2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej (1)

Litania na święto Najświętszej Maryi Panny Gromnicznej

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Panno, Patriarchom obiecana...
Panno, przez Proroków przepowiadana...
Panno, z pokolenia Dawidowego pochodząca...
Panno, Józefowi sprawiedliwemu zaślubiona...
Panno, Bogu nad wszystko przyjemna...
Panno, przez Archanioła Gabriela pozdrowiona...
Panno, łaski Bożej pełna...
Panno, pomiędzy niewiastami błogosławiona...
Panno, służebnicą Pańską się nazywająca...
Panno, mocą Ducha Świętego objęta...
Panno, Emanuela rodząca...
Panno, przez Mędrców ze Wschodu nawiedzona...
Maryjo Najświętsza, któraś obrzędowi oczyszczenia w świątyni się poddała...
Maryjo Najświętsza, któraś Syna Twego przedstawiła w świątyni i Bogu ofiarowała...
Maryjo Najświętsza, któraś na ofiarę parę gołębi przyniosła...
Maryjo Najświętsza, któraś Jezusa w świątyni wykupiła...
Maryjo Najświętsza, któraś słowa prorocze z ust Anny i Symeona słyszała...
Maryjo Najświętsza, której serce miecz boleści miał przeniknąć...
Maryjo Najświętsza, Matko najczystsza...

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Maryjo!
Abyś serce Twe macierzyńskie ku modłom naszym skłonić raczyła,...
Abyś we wszystkich potrzebach ucieczką naszą być raczyła...
Abyś doskonałą czystość serca nam wyprosić raczyła...
Abyś nas sprawiedliwymi, gorliwymi i pobożnymi uczynić raczyła...
Abyś nas Panu Bogu jako przybrane dzieci przedstawić raczyła...
Abyśmy za Twoim wzorem Syna Twego najukochańszego w sercu nieustannie nosili,...
Abyś nam śmierć szczęśliwą wyjednać raczyła...
Abyś wszystkim zmarłym wieczny odpoczynek wybłagać raczyła...
O, Matko Pana naszego...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Ujrzeliśmy światło na oświecenie pogan.
W. I chwałę ludu Izraela.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedsta­wiony w świątyni. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło:

  • Litania na święto N.M.P.Gromnicznej (2.02) - tmoch.net
  • Litania na święto N.M.P.Gromnicznej - facebook.com/parafia.sadlinki