Serce Maryi, wybranej Córki Ojca Przedwiecznego

Litania do
Niepokalanego Serca Matki Bożej

(do prywatnego odmawiania)

Litania, ułożona w 1960 r. przez o. Zbysława Niebrzydowskiego - franciszkanina konwentualnego, który pragnął, aby mogła być ona odmawiana publicznie podczas nabożeństw pierwszo-sobotnich. Litania ukazuje relację Maryi do Osób Boskich, co Matka Boża uczyniła dla poszczególnych ludzi i dla całych narodów, ukazuje jakimi przywilejami została obdarzona oraz ma pobudzić do większej czci, wdzięczności i miłości względem kochającej nas Matki. Jak zaznaczył autor, "niektóre wezwania są dane w przewidywaniu przyszłych wypadków, w przewidywaniu zapowiedzianego triumfu Niepokalanego Serca Matki Bożej".

Poniżej zaznaczono zmiany, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Serce Maryi, Niepokalane, módl się za nami!
Serce Maryi, wybranej Córki Ojca Przedwiecznego...
Serce Maryi, umiłowanej Matki Syna Bożego...
Serce Maryi, przeczystej Oblubienicy Ducha Świętego...
Serce Maryi, najmilsza świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Serce Maryi, jaśniejąca lilio czystości...
Serce Maryi, przedziwny wzorze pokory...
Serce Maryi, niewzruszona opoko żywej wiary...
Serce Maryi, kotwico niezachwianej nadziei...
Serce Maryi, najwonniejsza różo miłości Bożej...
Serce Maryi, najcudniejsza tęczo darów Ducha Świętego...
Serce Maryi, ozdobionej koroną dwunastu przywilejów...
Serce Maryi, najmilszą woń cnót Chrystusowych rozsiewające...
Serce Maryi, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczone...
Serce Maryi, niewymowną pięknością jaśniejącej...
Serce Maryi, miłościwej Szafarki łask Chrystusowych...
Serce Maryi, Matki naszej najczulszej...
Serce Maryi, pragnące naszego odrodzenia...
Serce Maryi, bolejące z powodu naszych grzechów...
Serce Maryi, ostrzegające nas przed zgubą wieczną...
Serce Maryi, wzorze skromności i pokory...
Serce Maryi, pragnące świętości rodzin...
Serce Maryi, podające Różaniec jako ratunek dla świata...
Serce Maryi, zachęcające nas do częstej Komunii świętej...
Serce Maryi, nieustającej Pośredniczki i Orędowniczki naszej...
Serce Maryi, Królowej nieba i ziemi...
Serce Maryi, pragnące poświęcenia się Tobie wszystkich ludzi i narodów...
Serce Maryi, któremu z radością służą aniołowie...
Serce Maryi, będące radością wszystkich niebian...
Serce Maryi, ochłodo i nadziejo dusz czyśćcowych...
Serce Maryi, Pogromicielki wszelkiej potęgi piekielnej...
Serce Maryi, czczone przez wszystkie pokolenia...
Serce Maryi, miłujące wszystkie narody...
Serce Maryi, radosnej Jutrzenki Fatimskiej dla świata...
Serce Maryi, chroniące Kościół w czasach ucisku...
Serce Maryi, pragnące zjednoczenia chrześcijan...
Serce Maryi, pragnące nawrócenia pogan...
Serce Maryi, zakładające w Fatimie stolicę miłosierdzia...
Serce Maryi, które się stało ratunkiem dla świata...
Serce Maryi, zjednoczenie wszystkich ludzi i narodów...
Serce Maryi, którego dobroć cały świat wysławia...
Serce Maryi, którego triumf wszystkie pokolenia głosić będą...
Serce Maryi, której imię jest umiłowaniem narodów...
Serce Maryi, które czcić i miłować pragniemy na wieki w niebie...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Niepokalane Serce Maryi.
W. Króluj we wszystkich sercach ludzkich.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który w Niepokalanym Sercu Maryi upodobałeś sobie od wieków, a nam dałeś w nim skarby łask wszelkich, spraw, prosimy, abyśmy idąc posłusznie za wołaniem tegoż Serca, mogli prowadzić życie według Serca Twego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Kyrie, eleison! Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.

Pater de caelis, Deus, miserere nobis!
Fili, Redemptor mundi, Deus...
Spiritus Sancte, Deus...
Sancta Trinitas, unus Deus...

Cor Mariae, Immaculatum, ora pro nobis!
Cor Mariae, electae Filiae Patris Aeterni...
Cor Mariae, dilectae Matris Fili Dei...
Cor Mariae, purissimae Sponsae Spiritus Sancti...
Cor Mariae, amoenissimum templum Sanctissimae Trinitatis...
Cor Mariae, fulgens lilium castitatis...
Cor Mariae, admirabile exemplum humilitatis...
Cor Mariae, immobilis petra vivae fidei...
Cor Mariae, ancora immotae spei...
Cor Mariae, odorissima rosa amoris divinae...
Cor Mariae, mirificus arcus donorum Spiritus Sancti...
Cor Mariae, decoratae corona duodecim privilegiorum...
Cor Mariae, amoenissimum odorem virtutum Christi spargens...
Cor Mariae, Cordi Jesu strictissime unitum...
Cor Mariae, ineffabili pulchritudine fulgentis...
Cor Mariae, benignae Dispensatricis gratiarum Christi...
Cor Mariae, Matris nostrae tenerrimae...
Cor Mariae, desiderans nostram regenerationem...
Cor Mariae, causa nostrorum peccatorum dolens...
Cor Mariae, monens nos de perditione aeterna...
Cor Mariae, cupiens modestiam vestimentorum...
Cor Mariae, desiderans sanctitatem familiarum...
Cor Mariae, porrigens Rosarium in salutem mundi...
Cor Mariae, adhortans nos ad frequentem sanitatem Communionem...
Cor Mariae, incessabilis Mediatricis et Advocatae nostrae...
Cor Mariae, Reginae coelli et terrae...
Cor Mariae, cupiens ut Tibi se devoveant omnes homines et nationes...
Cor Mariae, cui cum gaudio Angeli serviunt...
Cor Mariae, gaudium omnium caelestium...
Cor Mariae, refrigerium et spes animarum purgator...
Cor Mariae, Debelatrix omnis potestatis infernalis...
Cor Mariae, veneratum per omnes generationes...
Cor Mariae, omnes populos amans...
Cor Mariae, gaudiosae Aurorae Fatimiensis pro mundo...
Cor Mariae, tuens Ecclesiam tempore tribulationis...
Cor Mariae, desiderans unionem christianorum...
Cor Mariae, desideram conversionem paganorum...
Cor Mariae, condens Fatimae sedem misericordiae...
Cor Mariae, quod factum est salus mundi...
Cor Mariae, conciliatus omnium hominum et nationum...
Cor Mariae, cuius bonitatem totus mundus praedicat...
Cor Mariae, cuius Triumphum omnes gentes narrabunt...
Cor Mariae, cuius nomen est delicium nationum...
Cor Mariae, quod venerari et amare cupimus in saecula in coelo...

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine!
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis!

V. Immaculatum Cor Mariae.
R. Regne in omnibus cordibus hominum.

Oremus. Omnipotens, sempiterne Deus, qui in Immaculato Corde Mariae a saeculis Tibi complacuisti, et nobis thesauros omnium gratiarum in eo dedisti, concede, quesumus, ut sectando obsequenter vocem eiusdem Cordis, possimus vitam ducere secundum cor tuum. Per Christum Dominum nostrum. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Archiwum Niepokalanowa [O. Zbysław Niebrzydowski, List do o. Ludwika Krupy, KUL, Niepokalanów, dnia 18.10.1960 r.]