Litania do Matki Bożej Zwycięskiej

Litania do Matki Bożej Zwycięskiej ukazuje zwycięstwa Maryi na ziemi i charakter Jej zwycięstwa w niebie, przypomina także o potężnym wstawiennictwie Maryi. Nie wahajmy się złożyć żadnej sprawy w zwycięskie ręce Maryi, pozwalając Jej zwyciężać nad nami i nad naszymi słabościami, które próbuje wykorzystać szatan, by nas oderwać od łaski Bożej. Odmówienie Litanii może wspomóc nas w ewangelicznym zwycięstwie nad wężem - symbolem wszelkiego zła - i zdeptaniem jego głowy, a przyobleczeniem się w zbroję światła łaski Bożej.

Poniżej znajduje się litania ujednolicona, opracowana przez MARYJNI.PL na podstawie dwóch wersji litanii, znalezionych w Internecie.


Zwycięska Matko Boga
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Zwycięska Dziewico Maryjo, módl się za nami

w tajemnicy Boga
Zwycięska Dziewico Maryjo, Córko Ojca Przedwiecznego...
Zwycięska Dziewico Maryjo, Matko Syna Bożego...
Zwycięska Dziewico Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego...
Zwycięska Dziewico Maryjo, Mieszkanie Trójcy Przenajświętszej...

w historii zbawienia
Zwycięska Dziewico Maryjo, przed wiekami wybrana na Matkę Zbawiciela...
Zwycięska Dziewico Maryjo, ogłoszona już w raju Pogromicielką szatana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w Niepokalanym Poczęciu głowę węża miażdżąca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w zaślubinach z Józefem czystość zachowująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w Zwiastowaniu pychę poskramiająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, pieśnią Magnificat Boga wywyższająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w betlejemskiej grocie ubóstwem promieniująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w Narodzeniu Mesjasza dzieci Adama z niewoli grzechu wyzwalająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w ucieczce do Egiptu złość Herodów pokonująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, na wygnaniu cierpliwości ucząca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w ukrytym życiu w Nazarecie do pracowitości wychowująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w odnalezieniu Syna w świątyni tajemnice Boże rozważająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w ziemskiej misji Chrystusa na ciche i pokorne serce wskazująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w boleściach męki i śmierci Chrystusa pod Krzyżem stojąca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, po złożeniu do grobu Ciała Syna swego samotność przezwyciężająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, rozradowana Zmartwychwstaniem i Wniebowstąpieniem Pańskim...
Zwycięska Dziewico Maryjo, już w Wieczerniku łaskami szafująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w Duchu Świętym Kościołem swego Syna kierująca...

w przywilejach Bożych
Zwycięska Dziewico Maryjo, w Niepokalanym Poczęciu pełnią łaski obdarzona...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w zrodzeniu Chrystusa Matką Boga uznana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w panieńskiej czystości podziwiana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w chwalebnym Wniebowzięciu wywyższona...
Zwycięska Dziewico Maryjo, na Królową Wszechświata w niebie ukoronowana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, jako Wszechpośredniczka łask przyzywana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w swoim wszechmocnym wstawiennictwie ukazana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, orszakiem nieskalanych aniołów i dziewic otoczona...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w koronach chwały wyznawców wyznawana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w tryumfie mężnych niewiast uczczona...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w tryumfie męczenników oglądana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, pod wieloma tytułami przyzywana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w szczęściu świętych sławiona...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w łaskach sprawiedliwych sądząca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w słowach proroków przepowiadająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w świadectwach patriarchów prawdę ukazująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w gorliwości apostołów ewangelizująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w przepowiadaniu Ewangelistów Dobrą Nowinę głosząca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w mądrości Ojców i Doktorów Kościoła ucząca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w godzinie naszej śmierci do nieba prowadząca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, opieką narody chrześcijańskie otaczająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, Pogromicielką wrogów Kościoła świętego nazwana...

w dziejach narodu polskiego
Zwycięska Dziewico Maryjo, Królową Ojczyzny naszej obwołana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, od wieków pieśnią Bogurodzica sławiona...
Zwycięska Dziewico Maryjo, do zwycięstw naszych władców prowadząca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, naszych praojców pod Grunwaldem wspomagająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, pod Chocimiem swą potęgę ukazująca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w cudownej obronie Jasnej Góry nasz naród wybawiająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w odsieczy wiedeńskiej hufce polskie poprzedzająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, na sztandarach konfederatów barskich widniejąca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w czasach niewoli cierpiącego narodu ucieczką będąca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, w cudzie nad Wisłą bezbożnych bolszewików przepędzająca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, walczącego narodu polskiego jako Hetmanka niebieska jaśniejąca...
Zwycięska Dziewico Maryjo, jako Pociecha wygnańców, więźniów i sierot wypatrywana...
Zwycięska Dziewico Maryjo, którą chwalą polskie ziemie, miasta i wioski...
Zwycięska Dziewico Maryjo, której naród ślubował stać wiernie na straży życia i godności człowieka...
Zwycięska Dziewico Maryjo, którą sławią wszystkie pokolenia...
Zwycięska Dziewico Maryjo, która niesiesz wybawienie duszom w czyśćcu cierpiącym...

Zwycięska Dziewico Maryjo, Pani i Królowo nasza.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami, Zwycięska Dziewico Niepokalana.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodatkowe wezwania do Matki Bożej Zwycięskiej

I.
Święta Dziewico, pełna radości w niebie, nie zapominaj o smutkach naszych na ziemi.
Spójrz na tych, którzy cierpią, którzy walczą z trudnościami i których nie przestają trapić gorycze tego życia.
Wyproś miłosierdzie nad opuszczonymi.
Wyproś miłosierdzie nad słabością naszej wiary.
Wyproś miłosierdzie nad tymi, którzy się chwieją.
Wyproś miłosierdzie także dla tych, którzy nie proszą o Twe wstawiennictwo.
Wyjednaj wszystkim ufność i pokój.

II.
O Zwycięska Matko, która masz tak potężny wpływ przy boku swego Boskiego Syna w zdobywaniu serc nawet najbardziej zatwardziałych,
wstaw się za tymi, których Ci polecamy, aby skruszeni łaską Bożą mogli wrócić do jedności prawdziwej wiary.


Oprac. MARYJNI.PL (z j. ang. tłum. własne)


Źródła

  • Litany of Our Lady of Victory - fssp.com/litany-of-our-lady-of-victory
  • This litany encourages us to place our cares in Mary’s victorious hands - aleteia.org
  • Litania do Matki Boskiej Zwycięskiej - mbzwycieskiej.pl
  • Litany of Our Lady of Hope (Pontmain) - udayton.edu
  • The Litany of Our Lady of Hope, Catholic Doors Ministry - catholicdoors.com

Wezwania, które zostały pominięte ze względu na to, że są zawarte w innych litaniach, a nie wyrażają bliskiego związku z tytułem "Zwycięska" lub też w innych sformułowaniach zostały ujęte w litanii.

Płomieniu i Blasku Kościoła Świętego...
modlitwą Różańca świętego rozpraszająca duchy ciemności...
w Szkaplerzu Świętym, Tarczo osłony dla dzieci Twoich...
najcudniejsza Pani Świętych...

któraś proszącemu Łokietkowi zwycięstwo dać raczyła...

Gwiazdo żeglarzy i lotników...
w Ostrej Bramie w Wilnie królująca...
z Kozielska...
błogosławieństwo rodzin...
Kwiecie i Ozdobo dziewic...
Patronko młodzieży...
Przewodniczko na drodze życia...
Pomocy nieustająca...
Ucieczko grzeszników...
Pocieszycielko zrozpaczonych...
Uzdrowienie chorych...
Ucieczko w godzinę śmierci...