Maryjo, zwierciadło boskiego majestatu... [ 21 ]
Święta Maryjo, Święta nad świętymi... [ 22 ]
Święta Maryjo, wszelkiej chwały najgodniejsza...

Święta Maryjo, najłaskawsza Pani....
Święta Maryjo, pocieszycielko uciekających się do Ciebie...
Święta Maryjo, dobroci pełna...
Święta Maryjo, najsłodsza... [ 23 ]
Święta Maryjo, zachwyt anielski budząca... [ 24 ]
Święta Maryjo, kwiecie Patriarchów...
Święta Maryjo, pokoro Proroków...
Święta Maryjo, skarbie Apostołów...
Święta Maryjo, chwało Męczenników...
Święta Maryjo, chlubo Kapłanów...
Święta Maryjo, ozdobo Dziewic...
Święta Maryjo, lilio czystości...

Święta Maryjo, błogosławiona między niewiastami...
Święta Maryjo, odnajdująca zagubionych... [ 25 ]
Święta Maryjo, chwało wszystkich sprawiedliwych...
Święta Maryjo, w Boże zamysły wtajemniczona...
Święta Maryjo, najświętsza między niewiastami...
Święta Maryjo, Najjaśniejsza Pani...
Święta Maryjo, perło Boskiego Oblubieńca...

Święta Maryjo, pałacu Chrystusowy...
Święta Maryjo, Niepokalana Dziewico...
Święta Maryjo, świątynio Pańska...
Święta Maryjo, chwało Jeruzalem...
Święta Maryjo, radości Izraela...
Święta Maryjo, córko Boga...
Święta Maryjo, najukochańsza Oblubienico Chrystusa...
Święta Maryjo, gwiazdo morza... [ 26 ]

Święta Maryjo, diademie najwyższego Króla...
Święta Maryjo, wszelkiej chwały najgodniejsza...
Święta Maryjo, pełnio wszelkiej słodyczy...
Święta Maryjo, królestwa niebieskiego nagrodo...
Święta Maryjo, bramo życia wiecznego... [ 27 ]
Święta Maryjo, otwierająca świętości podwoje... [ 28 ]
Święta Maryjo, różo niewiędnąca...
Święta Maryjo, nad cały świat cenniejsza...
Święta Maryjo, nad wszelkie skarby upragniona...
Święta Maryjo, ponad niebiosa wywyższona... [ 29 ]
Święta Maryjo, czystość anielską przewyższająca [ 30 ]
Święta Maryjo, wesele Archaniołów...
Święta Maryjo, szczęście wszystkich świętych... [ 31 ]
Święta Maryjo, zaszczycie i chwało, i chlubo i ufności nasza... [ 32 ]

Święta Maryjo, wyciągnij rękę swoją i dotknij naszego serca, aby oświecić i wybawić nas grzeszników! [ 33 ]

Córko Boga, Maryjo, wysłuchaj [ 34 ] nas!
Córko Joachima, Maryjo, zmiłuj się nad nami! [ 35 ]
Córko Anny, Maryjo, przyjmij naszą modlitwę! [ 36 ]

Owieczko Boża, bramo nadziei, prowadź nas do swego Syna! [ 37 ]
Owieczko Boża, lilio dziewicza, zjednocz nas ze swoim Synem! [ 38 ]
Owieczko Boża, daj nam po żywocie rajski przebyt! [ 39 ]

(poniższych wezwań, dodanych w niektórych wersjach litanii, brak w wersji łacińskiej)

K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Dozwól mi Cię chwalić, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.
K. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

(Modlitwa końcowa fakultatywna, brak w łacińskiej wersji litanii)

Módlmy się. Boże Wszechmogący, za wstawiennictwem świętej i chwalebnej Bogarodzicy Maryi oraz wszystkich Twoich świętych, prosimy Cię, ochraniaj nas przed wszelkimi przeciwnościami i zasadzkami naszych nieprzyjaciół. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. [ 40 ]


[ 1 ] niektóre wersje litanii dodają (za wersją w j. włoskim): "nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie".
[ 2 ] Virgo virginis - tł. jako "Dziewico nad dziewicami" lub "Ze wszystkich dziewic najpierwsza". Proponujemy wezwanie przyjęte w Litanii loretańskiej.
[ 3 ] Inni tł. jako "nasza Matko i Pani".
[ 4 ] nova mater - inni tł. dosł. jako "Matko nowa".
[ 5 ] ómnium fidélium fides - inne tł. "zaufanie wszystkich wierzących" lub "wiaro wszystkich wierzących".
[ 6 ] cáritas Dei perfécta - inne tł. "doskonała miłości Boga", "pełna miłości Boga".
[ 7 ] imperátrix nostra - inni tł. jako "władczyni nasza".
[ 8 ] fons dulcédinis dosł. "źródło słodyczy".
[ 9 ] To wezwanie nie występuje w wersji łacińskiej.
[ 10 ] mater aetérni Principis - inne tł.: "Księcia nad wiekami", "odwiecznego Księcia".
[ 11 ] nostra resurréctio - inni tł. jako "nasze zmartwychwstanie".
[ 12 ] génerans aetérnum Lumen - inne tł. "która przynosisz wieczną Światłość", "Światła wiekuistego Rodzico".
[ 13 ] nostra salus vera - inne tł. "nasze prawdziwe zbawienie", "Wybawicielko nasza prawdziwa".
[ 14 ] iris plena laetítia - inne tł. "tęczo pełna radości (wesela)".
[ 15 ] iter nostrum ad Dóminum - inne tł. "nasza drogo do Pana".
[ 16 ] stella caeli claríssima - inne tł. "najjaśniejsza gwiazdo na niebie".
[ 17 ] rectae sciéntiae - inni tł. jako "właściwej wiedzy", "rzetelnej nauki".
[ 18 ] inaestimábile gáudium nostrum - inne tł. "nasza nieoceniona radości", "Radości nasza bezcenna".
[ 19 ] praemium nostrum - inne tł. dosł. "nasza nagrodo"; tł. "Upragniona narodom" wygląda na powielany błąd literowy, powinno być "Upragniona nagrodo".
[ 20 ] caeléstis pátriae desidérium - inne tł. "pragnienie niebieskiej ojczyzny", "Pożądanie wzgórz wiekuistych".
[ 21 ] divinae contemplatiónis - inne tł. "boskiej kontemplacji", "w którym Boga oglądamy".
[ 22 ] ómnium Beatórum beatissima - inne tł. "najświętsza z wszystkich świętych", "Nad wszystkich świętych najświętsza".
[ 23 ] omni dulcédine superabundans - inne tł. "przepełniona słodyczą","We wszelką słodycz obfitująca".
[ 24 ] pulchritudo Angelorum - inne tł. "piękno Aniołów". "Wspaniałości Aniołów".
[ 25 ] reparátio omnium perditórum - inne tł. "ucieczko wszystkich zgubionych", "Ratunku zagubionych".
[ 26 ] Po tym wezwaniu w niektórych wersjach litanii umieszczany jest werset "Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją...", który wydaje się być końcową antyfoną, umieszczaną w innych wersjach (w tym w wersji łacińskiej) przed potrójnym wezwaniem Maryi jako córki (Filia Dei, Maria... itd.)
[ 27 ] caeléstis vitae iánua - tł. też jako "Bramo Królestwa Bożego".
[ 28 ] porta clausa et patens - tł. też jako "Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana".
[ 29 ] áltior caelo - inne tł. "wyższa nad niebiosa", "Nad niebo wyższa".
[ 30 ] Angelis mundior - inni tł. jako "czystsza od Aniołów".
[ 31 ] exsultátio - inni tł. jako "wywyższenie", "rozradowanie".
[ 32 ] honor, et laus, et glória, et fiducia nostra - inne tł. "nasza chwało, czci, uwielbienie i ufności", "Czci i chwało, sławo i ufność nasza".
[ 33 ] Od tego miejsca wezwania wyglądają bardziej na zbiór różnych antyfon maryjnych; prawdopodobnie pierwotnie nie wchodziły w skład samej litanii.
[ 34 ] réspice (nos) - inni tł. "spójrz", "wejrzyj" (na nas).
[ 35 ] dilige (nos) - inni tł. "kochaj" (nas).
[ 36 ] suscipe (nos) - inni tł. "przyjmij (nas)"; tłumaczenie "daj nam spocząć po smutkach wygnania", użyte w niektórych wersjach litanii, znalazło się tam na skutek usunięcia antyfon Agna Dei ("Owieczko Boża"), której ostatni werset da requiéi regnum post exílium został dołączony do antyfony Filia Annae ("Córko Anny"), zamiast nos suscipe.
[ 37 ] porta - inni tł. jako "zanieś".
[ 38 ] nos iungas ei - inni tł. dosł. "złącz nas z Nim".
[ 39 ] da requiéi regnum post exílium - tł. na podst. tekstu Bogurodzica, inni tł. "daj królestwo odpocznienia, po wygnaniu".
[ 40 ] - inne tł. "Prosimy Cię, Panie Boże, abyś za wstawiennictwem świętej i chwalebnej Bogarodzicy Maryi oraz wszystkich Twoich świętych bronił od wszelkich przeciwności naszego Domu i Zakonu, i chronił go od wszelkich sideł naszych wrogów" lub "Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi, wraz ze wszystkimi świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów".


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • "Strzeżcie się litanii Braci Kaznodziejów, bo czynią cuda!" - rytdominikanski.pl
  • Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach - pustyniaserca.wordpress.com
  • Litanie. Litanie do Matki Bożej. Litania do Najświętszej Maryi Panny (Dominikańska) - parafia-sulbiny.pl