Najukochańsze Serce Córki Ojca niebieskiego

Litania do Niepokalanego Serca
Najśw. Maryi Panny

Wezwania litanijne ukazują Serce Najśw. Maryję Pannę włączone w misterium zbawienia dokonanego przez Jej Syna, jak również wielkość i czułość Serca Maryi.

Poniżej zaznaczono różnice w wersjach litanii występujące w Internecie oraz usunięte wezwania, które albo zostały przetranskrybowane z litanii loretańskiej, albo z jakichś powodów dodane w niektórych wersjach litanii.


(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Najświętsze Serce Maryi, módl się za nami!
Serce Maryi, Najukochańszej Córki Ojca niebieskiego...
Serce Maryi, Najświętszej Matki Syna Bożego...
Serce Maryi, najgodniejszej Oblubienicy Ducha Świętego...
Serce Maryi, Przybytku Trójcy Świętej...
Serce Maryi, najdoskonalsza formo Serca Jezusowego...
Serce Maryi, od grzechu pierworodnego zachowane...
Serce Maryi, pełne łaski Bożej...
Serce Maryi, tronie miłosierdzia...
Serce Maryi, świętością Boga tryskające...
Serce Maryi, najpokorniejsze...
Serce Maryi, czystością i niewinnością promieniujące...
Serce Maryi, zwierciadło doskonałości Bożej...
Serce Maryi, miłością Boga rozpalone...
Serce Maryi, ozdobo wszelkich cnót...
Serce Maryi, źródło radości serc ludzkich...
Serce Maryi, przy narodzeniu Jezusa weselem napełnione...
Serce Maryi, w proroctwie Symeona mieczem prawdy przeniknięte...
Serce Maryi, któreś świętym pragnieniem zbawienie przyspieszyło...
Serce Maryi, podczas męki Chrystusa w morzu goryczy pogrążone...
Serce Maryi, przez śmierć Jezusa mieczem boleści przebite...
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością napełnione...
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodyczą rozradowane...
Serce Maryi, podczas Pięćdziesiątnicy darami Ducha Świętego obdarowane...
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych...
Serce Maryi, blaskiem chwały w niebie ukoronowane...

(wezwania pominięte)

Przedziwne Serce Matki Stworzyciela...
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela...
Serce Maryi, stolico mądrości...
Serce Maryi, Arko przymierza...
Serce Maryi, Bramo niebieska...
Serce Maryi, najchwalebniejsze...
Serce Maryi, najpotężniejsze...
Serce Maryi, najdobrotliwsze...
Serce Maryi, najwierniejsze...
Serce Maryi, najlitościwsze...
Serce Maryi, najłagodniejsze...
Serce Maryi, najcierpliwsze...
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności...
Serce Maryi, światłości błądzących...
Serce Maryi, pociecho strapionych...
Serce Maryi, jedyna ku Bogu grzesznych ucieczko...
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających...
Serce Maryi, obrono w pokusach...
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych...
Serce Maryi, ratunku konających...
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, święte i miłościwe Serce Maryi.
W. Aby i nasze serca zapłonęły miłością Bożą.

Módlmy się. Boże miłosierny, † Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych, * spraw, abyśmy prosząc Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, * otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Litanię znajdziesz na stronach:

  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi - dziekanowice.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi - mszeswiete.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi - ruda-parafianin.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - kikol.diecezja.wloclawek.pl
  • Litania do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - marylka57.blogspot.com
  • Niepokalane Serce Maryi. Litania do Niepokalanego Serca Maryi - biblia-swieci.pl